10/1965 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 06.11.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 18. januára 1965
o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou
Dňa 14. marca 1964 bola v Belehrade podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou.
Vláda Československej socialistickej republiky vyslovila s Dohodou súhlas 3. júna 1964.
Dohoda na základe svojho článku 11 vstúpila v platnosť dňom výmeny nót o schválení, t. j. 3. júlom 1964.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Oznámením č. 112/2006 Z. z., ktorým bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa tejto dohode skončila platnosť dňom výmeny nót.
Oznámením č. 489/2005 Z. z., ktorým bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, sa tejto dohode skončila platnosť dňom výmeny nót.
David v. r.
DOHODA o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie, kladúc si za cieľ v záujme obidvoch štátov rozšíriť spoluprácu v oblasti turistického ruchu, dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať cestovanie turistických skupín i jednotlivých turistov z jedného štátu do druhého na návštevu turistických a historických miest, veľtrhov, výstav a kultúrnych, športových a iných podnikov.
Článok 2
Zmluvné strany urobia opatrenia na uľahčenie hraničných, colných a ostatných formalít spojených s prechodom hraníc turistami obidvoch štátov.
Článok 3
Pre rozvoj turistiky urobia zmluvné strany opatrenia na uľahčenie dopravného spojenia medzi obidvoma štátmi.
Článok 4
Zmluvné strany umožnia potrebnými opatreniami spoluprácu orgánov obidvoch štátov, ktorým patrí starostlivosť o turistiku, a iných organizácií a inštitúcií zainteresovaných na rozvoji turistického ruchu.
Článok 5
Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu organizácií pre turistický ruch, najmä pri
- vykonávaní turistickej propagandy a informačnej služby v obidvoch štátoch;
- vypracúvaní programov a organizácie cestovania pri návštevách turistov medzi obidvoma štátmi.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať a uľahčovať stretnutia odborníkov a výmenu skúseností v oblasti turistického ruchu s osobitným zameraním na štúdium otázok
- vypracovania dlhodobých plánov rozvoja turistického ruchu;
- výstavby hotelových, reštauračných a iných turistických objektov;
- systému a programu odbornej výučby kádrov pre turistický ruch;
- organizácie a vykonávania turistickej propagandy a informačnej služby.
Článok 7
Spolupráca v oblasti turistického ruchu bude sa vykonávať v súlade s predpismi, ktorými je v tom ktorom z oboch štátov upravená činnosť v uvedenej oblasti.
Článok 8
Dohoda sa bude vykonávať v spolupráci príslušných orgánov oboch štátov a v zásadných otázkach budú tieto konzultovať s Československo-juhoslovanským výborom pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.
Článok 9
Rozsah turistických služieb bude sa prerokúvať pre každý rok osobitne pri rokovaní o Protokole o výmene tovaru medzi obidvoma stranami.
Článok 10
Dohoda sa uzaviera na dobu 5 rokov a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie, najneskoršie 6 mesiacov pred uplynutím jej platnosti.
Článok 11
Dohoda podlieha schváleniu vládami obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť výmenou nót o tomto schválení.
Táto Dohoda bola spísaná v Belehrade 14. marca 1964 vo dvoch vyhotoveniach, a to v jazyku českom a jazyku srbochorvátskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Československej socialistickej republiky

F. Krajčír v. r.

Za vládu Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

B. Krajger v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.