Chronologický register predpisov ročníka 1965

Číslo predpisu Názov predpisu
1/1965 Zb. Vyhláška ministerstiev zahraničného obchodu a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základé podmienky dodávky vývozných investičných celkov
2/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou
3/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965
4/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci na úseku veterinárnom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky
5/1965 Zb. Vládne nariadenie o zmenách názvov niektorých fakúlt
6/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)
7/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti
8/1965 Zb. Smernice o ochrane dreva schválené uznesením vlády
9/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva
10/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou
11/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov
12/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výmene oficiálnych publikácií a vládnych dokumentov medzi štátmi a Dohovore o medzinárodnej výmene publikácií
13/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zrušení vízovej povinnosti
14/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa a o Štatúte organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa Intermetall
15/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky
16/1965 Zb. Vyhláška ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva, Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredného geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov
17/1965 Zb. Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktoru sa Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube odníma pôsobnosť stavebného úradu
18/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií
19/1965 Zb. Zásady o uzavieraní dohôd o pracovnej činnosti medzi socialistickými organizáciami a pracovníkmi schválené uznesením vlády z 3. marca 1965
20/1965 Zb. Zásady pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru schválené uznesením vlády z 3. marca 1965.
21/1965 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb
22/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri
23/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súťažnom poriadku pre diela výtvarných umení
24/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk
25/1965 Zb. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky
26/1965 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií o rozšírení pomoci pracovníkom v železničnej doprave pri družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov
27/1965 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou
28/1965 Zb. Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom
29/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o nákupe a priamom predaji ovocia a zeleniny spotrebiteľom
30/1965 Zb. Zákon o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
31/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
32/1965 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia
33/1965 Zb. Zákon o úhrade nákladov vznikajúcich štátu z úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví (o regresných náhradách)
34/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
35/1965 Zb. Zákon o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
36/1965 Zb. Zákon o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
37/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
38/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
39/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci
40/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení
41/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o používaní vlastných osobných vozidiel pracovníkmi pri vonkajších výkonoch
42/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci na úseku veterinárnom
43/1965 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o amnestii
44/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Zb. o nákupe prázdnych konzervárenských pohárov
45/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom
46/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
47/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotnom dohovore o omamných látkach
48/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady
49/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave
50/1965 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o odmenách za poskytovanie právnej pomoci (advokátska tarifa)
51/1965 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania
52/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb.
53/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel
54/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
55/1965 Zb. Metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie pre vypracovanie štátneho plávu rozvoja národného hospodárstva
56/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon č. 140/1961 Zb.
57/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)
58/1965 Zb. Zákon, ktorým sa upravuje postih previnení a priestupkov osôb dopúšťajúcich sa opätovne výtržníctva, násilností a príživníctva
59/1965 Zb. Zákon o výkone trestu odňatia slobody
60/1965 Zb. Zákon o prokuratúre
61/1965 Zb. Zákon, ktorým sa dopĺňajú predpisy o organizácii štátnej banskej správy
62/1965 Zb. Vyhláška Ústredného banského úradu, Ministerstva chemického priemyslu a Ministerstva všeobecného strojárstva o výbušninách
63/1965 Zb. Zákon o cestovných dokladoch
64/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o cestovných dokladoch
65/1965 Zb. Zákonník práce
66/1965 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva Zákonník práce
67/1965 Zb. Zákon o niektorých zmenách v nemocenskom poistení
68/1965 Zb. Zákon o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky
69/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky
70/1965 Zb. Zákon o Sbore národnej bezpečnosti
71/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve
72/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministra spravodlivosti o odmenách za poskytovanie právnej pomoci (advokátska tarifa) č. 50/1965 Zb.
73/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín na Ústrednú správu uránového priemyslu
74/1965 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 16/1963 Zb. o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl
75/1965 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom
76/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení základných podmienok dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov
77/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov
78/1965 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 151/1961 Zb. o registri trestov
79/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci
80/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry ochrana voľne žijúcich živočíchov
81/1965 Zb. Vládne nariadenie o presune pôsobnosti v odbore účtovnej evidencie a o zmene účtovných zásad
82/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce
83/1965 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA
84/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov
85/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa mení vyhláška o pestovateľskom pálení ovocia
86/1965 Zb. Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové ktorou sa Miestnemu národnému výboru v Sobotke odníma pôsobnosť stavebného úradu
87/1965 Zb. Vyhláška Rady Severočeského krajského národného výboru v Ústí nad Labem ktorou sa odníma niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosti stavebného úradu
88/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
89/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom.
90/1965 Zb. Vládna vyhláška o plánovitom riadení národného hospodárstva
91/1965 Zb. Vyhláška Štátnej mzdovej komisie o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva
92/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov
93/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o financovaní neinvestičných nákladov rozvoja vedy a techniky
94/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku
95/1965 Zb. Vyhláška Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a o úrokoch
96/1965 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší obvodný národný výbor v kraji ako stavebný úrad
97/1965 Zb. Vyhláška Rady Stredočeského krajského národného výboru v Prahe ktorou sa odníma niektorým miestnym národným výborom v kraji pôsobnosť stavebného úradu
98/1965 Zb. Vyhláška Rady juhočeského krajského národného výboru v Českých Budějoviciach ktorou sa odníma niektorým mestským národným výborom v kraji pôsobnosti stavebného úradu a mení obvod pôsobnosti
99/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore uzavretom medzi Belgickom, Nemeckom, Francúzskom a Talianskom za účelom ustanovenia jednotných pravidiel pre vzájomné uznávanie úradných značiek pri skúškach strelných zbraní a Stanovy podpísané v Bruseli 15. júla 1914
100/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov o zrušení povinného odpredaja masti
101/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o územných vodách a osobitnom pásme
102/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov
103/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
104/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov
105/1965 Zb. Vládne nariadenie o doplnení sústavy zákonných peňazí mincami po 3 Kčs a 5 Kčs
106/1965 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní mincí po 3 Kčs
107/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky o dodávke elektriny obyvateľstvu
108/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva palív o dodávke vyhrievacích plynov obyvateľstvu
109/1965 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie zákona).
110/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o evidencii zahraničnej literatúry
111/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach
112/1965 Zb. Pravidlá pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia
113/1965 Zb. Zákon o Štátnej komisii pre financie, ceny a mzdy, Štátnej komisii pre techniku, Štátnej komisii pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu a Štátnej komisii pre riadenei a organizáciu
114/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 52/1963 Zb. o Štátnej plánovacej komisii
115/1965 Zb. Zákon o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov
116/1965 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži
117/1965 Zb. Zákon o Štátnej banke československej
118/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci
119/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
120/1965 Zb. Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu, evidenciu a kontrolu kolektívnych zmlúv v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva
121/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o použití prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií
122/1965 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov
123/1965 Zb. Zákon o Československej tlačovej kancelárii
124/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík
125/1965 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o ochrane voľne žijúcich živočíchov
126/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti a rozvoji turistiky
127/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B
128/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v nadpise Pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia č. 112/1965 Zb.
129/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o financovaní opatrení týkajúcich sa škôd vzniknutých štátnym organizáciám alebo spôsobených nimi na hmotnom majetku
130/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve o činnosti Slovenskej národnej rady vo IV. volebnom období najmä z hľadiska uplatňovania ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964
131/1965 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku
132/1965 Zb. Vládne nariadenie o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch
133/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie o zmene vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností
134/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komisii pre techniku
135/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Československej tlačovej kancelárie na Slovensku
136/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie” a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie”
137/1965 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1966
138/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene podriadenosti Pohraničnej stráže
139/1965 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov
140/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o novom znení Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej komory
141/1965 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
142/1965 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov
143/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení
144/1965 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti vo vydávaní povolení zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy na jednotlivé prepravy po území Československej socialistickej republiky
145/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach v odbore dane z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti
146/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch
147/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu
148/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Škodaexportu, podniku zahraničného obchodu
149/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Investy, podniku zahraničného obchodu
150/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Merkurie, podniku zahraničného obchodu
151/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Exica, podniku zahraničného obchodu
152/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) o zriadení Technoexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz priemyslových celkov
153/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod
154/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 308/1953 Ú. l. (č. 353/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Motokov, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz vozidiel a výrobkov ľahkého kovopriemyslu na podnik pre zahraničný obchod
155/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo výhláške ministra zahraničného obchodu č. 294/1953 Ú. l. (č. 342/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Centrotex, československej účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz textilného a koženého tovaru na podnik pre zahraničný obchod
156/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva baníctva z 30. decembra 1965 o zmene a doplnení vyhlášky č. 143/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu
157/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb