Predpis bol zrušený predpisom 29/1974 Zb.

99/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964 do 31.03.1974

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 12. júna 1964,
ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel
Ministerstvo financií ustanovuje podľa § 14 zákona č. 98/1964 Zb. o dani z motorových vozidiel (ďalej len „zákon“):
§ 1
(1)
Pre určenie druhu motorového vozidla je rozhodujúce označenie uvedené v technickom preukaze motorového vozidla. V pochybnostiach rozhodne príslušný okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti.
(2)
Dani podliehajú všetky cestné motorové vozidlá s benzínovým spaľovacím motorom, včítane tých, pri ktorých pohonnou hmotou sú náhradné palivá (napr. generátorový, skvapalnený, stlačený plyn a pod.), ako aj osobné automobily s dieselovým motorom, držitelia ktorých sú (podľa zápisu v technickom preukaze motorového vozidla alebo v obdobnom preukaze vyžadovanom pre motorové vozidlá v cudzine) občania alebo organizácie s výnimkou štátnych organizácií.
§ 2
(1)
Poplatníkom je každý, kto je zapísaný k 1. januáru, príp. k 1. júlu a pri motorových vozidlách, ktorým sa dosiaľ nepridelila štátna poznávacia značka, pri prvom pridelení štátnej poznávacej značky, ako držiteľ motorového vozidla. Kto je 1. júla 1964 zapísaný ako držiteľ motorového vozidla, je povinný zaplatiť daň na pol roka.
(2)
Poplatníkmi dane z motorových vozidiel sú tiež jednotné roľnícke družstvá a ich podniky, melioračné družstvá, družstevné organizácie, dobrovoľné spoločenské organizácie a ich podniky, ako aj iné organizácie, pokiaľ sú právnickými osobami.
§ 3
(1)
Od dane sa oslobodzujú motorové vozidlá orgánov Národného frontu a organizácií v ňom združených, včítane podnikov týchto organizácií, ak sú Národným frontom hospodársky riadené, ďalej motorové vozidlá politických strán, orgánov Revolučného odborového hnutia a jeho účelových zariadení a motorové vozidlá orgánov Sväzu pre spoluprácu s armádou. Oslobodenie podľa tohto odseku sa však priznáva len pre motorové vozidlá ústredia a krajských i okresných zložiek uvedených organizácií. Od dane z motorových vozidiel sa oslobodzujú tiež motorové vozidlá organizačných zložiek čs. advokácie (Ústredie čs. advokácie, krajské združenia a advokátske poradne).
(2)
Úžitkovými motorovými vozidlami sú vozidlá určené na dopravu nákladov, včítane dodávkových vozidiel do 900 kg nosnosti, dumpre a pod., ako aj vozidlá pre hromadnú prepravu osôb (t. j. s viac ako 8 sedadlami okrem miesta pre vodiča).
§ 4
(1)
Rovnako ako motocykle sa posudzujú motocykle s postranným vozíkom, motorové trojkolky (rikše), ako aj iné motorové vozidlá vybavené motocyklovým motorom. Motocyklovým motorom sa rozumie motor vyrábaný bežne sériove pre použitie na pohon jednostopových motorových vozidiel; takýto motor smie sa použiť na pohon iných než výslovne jednostopových vozidiel len bez podstatných úprav. Ustanovenie poslednej vety § 1 ods. 1 platí tu obdobne.
(2)
Rovnako ako automobily sa posudzujú vozítka, pokiaľ nie sú vybavené motocyklovým motorom.
(3)
Z motorových vozidiel používaných na výkon činnosti organizácií v § 4 ods. 3 zákona a z motorových vozidiel používaných na vykonávanie zárobkovej činnosti zvýši sa daň primerane, najviac však na päťnásobok základnej sadzby. Pre určenie zvýšenia možno vychádzať z počtu ubehnutých kilometrov. Ak ubehne automobil ročne viac ako 6 000 km (motocykel viac ako 5 000 km) zvýši sa základná sadzba dane úmerne k celkovému počtu ubehnutých kilometrov.
(4)
Poplatníci uvedení v predchádzajúcom odseku sú povinní oznámiť okresnému národnému výboru do 15. januára a 15. júla počet ubehnutých kilometrov a množstvo spotrebovaných pohonných hmôt za uplynulý polrok.
(5)
Z motorových vozidiel používaných na vykonávanie zárobkovej činnosti zvýši sa daň, aj keď motorové vozidlo používa na zárobkové účely iná osoba ako držiteľ.
(6)
Vozidlo sa používa na zárobkové účely, ak príjem z činnosti, na ktorú sa vozidlo používa, podlieha dani z príjmov obyvateľstva u držiteľa vozidla alebo u osoby, ktorá vozidlo používa. Za zárobkovú činnosť sa považuje tiež používanie motorových vozidiel pre cudziu potrebu*).
§ 5
(1)
Na daňovú povinnosť nemá vplyv zmena stanovišťa vozidla, aj keď vozidlu bude pridelená nová štátna poznávacia značka.
(2)
Všetci poplatníci (§ 2 zákona) sú povinní oznámiť príslušnému okresnému národnému výboru vznik daňovej povinnosti (§ 5 zákona) na tlačive „Hlásenie k dani z motorových vozidiel“ (ďalej len „hlásenie“), ktoré vydá Ministerstvo financií, ďalej prevod motorového vozidla na iného držiteľa, zánik daňovej povinnosti, ako aj bežne oznamovať zmeny, ktoré majú vplyv na určenie a vybratie dane.
(3)
Všetky osoby (fyzické i právnické), ktoré sú k 1. júlu 1964 držiteľmi motorových vozidiel, ktorým bola pridelená štátna poznávacia značka a sú povinné platiť daň z motorových vozidiel, podajú hlásenie podľa predchádzajúceho odseku v lehote určenej Ministerstvom financií a uverejnenej v dennej tlači. V tej istej lehote sú povinné podať hlásenie i všetky osoby, u ktorých vznikne daňová povinnosť po 1. júli 1964, avšak pred tým než bude vyhlásená lehota na podanie hlásenia na rok 1964.
(4)
Ak vznikne daňová povinnosť po lehote určenej Ministerstvom financií podľa predchádzajúceho odseku, poplatník je povinný podať hlásenie na tlačive do 15 dní po tom, čo sa pridelila motorovému vozidlu štátna poznávacia značka. Rovnako akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na určenie a vybratie dane, zánik daňovej povinnosti a prevod motorového vozidla na iného držiteľa, treba ohlásiť do 15 dní po tom, čo došlo k zmene, zániku daňovej povinnosti alebo k prevodu vozidla.
(5)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov neplatia pre držiteľov motorových vozidiel, ktoré nemajú trvalé stanovište v tuzemsku.
§ 6
(1)
Daň z motorových vozidiel, ktoré sú zapísané na Dopravnom inšpektoráte Mestskej správy Verejnej bezpečnosti v Prahe, spravuje Národný výbor hlavného mesta Prahy.
(2)
Daň sa platí poštovými poukážkami na účet inšpektorátu Štátnej poisťovne v obvode príslušného okresného národného výboru. Z motocyklu sa platí daň na celý rok, z automobilu splátka dane (polovica ročnej sadzby dane) spolu s poistným za poistenie zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorových vozidiel.*)
(3)
Daň na rok 1964 vo výške polovice sadzieb uvedených v § 4 zákona je povinný zaplatiť ten, kto bol zapísaný k 1. júlu 1964 ako držiteľ motorového vozidla, a to aj keď pred zročnosťou dane bolo vozidlo prevedené na iného držiteľa.
(4)
Zmena v osobe držiteľa motorového vozidla (napr. odplatným alebo iným prevodom, dedičstvom a pod.) nemá vplyv na daňovú povinnosť za obdobie, na ktoré sa daň platí, aj keď v dôsledku zmeny bola vozidlu pridelená nová štátna poznávacia značka.
(5)
a) Ak dôjde k zmene držiteľa motorového vozidla po 31. decembri, avšak pred 1. marcom, je najneskoršie pri zápise zmeny držiteľa motorového vozidla splatná:
z motocyklov daň na celý rok,**)
z automobilov prvá splátka dane (polovica ročnej sadzby).***)
b)
Ak dôjde k zmene držiteľa automobilu po 30. júni, avšak pred 1. septembrom, je druhá splátka dane (polovica ročnej sadzby) splatná najneskoršie pri zápise zmeny držiteľa.†)
(6)
Ak vznikne daňová povinnosť v priebehu roka, vypočíta sa daň pomernou sumou ročnej sadzby.††)
(7)
Ak sa platí daň pomernou sumou (dvanástinou za každý začatý mesiac) ročnej sadzby, zaokrúhľuje sa táto daň na celé koruny nadol.
(8)
Ak dôjde v priebehu daňového obdobia v dôsledku zániku motorového vozidla k zániku daňovej povinnosti, vráti sa na žiadosť poplatníka zo zaplatenej dane suma zodpovedajúca pomernej časti ročnej daňovej povinnosti za celé mesiace chýbajúce do ukončenia obdobia.
§ 7
Držitelia motorových vozidiel, ktoré nemajú trvalé stanovište v tuzemsku, odvedú daň na účet ktoréhokoľvek inšpektorátu Štátnej poisťovne; pri odchode z územia Československej socialistickej republiky preukážu vybavujúcemu colnému orgánu zaplatenie dane. Ak nebola daň zaplatená, vyberie ju colný orgán vybavujúci vozidlo pri odchode z územia Československej socialistickej republiky a odvedie ju na účet inšpektorátu Štátnej poisťovne, v obvode ktorého je colnica.
§ 8
(1)
Poplatníci sú povinní pri kontrole spolupôsobiť, poskytnúť vysvetlenie a predložiť doklady o skutočnostiach týkajúcich sa včasného a správneho zaplatenia dane.
(2)
Dokladom o zaplatení dane je najmä podací lístok poštovej poukážky alebo písomné potvrdenie inšpektorátu Štátnej poisťovne vystavené na žiadosť poplatníka.
(3)
Ak nemôže vodič motorového vozidla preukázať zaplatenie dane, kontrolný orgán je oprávnený zadržať mu osvedčenie o technickom preukaze motorového vozidla. Zadržané osvedčenie vráti okresný národný výbor po predložení dokladu, že daň s prípadným penále bola zaplatená.
§ 9
Orgány Verejnej bezpečnosti sú povinné pri kontrole cestnej premávky, pri prihlasovaní vozidiel do evidencie, ako aj pri všetkých ostatných príležitostiach zisťovať, či z vozidla podliehajúceho dani z motorových vozidiel bola alebo nebola daň riadne a včas zaplatená, a všetky zistené závady oznamovať bez meškania príslušnému okresnému národnému výboru.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister financií:

Dvořák v. r.
*)
Vyhláška č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu (štvrtá časť).
*)
Vyhláška č. 38/1957 Ú. l. (Ú. v.) o vykonávaní poistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorových vozidiel.
**)
Príklad č. 1: Poplatník je držiteľom motocykla ČZ obsah valcov 250 ccm, ročná daň 300 Kčs. Daň za rok 1964 je riadne zaplatená. Dňa 10. januára 1965 poplatník motocykel predá - zmenu držiteľa riadne ohlási dopravnému inšpektorátu. Aby sa mohol zapísať nový držiteľ, treba zaplatiť 300 Kčs dane na rok 1965, aj keď daň je bežne zročná až 1. marca.
***)
Príklad č. 2: Poplatník je držiteľom osobného automobilu Škoda - Sedan obsah valcov 1221 ccm, ročná daň 900 Kčs. Daň na rok 1964 je riadne zaplatená. Dňa 10. januára 1965 predá poplatník auto - predaj a nového držiteľa ohlási dopravnému inšpektorátu. K zápisu nového držiteľa treba zaplatiť prvú splátku, t. j. polovicu ročnej sadzby dane vo
výške 450 Kčs, aj keď táto splátka je inak zročná až 1. marca 1965. K 1. septembru 1965 je nový poplatník povinný zaplatiť druhú splátku na daň vo výške 450 Kčs.
†)
Príklad č. 3: Stav ako v príklade č. 2 - Prvá splátka dane na bežný rok 1965 je riadne zaplatená. Dňa 20. júla 1965 dôjde k predaju automobilu. K zápisu nového držiteľa treba zaplatiť druhú splátku dane, t. j. polovicu ročnej sadzby vo výške 450 Kčs, aj keď inak je zročná až 1. septembra 1965. Daň na rok 1966 platí nový poplatník k bežným dňom zročnosti.
††)
Príklad: V apríli 1965 bude zakúpený nový osobný automobil o obsahu valcov 1493 ccm a ešte v apríli bude mu pridelená štátna poznávacia značka. Ročná sadzba dane z automobilov od 1250 ccm do 2000 ccm je 1300 Kčs. Poplatník zaplatí na apríl až jún 1965 pred pridelením štátnej poznávacej značky (§ 7 ods. 3 zákona) 3 x (1300/12) = 325 Kčs. K 1. septembru zaplatí potom druhú splátku, t. j. polovicu ročnej sadzby = 650 Kčs.