98/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
ZÁKON
z 5. júna 1964
o dani z motorových vozidiel
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1)
Dani z motorových vozidiel podliehajú cestné motorové vozidlá (ďalej len „motorové vozidlá“).
(2)
Dani nepodliehajú motorové vozidlá štátnych organizácií, motorové vozidlá s motorom o obsahu valcov neprevyšujúcom 50 ccm, ako aj nákladné a iné úžitkové motorové vozidlá poháňané dieselovým motorom.
§ 2
Poplatníkom dane je osoba, ktorá je zapísaná ako držiteľ motorového vozidla v technickom preukaze motorového vozidla alebo v obdobnom preukaze vyžadovanom pre motorové vozidlá v cudzine.
§ 3
Od dane sú oslobodené
1.
nákladné a iné úžitkové motorové vozidlá jednotných roľníckych družstiev a ich spoločných podnikov, nákladné a iné úžitkové motorové vozidlá melioračných družstiev, ako aj motorové vozidlá výrobných a spotrebných družstiev,
2.
motorové vozidlá
a)
diplomatických misií a konzulárnych úradov cudzích štátov,
b)
členov diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak nie sú československými občanmi a ak je zaručená vzájomnosť,
c)
medzinárodných organizácií a inštitúcií, ako aj ich členov a zamestnancov, ak im patria podľa medzinárodného práva, zvlášť podľa medzinárodných zmlúv dojednaných Československou socialistickou republikou, diplomatické výsady a imunity a ak nejde o československých občanov,
3.
motorové vozidlá, ktoré nemajú trvalé stanovište v Československej socialistickej republike; tieto vozidlá sú však oslobodené len v takom rozsahu, v akom priznáva štát, v ktorom majú svoje trvalé stanovište, obdobné oslobodenie československým motorovým vozidlám.
§ 4
(1)
Sadzba dane je ročne
a)
z motocyklov a iných motorových vozidiel s motocyklovým motorom (vrátane motorových trojkoliek) s obsahom valcov
nad 50 ccm do 160 ccm vrátane 150 Kčs
nad 160 ccm do 180 ccm vrátane 250 Kčs
nad 180 ccm do 260 ccm vrátane 300 Kčs
nad 260 ccm 400 Kčs
b)
z automobilov s obsahom valcov
do 800 ccm vrátane 700 Kčs
nad 800 ccm do 1 250 ccm vrátane 900 Kčs
nad 1 250 ccm do 2 000 ccm vrátane 1 300 Kčs
nad 2 000 ccm 1 600 Kčs.
(2)
Sadzba dane z osobných automobilov s obsahom valcov nad 800 ccm vyrobených pred 1. januárom 1952 je 900 Kčs ročne bez zreteľa na obsah valcov.
(3)
Daň sa primerane zvýši, najviac však na päťnásobok sadzieb ustanovených v odseku 1, z motorových vozidiel, ktoré majú trvalé stanovište v Československej socialistickej republike a sa používajú
a)
na výkon činnosti neštátnych socialistických organizácií alebo iných než socialistických organizácií,
b)
na vykonávanie zárobkovej činnosti.
§ 5
(1)
Daňová povinnosť vzniká pridelením štátnej poznávacej značky a trvá, pokiaľ ju má vozidlo pridelenú; pri motorových vozidlách, ktorým bola pridelená štátna poznávacia značka pred 1. júlom 1964, vzniká daňová povinnosť 1. júlom 1964.
(2)
Všetci poplatníci sú povinní oznámiť príslušnému okresnému národnému výboru vznik a zánik daňovej povinnosti, ako aj všetky zmeny, ktoré majú vplyv na určenie a vybratie dane.
§ 6
Daň z motorových vozidiel spravuje okresný národný výbor, v obvode ktorého je motorové vozidlo prihlásené v evidencii dopravného inšpektorátu Verejnej bezpečnosti.
§ 7
(1)
Daň z motocyklov [§ 4 ods. 1 písm. a)] je splatná naraz najneskoršie do 1. marca, daň z automobilov v dvoch rovnakých polročných splátkach do 1. marca a do 1. septembra.
(2)
Ak dôjde k zmene držiteľa motorového vozidla predo dňom zročnosti, je daň, prípadne splátka splatná najneskoršie pred vykonaním zmeny zápisu držiteľa motorového vozidla.
(3)
Ak daňová povinnosť vznikne v bežnom roku, platí sa daň od prvého dňa mesiaca, v ktorom daňová povinnosť vznikla, pomernou sumou ročnej sadzby. Takto vypočítaná daň, prípadne splátka je splatná pri pridelení štátnej poznávacej značky.
(4)
Ak dôjde v období, na ktoré sa platí daň, k zmene držiteľa motorového vozidla, doterajší držiteľ nemá nárok na vrátenie dane za tú časť obdobia, keď už nebol držiteľom motorového vozidla.
(5)
Poplatník je povinný daň si sám vypočítať a zaplatiť ju bez vymerania. Zvýšenie dane podľa § 4 ods. 3 vymeria okresný národný výbor. Suma tohto zvýšenia nad základnú sadzbu je zročná najneskoršie do 15 dní po upovedomení poplatníka.
(6)
Ak sa daň alebo splátka nezaplatí včas, poplatník je povinný zaplatiť penále vo výške 10 % ročnej sadzby dane za každý i začatý mesiac omeškania. Penále je zročné najneskoršie do 15 dní po upovedomení poplatníka.
§ 8
Pri motorových vozidlách, ktoré nemajú trvalé stanovište v Československej socialistickej republike, pokiaľ nie sú oslobodené od dane podľa § 3 č. 3,
1.
vzniká daňová povinnosť dňom ich vstupu na územie Československej socialistickej republiky a trvá po dobu ich pobytu na tomto území; daň sa však nevyberie, ak pobyt vozidla v tuzemsku neprevýši sedem dní,
2.
sadzba dane je jedna dvanástina sadzby ustanovenej v § 4 ods. 1 za každý i začatý mesiac pobytu v Československej socialistickej republike,
3.
daň je splatná najneskoršie pri odchode vozidla z územia Československej socialistickej republiky.
§ 9
(1)
Daň sa premlčuje uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa stala zročnou.
(2)
Ak bolo v tejto lehote urobené opatrenie na vymeranie alebo zaplatenie dane alebo urobený výkon na vybratie dane, plynie od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník o tom upovedomený, nová trojročná lehota.
§ 10
Za dlžnú daň ručia všetky ďalšie osoby, na ktoré bolo prevedené motorové vozidlo po zročnosti dane.
§ 11
(1)
Okresné a krajské národné výbory kontrolujú, či daň bola zaplatená včas a v plnej výške.
(2)
Vodič motorového vozidla je povinný mať so sebou pri jazde doklad o zaplatení dane a predložiť ho na vyzvanie kontrolnému orgánu, inak mu môže kontrolný orgán zadržať osvedčenie o technickom preukaze motorového vozidla.
§ 12
O konaní vo veciach tejto dane platia predpisy upravujúce konanie vo veciach daní a poplatkov.*)
§ 13
Orgány Verejnej bezpečnosti vykonávajú pri plnení svojich úloh i kontrolu dokladov o zaplatení dane.
§ 14
Ministerstvo financií
1.
vydá predpisy na vykonanie tohto zákona,
2.
môže oslobodiť od dane motorové vozidlá
a)
spoločenských alebo iných organizácií,
b)
invalidných osôb neschopných pohybu,
c)
občanov vykonávajúcich vojenskú základnú službu,
3.
môže urobiť opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tohto zákona,
4.
môže urobiť podľa potreby iné opatrenia v záujme riadneho vybratia alebo platenia dane, najmä určiť iné lehoty zročnosti.
§ 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.
*)
Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.