94/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 5. júna 1964
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. apríla 1964 č. 69 Zb. o Správe štátnych hmotných rezerv.
Fierlinger v. r.