89/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.06.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 24. apríla 1964
o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Dňa 5. októbra 1963 bol v Belehrade podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Výmenou nót obidvoch strán vstúpil Dohovor podľa svojho článku 5 v platnosť 13. marca 1964.
České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHOVOR medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie vedené prianím rozšíriť priateľské vzťahy a spoluprácu medzi národmi obidvoch krajín i v oblasti zdravotníctva sa rozhodli uzavrieť tento Dohovor:
Článok 1
Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu vo všetkých otázkach z oblasti zdravotníctva, najmä:
a)
nadviazaním priameho styku a spolupráce medzi riadiacimi orgánmi zdravotníctva a vedeckovýskumnými pracoviskami obidvoch krajín,
b)
vysielaním a prijímaním vedeckých a odborných pracovníkov za účelom štúdia, zvýšenia odbornosti a výmeny skúseností,
c)
účasťou na kongresoch, konferenciách, seminároch a sympóziách organizovaných na území druhej zmluvnej strany,
d)
výmenou informácií o dôležitých organizačných opatreniach v oblasti zdravotníctva,
e)
výmenou skúseností z uplatňovania liečebných metód a opatrení na úseku zdravotnej starostlivosti, najmä v odbore hygieny práce a chorôb z povolania, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej osvety, používania liečebných prostriedkov a liekov, noriem pre zdravotnícke zariadenia a pre lekárske nástroje a prístroje,
f)
výmenou odbornej a vedeckej literatúry a predpisov z oblasti zdravotníctva,
g)
výmenou informácií z odboru školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov,
h)
výmenou štatistických údajov z odboru zdravotníctva a
i)
výmenou informácií o výskyte prenosných chorôb, ako aj výmenou zpráv o vykonaných ochranných opatreniach a prostriedkoch na potieranie prenosných chorôb.
Článok 2
Príslušným orgánom na vykonávanie tohto Dohovoru je v Československej socialistickej republike Ministerstvo zdravotníctva a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii Sväzový sekretariát pre zdravotníctvo a sociálnu politiku.
Článok 3
(1)
Na vykonávanie tohto Dohovoru sa zriaďuje československo-juhoslovanská zmiešaná zdravotnícka komisia (ďalej len „Komisia“) pozostávajúca z troch členov vymenovaných československou stranou a troch členov vymenovaných juhoslovanskou stranou. Osobné zloženie Komisie si príslušné orgány zmluvných strán včas oznámia. Táto Komisia dojednáva každoročne do 1. novembra konkrétny plán spolupráce na budúci rok.
(2)
Zasadania Komisie sa budú konať striedavo v Prahe a v Belehrade na návrh jednej zo zmluvných strán.
Článok 4
(1)
Pri výmene zdravotníckych pracovníkov na základe vzájomnosti a pri zasadaní Komisie uhradzuje náklady spojené s pobytom pracovníkov druhej strany prijímajúca strana.
(2)
Cestovné do krajiny druhej zmluvnej strany a späť uhradzuje vždy vysielajúca strana. Cestovné vnútri krajiny uhradzuje prijímajúca strana len vtedy, ak cesty po jej území súvisia s pracovným programom prijatého pracovníka.
(3)
Výdavky spojené s pobytom pracovníkov na území druhej zmluvnej strany za účelom štúdia alebo zvýšenia odbornosti uhradzuje vysielajúca strana, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Ak je vyslanie v záujme prijímajúcej strany a dochádza k nemu na jej pozvanie, uhradzuje prijímajúca strana všetky náklady spojené s pobytom na svojom území.
(4)
Zdravotnícki pracovníci, ktorí boli prijatí na štúdium alebo zvýšenie odbornosti alebo na výmenu skúseností a ktorí počas svojho pobytu ochorejú, majú nárok na bezplatné liečenie.
Článok 5
Tento Dohovor podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobúda platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.
Tento Dohovor sa uzaviera na dobu piatich rokov a jeho platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ho jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia.
Spísané v Belehrade 5. 10. 1963 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky

minister zdravotníctva

dr. h. c. Josef Plojhar v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

sväzový tajomník pre zdravotníctvo

a sociálnu politiku

Moma Marković v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.