87/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra
z 21. mája 1964
o vodičských preukazoch
Ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:
§ 1
Vodičské oprávnenie
(1)
Motorové vozidlo môže viesť len ten, komu udelil okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti (ďalej len „okresný dopravný inšpektorát“) vodičské oprávnenie.
(2)
Vodičské oprávnenie možno udeliť len tomu, kto
a)
dosiahol predpísaný vek (§ 5),
b)
je telesne a duševne schopný na vedenie motorových vozidiel (§ 6),
c)
je spoľahlivý na vedenie motorových vozidiel (§ 7),
d)
podrobil sa predpísanej výučbe a výcviku (ďalej len „výcvik“) - (§ 8),
e)
preukázal skúškou odbornú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel (§ 9),
f)
splnil ďalšie podmienky predpísané pre vedenie niektorých skupín alebo druhov motorových vozidiel (§ 3).
(3)
Bez vodičského oprávnenia smie viesť motorové vozidlo len ten, kto sa ho učí viesť alebo kto skladá skúšku z jazdy, vždy však len pod dozorom oprávneného učiteľa alebo vodiča cvičiteľa (§ 8 ods. 3), ktorí majú v týchto prípadoch primerane povinnosti vodiča motorového vozila.
§ 2
Skupiny vodičských oprávnení
(1)
Vodičské oprávnenia sa zapisujú do vodičského preukazu. Ich jednotlivé skupiny oprávňujú na vedenie motorových vozidiel v rozsahu ustanovenom v odseku 2.
(2)
Skupina A :
Motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho.
Motorové trojkolky, ako aj motorové vozidlá im podobné, pohotovostná váha ktorých neprevyšuje 400 kg.
Vozíky pre telesne postihnuté osoby.*)
Skupina B :
Motorové vozidlá, s výnimkou motocyklov s postranným vozíkom alebo bez neho, celková váha ktorých neprevyšuje 3500 kg,a pokiaľ sú určené pre dopravu osôb len motorové vozidlá, ktoré majú najviac 8 sedadiel okrem sedadla pre vodiča. K motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojený ľahký príves (náves).
Skupina C :
Motorové vozidlá, celková váha ktorých prevyšuje 3500 kg, pokiaľ nie sú určené pre dopravu osôb.
K motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojený ľahký príves (náves).
Skupina D :
K motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojený ľahký príves (náves).
Skupina E :
Motorové vozidlá skupiny B, C alebo D, na vedenie ktorých je vodič oprávnený a ku ktorým je pripojený iný príves (náves) než ľahký.
Skupina M :
Malé motocykle (o obsahu valcov do 50 cm3).
Skupina T :
Poľnohospodárske traktory.
Pojazdné pracovné stroje, pokiaľ nepatria do skupiny C.
K motorovým vozidlám tejto skupiny môže byť pripojený príves (náves).
(3)
Ľahkým prívesom (návesom) je príves (náves), celková váha ktorého neprevyšuje 750 kg.
(4)
Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť i motorové vozidlá skupiny B a T. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť i motorové vozidlá skupiny B, C a T. Okrem toho vodičské oprávnenie akejkoľvek skupiny oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny M.
(5)
Vodičské oprávnenie môže byť obmedzené na jednotlivé druhy motorových vozidiel, ktoré patria do príslušnej skupiny; musí byť takto obmedzené, ak žiadateľ o vodičské oprávnenie vyhovuje len podmienkam ustanoveným pre určitý druh motorových vozidiel alebo pre určité motorové vozidlo.
§ 3
Podmienky pre vedenie niektorých skupín alebo druhov motorových vozidiel
(1)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť len vodičovi s vodičským oprávnením skupiny C, ktorý je starší ako 21 rokov a preukáže prax vo vedení motorových vozidiel skupiny C v posledných dvoch rokoch.
(2)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny E možno udeliť len vodičovi s vodičským oprávnením skupiny B, C alebo D; vodič s vodičským oprávnením skupiny B alebo C musí preukázať prax vo vedení motorových vozidiel príslušnej skupiny v poslednom roku.
(3)
Motorové vozidlá požiarnej ochrany a zdravotníckej a banskej záchrannej služby, ktoré používajú zvláštne výstražné znamenie, smie viesť vodič s vodičským oprávnením na vedenie motorových vozidiel príslušnej skupiny, ktorý je starší ako 21 rokov a preukáže prax vo vedení motorových vozidiel tejto skupiny v posledných dvoch rokoch.
§ 4
Rozsah platnosti doterajších vodičských oprávnení
(1)
Vodičské oprávnenia udelené na základe skorších predpisov platia v budúcnosti v tomto rozsahu:
a)
vodičské oprávnenie vodiča I. alebo II. triedy oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, B, C, D, E, M a T;
b)
vodičské oprávnenie vodiča III. triedy oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, B, C, E, M a T;
c)
vodičské oprávnenie vodiča osobného automobilu oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B a M;
d)
vodičské oprávnenie vodiča motocyklu oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A a M;
e)
vodičské oprávnenie vodiča traktora oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny M a T;
f)
vodičské oprávnenie na vedenie malých motocyklov oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny M.
(2)
Obmedzenie vodičského oprávnenia zapísané vo vodičskom preukaze na základe skorších predpisov platí aj naďalej.
§ 5
Vek vodičov
(1)
Vodičské oprávnenie možno udeliť len osobe staršej ako 18 rokov. Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A a T možno udeliť osobe staršej ako 17 rokov. Vodičské oprávnenie na vedenie motorových trojkoliek patriacich do skupiny A a vedených telesne postihnutými osobami, vodičské oprávnenie na vedenie vozíkov pre telesne postihnuté osoby patriacich do skupiny A a vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny M možno udeliť osobe staršej ako 15 rokov.
(2)
Osobe mladšej ako 18 rokov môže byť vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel uvedených v druhej a tretej vete odseku 1 udelené len s písomným súhlasom jej zákonného zástupcu.
§ 6
Telesná a duševná schopnosť na vedenie motorových vozidiel
(1)
Telesná a duševná schopnosť žiadateľa o vodičské oprávnenie sa zisťuje lekárskou prehliadkou, ktorej sa musí žiadateľ podrobiť ešte pred začatím výcviku.
(2)
Na výcvik nesmie byť prijatý žiadateľ o vodičské oprávnenie, ak bola u neho lekárskou prehliadkou zistená choroba alebo vada, pre ktorú nie je schopný viesť motorové vozidlo.
(3)
Ak bola lekárskou prehliadkou zistená choroba alebo vada, pre ktorú možno uznať žiadateľa o vodičské oprávnenie len čiastočne schopným na vedenie motorových vozidiel alebo schopným viesť motorové vozidlo zvlášť technicky upravené, okresný dopravný inšpektorát obmedzí vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo schopnosti pre bezpečné vedenie motorového vozidla. Okresný dopravný inšpektorát môže tiež nariadiť preskúmanie telesnej alebo duševnej schopnosti takéhoto vodiča v určitých lehotách.
(4)
Vodiči z povolania všetkých motorových vozidiel, vodiči, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny D, a vodiči motorových vozidiel požiarnej ochrany a zdravotníckej a banskej záchrannej služby používajúce zvláštne výstražné znamenie, sú povinní podrobiť sa vždy po dvoch rokoch lekárskej prehliadke; po dosiahnutí 50 rokov sa musia prehliadke podrobiť raz za rok.
(5)
Vodič, u ktorého bolo nariadené preskúmanie telesnej alebo duševnej schopnosti v určitých lehotách (§ 6 ods. 3), a vodič, o ktorého telesnej alebo duševnej schopnosti vznikne odôvodnená pochybnosť (§ 13 ods. 1), je povinný podrobiť sa na vyzvanie okresného dopravného inšpektorátu lekárskej prehliadke.
(6)
Podrobnosti o zisťovaní telesnej a duševnej schopnosti žiadateľov o vodičské oprávnenie a o lekárskych prehliadkach vodičov motorových vozidiel určí Ministerstvo zdravotníctva.*)
§ 7
Spoľahlivosť na vedenie motorových vozidiel
(1)
Spoľahlivý na vedenie motorových vozidiel nie je,
a)
kto sa podľa rozhodnutia súdu, miestneho ľudového súdu, národného výboru alebo okresného dopravného inšpektorátu dopustil trestného činu, previnenia alebo priestupku, z ktorého vyplýva, že nemá v čase podania žiadosti o vodičské oprávnenie dostatok disciplíny potrebnej pre bezpečnosť cestnej premávky,
b)
kto často a nadmerne požíva alkoholické nápoje alebo kto požíva omamné prostriedky,
c)
ten, komu je súdom zakázané vedenie motorových vozidiel.
(2)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie, ktorý nie je spoľahlivý na vedenie motorových vozidiel, nesmie byť zaradený do výcviku. Ak okresný dopravný inšpektorát dodatočne zistí, že žiadateľ nie je spoľahlivý na vedenie motorových vozidiel, odmietne jeho prihlášku na skúšku.
§ 8
Výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie
(1)
Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí prejsť výcvikom vo výcvikovom zariadení.
(2)
Pred zaradením do výcviku musí žiadateľ o vodičské oprávnenie predložiť výcvikovému zariadeniu
a)
riadne vyplnenú žiadosť s vyhlásením, že nie je nespoľahlivým na vedenie motorových vozidiel (§ 7 ods. 1),
b)
zprávu o lekárskej prehliadke (§ 6 ods. 1),
c)
potvrdenie o vodičskej praxi, pokiaľ je to potrebné (§ 3 ods. 1),
d)
ak je žiadateľ mladší ako 18 rokov, tiež písomný súhlas zákonného zástupcu (§ 5 ods. 2).
(3)
Ak sa nemôže žiadateľ o vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A, B alebo M z naliehavého dôvodu zúčastniť výcviku vo výcvikovom zariadení, môže byť vycvičený individuálne. Individuálny výcvik povoľuje na odôvodnenú žiadosť vodiča cvičiteľa okresný dopravný inšpektorát; k žiadosti treba pripojiť doklady uvedené v odseku 2. Vodič cvičiteľ musí mať najmenej dvojročnú prax vo vedení motorových vozidiel príslušnej skupiny; jeho odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel môže byť preskúšaná.
(4)
Po skončení výcviku v určenom rozsahu*) bude žiadateľ o vodičské oprávnenie povolaný na skúšku, ak si osvojil predpísanú učebnú látku tak, že je schopný na samostatnú a bezpečnú jazdu v bežnej cestnej premávke. Tejto skúške, ako i prípadným opakovacím skúškam (§ 9 ods. 2) je povinný sa podrobiť najneskoršie do jedného roka od skončenia výcviku; ináč sa musí podrobiť novému výcviku.
§ 9
Odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel
(1)
Odborná spôsobilosť žiadateľa o vodičské oprávnenie sa zisťuje skúškou
a)
z predpisov o cestnej premávke,
b)
z náuky o motorových vozidlách a ich údržbe,
c)
z jazdy.
(2)
Ak nebol žiadateľ o vodičské oprávnenie uznaný v ktorejkoľvek časti skúšky za spôsobilého na vedenie motorových vozidiel, smie opakovať skúšku najviac dvakrát v lehotách určených skúšobným orgánom. Ak žiadateľ ani pri druhom opakovaní skúšky neprospeje, musí sa podrobiť novému výcviku z toho predmetu, v ktorom nebol uznaný za spôsobilého.
(3)
Skúšku vykonáva okresný dopravný inšpektorát; Ministerstvo vnútra môže poveriť jednotlivými úkonmi pri skúškach tiež iné organizácie.
§ 10
Vydanie vodičského preukazu
Po úspešnom zložení skúšky vydá okresný dopravný inšpektorát žiadateľovi o vodičské oprávnenie vodičský preukaz s vložkou. V tejto vložke vyznačujú orgány Verejnej bezpečnosti závažnejšie dopravné priestupky. Vodič má nárok na vydanie novej vložky po uplynutí šiestich mesiacov od posledného vyznačeného priestupku.
§ 11
Rozšírenie vodičského oprávnenia
Ak chce vodič, ktorý už má vodičské oprávnenie, viesť motorové vozidlo, na ktoré sa jeho vodičské oprávnenie nevzťahuje, musí sa podrobiť doplňovaciemu výcviku a skúške v určenom rozsahu. Doplňovaciemu výcviku a skúške sa však nepodrobuje žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny E (§ 3 ods. 2).
§ 12
Povinnosti držiteľa vodičského preukazu
(1)
Držiteľ vodičského preukazu je povinný náležite opatrovať vodičský preukaz a vložku s ním vydanú, musí ich mať pri vedení motorového vozidla u seba a na požiadanie ich predložiť dopravnému orgánu.*)
(2)
Držiteľ vodičského preukazu nesmie vykonávať žiadne zápisy, zmeny alebo opravy vo vodičskom preukaze alebo vo vložke.
(3)
Stratu vodičského preukazu alebo vložky, ako aj zmenu bydliska alebo iných skutočností zapísaných vo vodičskom preukaze držiteľ vodičského preukazu je povinný do 5 dní oznámiť okresnému dopravnému inšpektorátu, v obvode ktorého má trvalý pobyt; stratu možno oznámiť tiež najbližšiemu okresnému dopravnému inšpektorátu.
§ 13
Preskúmanie telesnej a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a preskúšanie odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel
(1)
Ak sú pre to vážne dôvody, môže okresný dopravný inšpektorát rozhodnúť, aby bola preskúmaná telesná alebo duševná schopnosť vodiča lekárskou prehliadkou (§ 6 ods. 5) alebo aby bola preskúšaná jeho odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel.
(2)
Podľa výsledku preskúmania alebo preskúšania môže okresný dopravný inšpektorát rozhodnúť, že sa vodičské oprávnenie obmedzuje alebo odníma. V rozhodnutí môže určiť podmienky pre zrušenie obmedzenia alebo pre vrátenie vodičského oprávnenia, napr. pri nedostatočnej odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel nový výcvik a pod.
(3)
Obmedzenie alebo odňatie len niektorého vodičského oprávnenia zapísaného vo vodičskom preukaze zaznamená okresný dopravný inšpektorát vo vodičskom preukaze. Pri odňatí všetkých vodičských oprávnení zapísaných vo vodičskom preukaze musí vodič odovzdať vodičský preukaz okresnému dopravnému inšpektorátu, v obvode ktorého má trvalý pobyt.
(4)
Podľa odsekov 2 a 3 sa obdobne postupuje aj pri nedostatočnej odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel zistenej pri skúške na rozšírenie vodičského oprávnenia (§ 11).
§ 14
Odňatie vodičského oprávnenia pre stratu spoľahlivosti na vedenie motorových vozidiel
(1)
Ak uloží súd pre trestný čin zákaz vedenia motorových vozidiel, stráca vodič na určenú dobu vodičské oprávnenie.
(2)
Okresný dopravný inšpektorát môže rozhodnúť, že sa vodičské oprávnenie odníma, ak sa vodič stal nespoľahlivým na vedenie motorových vozidiel (§ 7 ods. 1). Okresný dopravný inšpektorát je povinný na odôvodnenú žiadosť vodiča preskúmať, či nespoľahlivosť na vedenie motorových vozidiel trvá i naďalej. Žiadosť sa môže podať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od rozhodnutia o odňatí vodičského oprávnenia. Ak okresný dopravný inšpektorát zistí, že nespoľahlivosť na vedenie motorových vozidiel trvá, môže vodič podať novú žiadosť po uplynutí ďalších šiestich mesiacov.
(3)
Pred vrátením odňatého vodičského oprávnenia môže okresný dopravný inšpektorát rozhodnúť, aby bola preskúmaná telesná alebo duševná schopnosť vodiča lekárskou prehliadkou alebo aby bola preskúšaná jeho odborná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel (§ 13).
(4)
Zákaz vedenia motorových vozidiel uložený súdom alebo odňatie vodičského oprávnenia, o ktorom rozhodol okresný dopravný inšpektorát, len u niektorého z vodičských oprávnení zapísaných vo vodičskom preukaze, zaznamená okresný dopravný inšpektorát vo vodičskom preukaze. V ostatných prípadoch musí vodič odovzdať vodičský preukaz dopravnému inšpektorátu, v obvode ktorého má trvalý pobyt.
§ 15
Zadržanie vodičského preukazu
(1)
Ak možno dôvodne očakávať
- uloženie zákazu vedenia motorových vozidiel súdom (§ 14 ods. 1),
- odňatie vodičského oprávnenia okresným dopravným inšpektorátom
pre stratu telesnej alebo duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel (§ 13 ods. 2),
pre stratu odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (§ 13 ods. 2),
pre stratu spoľahlivosti na vedenie motorových vozidiel (§ 14 ods. 2)
alebo ak je podozrenie, že boli vo vodičskom preukaze neoprávnene urobené zápisy, zmeny alebo opravy (§ 12 ods. 2), môže orgán Verejnej bezpečnosti zadržať vodičský preukaz.
(2)
Vodičský preukaz možno zadržať aj vtedy, ak by bola ďalšou jazdou ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
(3)
Okresný dopravný inšpektorát môže rozhodnúť, že vodičský preukaz zadržaný podľa odseku 1 nebude vrátený pred konečným rozhodnutím. Ak ide o trestný čin, je na to potrebný súhlas príslušného prokurátora; pred konečným rozhodnutím môže byť vodičský preukaz vrátený len so súhlasom prokurátora alebo súdu.
§ 16
Jazdy do cudziny
(1)
Vodičský preukaz vydaný podľa § 2 ods. 1 oprávňuje aj na jazdu do cudziny, pokiaľ vodič ide do štátu, ktorý tento vodičský preukaz uznáva. Ináč musí mať vodič medzinárodný vodičský preukaz vydaný na základe československého vodičského preukazu organizáciou Ministerstvom vnútra tým poverenou. Medzinárodný vodičský preukaz platí po dobu jedného roka odo dňa vydania a neplatí pre jazdy v Československej socialistickej republike.
(2)
Pre jazdu do cudziny však neplatí vodičské oprávnenie skupiny M a T.
§ 17
Platnosť cudzozemských vodičských preukazov na vedenie motorových vozidiel v Československej socialistickej republike
(1)
Na základe cudzozemského vodičského preukazu smie cudzinec viesť motorové vozidlo v Československej socialistickej republike len vtedy, ak zodpovedá tento vodičský preukaz vzoru podľa prílohy 9 Ženevského dohovoru o cestnej premávke z 19. septembra 1949. Ináč smie cudzinec, pokiaľ nemá československý vodičský preukaz (§ 2 ods. 1), viesť motorové vozidlo na základe v cudzine vydaného medzinárodného vodičského preukazu, ktorý zodpovedá vzoru podľa prílohy 10 Ženevského dohovoru o cestnej premávke z 19. septembra 1949 alebo na základe v cudzine vydaného medzinárodného povolenia na vedenie, ktoré zodpovedá vzoru podľa prílohy E Medzinárodného dohovoru o jazde motorovými vozidlami podpísanom v Paríži 24. apríla 1926.
(2)
Na základe vodičských preukazov vydaných v cudzine smie občan Československej socialistickej republiky, ktorý prišiel z cudziny, viesť motorové vozidlo v Československej socialistickej republike najviac po dobu šiestich mesiacov odo dňa prekročenia štátnych hraníc.
(3)
Vodičské preukazy vydané v cudzine vymení okresný dopravný inšpektorát za československý vodičský preukaz (§ 2 ods. 1) po preskúšaní žiadateľa z predpisov o cestnej premávke.
§ 18
Vedenie električiek a trolejbusov
Oprávnenie na vedenie električiek a trolejbusov udeľujú príslušné organizácie (podniky mestskej dopravy a pod.) podľa osobitných predpisov vydaných Ministerstvom dopravy po dohode s Ministerstvom vnútra.
§ 19
Výnimky a úľavy
(1)
Udeľovanie vodičských oprávnení na vedenie služobných motorových vozidiel ozbrojených síl a bezpečnostných sborov upravujú osobitné predpisy. Príslušníci ozbrojených síl a bezpečnostných sborov smú však s týmito oprávneniami viesť i neslužobné motorové vozidlá.
(2)
Ministerstvo vnútra môže určiť výnimky alebo úľavy z tejto vyhlášky.
§ 20
Prechodné ustanovenia
(1)
Vodičské oprávnenia udelené na základe skorších predpisov osobám, ktoré nedosiahnu k 1. júlu 1964 vekovú hranicu ustanovenú v § 5 ods. 1, zostávajú v platnosti.
(2)
Vodiči, ktorí mohli podľa skorších predpisov viesť s oprávnením vodiča III. triedy autobusy neverejnej dopravy, smú s týmto oprávnením tieto vozidlá viesť najdlhšie do 31. decembra 1964. Ak preukážu v tejto lehote potvrdením zamestnávateľa, že takéto autobusy viedli pred 1. júlom 1964, udelí im okresný dopravný inšpektorát vodičské oprávnenie skupiny D.
(3)
Oprávnenia na vedenie električiek a trolejbusov udelené na základe skorších predpisov zostávajú v platnosti.
(4)
Kupóny k vodičským preukazom vydaným na základe skorších predpisov platia v budúcnosti ako vložky. Závažnejšie dopravné priestupky sa v nich vyznačujú podľa § 10.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa § 58 až 71, § 112 a § 113 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách a § 55 ods. 3 vyhlášky č. 141/1960 Zb., ktorou sa vydávajú pravidlá cestnej premávky.
§ 22
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister vnútra:

Štrougal v. r.
*)
Za vozík pre telesne postihnuté osoby sa považuje motorové vozidlo, pohotovostná váha ktorého neprevyšuje 300 kg a najvyššia rýchlosť 30 km/h, ktoré je konštruované a vyrobené (nielen prispôsobené) pre potrebu telesne postihnutých osôb a spravidla ho takéto osoby používajú.
*)
Smernice Ministerstva zdravotníctva pre zisťovanie telesnej a duševnej schopnosti uchádzačov o vodičský preukaz a pre vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok vodičov motorových vozidiel a električiek, por. č. 32/1963 Zb. NV (čiastka 17 z roka 1963).
*)
Jednotná učebná osnova výcviku vodičov motorových vozidiel uverejnená v čiastke 157 Úradného listu z roku 1953 v znení úradného oznámenia Ministerstva dopravy uverejneného v čiastke 65 Úradného listu z roku 1954.
*)
§ 47 vyhlášky č. 141/1960 Zb., ktorou sa vydávajú pravidlá cestnej premávky.