81/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 24. februára 1964
o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru
Dňa 6. októbra 1956 bol v Prahe podpísaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách. Schválenie Dohovoru vládou Nemeckej demokratickej republiky bolo oznámené nótou z 23. novembra 1956 a jej schválenie vládou Československej republiky nótou z 20. decembra 1956.
Podľa svojho článku VII Dohovor vstúpil v platnosť 20. decembra 1956.
Výmenou nót zo 17. mája 1963 a 28. mája 1963 sa dohodla zmena článku II Dohovoru. Zmena vstúpila v platnosť 28. mája 1963.
České znenie Dohovoru zo 6. októbra 1956 a znenie nóty Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky zo 17. mája 1963 a český preklad nóty Veľvyslanectva Nemeckej demokratickej republiky v Prahe z 28. mája 1963 sa vyhlasujú súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.
DOHOVOR medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách
Vláda Československej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky prajúc si poskytovať vzájomnú pomoc pri živelných pohromách vo svojich pohraničných územiach rozhodli sa uzavrieť za tým účelom tento Dohovor:
Článok I
(1)
Za účelom vzájomnej pomoci pri živelných pohromách alebo v iných prípadoch tiesne, ku ktorým by došlo v pohraničných územiach obidvoch zmluvných strán v miestach, ktoré nie sú od štátnych hraníc vzdialené viac ako 15 kilometrov, môžu požiarnické sbory, pomocné mužstvá, lekári a zdravotnícky personál jednej zmluvnej strany na žiadosť druhej zmluvnej strany prekročiť na miestach uvedených v článku II kedykoľvek štátne hranice bez obvyklých cestovných dokladov a zdržovať sa na území druhej zmluvnej strany tak dlho, pokiaľ bude potrebná ich pomoc.
(2)
O vyslanie pomoci požiada ohrozená obec prostredníctvom pohraničných orgánov svojho štátu pohraničné orgány druhej zmluvnej strany, ktoré zariadia ďalšie postúpenie žiadosti o poskytnutie pomoci.
(3)
Pri vstupe na územie druhej zmluvnej strany pohraničné orgány zistia počet osôb, ktoré štátne hranice prekračujú, ako aj počet predmetov a náradia, ktoré so sebou cez štátne hranice vezú a ktoré budú po poskytnutí pomoci opäť dopravené späť.
(4)
Striekačky (aj pripevnené na motorové vozidlá), sanitné vozy, automobily a iné vozidlá, ako aj predmety a náradie, ktoré sú potrebné na poskytnutie pomoci, nepodliehajú ani pri vstupe na štátne územie druhej zmluvnej strany ani pri jeho opúšťaní clu a dávkam vyberaným spolu s clom, ak sa opäť vyvezú alebo opäť vrátia späť.
(5)
Navrátenie po ukončenom poskytnutí pomoci musí sa vykonať cez tie pohraničné priechody, ktoré sa použili pre vstup na územie druhej zmluvnej strany.
(6)
Osoby uvedené v odseku 1 sa pri poskytovaní pomoci musia podriadiť pokynom orgánov, ktoré riadia práce na mieste nešťastia.
Článok II
Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť len tieto pohraničné priechody:
Vojtanov - Schönberg Petrovice - Hellersdorf
Kraslice - Klingenthal Hřensko - Schmilka
Potůčky - Johanngeorgenstadt Poustevna - Sebnitz
Vejprty - Bärenstein Šluknov - Taubenheim
Brandov - Oberneuschönberg Jiříkov - Neugersdorf
Mníšek - Deutsch-Einsiedel Varnsdorf - Groschönau
Moldava - Holzhau Hrádek n. N.- Harthau-Zittau
Fojtovice- Fűrstenwalde
Článok III
(1)
Občania každej zmluvnej strany, ktorí bývajú pri štátnych hraniciach, môžu v prípade povodní alebo iných živelných pohrôm prekročiť za účelom ochrany svojho života kdekoľvek a kedykoľvek štátne hranice bez obvyklých cestovných dokladov.
(2)
Návrat týchto občanov sa vykoná prostredníctvom pohraničných orgánov obidvoch zmluvných strán.
(3)
Predmety, ktoré títo občania majú so sebou, nepodliehajú ani pri vstupe na štátne územie druhej zmluvnej strany ani pri jeho opustení clu ani dávkam vyberaným spolu s clom.
Článok IV
(1)
Výdavky vzniknuté poskytnutím pomoci v prípadoch podľa článkov I a III tohto Dohovoru uhradzuje tá zmluvná strana, ktorá požiadala o pomoc alebo občanom ktorej sa pomoc poskytla.
(2)
K týmto výdavkom patria najmä hmotné náhrady pri smrti, zranení alebo poškodení zdravia osoby poskytujúcej pomoc, ako aj náhrada za stratu alebo poškodenie predmetov alebo náradia.
(3)
Nárok osôb poskytujúcich pomoc na náhradu škody a jeho výška sa určí podľa práva ich krajiny.
(4)
Výdavky, náhrady a odškodnenie podľa bodu 1 až 3 tohto článku budú sa platiť spôsobom ustanoveným v platobnom dojednaní platným v tom čase medzi obidvoma štátmi.
Článok V
Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa postarajú o to, aby sa pomocné sily a občania menovaní v článkoch I a III, ktorí v prípadoch uvedených v článkoch I a III prekročili štátne hranice, vrátili so svojím majetkom na územie svojho štátu.
Článok VI
Tento Dohovor sa uzaviera na neobmedzený čas. Môže byť zrušený na návrh jednej zo zmluvných strán po uplynutí šesťmesačnej výpovednej lehoty.
Článok VII
Tento Dohovor bude potvrdený podľa príslušného vnútroštátneho postupu tej-ktorej zmluvnej strany. Nadobudne účinnosť výmenou nót o vykonanom potvrdení.
Vyhotovené v Prahe 6. októbra 1956 vo dvoch exemplároch, každý v jazyku českom a nemeckom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej republiky:

V. David v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Bernard Koenen v. r.
Ministerstvo zahraničných vecí prejavuje úctu Veľvyslanectvu Nemeckej demokratickej republiky a má česť potvrdiť, že medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky sa dosiahla táto dohoda o znení článku II „Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956“:
Článok II
1.
Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť tieto pohraničné priechody:
Vojtanov - Schönberg Jiříkov - Neugersdorf
Kraslice - Klingenthal Varnsdorf - Groschönau
Potůčky - Johanngeorgenstadt Hrádek n. N. - Harthau-Zittau
Vejprty - Bärenstein Cínovec - Zinnwald
Brandov - Oberneuschönberg Šluknov - Schland
Mníšek - Deutsch-Einsiedel Hranice - Bad Elster
Moldava - Holzhau Luby - Wernitzgrűn
Petrovice- Hellersdorf Plesná - Bad Brambach
Hřensko - Schmilka Dolní Paseky - Bad Brambach
Poustevna- Sebnitz Doubrava - Bad Elster
Hranice - Ebmath
2.
Pohraničné priechody štátnej hranice môžu sa zriaďovať a meniť dohodou príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán.
Ministerstvo zahraničných vecí žiada o potvrdenie tejto nóty a navrhuje, aby uvedená dohoda vstúpila v platnosť dňom doručenia súhlasnej odpovede Veľvyslanectva Nemeckej demokratickej republiky.
Ministerstvo zahraničných vecí používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky svojou najhlbšou úctou.
V Prahe 17. mája 1963.
Veľvyslanectvo
Nemeckej demokratickej republiky
Praha
Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike vzdáva úctu Ministerstvu zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a s odvolaním na nótu Ministerstva zahraničných vecí č. 207 381/63 zo 17. mája 1963 dovoľuje si potvrdiť, že medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a vládou Československej socialistickej republiky došlo k tomuto dojednaniu, pokiaľ ide o znenie článku II „Dohovoru medzi vládou Nemeckej demokratickej republiky a vládou Československej republiky o pomoci pri živelných pohromách, podpísanom v Prahe 6. októbra 1956“.
Článok II
1.
Na prestup štátnej hranice môžu sa použiť tieto pohraničné priechody:
Vojtanov - Schönberg Jiříkov - Neugersdorf
Kraslice - Klingenthal Varnsdorf - Groschönau
Potůčky - Johanngeorgenstadt Hrádek n. N. - Harthau-Zittau
Vejprty - Bärenstein Cínovec - Zinnwald
Brandov - Oberneuschönberg Šluknov - Schland
Mníšek - Deutsch-Einsiedel Hranice - Bad Elster
Moldava - Holzhau Luby - Wernitzgrűn
Petrovice- Hellersdorf Plesná - Bad Brambach
Hřensko - Schmilka Dolní Paseky - Bad Brambach
Poustevna- Sebnitz Doubrava - Bad Elster
Hranice - Ebmath
2.
Pohraničné priechody štátnej hranice môžu sa zriaďovať a meniť dohodou príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán.
Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky potvrdzuje, že toto dojednanie vstupuje v platnosť dňom odovzdania tejto nóty Ministerstvu zahraničných vecí Československej socialistickej republiky.
Veľvyslanectvo Nemeckej demokratickej republiky v Československej socialistickej republike používa túto príležitosť, aby znovu ubezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky svojou najhlbšou úctou.
Praha, 28. mája 1963.
Ministerstvo
zahraničných vecí
Praha
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.