81/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 24. februára 1964
o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru
Dňa 6. októbra 1956 bol v Prahe podpísaný Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách. Schválenie Dohovoru vládou Nemeckej demokratickej republiky bolo oznámené nótou z 23. novembra 1956 a jej schválenie vládou Československej republiky nótou z 20. decembra 1956.
Podľa svojho článku VII Dohovor vstúpil v platnosť 20. decembra 1956.
Výmenou nót zo 17. mája 1963 a 28. mája 1963 sa dohodla zmena článku II Dohovoru. Zmena vstúpila v platnosť 28. mája 1963.
České znenie Dohovoru zo 6. októbra 1956 a znenie nóty Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky zo 17. mája 1963 a český preklad nóty Veľvyslanectva Nemeckej demokratickej republiky v Prahe z 28. mája 1963 sa vyhlasujú súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.