78/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
V slovenskom vydaní Zbierky zákonov v § 86 ods. 3 Zákona o rodine č. 94/1963 Zb. sa opravuje tlačová chyba, takže tento odsek správne znie:
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh.“
Redakcia