65/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
z 27. marca 1964
o prístavnom poriadku pre československé prístavy
Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 17 a 24 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe:
Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)
Užívatelia československých prístavov (ďalej len „prístavy“) sú povinní spravovať sa pokynmi, výzvami a príkazmi Štátnej plavebnej správy v Bratislave a jej orgánov*) (ďalej len „plavebná správa“).
(2)
Prístavy určené pre verejnú potrebu (§ 3 vyhlášky č. 27/1964 Zb.) môže používať každý.
(3)
Plavebnej správe patrí v prístavoch najmä
a)
starať sa o bezpečnú, plynulú a hospodárnu prevádzku prístavov,
b)
bdieť nad dodržiavaním pravidiel plavebnej prevádzky,
c)
vymeriavať a vyberať náhradu za používanie prístavov určených pre verejnú potrebu,
d)
viesť záznamy o plavebnej prevádzke v prístavoch určených pre verejnú potrebu,
e)
starať sa o to, aby prístavné priestory boli udržiavané v riadnom stave.
§ 2
Na zaistenie bezpečnej a plynulej prevádzky plavebná správa v jednotlivom prístave vyhlási:
a)
kde je dovolené manipulovať s horľavými alebo inak nebezpečnými látkami (tovarom),
b)
koľko plavidiel môže byť vyviazaných alebo zakotvených na jednotlivých stanovištiach (manipulačných polohách),
c)
koľko plavidiel súčasne môže vplávať do prístavnej nádrže.
§ 3
(1)
Ak užívatelia sa nespravujú pokynmi, výzvami a príkazmi plavebnej správy, môže plavebná správa, najmä pri nebezpečenstve z omeškania, vykonať potrebné opatrenia na náklad a nebezpečenstvo užívateľa prístavu.
(2)
Užívatelia prístavov sú povinní poskytnúť plavebnej správe potrebnú pomoc, umožniť jej orgánom voľný vstup do objektov a na plavidlá a dať im vysvetlenia potrebné na splnenie ich úloh.
Plavebná prevádzka
§ 4
(1)
Plavidlo môže voľne vplávať do prístavu, ak nebránia tomu bezpečnostné, hygienické a protiepidemické alebo colné predpisy.
(2)
Osobitné povolenie plavebnej správy pre vplávanie do prístavu potrebujú najmä
a)
plavidlá, ktorým hrozí potopenie,
b)
plávajúce stroje, plávajúce zariadenia a iné plavidlá slúžiace ako obydlia, dielne alebo skladištia,
c)
plavidlá s nebezpečným tovarom alebo naložené látkami ľahko zápalnými (napr. senom, slamou, trstinou a pod.) alebo zapáchajúcimi, pokiaľ chcú použiť iný ako pre ne určený prístav alebo časť prístavu,
d)
plavidlá, na ktorých sa vyskytla prenosná choroba alebo je podozrenie z jej výskytu.
(3)
Plavidlá, na ktorých vypukol požiar, smú vplávať len do tej časti prístavu, ktorá im bude plavebnou správou určená; musia pristávať tak, aby neohrozili prístavné zariadenie alebo iné plavidlá.
(4)
Plavebná správa môže z dôvodu všeobecného záujmu nariadiť odstránenie plavidla z prístavu.
§ 5
(1)
Vodca plavidla alebo zástupca musí plavidlo, ktoré pripláva do prístavu, ihneď prihlásiť a pred odplávaním z prístavu odhlásiť.
(2)
Plavidlá,ktoré pristanú a s nezmeneným nákladom a posádkou opustia prístav do 24 hodín, môžu sa pri prihlásení zároveň aj odhlásiť.
(3)
Ak ostane plavidlo, ktoré už bolo odhlásené, z akéhokoľvek dôvodu dlhšie ako 24 hodín v prístave, musí byť táto skutočnosť, prípadne iné zmeny ihneď ohlásené.
(4)
O prihláške a odhláške vydá plavebná správa potvrdenie.
§ 6
(1)
Od odhlasovacej povinnosti sú oslobodené
a)
plavidlá Ministerstva vnútra a Ministerstva národnej obrany,
b)
plavidlá určené výlučne pre službu v prístave,
c)
záchranné a požiarne plavidlá plávajúce k miestu nehody alebo požiaru,
d)
plavidlá, ktoré prepravujú osoby podľa verejne vyhláseného cestovného poriadku.
(2)
Plavebná správa môže oslobodiť od ohlasovacej povinnosti i iné plavidlá alebo povoliť úľavy z tejto povinnosti.
§ 7
(1)
Hlásenie príchodu (prihláška) a odchodu (odhláška) sa podáva písomne plavebnej správe. V hlásení musí byť uvedený druh a označenie plavidla, jeho nosnosť, ponor, výkon strojov, miesto odkiaľ plavidlo priplávalo (kam ide), čas príchodu (odchodu) a potrebné údaje o náklade.
(2)
Súčasne s podaním prihlášky treba predložiť lodné listiny.
(3)
Plavebná správa môže odobrať na potvrdenie lodné osvedčenie alebo ciachový preukaz a uložiť ich až do odchodu plavidla z prístavu.
(4)
Vodca plavidla alebo jeho zástupca je povinný súčasne s prihláškou oznámiť plavebnej správe všetky okolnosti dôležité pre plavbu, ktoré zistil cestou do prístavu (napr. nehody, poškodenie a potopenie plavidiel, plavebné prekážky, nedostatočné hĺbky, závady v označení plavebnej dráhy), ako i nálezy vytyčovacieho materiálu a súčiastky lodného výstroja iných plavidiel, prípadne straty lodného výstroja svojho plavidla.
(5)
Dokiaľ plavebná správa nepotvrdí odhlášku, nesmie plavidlo opustiť prístav.
§ 8
(1)
Plavidlo smie po príchode do prístavu pristáť na mieste, kde nesťažuje plavebnú prevádzku; v prístave musí zaujať stanovište (manipulačnú polohu), ktoré určí plavebná správa. Plavebná správa môže nariadiť zmenu stanovišťa (manipulačnej polohy) plavidla.
(2)
Plavebná správa môže prikázať jednotlivým prevádzateľom plavidiel trvalé stanovištia, povoliť postavenie pristávacích zariadení a určiť bližšie podmienky pre ich používanie.
(3)
Miesta určené pre určité plavidlá, určitých prevádzateľov plavidiel alebo určité náklady nesmú bez povolenia plavebnej správy používať iné plavidlá alebo prevádzatelia alebo pre iný náklad.
(4)
Je zakázané pristávať k plavidlám s nebezpečným nákladom. Loď, ktorá vlečie plavidlo s nebezpečným nákladom, musí sa od neho ihneď po jeho pristátí vzdialiť.
(5)
Vodcovia a posádky jednotlivých plavidiel sú povinní si vzájomne pomáhať pri pristávaní a odplávaní, ako i pri premiestňovaní plavidiel a zostavovaní vlekov.
§ 9
(1)
Plavidlá musia byť na stanovištiach riadne a bezpečne vyviazané, a to len na zariadeniach na to určených. Ak nie sú v prístave také zariadenia, musí sa vodca plavidla postarať o iné náležité vyviazanie plavidla.
(2)
Prívesné člny, pokiaľ nie sú uložené na palube, musia byť uviazané na nábrežnej strane plavidla.
(3)
Posádka plavidla môže odviazať iné plavidlo len s privolením jeho vodcu, zástupcu alebo hliadky a musí ho ihneď riadne vyviazať.
(4)
Vzpery na udržiavanie plavidla v primeranej vzdialenosti od brehu smú sa zasadzovať len takým spôsobom, aby tým neboli poškodené brehy.
(5)
Medzi plavidlá a prístavné múry, prístavné mostíky a pod., ako aj medzi plavidlá stojace vedľa seba musia sa vložiť odrazníky.
(6)
Napínať laná, reťaze a pod. cez plavebnú dráhu alebo prístavnú nádrž je bez povolenia plavebnej správy dovolené len v prípade núdze; o tom je potrebné ihneď upovedomiť plavebnú správu a zabezpečiť stály dohľad alebo patričné označenie.
(7)
Vodcovia plavidiel stojacich v prístave [s výnimkou plavidiel uvedených v § 6 ods. 1 písm. a) až c)] musia v prípade potreby dovoliť inému plavidlu, aby sa k jeho plavidlu vyviazalo, pokiaľ sa tým neohrozí bezpečnosť alebo činnosť jeho vlastného plavidla.
(8)
Kotvenie v prístavných nádržiach dovoľuje sa len v prípade núdze.
(9)
Za pobytu v prístave musia byť uložené všetky predmety, ktoré prečnievajú cez palubu (okraj lode) tak, aby plavidlá zaberali v prístave čo najmenšiu plochu a aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnému poškodeniu.
§ 10
(1)
Plavidlá stojace pri brehu sa musia opatriť lávkou,*) prípadne ďalším zariadením. Lávka aj zariadenie musia byť v noci osvetlené a musia umožňovať bezpečný prístup z brehu na plavidlo.
(2)
Ak stoja plavidlá vedľa seba, musia vodcovia plavidiel, ktoré sú bližšie k brehu, dovoliť zriadenie prechodov cez tieto plavidlá, a pokiaľ sa na nich neprekladá, dovoliť, aby sa cez ne prepravoval tovar a aby sa na to urobili potrebné opatrenia.
§ 11
(1)
Opravy plavidiel smú sa vykonávať len takým spôsobom, aby sa prístavná prevádzka nesťažovala.
(2)
Pri vypúšťaní pary a horúcej vody z plavidiel musia sa urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb alebo k poškodeniu majetku.
(3)
Plavidlá smú preskúšať beh lodných skrutiek alebo kolies len na miestach plavebnou správou na to určených. V takých prípadoch sa musia plavidlá stojace nablízku alebo sa približujúce vhodným spôsobom a včas upozorniť. Pri nebezpečenstve sa musí chod stroja ihneď zastaviť.
§ 12
(1)
Na plavidle stojacom v prístave musí byť stále dostatočný počet členov lodnej posádky, ktorí sú nevyhnutne potrební na bezpečné vykonanie potrebných manévrov alebo opatrení.
(2)
Plavebná správa môže dať súhlas na to, aby plavidlo stojace v pokoji v prístavnej nádrži zostalo bez posádky. Prevádzateľ plavidla je v tom prípade povinný postarať sa o náležitú hliadku. Pre skupinu plavidiel stojacich v pokoji v prístavnej nádrži môže sa zriadiť spoločná hliadka.
(3)
Plavebná správa môže na náklad a nebezpečenstvo prevádzateľa ustanoviť osobitnú hliadku pre plavidlá s nebezpečným tovarom a neodplynované tankové plavidlá, pokiaľ stoja mimo miest pre ne určených, ako aj pre plavidlá, posádky ktorých nesplnili povinnosti vyplývajúce z hliadkovej služby. Pokyny, výzvy alebo príkazy týchto osobitných hliadok treba neodkladne uposlúchnuť.
§ 13
(1)
Všetky plavidlá musia pred vplávaním do prístavných nádrží zmierniť včas rýchlosť tak, aby sa zabránilo škodlivým účinkom vlnobitia alebo satia, ako aj poškodeniu iných plavidiel alebo brehov.
(2)
V prístavných vchodoch má vplávajúce plavidlo prednosť. Vodca plavidla smie vplávať so svojim plavidlom do prístavného vchodu alebo do prístavných nádrží len vtedy, keď sa včas presvedčil, že vchod je voľný; zastavovanie a státie vo vchode do prístavu a jednotlivých nádrží sa zakazuje.
(3)
Pred vplávaním do prístavného vchodu a do jednotlivých nádrží, ako i vyplávaním z prístavu a pri míňaní prístavného vchodu treba dať signál určený poriadkom plavebnej bezpečnosti.
(4)
V prístavných nádržiach smú plavidlá vykonávať manévre a zostavovať vleky, len ak je dostatok miesta a s najväčšou opatrnosťou. V prístavnej nádrži musí stále zostať dostatok voľného miesta pre plavbu.
§ 14
Za pobytu plavidla v prístave je vodca plavidla alebo jeho zástupca povinný neodkladne oznámiť plavebnej správe všetky poškodenia a závady spozorované na prístavných a prekladištných zariadeniach, straty a nálezy predmetov na prístavnom území a nálezy predmetov vylovených z vody. Vodca plavidla je taktiež povinný hlásiť predmety spadnuté do vody, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prístavnej prevádzky. Ak ide o predmety z vlastného plavidla, musí ich vodca plavidla ihneď odstrániť; ak to nie je možné, musí miesto označiť.
Ostatná prevádzka
§ 15
(1)
Užívatelia prístavu sú povinní dbať, aby na prístavnom území nebola sťažovaná prevádzka, neboli stavané prekážky na brehu, neboli poškodzované prístavné zariadenia a aby nedochádzalo k vzájomným poškodeniam. Vo svojich priestoroch a na užívaných plochách sú povinní dodržiavať predpisy na ochranu života a zdravia pri práci, hygienickej a veterinárnej starostlivosti a robiť vhodné protipožiarne opatrenia. V zimnom období sú užívatelia prístavov povinní odstraňovať na užívaných plochách sneh a pri námrazách ich posypávať.
(2)
Plavebná správa môže podľa potreby na jednotlivých častiach prístavného územia povoliť len obmedzenú prevádzku alebo ich pre prevádzku úplne zavrieť. To isté platí o prístavných zariadeniach.
(3)
Na prístavnom území smú sa používať len cesty a prechody na to určené. O zriaďovaní a údržbe týchto pozemných komunikácií platia predpisy o pozemných komunikáciách.
(4)
Každý, kto sa zdržuje v prístave, je povinný orgánom plavebnej správy preukázať svoju totožnosť.
§ 16
Železničná prevádzka v prístave sa spravuje v rámci ustanovení tohto poriadku príslušnými železničnými predpismi.
§ 17
(1)
Manipulácia s tovarom (prekladanie a skladanie) je dovolená len na miestach na to určených alebo plavebnou správou prikázaných.*)
(2)
Pri preklade tovaru musia sa urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo ku zraneniu osôb alebo poškodeniu vecí. Nepovolané osoby sa nesmú zdržiavať v blízkosti prekladových zariadení, ktoré sú v prevádzke.
(3)
Užívatelia prístavov sú povinní pomocné prekladové zariadenia, ktoré nemožno na noc odstrániť, za tmy riadne osvetliť.
(4)
Užívatelia prístavov sú povinní odstrániť ihneď po ukončení práce každé znečistenie spôsobené pri prekladaní a iných prácach.
(5)
Tovar a predmety akéhokoľvek druhu sa smú na prístavnom území ukladať len v skladištiach alebo na miestach na to určených (zložište) alebo plavebnou správou prikázaných.
(6)
Pri nebezpečenstve veľkej vody alebo pred chodom ľadu musia sa na výzvu plavebnej správy neodkladne vypratať ohrozené časti prístavného územia.
§ 18
(1)
V prístave sa zakazuje
a)
zbytočne používať signálne prostriedky (napr. píšťaly, sirény, zvonce), lomozenie a iné rušenie pokoja,
b)
akékoľvek zneužitie prístavných zariadení menovite záchranných zariadení umiestených na brehu.
(2)
Pokiaľ plavebná správa nepovolí výnimky, zakazuje sa ďalej
a)
používať prístav na zábavné a športové účely,
b)
kúpať sa mimo vyhradených miest a vstupovať na zamrznuté vodné plochy,
c)
odoberať štrk, piesok a iné zeminy, ako aj ľad,
d)
chytať ryby.
(3)
Plavebná správa môže z dôvodu všeobecného záujmu vydávať aj iné zákazy, než aké sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch.
Prezimovanie plavidiel
§ 19
Prezimovanie v zimnom alebo v ochrannom prístave povoľuje plavebná správa na žiadosť vodcu plavidla alebo prevádzateľa plavidla. O povolenie na prezimovanie plávajúcich strojov a plávajúcich zariadení treba žiadať najneskôr do 15. novembra.
§ 20
(1)
Plavidlá s nebezpečným tovarom môžu prezimovať spravidla len po vyložení nákladu a po vykonaní potrebných bezpečnostných opatrení. Plavebná správa môže povoliť výnimku, ak prevádzateľ urobí opatrenia, ktoré zabránia ohrozeniu ostatných plavidiel a okolia.
(2)
Za prezimovania musia byť zriadené medzi jednotlivými plavidlami a medzi plavidlami a brehom priechody, ktoré sa musia stále udržiavať tak, aby boli za každého počasia bezpečne používateľné. Za tmy musia byť osvetlené.
§ 21
(1)
Pri zámraze je posádka plavidla povinná uvoľňovať podľa pokynov plavebnej správy plavidlo z ľadu.
(2)
Prevádzatelia (vodcovia) plavidiel prezimujúcich v prístave sú povinní na svoj náklad na príkaz plavebnej správy poskytnúť mužstvo, plavidlo alebo náčinie na odstránenie ľadu v prístave alebo na iné opatrenia potrebné za prezimovania.
(3)
Plavebná správa určí podľa miestnych podmienok a potreby ďalšie záväzné opatrenia pre zimné obdobie.
Zdravotná a veterinárna starostlivosť
§ 22
(1)
Všetky plavidlá v prístave podliehajú zdravotnému a veterinárnemu dozoru podľa príslušných predpisov. Vodcovia plavidiel sú povinní ihneď hlásiť plavebnej správe každý výskyt prenosnej choroby alebo podozrenie z jej výskytu a každý úraz alebo úmrtie na plavidle.*) Plavebná správa je povinná upovedomiť o výskyte prenosnej choroby alebo podozrení z jej výskytu príslušného lekára alebo veterinára, o úraze alebo úmrtí príslušnú súčasť Verejnej bezpečnosti.
(2)
Vodca (prevádzateľ) plavidla a iné oprávnené osoby na plavidlách sú povinné umožniť príslušnému lekárovi alebo veterinárovi prístup do všetkých priestorov plavidla, dať im požadované vysvetlenia a uposlúchnuť ich pokyny a nariadenia.
(3)
Ak bola nariadená zdravotná alebo veterinárna prehliadka, nesmie nikto opustiť plavidlo pred ukončením prehliadky a bez súhlasu príslušného lekára alebo veterinára.
§ 23
(1)
Plavidlo, na ktorom sa vyskytol prípad prenosnej choroby (nebezpečnej nákazy zvierat) alebo podozrenie z jej výskytu, najmä choroby epidemickej (mor, cholera, pravé kiahne, žltá zimnica, škvrnitý a návratný týfus a z nebezpečných nákaz zvierat antrax, mor ošípaných alebo koní a slintačka), alebo ktoré prichádza z infikovanej oblasti, musí vztýčiť čierno-žltú vlajku podľa medzinárodného signálneho kódu. Za tmy sa vlajka nahradzuje dvoma oranžovými svetlami, umiestenými na stožiari pod sebou a viditeľnými zo všetkých strán.
(2)
Ak bola nariadená karanténa (izolácia) plavidla, spravuje sa styk s takým plavidlom podľa pokynov príslušného lekára alebo veterinára a plavebnej správy.
(3)
Opatrenia zdravotného alebo veterinárneho dozoru sú záväzné pre všetkých užívateľov prístavu a pre všetky osoby zdržujúce sa na prístavnom území a plavidlách.
Iné bezpečnostné a prevádzkové opatrenia
§ 24
(1)
Na osvetľovanie sa smú používať len bezpečne uzavreté a upevnené alebo zavesené svietidlá s kovovými nádržami alebo elektrické svietidlá.
(2)
Použité svetelné zdroje musia byť vždy zatienené tak, aby nepôsobili rušivo na prístavnú a plavebnú prevádzku.
(3)
Prenosné elektrické svietidlá používané v nákladných alebo zásobovacích priestoroch plavidiel musia sa opatriť nepriedušným ochranným sklom a podľa potreby ochranným košom alebo mriežkou. Iné prenosné svietidlá musia sa pri použití v týchto priestoroch bezpečne zaistiť; rozsvecovať alebo zhášať sa smú len mimo týchto priestorov.
(4)
Prívod elektrického prúdu na plavidle musí zodpovedať všeobecne platným predpisom a nesmie byť na prekážku prístavnej prevádzke.
(5)
Klásť a udržiavať otvorený oheň na prístavnom území a na plavidlách sa dovoľuje len so súhlasom plavebnej správy. Otvorený oheň, pokiaľ jeho použitie je plavebnou správou povolené, musí byť stále pod dohľadom spoľahlivej osoby a musia byť vopred urobené opatrenia na jeho rýchle uhasenie.
§ 25
Ak vypukne na plavidle požiar, treba urobiť opatrenia na uhasenie požiaru a v prípade ohrozenia okolia musí byť plavidlo ihneď premiestené na bezpečné miesto, prípadne odstránené z prístavu. Ak to nie je podľa daných okolností možné, musia byť ihneď odstránené plavidlá, ktoré sú v dosahu nebezpečenstva. Na príkaz plavebnej správy môžu sa horiace plavidlá v prístave v prípade nevyhnutnosti potopiť.
§ 26
V obvode prístavu smú sa ukladať kamene, piesok, smeti, zvyšky obalov, popola, škvary, handier, naftových a olejových odpadov, žieravých tekutín a pod. len na miestach na to určených.
§ 27
Potopené alebo uviaznuté plavidlá v prístave, ako aj predmety prekážajúce plavbe musia byť označené a v určenej lehote odstránené. Ak sa tak nestane a ak je nebezpečenstvo z omeškania, je plavebná správa oprávnená zariadiť odstránenie prekážky na náklad a nebezpečenstvo povinného.
Záverečné ustanovenia
§ 28
(1)
Ustanovenia § 3, § 10, § 20 ods. 2 a § 21 ods. 2 neplatia pre osoby, plavidlá a zariadenia útvarov Ministerstva vnútra a Ministerstva národnej obrany. Opatrenia uvedené v § 4 ods. 4, § 22 ods. 2, § 23 ods. 3, § 25 a § 27 a týkajúce sa týchto plavidiel môžu sa robiť len po dohode s príslušnými útvarmi.
(2)
Ustanovenia § 4 až 8, § 14, § 19 až 21 platia len pre prístavy, ktoré sú určené pre verejnú potrebu.
§ 29
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Minister:

Indra v. r.
*)
Orgány Štátnej plavebnej správy v Bratislave sú:
Pobočka štátnej plavebnej správy v Ústí nad Labem
Pobočka štátnej plavebnej správy v Prahe
Pobočka štátnej plavebnej správy v Bratislave
Pobočka štátnej plavebnej správy v Komárne.
*)
Norma ČSN.
*)
Podmienky manipulácie s tovarom ustanovuje Prekladový a skladový poriadok, smernice Ministerstva dopravy o manipulácii s nebezpečným tovarom, hygienické smernice Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a pod. Pri manipulácii s potravinami, surovinami a predmetmi, ktoré môžu byť nositeľmi nebezpečných nákaz, musia byť dodržiavané predpisy o veterinárnej starostlivosti (vyhl. č. 154/1961 Zb. a smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 600 500/62-43).
*)
Povinnosť hlásenia podľa ustanovenia § 7 vyhlášky č. 118/1961 Zb. nie je týmto dotknutá.