59/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
VLÁDNE NARIADENIE
z 25. marca 1964
o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch a podľa zákona č. 94/1963 Zb. o rodine:
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 23
Vzťah k cudzine
Právnu ochranu detí vo veciach so vzťahom k cudzine poskytuje ústredie pre medzinárodnú ochranu mládeže riadené Ministerstvom spravodlivosti.
§ 25
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Lenárt v. r.