53/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
ZÁKON
z 26. februára 1964
o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Vedecké hodnosti
§ 2
(1)
Vedecké hodnosti sa udeľujú v dvoch stupňoch, a to
b)
hodnosť doktora vied
s pripojením označenia príslušnej skupiny vied (§ 4).
(2)
Vedecké hodnosti sa uvádzajú buď v plnom znení alebo skratkami CSc. (candidatus scientiarum) pre hodnosť kandidáta vied a DrSc. (doctor scientiarum) pre hodnosť doktora vied.
§ 3
(1)
Vedecké hodnosti udeľujú
a)
Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied (ďalej
len „akadémie vied“),
b)
vysoké školy.
(2)
Orgány akadémií vied a vysokých škôl, ktoré sú oprávnené rozhodovať o udelení vedeckých hodností kandidáta a doktora vied v jednotlivých skupinách vied, vedách, prípadne odboroch, určí Štátna komisia pre vedecké hodnosti (§ 12).
(3)
Akadémie vied a vysoké školy vydávajú diplomy o vedeckých hodnostiach, ktoré udelili.
§ 4
(1)
Vedecké hodnosti sa udeľujú v týchto skupinách vied:
fyzikálno matematické vedy,
veterinárne vedy,
geologicko-mineralogické vedy,
technické vedy,
geografické vedy,
filozofické vedy,
chemické vedy,
ekonomické vedy,
biologické vedy,
právne vedy,
lekárske vedy,
historické vedy,
farmaceutické vedy,
pedagogické vedy,
poľnohospodársko-lesnícke vedy,
psychologické vedy,
filologické vedy,
vojenské vedy.
(2)
Ďalšie skupiny vied, v ktorých sa udeľujú vedecké hodnosti, určí Štátna komisia pre vedecké hodnosti, ktorá môže vykonať aj zmeny skupín vied uvedených v odseku 1.
§ 6
(1)
Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.
(2)
Vedeckú spôsobilosť uvedenú v odseku 1 osvedčuje uchádzač verejnou obhajobou doktorskej dizertačnej práce.
§ 8
Spôsobilosť uchádzačov pre nadobudnutie vedeckých hodností podľa § 5 až 7 sa osvedčuje a overuje pred komisiami pre obhajoby.
§ 9
Na vyjadrenie vysokej pocty za zásluhy o pokrok na poli vedy a kultúry alebo spoločenských vzťahov a za významné zásluhy o socialistickú výstavbu možno udeliť vynikajúcim vedeckým alebo verejným pracovníkom domácim i zahraničným čestnú vedeckú hodnosť doktora vied. Na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied podľa tohto zákona je potrebný súhlas Štátnej komisie pre vedecké hodnosti.
§ 10
Akadémie vied a vysoké školy môžu so súhlasom Štátnej komisie pre vedecké hodnosti nostrifikovať vedecké hodnosti získané v zahraničí, ak tieto hodnosti zodpovedajú svojou úrovňou vedeckým hodnostiam získavaným v Československej socialistickej republike.
§ 11
(1)
Vedecké hodnosti strácajú osoby, ktoré sa spreneveria občianskej a vedeckej cti.
(2)
Ak strata vedeckej hodnosti nenastane už výrokom súdu, rozhodne o jej odňatí orgán, ktorý ju udelil.
DRUHÁ ČASŤ
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
§ 12
(1)
Štátna komisia pre vedecké hodnosti (ďalej len „Štátna komisia“) je celoštátny nadrezortný orgán pre riešenie otázok týkajúcich sa udeľovania vedeckých hodností.
(2)
Štátna komisia má tieto hlavné úlohy:
a)
riadiť a koordinovať činnosť orgánov pri udeľovaní vedeckých hodností;
b)
dozerať na vysokú úroveň uchádzačov o vedecké hodnosti a zabezpečovať jej jednotné posudzovanie;
c)
zhromažďovať skúsenosti, ku ktorým dochádza pri udeľovaní vedeckých hodností, a na tomto základe postupne zdokonaľovať spôsob udeľovania vedeckých hodností.
(3)
Štátna komisia po dohode s Československou akadémiou vied, s Ministerstvom školstva a kultúry, so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a so zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona.
(4)
Štátna komisia sústavne dozerá na zachovávanie tohto zákona i vykonávacích predpisov k nemu a môže na základe opravného prostriedku a v odôvodnených prípadoch aj z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie orgánu, ktorý tieto predpisy vykonáva.
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 15
Vedecké hodnosti nadobudnuté podľa § 2 a § 9 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 10/1955 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie hodností doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom, zostávajú nedotknuté.
§ 16
Akademické tituly a stavovské označenia, ktoré boli udelené pred 1. septembrom 1953, a absolventom lekárskych a veterinárnych fakúlt pred 1. januárom 1954, zostávajú nedotknuté.
§ 17
Výnimky z ustanovení § 5 až 7 povoľuje Štátna komisia.
§ 18
Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti; podľa predpisov vydaných na vykonanie tohto zákonného opatrenia možno však konanie o udeľovaní vedeckých hodností uskutočňovať do vydania predpisov podľa § 12 ods. 3 tohto zákona.*)
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.
*)
Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 200/1959 Ú.l. (Ú.v.); vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 11/1960 Zb.; vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 68/1961 Zb.; inštrukcia Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 1/1959 v znení inštrukcie č. 1/1962 Vestníka MŠK; inštrukcia Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 2/1959 Vestníka MŠK.