5/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
VYHLÁŠKA
ministra financií
z 10. januára 1964,
ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964
Minister financií po prejednaní s krajskými národnými výbormi a zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi ustanovuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 27/1959 Zb. o družstevnej bytovej výstavbe:
§ 1
(1)
Priemerný štátny príspevok podľa § 7 ods. 1 vyhlášky ministra financií č. 94/1959 Ú. l. (Ú. v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby na 1 byt v začatej družstevnej bytovej výstavbe začínajúc 1. januárom 1964 je 18 090 Kčs.*)
(2)
Štátny príspevok poskytovaný stavebným bytovým družstvám sa určí podľa veľkosti bytov takto:
Veľkosť bytu Výška štátneho príspevku v Kčs
Úžitková plocha bytu v m2**) Počet obytných miestností najmenej
do 30 1 9 900
nad 30 do 44 1 12 900
nad 44 do 60 2 17 500
nad 60 do 70 2 21 300
nad 70 do 80 3 23 200
nad 80 3 25 500
Ak nie sú splnené obidva ukazovatele veľkosti bytu určené pre priznanie príspevku v určitej výške, poskytne sa príslušný nižší štátny príspevok.
(3)
Ak to vyžadujú záujmy riadenia bytovej politiky v kraji, krajské národné výbory môžu určiť štátny príspevok jednotne pre celý kraj v inej výške alebo ho odstupňovať podľa veľkosti bytu ináč, než je uvedené v odseku 2.
(4)
Krajské národné výbory poskytnú na štátnych príspevkoch vcelku sumu vyššiu alebo nižšiu, než zodpovedá priemeru 18 090,- Kčs na 1 byt (odsek 1), podľa toho, aká je skutočná veľkosť družstevných bytov, výstavba ktorých sa v kraji začína v bežnom roku. Pritom však úhrn štátnych príspevkov poskytnutých v kraji nesmie - ani v prípade použitia ustanovenia odseku 3 - prekročiť sumu, ktorá by patrila na družstevnú bytovú výstavbu podľa veľkosti bytov a sadzieb uvedených v odseku 2.
§ 2
Zrušuje sa platnosť vyhlášky ministra financií č. 130/1962 Zb. o štátnom príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu, pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu začínanú po 31. decembri 1963.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Námestník ministra:

inž. Jaroš v. r.
*)
T. j. vo výške 30 % priemerného nákladu na byt plánovaného v štátnej výstavbe s pripočítaním nákladu na projekt a pozemok. Náplň rozpočtového nákladu na byt v objekte je vymedzená pokynmi Štátnej plánovacej komisie č. 250 715/62-SM 6 z 21. februára 1962.
**)
Úžitkovou plochou bytu sa tu rozumie plocha v zmysle projektových ČSN.