Predpis bol zrušený predpisom 364/1991 Zb.

49/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1979 do 31.10.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 9. marca 1964
o poistných podmienkach pre poistenie osôb
Ministerstvo financií ustanovuje na vykonanie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:
Prvý oddiel
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Štátna poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) dojednáva
1.
poistenie pre prípad smrti,
2.
poistenie pre prípad dožitia,
3.
poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
4.
poistenie pre prípad úrazu (ďalej len „úrazové poistenie“).
(2)
Poisťovňa môže dojednávať aj iné druhy poistenia osôb. Pokiaľ také poistenie nie je upravené osobitnými predpismi alebo poistnou zmluvou, platia preň tie ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré sú mu najbližšie povahou a účelom.
§ 2
Z poistenia je poisťovňa povinná buď poskytnúť jednorazové plnenie, alebo vyplácať dôchodok, a to podľa toho, čo bolo dojednané.
§ 3
Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré počas trvania poistenia nastanú na území Československej socialistickej republiky a pri povolenom pobyte mimo jej územia.
Uzavretie poistnej zmluvy
§ 4
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy nemusí byť písomný len vtedy, ak sa dojednáva poistenie na dobu najviac jedného roku.
§ 5
(1)
Písomnými dotazmi poisťovne vzťahujúcimi sa na uzavretie zmluvy (§ 350 Obč. zákonníka) sú aj dotazy týkajúce sa zdravotného stavu občana, na život alebo zdravie ktorého sa má poistenie vzťahovať.
(2)
Poisťovňa je oprávnená preskúmavať zdravotný stav občana (odsek 1), a to na základe zpráv vyžiadaných s jeho súhlasom od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečil, ako aj prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí.
(3)
Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu občanov, smie použiť iba pre svoju potrebu.
§ 6
Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy (poistka), vydá poisťovňa tomu, kto s ňou zmluvu uzavrel, na jeho žiadosť druhopis tohto potvrdenia.
Zmena poistenia
§ 7
Ak sa účastníci dohodnú o zmene poistenia už dojednaného, je poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po tejto dohode, a to aj keď bolo dohodnuté, že zmena má spätnú účinnosť.
Poistné
§ 8
(1)
Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia.
(2)
Ak výška poistného závisí aj od veku poisteného, považuje sa za jeho vek rozdiel medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa má poistenie začať, a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil.
§ 9
(1)
Ak zanikne poistenie podľa § 360 Obč. zákonníka, vráti poisťovňa tomu, kto s ňou poistnú zmluvu uzavrel, zaplatené poistné, a ak nie je nažive, potom tomu, kto má právo na jej plnenie pre prípad, že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Od poistného, ktoré poisťovňa vracia, odpočíta to, čo už z poistenia plnila.
(2)
Ak zanikne poistenie z iných dôvodov, než je uvedené v odseku 1, nie však preto, že poistnou udalosťou odpadol dôvod ďalšieho poistenia (§ 361 ods. 3 Obč. zákonníka), je poisťovňa povinná vrátiť zvyšujúcu časť poistného len vtedy (§ 362 Obč. zákonníka), ak ide o poistenie s bežným poistným.
§ 10
(1)
V poistení pre prípad smrti, v poistení pre prípad dožitia alebo v poistení pre prípad smrti alebo dožitia je ten, kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzavrel, oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné, ak mu bol počas trvania poistenia, najskôr však po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy, priznaný podľa predpisov o sociálnom zabezpečení plný invalidný dôchodok.
(2)
Ak bolo v zmluve o poistení uvedenom v odseku 1 dojednané aj úrazové poistenie, vzťahuje sa oslobodenie aj na bežné poistné za toto úrazové poistenie.
(3)
Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej zročnosti poistného po priznaní invalidného dôchodku a týka sa poistného za jeden rok trvania poistenia. Oslobodenie sa predlžuje vždy na ďalší rok, ak ten, ktorého sa oslobodenie týka, preukáže, že sa mu vypláca ďalej plný invalidný dôchodok. Oslobodenie od platenia poistného sa končí najneskoršie uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, a ak bolo dojednané na neurčitú dobu, končí sa oslobodenie najneskoršie uplynutím poistného obdobia, v ktorom dosiahol ten, kto je oslobodený od platenia poistného, vek 65 rokov.
§ 11
Lehoty ustanovené § 359 Obč. zákonníka, do ktorých možno zaplatiť zročné poistné,*) môžu byť pred tým, než uplynú, dohodou predĺžené až o tri mesiace.
Dôsledky neplatenia poistného
§ 12
(1)
Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvý rok poistenia a v poistení pohrebu aspoň za prvé poistné obdobie a ak nebolo poistné za ďalšiu dobu zaplatené v lehote ustanovenej § 359 Obč. zákonníka, ani v lehote predĺženej podľa § 11, premieňa sa poistenie na poistenie so zníženou poistnou sumou, so zníženým dôchodkom (redukcia poistnej sumy alebo dôchodku) alebo so skrátenou poistnou dobou (redukcia poistnej doby), a to bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo dojednané na presne určený počet rokov, ako aj úrazové poistenie pre neplatenie poistného však zanikajú (§ 359 Obč. zákonníka).
(2)
Ak nie je dohodnuté inak, skracuje sa pri poistení pohrebu poistná doba a pri ostatných poisteniach znižuje sa poistná suma (dôchodok).
(3)
K redukcii dôjde prvého dňa po lehote, uplynutím ktorej poistenie inak zaniká pre neplatenie poistného.
§ 13
(1)
Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvý rok poistenia, alebo ak ide o poistenie za jednorazové poistné dojednané na dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo ak ide o poistenie už premenené podľa § 12, má ten, kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzavrel, právo, aby sa na jeho požiadanie poistenie zrušilo s výplatou odbavného. Toto právo sa nevzťahuje na poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo dojednané na presne určený počet rokov, na úrazové poistenie s bežným poistným, na poistenie pohrebu a na poistenie s výplatou dôchodku, z ktorého sa už dôchodok vypláca.
(2)
Poisťovňa môže do šiestich mesiacov po dni, čo došlo k redukcii (§ 12), zrušiť s výplatou odbavného také poistenie, pri ktorom je znížená poistná suma menšia ako 2500,- Kčs alebo znížený ročný dôchodok menší ako 250,- Kčs.
(3)
Poistenie je zrušené dňom, keď poisťovňa zaplatila odbavné (§ 82 a 83 Obč. zákonníka).
§ 14
Zníženú poistnú sumu, znížený dôchodok alebo skrátenú poistnú dobu (§ 12) a výšku odbavného (§ 13) vypočíta poisťovňa podľa poistnotechnických zásad ustanovených Ministerstvom financií.
Obmedzenie plnenia poisťovne
§ 15
(1)
Poisťovňa je oprávnená podľa okolností prípadu znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu,
a)
ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom, alebo
b)
ak zomrel poistený v súvislosti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo ktorým inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti.
(2)
Ak bol trestný čin [ods. 1 písm. a)] spáchaný poisteným úmyselne a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, môže poisťovňa znížiť svoje plnenie o viac ako polovicu; ak však bol taký čin pre spoločnosť obzvlášť nebezpečný, nie je poisťovňa povinná plniť.
§ 16
(1)
Ak došlo k úrazu poisteného následkom jeho opilosti a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, je poisťovňa oprávnená znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu; ak mal taký úraz za následok smrť poisteného, zníži poisťovňa svoje plnenie len vtedy, ak k tomuto úrazu poisteného došlo v súvislosti s jeho konaním uvedeným v § 15 ods. 1 písm. b).
(2)
Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť na prípady, na ktoré sa súčasne vzťahuje ustanovenie § 15.
§ 17
Občan, ktorému má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bol uznaný súdom za vinného.
Druhý oddiel
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Poistenie pre prípad smrti
§ 18
(1)
Z poistenia pre prípad smrti je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak zomrie poistený v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané.
(2)
Ak bolo toto poistenie dojednané ako poistenie pohrebu, je poisťovňa povinná zaplatiť v rozsahu uvedenom v zmluve náklady za vystrojenie pohrebu poisteného. Zaplatí ich priamo organizácii obstarávajúcej pohreby, prípadne občanovi, ktorý tejto organizácii náklady pohrebu zaplatil; ak však náklady pohrebu boli zaplatené zo spoločenských prostriedkov alebo pohreb nebol vôbec vystrojený, vyplatí poisťovňa zodpovedajúcu sumu tomu, komu vzniklo právo na plnenie podľa § 372 Obč. zákonníka.
§ 19
Ak bolo poistenie pre prípad smrti dojednané len na čas povoleného pobytu mimo územia Československej socialistickej republiky, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu aj vtedy, ak zomrie poistený do troch mesiacov po návrate do republiky na následky úrazu alebo choroby, ak došlo k úrazu alebo ak choroba vznikla pri pobyte v cudzine.
Poistenie pre prípad dožitia
§ 20
(1)
Z poistenia pre prípad dožitia je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak sa poistený dožije konca doby, na ktorú bolo poistenie dojednané.
(2)
Ak sa nedožije poistený konca tejto doby, je poisťovňa povinná vyplatiť tomu, komu smrťou poisteného vzniká právo na plnenie, sumu vo výške zaplateného poistného, len ak to tak bolo v zmluve dohodnuté.
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
§ 21
(1)
Z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak poistený zomrie v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané, alebo ak sa dožije konca tejto doby.
(2)
Ak bolo toto poistenie dojednané pre dvojicu poistených, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak aspoň jeden z poistených zomrie v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané, alebo ak sa obaja poistení dožijú konca tejto doby.
Úrazové poistenie
§ 22
(1)
Z úrazového poistenia je poisťovňa povinná plniť, ak za trvania poistenia neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť; ak sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť nastala po skončení poistenia, je poisťovňa povinná plniť vtedy, ak došlo k úrazu za trvania poistenia.
(2)
Poisťovňa je povinná plniť i za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené
a)
chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu,
b)
zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred úrazom,
c)
miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri úraze,
d)
diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu.
§ 23
Poisťovňa nie je povinná plniť
a)
za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,
b)
za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, a za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa tejto vyhlášky,
c)
za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,
d)
za zhoršenie choroby v dôsledku úrazu; pri náhlych platničkových chrbticových syndrómoch, pri náhlych cievnych príhodách a pri odlúpení sietnice je však poisťovňa povinná plniť, ak bol úraz ich výlučnou alebo zrejme prevažujúcou príčinou.
§ 24
Ak nebolo dohodnuté v poistnej zmluve inak, vzťahuje sa poistenie na úrazy poisteného, ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti.
§ 25
Povinnosťou poisteného podľa § 357 Obč. zákonníka je tiež bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a ak to poisťovňa vyžaduje, dať sa na jej náklad vyšetriť lekárom, ktorého poisťovňa určí.
§ 26
(1)
Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je pôsobenie skutočností uvedených v § 22 (úraz), ktoré vyvolalo telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť. Z tej istej poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť podľa podmienok uvedených v § 27 až 29 tejto vyhlášky plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, za trvalé následky úrazu a za smrť spôsobenú úrazom. Či sa poistenie vzťahuje na všetky druhy plnenia alebo len na niektoré z nich, je rozhodujúci obsah zmluvy.
(2)
Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesných poškodení spôsobených úrazom a za trvalé následky úrazu určuje poisťovňa podľa prílohy, ktorá obsahuje zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení (ďalej len „oceňovacie tabuľky“).
Plnenie za čas nevyhnutného liečenia
§ 27
(1)
Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom (ďalej len „priemerný čas nevyhnutného liečenia“), je dlhší ako dva týždne, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám podľa oceňovacích tabuliek zodpovedá priemerný čas nevyhnutného liečenia tohto telesného poškodenia.
(2)
Ak telesné poškodenie, ktoré bolo poistenému spôsobené úrazom, nie je uvedené v oceňovacích tabuľkách, určí sa výška plnenia podľa času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia (ďalej len „primeraný čas nevyhnutného liečenia“); v týchto prípadoch je poisťovňa povinná plniť vtedy, ak je primeraný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.
(3)
Podľa primeraného času nevyhnutného liečenia je poisťovňa povinná plniť aj vtedy, ak tento čas presiahne čas nevyhnutného liečenia vlastného telesného poškodenia spôsobeného úrazom, a to
a)
v prípade uvedenom v § 22 ods. 2 písm. a), b), d) o viacej ako štyri týždne,
b)
pre celkový zdravotný stav poisteného, ktorý nemá povahu choroby, o viacej ako štyri týždne.
(4)
Poisťovňa je povinná plniť za priemerný čas nevyhnutného liečenia, prípadne za primeraný čas nevyhnutného liečenia, najviac za dobu jedného roka.
(5)
Za čas nevyhnutného liečenia (odsek 1 až 3) nie je poisťovňa povinná plniť, ak zomrie poistený do jedného mesiaca od úrazu.
Plnenie za trvalé následky úrazu
§ 28
(1)
Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá podľa oceňovacích tabuliek rozsah trvalých následkov po ich ustálení, a v prípade, že sa neustálili do troch rokov odo dňa úrazu, koľkým percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty.
(2)
Ak nemôže poisťovňa plniť podľa predchádzajúceho odseku preto, že trvalé následky úrazu nie sú ešte ustálené po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa úrazu, je povinná poskytnúť poistenému na jeho požiadanie primeraný preddavok.
(3)
Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorých funkcie boli znížené už pred úrazom, je poisťovňa oprávnená svoje plnenie primerane znížiť.
(4)
Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, najviac však sumu zodpovedajúcu poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti následkom úrazu.
Plnenie za smrť následkom úrazu
§ 29
(1)
Ak bola úrazom spôsobená poistenému smrť, ktorá nastala najneskoršie do troch rokov odo dňa úrazu, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie.
(2)
Ak však poistený na následky úrazu zomrie a poisťovňa už plnila za trvalé následky tohto úrazu, je povinná vyplatiť len prípadný rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti následkom úrazu a už vyplatenou sumou.
Poistenie s výplatou dôchodku
§ 30
(1)
Z poistenia s výplatou dôchodku (§ 2) je poisťovňa povinná vyplácať poistenému podľa obsahu zmluvy dôchodok, a to
a)
ak sa dožije poistený dňa uvedeného v zmluve (životný dôchodok),
b)
ak prežije poisteného ten, v prospech ktorého bolo poistenie dojednané (dôchodok na prežitie),
c)
ak sa stane poistený invalidným v zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení alebo ak nastane uňho iná podobná skutočnosť (invalidný dôchodok).
(2)
Dôchodok sa vypláca po dobu života poisteného, prípadne toho, v prospech ktorého bolo poistenie dojednané, najdlhšie však po dohodnutú dobu.
§ 31
(1)
Dôchodok sa vypláca v dohodnutých obdobiach, ktoré sa počítajú od prvého dňa v mesiaci, v ktorom vzniklo právo na výplatu dôchodku.
(2)
Dôchodok je zročný vždy prvého dňa dohodnutého obdobia.
(3)
Po vzniku práva na výplatu dôchodku má ten, ktorému má byť vyplácaný dôchodok, právo, aby sa na jeho požiadanie vyplácanie dôchodku odložilo na neskorší čas; v takom prípade je poisťovňa povinná dôchodok primerane zvýšiť.
§ 32
Povinnosťou podľa § 357 Obč. zákonníka je aj povinnosť predložiť doklady potrebné na výplatu dôchodku, ktoré poisťovňa požaduje, podrobiť sa lekárskej prehliadke na vyzvanie poisťovne a oznámiť zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu dôchodku. Dokiaľ nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa s výplatou dôchodku nezačne, prípadne zastaví jeho vyplácanie až do splnenia uvedených povinností.
Tretí oddiel
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
V poistnej zmluve medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan, možno sa odchýliť od ustanovení § 349 - 362 a § 371 - 376 Obč. zákonníka, ak to vyžaduje povaha a účel poistenia.
§ 34
Od ustanovení § 5 - 8, 9 ods. 1, § 11, 15 - 17, 25 - 29 tejto vyhlášky nemožno sa v zmluvách odchýliť; to neplatí, ak ide o poistnú zmluvu medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan.
§ 35
(1)
Ustanoveniami tejto vyhlášky spravujú sa i poistenia osôb vzniknuté pred 1. aprílom 1964; vznik týchto poistení, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1964, sa však spravujú doterajšími predpismi.
(2)
Poistenia, ktoré vznikli pred 1. aprílom 1964 a za ktoré nebolo zaplatené poistné zročné pred 1. aprílom 1964, zanikajú uplynutím lehôt pre zánik poistenia, ktoré pri nezaplatení poistného začali plynúť podľa doterajších predpisov, najneskoršie však 30. júnom 1964, ak ide o nezaplatené poistné za prvé poistné obdobie, alebo 30. septembrom 1964, ak ide o nezaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie; poisťovňa však je od 1. apríla 1964 do zániku poistenia povinná plniť, ak dôjde v tejto dobe k poistnej udalosti.
(3)
Ustanovenie odseku 2 neplatí pre tie poistenia osôb, ktoré sa premieňajú na poistenie bez ďalšieho platenia poistného, ak zročné poistné nie je zaplatené ani do šiestich mesiacov odo dňa zročnosti.
§ 36
(1)
Zo vzniknutých už poistení pre prípad dočasnej invalidity následkom úrazu, ak dôjde k úrazu poisteného po 31. marci 1964, vyplatí poisťovňa sumu, ktorá sa rovná päťnásobku (v úrazovom poistení mládeže dvaapolnásobku) súčinu poisteného denného odškodného a počtu percent zodpovedajúcich podľa oceňovacích tabuliek času nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného týmto úrazom.
(2)
Prechodnou invaliditou pri poisteniach už vzniknutých, pokiaľ sa spravujú touto vyhláškou (§ 35 ods. 1), rozumie sa čas nevyhnutného liečenia, trvalou invaliditou pri tých istých poisteniach trvalé následky úrazu.
(3)
Pokiaľ sa poistenia už vzniknuté spravujú touto vyhláškou (§ 35 ods. 1), rozumie sa poistnou sumou, z ktorej sa vypočíta plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, 25 % poistnej sumy, z ktorej sa podľa skorších predpisov, prípadne podľa obsahu zmluvy určovala výška plnenia za prechodnú invaliditu.
(4)
Z poistení vzniknutých pred účinnosťou tejto vyhlášky, v ktorých bolo dohodnuté, že sa vzťahujú len na úrazy pri výkone povolania uvedeného v zmluve, plní poisťovňa za úrazy, ktoré poistený utrpí po 31. marci 1964 pri výkone iného povolania, v pomere poistného pre povolanie uvedené v zmluve k poistnému pre povolanie, v ktorom poistený utrpel úraz.
(5)
Poskytovanie preddavkov na plnenie pred poistnou udalosťou (pôžičiek) je od 1. apríla 1964 neprípustné a z tých, ktoré boli pred týmto dátumom poskytnuté, je ten, komu bol preddavok poskytnutý, povinný platiť ustanovené úroky. Ak nie je úrok zaplatený do šiestich mesiacov od svojej zročnosti, je poisťovňa oprávnená poistenie zrušiť a z odbavného si odpočítať zostatok preddavku i dlžné úroky.
§ 37
(1)
Z rodinného dôchodkového poistenia vzniknutého pred účinnosťou tejto vyhlášky je poisťovňa povinná vyplácať dohodnutý starobný alebo invalidný dôchodok alebo vdovský a sirotský dôchodok.
(2)
Starobný dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať od prvého dňa v mesiaci, v ktorom poistený muž dovŕšil 60 rokov alebo poistená žena 55 rokov, a to po dobu ich života.
(3)
Invalidný dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať po čas, po ktorý sa poistenému, ktorý uzavrel poistnú zmluvu, vypláca plný invalidný dôchodok zo sociálneho zabezpečenia, alebo ak nemá nárok na plný invalidný dôchodok po čas, po ktorý je dlhšie ako jeden rok pre chorobu neschopný vykonávať akékoľvek povolanie a tento stav je trvalý. Dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať najdlhšie do konca mesiaca predo dňom, keď je prvý raz zročný dôchodok podľa odseku 2.
(4)
Vdovský dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať od prvého dňa v mesiaci, v ktorom poistený zomrel, po dobu života vdovy; ak sa však vdova znova vydá, má právo na dôchodok len do konca mesiaca, v ktorom manželstvo uzavrela.
(5)
Sirotský dôchodok vo výške 25 % starobného dôchodku podľa odseku 2 je poisťovňa povinná vyplácať každému dieťaťu alebo osvojencovi poisteného od prvého dňa v mesiaci, v ktorom poistený zomrel, do konca mesiaca, v ktorom sirota dovŕši 18 rokov. Ak však sirota študuje a nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, je poisťovňa povinná vyplácať sirotský dôchodok do konca štúdií, najdlhšie však do konca mesiaca, v ktorom dovŕši 25 rokov. Ak je sirota pre chorobu alebo telesnú vadu trvale neschopná vykonávať akékoľvek povolanie, je poisťovňa povinná vyplácať jej sirotský dôchodok i po 18. roku jej veku.
(6)
Ak sa začalo s výplatou dôchodku z rodinného dôchodkového poistenia pred účinnosťou tejto vyhlášky, platia i pre ďalšie výplaty tohto dôchodku po jej účinnosti doterajšie predpisy.
§ 38
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Minister:
Dvořák v. r.
Príloha vyhlášky č. 49/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 56/1979 Zb.
ZÁSADY A TABUĽKY
pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení dojednávanom so Slovenskou štátnou poisťovňou
Zásady pre hodnotenie
1.
Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrujúceho lekára môže si poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia, alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou poisteného u posudkového lekára poisťovne.
2.
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 1 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky A, a to vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Plnenie uvedené v tabuľke A vo výške 2,5 % je len za telesné poškodenie takého rozsahu, pre ktoré lekár určil priemerný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.
3.
Ak ustanovuje tabuľka A percentné rozpätie, určí sa výška plnenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5 tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené. Do času nevyhnutného liečenia sa pritom nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám.
4.
Plnenie za primeraný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 2 a 3 vyhlášky) určí sa vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá primeraný čas nevyhnutného liečenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5.
5.
Času nevyhnutného liečenia zodpovedajú percentá plnenia takto:
Počet týždňov Percentá Počet týždňov Percentá Počet týždňov Percentá
2 0 19 28 36 62
3 2,5 20 30 37 64
4 4 21 32 38 66
5 5 22 34 39 68
6 6 23 36 40 70
7 7 24 38 41 72
8 8 25 40 42 74
9 9 26 42 43 76
10 10 27 44 44 78
11 12 28 46 45 80
12 14 29 48 46 82
13 16 30 50 47 84
14 18 31 52 48 86
15 20 32 54 49 88
16 22 33 56 50 92
17 24 34 58 51 96
18 26 35 60 52 100
Čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na plné týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.
6.
Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa len za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom.
7.
Ak dôjde v čase nevyhnutného liečenia k ďalšiemu úrazu poisteného, plní poisťovňa za následky nového úrazu nezávisle od plnenia za následky predchádzajúceho úrazu.
8.
Za infrakcie, fisúry, odlomenie hrán kosti a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v oceňovacej tabuľke A pre neúplné zlomeniny; pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa však považujú za úplné zlomeniny.
9.
Pri mnohopočetných zlomeninách tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
10.
Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením).
11.
Plnenie za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky B, a to vo výške toľko percent poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Ak ustanovuje tabuľka B percentné rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
12.
Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom ustanoveným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.
13.
Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovňa svoje plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa oceňovacej tabuľky B.
TABUĽKA A
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia
HLAVA
001 Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná 5 %
002 Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná 14 %
003 Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 2,5 %
004 Pomliaždenie tváre 2,5 %
005 Podvrtnutie čeľustného kĺbu 2,5 %
006 Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné) 2,5 %
007 Zlomenina lebečnej spodiny 30 %-42 %
008 Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov 9 %
009 Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov 18 %
010 Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %
011 Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov 14 %
012 Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %
013 Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov 14 %
014 Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %
015 Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov 14 %
016 Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %
017 Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov 14 %
018 Zlomenina okraja očnice 10 %
019 Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov 2,5 %
020 Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov 4 %
021 Zlomenina nosovej priehradky 2,5 %
022 Zlomenina jarmovej kosti 10 %
023 Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov 8 %
024 Zlomenina sánky s posunutím úlomkov 14 %
025 Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov 12 %
026 Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov 22 %
027 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov do 8 %
028 Združené zlomeniny
Le Fort I. 14 %
029 Združené zlomeniny
Le Fort II. 22 %
030 Združené zlomeniny
Le Fort III. 42 %
OKO
031 Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená 2,5 %
032 Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty 5 %
033 Zápal slzníka preukázane po zranení liečený konzervatívne 4 %
034 Zápal slzníka preukázane po zranení liečený operačne 7 %
035 Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa 0 %
036 Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa 2,5 %
037 Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa 2,5%-7 %
038 Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka) 0 %
039 Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií 4 %
040 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 %
041 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom 9 %
042 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií 5 %
043 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 %
044 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom 10 %
045 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým 10 %
046 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, bez komplikácií 8 %
047 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklinením dúhovky 14 %
048 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 10 %
049 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom 14 %
050 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým 14 %
051 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným magnetickým 10 %
052 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií 4 %
053 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici 10 %
054 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici 6 %
055 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií do 7 %
056 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 13 %
057 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií 5 %
058 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky do 10 %
059 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom do 9 %
060 Subluxácia šošovky bez komplikácií 5 %
061 Subluxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie 10 %
062 Luxácia šošovky bez komplikácií do 15 %
063 Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie do 20 %
064 Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií do 22 %
065 Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 27 %
066 Otras sietnice 2,5 %
067 Poúrazový vred rohovky do 9 %
068 Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu 2,5 %
069 Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu do 40 %
070 Povrchová odrenina rohovky 0 %
071 Odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom do 42 %
072 Úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia do 20 %
073 Zlomenie steny prinosovej dutiny s podkožným emfyzémom 5 %
074 Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne 4 %
075 Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené operačne 7 %
076 Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7 %
077 Poranenie okohybného aparátu s dvojitým videním do 10 %
UCHO
078 Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 7 %
079 Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom 2,5 %
080 Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 2,5 %
081 Otras labyrintu 7 %
ZUBY
082 Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí) do 6 %
083 Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí) do 12 %
Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie.
084 Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych) poisťovňa neposkytuje plnenie -
085 Uvoľnenie fixačného aparátu jedného i viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou do 6 %
086 Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nutnou fixačnou dlahou do 10 %
KRK
087 Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 7 %-22 %
088 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 22 %
089 Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky 22 %
090 Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu 2,5 %
HRUDNÍK
091 Roztrhnutie pľúc 14 %
092 Úrazové poškodenie srdca preukázané klinicky do 100 %
093 Roztrhnutie bránice 22 %
094 Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa do 4 %
095 Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia úlomkov 5 %
096 Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím úlomkov 9 %
097 Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná 5 %
098 Zlomeniny dvoch až piatich rebier klinicky preukázané do 8 %
099 Zlomeniny viac než piatich rebier klinicky preukázané do 14 %
100 Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebier do 9 %
101 Vyrazená zlomenina viac než štyroch rebier do 18 %
102 Vyrazená zlomenina hrudnej kosti 18 %
103 Poúrazový zápal pohrudnice podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)
104 Poúrazový pneumotorax uzavretý 14 %
105 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 18 %
106 Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový 18 %
107 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne 9 %
108 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 18 %
BRUCHO
109 Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 2,5 %
110 Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) 5 %
111 Roztrhnutie pečene 22 %
112 Roztrhnutie sleziny 14 %
113 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 22 %
114 Úrazové prederavenie žalúdka 14 %
115 Úrazové prederavenie dvanástnika 16 %
116 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie 8 %
117 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 14 %
118 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie 10 %
119 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 16 %
120 Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie 8 %
121 Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva 14 %
122 Prípadný rozstup alebo hnisanie operačnej rany (poranenie podľa bodov 111 až 121) sa hodnotí podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)
Stehnová fistula sa za hnisanie rany nepovažuje.
MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE
123 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 5 %
124 Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa 5 %
125 Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 5 %
126 Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka do 9 %
127 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou 14 %
128 Roztrhnutie močového mechúra 14 %
129 Roztrhnutie močovej rúry 14 %
CHRBTOVÁ KOSŤ
130 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice 4 %
131 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice 4 %
132 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice 4 %
133 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrča 4 %
134 Podvrtnutie krčnej chrbtice 5 %
135 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice 5 %
136 Podvrtnutie driekovej chrbtice 5 %
137 Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %
138 Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %
139 Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %
140 Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %
141 Vytknutie kostrča bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 7 %
142 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný rtg) 30 %
143 Zlomenina tŕňovitého výbežku 5 %
144 Zlomenina jedného bočného výbežku 7 %
145 Zlomenina viacerých bočných výbežkov 10 %
146 Zlomenina kĺbového výbežku 8 %
147 Zlomenina oblúka 14 %
148 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 %
149 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu do 30 %
150 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu do 60 %
151 Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových 60 %
152 Za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu alebo sa zvyšuje hranica ocenenia o jednu štvrtinu, pri poranení podľa bodu sa zvyšuje ocenenie o jednu štvrtinu
153 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca 42 %
154 Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca 4 %
PANVA
155 Pomliaždenie panvy 2,5 %
156 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 5 %
157 Vytknutie krížovobedrové 42 %
158 Odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového tŕňa 7 %
159 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 7 %
160 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia 9 %
161 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím 22 %
162 Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia 9 %
163 Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím 22 %
164 Zlomenina krížovej kosti 9 %
165 Zlomenina kostrča 7 %
166 Zlomenina okraja panvičky 10 %
167 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony 42 %
168 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 42 %
169 Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou 42 %
170 Rozstup lonovej spony 42 %
171 Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou stehnovej kosti 42 %
HORNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
172 ramena 2,5 %
173 predlaktia 2,5 %
174 ruky 2,5 %
175 jedného a viacerých prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou 2,5 %
176 kĺbu hornej končatiny 2,5 %
177 ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu do 9 %
Poranenie svalov a šliach
178 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 4 %
179 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov do 10 %
180 Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 14 %
181 Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov do 30 %
182 Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst 7 %
183 Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov 14 %
184 Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 7 %
185 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí 14 %
186 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí do 30 %
187 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 6 %
188 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne 10 %
189 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne 14 %
190 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne 6 %
191 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené operačne 10 %
192 Natrhnutie iného svalu do 5 %
193 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie 8 %
194 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 %
Podvrtnutie
195 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 2,5 %
196 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 2,5 %
197 ramenného kĺbu 4 %
198 lakťového kĺbu 4 %
199 zápästia 4 %
200 základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov 2,5 %
201 základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov 4 %
Vytknutie
202 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne 4 %
203 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne 9 %
204 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne 4 %
205 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne 14 %
206 ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne 7 %
207 ramennej kosti (ramena) liečené operačne 14 %
208 predlaktia (lakťa) liečené konzervatívne 7 %
209 predlaktia (lakťa) liečené operačne 14 %
210 zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne 10 %
211 zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne 22 %
212 jednej záprstnej kosti 5 %
213 niekoľkých záprstných kostí 8 %
214 základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste 7 %
215 základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch 10 %
Zlomeniny
216 Zlomenina tela lopatky 8 %
217 Zlomenina krčka lopatky 8 %
218 Zlomenina nadplecka lopatky 7 %
219 Zlomenina zobáka lopatky 6 %
220 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 2,5 %
221 Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 5 %
222 Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 7 %
223 Zlomenina kľúčnej kosti operovaná 8 %
224 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka bez posunutia 5 %
225 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím 8 %
226 Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy 14 %
227 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia 8 %
228 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená 9 %
229 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov 14 %
230 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná 22 %
231 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná 9 %
232 Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 9 %
233 Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 22 %
234 Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná 30 %
235 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná 8 %
236 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 9 %
237 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov 14 %
238 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná 22 %
239 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov 10 %
240 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov 14 %
241 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná 22 %
242 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6 %
243 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 10 %
244 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu 22 %
245 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6 %
246 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná 22 %
247 Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne 6 %
248 Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne 10 %
249 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 8 %
250 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne 8 %
251 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne 12 %
252 Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná 8 %
253 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
254 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %
255 Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná 20 %
256 Zlomenina tela vretennej kosti neúplná 8 %
257 Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
258 Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %
259 Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná 20 %
260 Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná 10 %
261 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov 14 %
262 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov 30 %
263 Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná 42 %
264 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne 30 %
265 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne 42 %
266 Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná 6 %
267 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
268 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %
269 Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná 18 %
270 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) 6 %
271 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov 14 %
272 Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 %
273 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov 10 %
274 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov 14 %
275 Zlomenina člnkovitej kosti neúplná 14 %
276 Zlomenina člnkovitej kosti úplná 22 %
277 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou 42 %
278 Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná 4 %
279 Zlomenina inej zápästnej kosti úplná 8 %
280 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 22 %
281 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne 10 %
282 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne 14 %
283 Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná 4 %
284 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 6 %
285 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 8 %
286 Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná 10 %
287 Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov 7 %
288 Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov 10 %
289 Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená 14 %
290 Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná, bez posunutia úlomkov 4 %
291 Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny) 4 %
292 Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov 7 %
293 Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná 8 %
294 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov 7 %
295 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov 12 %
296 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 14 %
297 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov 8 %
298 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov 14 %
299 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorené alebo operované 18 %
Amputácie
300 Exartikulácia v ramennom kĺbe 50 %
301 Amputácia ramena 42 %
302 Amputácia obidvoch predlaktí 42 %
303 Amputácia jedného predlaktia 30 %
304 Amputácia obidvoch rúk 33 %
305 Amputácia ruky 22 %
306 Amputácia všetkých prstov alebo ich častí 22 %
307 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 18 %
308 Amputácia troch prstov alebo ich častí 14 %
309 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 10 %
310 Amputácia jedného prsta alebo jeho častí 8 %
DOLNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
311 bedrového kĺbu 4 %
312 kolenného kĺbu 4 %
313 členkového kĺbu 4 %
314 stehna 2,5 %
315 predkolenia 2,5 %
316 nohy 2,5 %
317 jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
Poranenie svalov a šliach
318 Natrhnutie väčšieho svalu 5 %
319 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie 8 %
320 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 %
321 Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne 8 %
322 Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne 10 %
323 Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne 8 %
324 Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne 10 %
325 Natrhnutie Achillovej šľachy 10 %
326 Pretrhnutie Achillovej šľachy 20 %
Podvrtnutie
327 bedrového kĺbu do 7 %
328 kolenného kĺbu do 7 %
329 členkového kĺbu do 5 %
330 Chopartovho kĺbu do 5 %
331 Lisfrancovho kĺbu do 5 %
332 základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
333 jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
334 všetkých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 4 %
Poranenie kĺbových väzov
335 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 7 %
336 Natrhnutie skríženého kolenného väzu 9 %
337 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu 14 %
338 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu 22 %
339 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho) 5 %
340 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu 8 %
341 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne do 7 %
342 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne do 14 %
Vytknutie
343 stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne 10 %
344 stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorené alebo liečené operačne 18 %
345 kolenného jabĺčka liečené konzervatívne 7 %
346 kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne 10 %
347 predkolenia liečené konzervatívne 22 %
348 predkolenia otvorené alebo liečené operačne 26 %
349 členkovej kosti liečené konzervatívne 10 %
350 členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne 14 %
351 pod členkovou kosťou liečené konzervatívne 10 %
352 pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne 14 %
353 kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých liečené konzervatívne 10 %
354 kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých otvorené alebo liečené operačne 14 %
355 predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne 8 %
356 predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne 10 %
357 základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 %
358 základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 %
359 medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 %
360 medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 %
Zlomeniny
361 Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená 22 %
362 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne 62 %
363 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne 42 %
364 Zlomenina krčka stehennej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou 100 %
365 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov 22 %
366 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov 42 %
367 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou 100 %
368 Zlomenina veľkého chochola 14 %
369 Zlomenina malého chochola 10 %
370 Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia 22 %
371 Zlomenina pertrochanterická úplná, s posunutím liečená konzervatívne 30 %
372 Zlomenina pertrochanterická liečená operačne 42 %
373 Zlomenina subtrochanterická neúplná 30 %
374 Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov 42 %
375 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %
376 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 42 %
377 Zlomenina subtrochanterická otvorená 62 %
378 Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná 30 %
379 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 42 %
380 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %
381 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 42 %
382 Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená 62 %
383 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná 30 %
384 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 42 %
385 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %
386 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne 62 %
387 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov 50 %
388 Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne 14 %
389 Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne 22 %
390 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov 30 %
391 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) s posunutím liečená konzervatívne 42 %
392 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) otvorená alebo liečená operačne 62 %
393 Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov 12 %
394 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 18 %
395 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne 22 %
396 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne 22 %
397 Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne 30 %
398 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov 22 %
399 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov 30 %
400 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov 30 %
401 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou 42 %
402 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne 10 %
403 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne 14 %
404 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná 4 %
405 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná 8 %
406 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia neúplná 22 %
407 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov 30 %
408 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov 42 %
409 Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná 62 %
410 Zlomenina vonkajšieho členka neúplná 6 %
411 Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov 8 %
412 Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov 10 %
413 Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená 14 %
414 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 22 %
415 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená operačne 30 %
416 Zlomenina vnútorného členka neúplná 8 %
417 Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov 10 %
418 Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 14 %
419 Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 18 %
420 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 22 %
421 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 30 %
422 Zlomenina obidvoch členkov neúplná 10 %
423 Zlomenina obidvoch členkov úplná, bez posunutia úlomkov 14 %
424 Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 22 %
425 Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 30 %
426 Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 22 %
427 Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 30 %
428 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov 18 %
429 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 26 %
430 Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne 34 %
431 Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov 18 %
432 Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 20 %
433 Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne 34 %
434 Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné 8 %
435 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov 10 %
436 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne 14 %
437 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené operačne 18 %
438 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne 30 %
439 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne 36 %
440 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne 36 %
441 Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne 42 %
442 Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 42 %
443 Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti 9 %
444 Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) 22 %
445 Zlomenina tela pätovej kosti s porušenímstatiky (Böhlerovho uhla) 42 %
446 Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov 22 %
447 Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov 42 %
448 Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrózou 100 %
449 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 5%
450 Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia 10 %
451 Zlomenina kockovitej kosti s posunutím 14 %
452 Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia 10 %
453 Zlomenina člnkovitej kosti luxačná 30 %
454 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou 100
%
455 Zlomenina jednej klinovitej kosti bez posunutia 10 %
456 Zlomenina jednej klinovitej kosti s posunutím 14 %
457 Zlomenina viacerých klinovitých kostí bez posunutia 14 %
458 Zlomenina viacerých klinovitých kostí s posunutím 22 %
459 Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti 10 %
460 Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia 7 %
461 Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím 10 %
462 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia 5 %
463 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím 8 %
464 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia 8 %
465 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím 10 %
466 Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch až sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu
467 Odlomenie časti článku palca 2,5 %
468 Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov 5 %
469 Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov 7 %
470 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5 %
471 Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch až sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu
472 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca neúplná 2,5 %
473 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca úplná 4 %
474 Zlomenina jedného článku iného prsta než palca otvorená alebo operovaná 5 %
475 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 7 %
476 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 10 %
Amputácie
477 Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna 100 %
478 Amputácia obidvoch predkolení 92 %
479 Amputácia predkolenia 62 %
480 Amputácia obidvoch nôh 62%
481 Amputácia nohy 42 %
482 Amputácia palca nohy alebo jeho časti 8 %
483 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst
PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY
484 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 4 %
485 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 9 %
486 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 22 %
Diagnóza otrasu mozgu (body 484 až 486) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.
487 Pomliaždenie mozgu 16 %-42 %
488 Rozdrvenie mozgového tkaniva 50 %-100 %
489 Krvácanie do mozgu 16 %-100 %
490 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 16 %-100 %
491 Otras miechy 14 %
492 Pomliaždenie miechy 30 %-42 %
493 Krvácanie do miechy 42 %-100 %
494 Rozdrvenie miechy 100 %
495 Pomliaždenie periferného nervu s krátkodobou obrnou 5 %
496 Poranenie periferného nervu s prerušením vodivých vlákien do 30 %
497 Prerušenie periferného nervu do 70 %
OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ
Rany
498 Rana chirurgicky ošetrená do 4 %
(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhý čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.)
Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za celkový primeraný čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, ak je tento čas dlhší než 2 týždne.
Rana na očnom viečku sa hodnotí podľa bodov 031alebo 032.
499 Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou než 1 cm2 alebo strhnutie nechta do 4 %
500 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2,5 %
501 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené do 4 %
502 Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0 %
Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom
(Hodnotia sa len hospitalizované prípady)
503 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké 2,5 %
504 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné 5 %
505 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké 7 %
Úžeh a úpal
Celkové príznaky pri úžehu a úpale (s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) len v hospitalizovaných prípadoch.
506 ľahké prípady 2,5 %
507 stredné prípady 5 %
508 ťažké prípady 7 %
Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny
(s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu)
509 prvého stupňa 0 %
510 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 0 %
511 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 2,5 %
512 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11cm2 do 5 % povrchu tela 5 %
513 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela 6 %
514 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela do 8 %
515 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela do 14 %
516 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela do 26 %
517 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela do 42 %
518 druhého stupňa (povrchového) väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)
519 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 2,5 %
520 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 do 7 %
521 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela do 12 %
522 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela do 18 %
523 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela do 26 %
524 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela do 34 %
525 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela do 42 %
526 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela do 68 %
527 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom než 40 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky) do 100 %
Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu sa zvyšuje horná hranica plnenia v bodoch 519 až 527 o jeden týždeň.
Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
(zodpovedajúce zneniu § 22 ods. 1 vyhlášky)
528 ľahké prípady 2,5 %
529 stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) sa odškodňujú percentom, ktoré zodpovedá času o jednu polovicu dlhšiemu, než bol čas skutočnej hospitalizácie
530 Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie -
Uštipnutie hadom
531 Uštipnutie hadom 2,5 %
Šok
(len v hospitalizovaných prípadoch)
532 ľahlý 2,5 %
533 stredný 5 %
534 ťažký 7 %
TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazu
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
001 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2 do 5 %
002 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 do 15 %
003 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2 do 25 %
004 Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa 5 %-20 %
005 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 20 %-100 %
006 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním do 15 %
007 Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa do 10 %
008 Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa do 15 %
009 Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa 5 %-15 %
010 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ľahkého stupňa do 10 %
011 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, stredného stupňa do 20 %
012 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa do 35 %
013 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) 15 %
Poškodenia nosa alebo čuchu
014 Strata hrotu nosa 10 %
015 Strata celého nosa bez zúženia 15 %
016 Strata celého nosa so zúžením 25 %
017 Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti do 10 %
018 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení do 10 %
019 Perforácia nosovej priehradky 5 %
020 Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín do 10 %
021 Strata čuchu a chuti podľa rozsahu do 10 %
Strata očí alebo zraku
Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %.
Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 sa však hodnotia i nad túto hranicu.
022 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1
023 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5 %
024 Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň hodiny denne 15 %
025 Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej než hodiny denne 18 %
026 Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky 25 %
027 Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12 15 %
Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia afakickej korekcie.
028 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa do 25 %
029 Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2
030 Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3
031 Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku 5 %
032 Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach 10 %
033 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku 5 %
034 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach 10 %
035 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa 2 %-5 %
036 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu), pre každé oko 5 %
037 Traumatická porucha akomodácie jednostranná 5 %-8 %
038 Traumatická porucha akomodácie obojstranná 3 %-5 %
039 Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný 5 %-10 %
040 Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný 10 %-15 %
Pri hodnotení podľa bodov 039 a 040 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 036.
041 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná 5 %-25 %
042 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná 30 %-60 %
Poškodenie uší alebo porucha sluchu
043 Strata jednej ušnice 10 %
044 Strata oboch ušníc 15 %
045 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie 5 %
046 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu 10 %-20 %
047 Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 010 až 012
048 Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa 0 %
049 Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa do 5 %
050 Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa do 12 %
051 Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa do 10 %
052 Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa do 20 %
053 Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa do 35 %
054 Strata sluchu jedného ucha 15 %
055 Strata sluchu druhého ucha 25 %
056 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40 %
057 Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa 10 %-20 %
058 Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa 30 %-50 %
Poškodenie chrupu
Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.
059 Za stratu jedného zuba 1 %
060 Za stratu každého ďalšieho zuba 1 %
061 Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba 0,5 %
062 Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov 5 %
063 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0 %
Poškodenie jazyka
064 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 068 až 071 15 %
ÚRAZY KRKU
065 Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa do 15 %
066 Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa do 30 %
067 Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa do 65 %
Podľa bodu nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 068 až 072.
068 Čiastočná strata hlasu 10 %-20 %
069 Strata hlasu (afónia) 25 %
070 Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 30 %
071 Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 10 %-20 %
Pri hodnotení podľa bodov 068 až 071 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo 072.
072 Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 50 %
Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov 068 až 071.
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA
073 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa do 10 %
074 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa do 20 %
075 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa do 30 %
076 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné 15 %-40 %
077 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné 25 %-100 %
078 Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie 10 %-100 %
079 Fistula pažeráka 30 %
080 Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa do 10 %
081 Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa 11 %-30 %
082 Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa 31 %-60 %
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV
083 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 10 %-25 %
084 Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy 25 %-100 %
085 Strata sleziny 15 %
086 Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 30 %-60 %
087 Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná do 20 %
088 Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 60 %
089 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa do 10 %
090 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa do 20 %
091 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa do 50 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV
092 Strata jednej obličky 25 %
093 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého stupňa do 10 %
094 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie stredného stupňa do 20 %
095 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa do 50 %
096 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50 %
Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 093 až 095.
097 Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15 %-50 %
098 Hydrokéla 5 %
099 Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10 %
100 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov 35 %
101 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov 20 %
102 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 10 %
103 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov do 40 %
104 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 60 rokov do 20 %
105 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov do 10 %
Ak sa hodnotí podľa bodov 103 až 105, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 100 až 102.
106 Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov 10 %-50 %
ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY
107 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa do 10 %
108 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa do 25 %
109 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa do 55 %
110 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa 10 %-25 %
111 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa 26 %-40 %
112 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa 41 %-100 %
113 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, ľahkého stupňa do 10 %
114 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, stredného a ťažkého stupňa do 25 %
ÚRAZY PANVY
115 Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do rokov 30 %-65 %
116 Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad rokov 15 %-50 %
117 Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov 15 %-50 %
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.
118 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo 60 %
119 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo 50 %
120 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo 35 %
121 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo 30 %
122 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 20o), vpravo 30 %
123 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 20o), vľavo 25 %
124 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135o), vpravo 5 %
125 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135o), vľavo 4 %
126 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135o), vpravo 10 %
127 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135o), vľavo 8 %
128 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90o), vpravo 18 %
129 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90o), vľavo 15 %
130 Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 124 až 129 zvyšuje o jednu tretinu 40 %
131 Pakĺb ramennej kosti, vpravo 33,5 %
132 Pakĺb ramennej kosti, vľavo 30 %
133 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo 30 %
134 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo 25 %
135 Habituálne vykĺbenie ramena, vpravo 20 %
136 Habituálne vykĺbenie ramena, vľavo 16,5 %
Plnenie podľa bodov 135 a 136 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 206 a 207.
137 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3 %
138 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,5 %
139 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo 6 %
140 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo 5 %
141 Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
142 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo 3 %
143 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo 2,5 %
Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
144 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo 30 %
145 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo 25 %
146 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení ale v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o), vpravo 20 %
147 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o), vľavo 16,5 %
148 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 6%
149 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 5 %
150 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 12 %
151 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 10 %
152 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 18 %
153 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 15 %
154 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo 20 %
155 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo 16,5 %
156 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo do 20 %
157 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo do 16 %
158 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo do 5 %
159 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo do 4 %
160 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo do 10 %
161 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo do 8 %
162 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %
163 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo do 16 %
164 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo 40 %
165 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo 35 %
166 Pakĺb vretennej kosti, vpravo 30 %
167 Pakĺb vretennej kosti, vľavo 25 %
168 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo 20 %
169 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo 15 %
170 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo 27,5 %
171 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo 22,5 %
172 Kývavý lakťový kĺb, vpravo 30 %
173 Kývavý lakťový kĺb, vľavo 25 %
174 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55 %
175 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45 %
Strata alebo poškodenie ruky
176 Strata ruky v zápästí, vpravo 50 %
177 Strata ruky v zápästí, vľavo 42 %
178 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 50 %
179 Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 42 %
180 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo 45 %
181 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo 37,5 %
182 Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo 30 %
183 Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo 25 %
184 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie stupňov až stupňov), vpravo 20 %
185 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie stupňov až stupňov), vľavo 17 %
186 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 15 %
187 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 12,5 %
188 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo do 6 %
189 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo do 5 %
190 Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo do 12 %
191 Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo do 10 %
192 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %
193 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo do 17 %
Poškodenie palca
194 Strata koncového článku palca, vpravo 9 %
195 Strata koncového článku palca, vľavo 7,5 %
196 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25 %
197 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21 %
198 Strata oboch článkov palca, vpravo 18 %
199 Strata oboch článkov palca, vľavo 15 %
200 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8 %
201 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 7 %
202 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo 7 %
203 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo 6 %
204 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 6 %
205 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 5 %
206 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6 %
207 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5 %
208 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo 9 %
209 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo 7,5 %
210 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 6 %
211 Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 5 %
212 Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo 3 %
213 Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo 2,5 %
214 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo 25 %
215 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo 21 %
216 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 2 %
217 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 1,5 %
218 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 4 %
219 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 3 %
220 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 6 %
221 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 5 %
222 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 2 %
223 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 1,5 %
224 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vpravo do 4 %
225 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vľavo do 3 %
226 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 6 %
227 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 5 %
228 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 3 %
229 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 2,5 %
230 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa, vpravo do 6 %
231 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa, vľavo do 5 %
232 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 9 %
233 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 7,5 %
Poškodenie ukazováka
234 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 4 %
235 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 3,5 %
236 Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo 8 %
237 Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo 6,5 %
238 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12 %
239 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10 %
240 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15 %
241 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 12,5 %
242 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 12 %
243 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 10 %
244 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15 %
245 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 12,5 %
246 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 4 %
247 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 3,5 %
248 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 12 %
249 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 10 %
250 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo 15 %
251 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo 12,5 %
252 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo 1,5 %
253 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo 1 %
254 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo 2,5 %
255 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo 2 %
Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka
256 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9 %
257 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 7,5 %
258 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo 8 %
259 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo 6 %
260 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3 %
261 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2,5 %
262 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo 9 %
263 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo 7,5 %
264 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 2 %
265 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1,5 %
266 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 6 %
267 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 5 %
268 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo 8 %
269 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo 6 %
270 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 1 %
271 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 0,5 %
272 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo 1,5 %
273 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo 1 %
Traumatické poruchy nervov hornej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.
274 Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo do 30 %
275 Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo do 25 %
276 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 45 %
277 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 37,5 %
278 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 35 %
279 Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 27,5 %
280 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo do 30 %
281 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo do 20 %
282 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo 40 %
283 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo 33 %
284 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo 30 %
285 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo 25 %
286 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo do 30 %
287 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo do 25 %
288 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo do 15 %
289 Traumatická porucha distálnej časti stredovéhonervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo do 12,5 %
290 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo do 60 %
291 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo do 50 %
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
292 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50 %
293 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40 %
294 Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza (okrem hodnotenia obmedzenej pohyblivosti kĺbu) 15 %
295 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 25 %
296 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm 0 %
297 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm 5 %
298 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm do 15 %
299 Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm do 25 %
300 Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou), za každých stupňov úchylky 5 %
Úchylky nad 45o sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.
301 Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) 40 %
302 Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie) 30 %
303 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa do 10 %
304 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa do 20 %
305 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa do 30 %
Poškodenie kolena
306 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20o) 30 %
307 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30o) 45 %
308 Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení do 30 %
309 Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu) 15 %
310 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa do 10 %
311 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa do 15 %
312 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa do 25 %
313 Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj do 20 %
314 Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj 30 %
315 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ľahkého a stredného stupňa (bez preukázaných blokád) do 10 %
316 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa (s preukázanými opakovanými blokádami) do 25 %
317 Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 5 %
318 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 10 %
Poškodenie predkolenia
319 Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 45 %
320 Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50 %
321 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 45 %
322 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 22,5 %
323 Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg); za každých 5o 5 %
Úchylky nad 45o sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu
Poškodenie v oblasti nohy
339 Strata všetkých prstov nohy 15 %
340 Strata oboch článkov palca nohy 10 %
341 Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 15 %
342 Strata koncového článku palca nohy 3 %
343 Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka); za každý prst 2 %
344 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10 %
345 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %
346 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7 %
347 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10 %
348 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy do 3 %
349 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy do 7 %
350 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca; za každý prst 1 %
351 Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine do 15 %
352 Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách do 30 %
353 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne do 5 %
354 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení do 3 %
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.
355 Traumatická porucha sedacieho nervu 50 %
356 Traumatická porucha stehnového nervu do 30 %
357 Traumatická porucha zapchávajúceho nervu (n. obturatorius) do 20 %
358 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 35 %
359 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov 5 %
360 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov 30 %
361 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20 %
362 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 10 %
RÔZNE
363 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) od 1 % do 15 % telesného povrchu do 10 %
364 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchu do 40 %
POMOCNÉ TABUĽKY
pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku
Tabuľka č. 1
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou
6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení
6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
6/9 2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30
6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50
6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95
1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100
0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100
Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej než 75 % a ak úrazom nastala slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu než zodpovedá 75 % invalidity a ak nastalo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.
Tabuľka č. 2
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa
Stupeň zúženia jedného oka oboch očí rovnako jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení
k 60o 0 10 40
Stupeň koncentr. zúženia
k 50o 5 25 50
k 40o 10 35 60
k 30o 15 45 70
k 20o 20 55 80
k 10o 23 75 90
k 5o 25 100 100
Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa k 5o, odškodňuje sa vo výške 25 %.
Tabuľka č. 3
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa
Hemianopsia homonymná ľavostranná 35 %
homonymná pravostranná 45 %
binazálna 10 %
bitemporálna 60 %-70 %
horná obojstranná 10 %-15 %
dolná obojstranná 30 %-50 %
nazálna jednostranná 6 %
jednostranná temporálna 15 %-20 %
jednostranná horná 5 %-10 %
jednostranná dolná 10 %-20 %
kvadrantová nazálna horná 4 %
nazálna dolná 6 %
temporálna horná 6 %
temporálna dolná 12 %
Centrálny skotóm jednostranný i obojstranný hodnotí sa podľa hodnoty zrakovej ostrosti.
*)
Tri mesiace pri prvom a jednorazovom poistnom a šesť mesiacov pri poistnom za ďalšie poistné obdobie.