49/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1964 do 30.06.1979

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 9. marca 1964
o poistných podmienkach pre poistenie osôb
Ministerstvo financií ustanovuje na vykonanie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:
Prvý oddiel
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Štátna poisťovňa (ďalej len „poisťovňa“) dojednáva
1.
poistenie pre prípad smrti,
2.
poistenie pre prípad dožitia,
3.
poistenie pre prípad smrti alebo dožitia,
4.
poistenie pre prípad úrazu (ďalej len „úrazové poistenie“).
(2)
Poisťovňa môže dojednávať aj iné druhy poistenia osôb. Pokiaľ také poistenie nie je upravené osobitnými predpismi alebo poistnou zmluvou, platia preň tie ustanovenia tejto vyhlášky, ktoré sú mu najbližšie povahou a účelom.
§ 2
Z poistenia je poisťovňa povinná buď poskytnúť jednorazové plnenie, alebo vyplácať dôchodok, a to podľa toho, čo bolo dojednané.
§ 3
Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré počas trvania poistenia nastanú na území Československej socialistickej republiky a pri povolenom pobyte mimo jej územia.
Uzavretie poistnej zmluvy
§ 4
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy nemusí byť písomný len vtedy, ak sa dojednáva poistenie na dobu najviac jedného roku.
§ 5
(1)
Písomnými dotazmi poisťovne vzťahujúcimi sa na uzavretie zmluvy (§ 350 Obč. zákonníka) sú aj dotazy týkajúce sa zdravotného stavu občana, na život alebo zdravie ktorého sa má poistenie vzťahovať.
(2)
Poisťovňa je oprávnená preskúmavať zdravotný stav občana (odsek 1), a to na základe zpráv vyžiadaných s jeho súhlasom od zdravotníckych zariadení, v ktorých sa liečil, ako aj prehliadkou lekárom, ktorého mu sama určí.
(3)
Skutočnosti, o ktorých sa poisťovňa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu občanov, smie použiť iba pre svoju potrebu.
§ 6
Ak sa stratí alebo zničí potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy (poistka), vydá poisťovňa tomu, kto s ňou zmluvu uzavrel, na jeho žiadosť druhopis tohto potvrdenia.
Zmena poistenia
§ 7
Ak sa účastníci dohodnú o zmene poistenia už dojednaného, je poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po tejto dohode, a to aj keď bolo dohodnuté, že zmena má spätnú účinnosť.
Poistné
§ 8
(1)
Výška poistného sa určuje podľa sadzieb pre jednotlivé druhy poistenia.
(2)
Ak výška poistného závisí aj od veku poisteného, považuje sa za jeho vek rozdiel medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa má poistenie začať, a kalendárnym rokom, v ktorom sa poistený narodil.
§ 9
(1)
Ak zanikne poistenie podľa § 360 Obč. zákonníka, vráti poisťovňa tomu, kto s ňou poistnú zmluvu uzavrel, zaplatené poistné, a ak nie je nažive, potom tomu, kto má právo na jej plnenie pre prípad, že poistnou udalosťou je smrť poisteného. Od poistného, ktoré poisťovňa vracia, odpočíta to, čo už z poistenia plnila.
(2)
Ak zanikne poistenie z iných dôvodov, než je uvedené v odseku 1, nie však preto, že poistnou udalosťou odpadol dôvod ďalšieho poistenia (§ 361 ods. 3 Obč. zákonníka), je poisťovňa povinná vrátiť zvyšujúcu časť poistného len vtedy (§ 362 Obč. zákonníka), ak ide o poistenie s bežným poistným.
§ 10
(1)
V poistení pre prípad smrti, v poistení pre prípad dožitia alebo v poistení pre prípad smrti alebo dožitia je ten, kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzavrel, oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné, ak mu bol počas trvania poistenia, najskôr však po dvoch rokoch od uzavretia poistnej zmluvy, priznaný podľa predpisov o sociálnom zabezpečení plný invalidný dôchodok.
(2)
Ak bolo v zmluve o poistení uvedenom v odseku 1 dojednané aj úrazové poistenie, vzťahuje sa oslobodenie aj na bežné poistné za toto úrazové poistenie.
(3)
Oslobodenie od platenia poistného sa začína odo dňa najbližšej zročnosti poistného po priznaní invalidného dôchodku a týka sa poistného za jeden rok trvania poistenia. Oslobodenie sa predlžuje vždy na ďalší rok, ak ten, ktorého sa oslobodenie týka, preukáže, že sa mu vypláca ďalej plný invalidný dôchodok. Oslobodenie od platenia poistného sa končí najneskoršie uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané, a ak bolo dojednané na neurčitú dobu, končí sa oslobodenie najneskoršie uplynutím poistného obdobia, v ktorom dosiahol ten, kto je oslobodený od platenia poistného, vek 65 rokov.
§ 11
Lehoty ustanovené § 359 Obč. zákonníka, do ktorých možno zaplatiť zročné poistné,*) môžu byť pred tým, než uplynú, dohodou predĺžené až o tri mesiace.
Dôsledky neplatenia poistného
§ 12
(1)
Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvé dva roky poistenia a v poistení pohrebu aspoň za prvé poistné obdobie a ak nebolo poistné za ďalšiu dobu zaplatené v lehote ustanovenej § 359 Obč. zákonníka, ani v lehote predĺženej podľa § 11, premieňa sa poistenie na poistenie so zníženou poistnou sumou, so zníženým dôchodkom (redukcia poistnej sumy alebo dôchodku) alebo so skrátenou poistnou dobou (redukcia poistnej doby), a to bez povinnosti platiť ďalšie poistné. Poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo dojednané na presne určený počet rokov, ako aj úrazové poistenie pre neplatenie poistného však zanikajú (§ 359 Obč. zákonníka).
(2)
Ak nie je dohodnuté inak, skracuje sa pri poistení pohrebu poistná doba a pri ostatných poisteniach znižuje sa poistná suma (dôchodok).
(3)
K redukcii dôjde prvého dňa po lehote, uplynutím ktorej poistenie inak zaniká pre neplatenie poistného.
§ 13
(1)
Ak bolo v poistení s bežným poistným zaplatené poistné aspoň za prvé dva roky poistenia, alebo ak ide o poistenie za jednorazové poistné dojednané na dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo ak ide o poistenie už premenené podľa § 12, má ten, kto poistnú zmluvu s poisťovňou uzavrel, právo, aby sa na jeho požiadanie poistenie zrušilo s výplatou odbavného. Toto právo sa nevzťahuje na poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo dojednané na presne určený počet rokov, na úrazové poistenie s bežným poistným, na poistenie pohrebu a na poistenie s výplatou dôchodku, z ktorého sa už dôchodok vypláca.
(2)
Poisťovňa môže do šiestich mesiacov po dni, čo došlo k redukcii (§ 12), zrušiť s výplatou odbavného také poistenie, pri ktorom je znížená poistná suma menšia ako 500,- Kčs alebo znížený ročný dôchodok menší ako 50,- Kčs.
(3)
Poistenie je zrušené dňom, keď poisťovňa zaplatila odbavné (§ 82 a 83 Obč. zákonníka).
§ 14
Zníženú poistnú sumu, znížený dôchodok alebo skrátenú poistnú dobu (§ 12) a výšku odbavného (§ 13) vypočíta poisťovňa podľa poistnotechnických zásad ustanovených Ministerstvom financií.
Obmedzenie plnenia poisťovne
§ 15
(1)
Poisťovňa je oprávnená podľa okolností prípadu znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu,
a)
ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, pre ktoré bol uznaný súdom za vinného trestným činom, alebo
b)
ak zomrel poistený v súvislosti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo ktorým inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti.
(2)
Ak bol trestný čin [ods. 1 písm. a)] spáchaný poisteným úmyselne a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, môže poisťovňa znížiť svoje plnenie o viac ako polovicu; ak však bol taký čin pre spoločnosť obzvlášť nebezpečný, nie je poisťovňa povinná plniť.
§ 16
(1)
Ak došlo k úrazu poisteného následkom jeho opilosti a okolnosti takého prípadu to odôvodňujú, je poisťovňa oprávnená znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu; ak mal taký úraz za následok smrť poisteného, zníži poisťovňa svoje plnenie len vtedy, ak k tomuto úrazu poisteného došlo v súvislosti s jeho konaním uvedeným v § 15 ods. 1 písm. b).
(2)
Ustanovenie odseku 1 nemožno použiť na prípady, na ktoré sa súčasne vzťahuje ustanovenie § 15.
§ 17
Občan, ktorému má smrťou poisteného vzniknúť právo na plnenie poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bol uznaný súdom za vinného.
Druhý oddiel
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Poistenie pre prípad smrti
§ 18
(1)
Z poistenia pre prípad smrti je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak zomrie poistený v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané.
(2)
Ak bolo toto poistenie dojednané ako poistenie pohrebu, je poisťovňa povinná zaplatiť v rozsahu uvedenom v zmluve náklady za vystrojenie pohrebu poisteného. Zaplatí ich priamo organizácii obstarávajúcej pohreby, prípadne občanovi, ktorý tejto organizácii náklady pohrebu zaplatil; ak však náklady pohrebu boli zaplatené zo spoločenských prostriedkov alebo pohreb nebol vôbec vystrojený, vyplatí poisťovňa zodpovedajúcu sumu tomu, komu vzniklo právo na plnenie podľa § 372 Obč. zákonníka.
§ 19
Ak bolo poistenie pre prípad smrti dojednané len na čas povoleného pobytu mimo územia Československej socialistickej republiky, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu aj vtedy, ak zomrie poistený do troch mesiacov po návrate do republiky na následky úrazu alebo choroby, ak došlo k úrazu alebo ak choroba vznikla pri pobyte v cudzine.
Poistenie pre prípad dožitia
§ 20
(1)
Z poistenia pre prípad dožitia je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak sa poistený dožije konca doby, na ktorú bolo poistenie dojednané.
(2)
Ak sa nedožije poistený konca tejto doby, je poisťovňa povinná vyplatiť tomu, komu smrťou poisteného vzniká právo na plnenie, sumu vo výške zaplateného poistného, len ak to tak bolo v zmluve dohodnuté.
Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia
§ 21
(1)
Z poistenia pre prípad smrti alebo dožitia je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak poistený zomrie v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané, alebo ak sa dožije konca tejto doby.
(2)
Ak bolo toto poistenie dojednané pre dvojicu poistených, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu, ak aspoň jeden z poistených zomrie v dobe, na ktorú bolo poistenie dojednané, alebo ak sa obaja poistení dožijú konca tejto doby.
Úrazové poistenie
§ 22
(1)
Z úrazového poistenia je poisťovňa povinná plniť, ak za trvania poistenia neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť; ak sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť nastala po skončení poistenia, je poisťovňa povinná plniť vtedy, ak došlo k úrazu za trvania poistenia.
(2)
Poisťovňa je povinná plniť i za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené
a)
chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu,
b)
zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred úrazom,
c)
miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom a nákazou tetanom pri úraze,
d)
diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu.
§ 23
Poisťovňa nie je povinná plniť
a)
za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,
b)
za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, a za choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa § 22,
c)
za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,
d)
za zhoršenie choroby v dôsledku úrazu.
§ 24
Ak nebolo dohodnuté v poistnej zmluve inak, vzťahuje sa poistenie na úrazy poisteného, ku ktorým dôjde pri akejkoľvek činnosti.
§ 25
Povinnosťou poisteného podľa § 357 Obč. zákonníka je tiež bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze lekárske ošetrenie, liečiť sa podľa pokynov lekára a ak to poisťovňa vyžaduje, dať sa na jej náklad vyšetriť lekárom, ktorého poisťovňa určí.
§ 26
(1)
Z úrazového poistenia je poisťovňa povinná poskytnúť plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, za trvalé následky úrazu a za smrť spôsobenú úrazom. Či sa poistenie vzťahuje na všetky druhy plnenia alebo len na niektoré z nich, je rozhodujúci obsah zmluvy.
(2)
Výšku plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesných poškodení spôsobených úrazom a za trvalé následky úrazu určuje poisťovňa podľa prílohy, ktorá obsahuje zásady a tabuľky pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení (ďalej len „oceňovacie tabuľky“).
Plnenie za čas nevyhnutného liečenia
§ 27
(1)
Ak dôjde k úrazu poisteného a čas, ktorý je podľa poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie telesného poškodenia spôsobeného úrazom (ďalej len „priemerný čas nevyhnutného liečenia“), je dlhší ako dva týždne, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám podľa oceňovacích tabuliek zodpovedá priemerný čas nevyhnutného liečenia tohto telesného poškodenia.
(2)
Ak telesné poškodenie, ktoré bolo poistenému spôsobené úrazom, nie je uvedené v oceňovacích tabuľkách, určí sa výška plnenia podľa času nevyhnutného liečenia, ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia (ďalej len „primeraný čas nevyhnutného liečenia“); v týchto prípadoch je poisťovňa povinná plniť vtedy, ak je primeraný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.
(3)
Podľa primeraného času nevyhnutného liečenia je poisťovňa povinná plniť aj vtedy, ak tento čas presiahne čas nevyhnutného liečenia vlastného telesného poškodenia spôsobeného úrazom, a to
a)
v prípade uvedenom v § 22 ods. 2 písm. a), b), d) o viacej ako štyri týždne,
b)
v prípade uvedenom v § 22 ods. 2 písm. c) o viacej ako dva týždne,
c)
pre celkový zdravotný stav poisteného, ktorý nemá povahu choroby, o viacej ako štyri týždne.
(4)
Poisťovňa je povinná plniť za priemerný čas nevyhnutného liečenia, prípadne za primeraný čas nevyhnutného liečenia, najviac za dobu jedného roka.
(5)
Za čas nevyhnutného liečenia (odsek 1 až 3) nie je poisťovňa povinná plniť, ak zomrie poistený do jedného mesiaca od úrazu.
Plnenie za trvalé následky úrazu
§ 28
(1)
Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy toľko percent, koľkým percentám zodpovedá podľa oceňovacích tabuliek rozsah trvalých následkov po ich ustálení, a v prípade, že sa neustálili do troch rokov odo dňa úrazu, koľkým percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto lehoty.
(2)
Ak nemôže poisťovňa plniť podľa predchádzajúceho odseku preto, že trvalé následky úrazu nie sú ešte ustálené po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa úrazu, je povinná poskytnúť poistenému na jeho požiadanie primeraný preddavok.
(3)
Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorých funkcie boli znížené už pred úrazom, je poisťovňa oprávnená svoje plnenie primerane znížiť.
(4)
Ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa jeho dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného v čase jeho smrti, najviac však sumu zodpovedajúcu poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti následkom úrazu.
Plnenie za smrť následkom úrazu
§ 29
(1)
Ak bola úrazom spôsobená poistenému smrť, ktorá nastala najneskoršie do troch rokov odo dňa úrazu, je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu vzniklo smrťou poisteného právo na plnenie.
(2)
Ak však poistený na následky úrazu zomrie a poisťovňa už plnila za trvalé následky tohto úrazu, je povinná vyplatiť len prípadný rozdiel medzi poistnou sumou pre prípad smrti následkom úrazu a už vyplatenou sumou.
Poistenie s výplatou dôchodku
§ 30
(1)
Z poistenia s výplatou dôchodku (§ 2) je poisťovňa povinná vyplácať poistenému podľa obsahu zmluvy dôchodok, a to
a)
ak sa dožije poistený dňa uvedeného v zmluve (životný dôchodok),
b)
ak prežije poisteného ten, v prospech ktorého bolo poistenie dojednané (dôchodok na prežitie),
c)
ak sa stane poistený invalidným v zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení alebo ak nastane uňho iná podobná skutočnosť (invalidný dôchodok).
(2)
Dôchodok sa vypláca po dobu života poisteného, prípadne toho, v prospech ktorého bolo poistenie dojednané, najdlhšie však po dohodnutú dobu.
§ 31
(1)
Dôchodok sa vypláca v dohodnutých obdobiach, ktoré sa počítajú od prvého dňa v mesiaci, v ktorom vzniklo právo na výplatu dôchodku.
(2)
Dôchodok je zročný vždy prvého dňa dohodnutého obdobia.
(3)
Po vzniku práva na výplatu dôchodku má ten, ktorému má byť vyplácaný dôchodok, právo, aby sa na jeho požiadanie vyplácanie dôchodku odložilo na neskorší čas; v takom prípade je poisťovňa povinná dôchodok primerane zvýšiť.
§ 32
Povinnosťou podľa § 357 Obč. zákonníka je aj povinnosť predložiť doklady potrebné na výplatu dôchodku, ktoré poisťovňa požaduje, podrobiť sa lekárskej prehliadke na vyzvanie poisťovne a oznámiť zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu dôchodku. Dokiaľ nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa s výplatou dôchodku nezačne, prípadne zastaví jeho vyplácanie až do splnenia uvedených povinností.
Tretí oddiel
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 33
V poistnej zmluve medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan, možno sa odchýliť od ustanovení § 349 - 362 a § 371 - 376 Obč. zákonníka, ak to vyžaduje povaha a účel poistenia.
§ 34
Od ustanovení § 5 - 8, 9 ods. 1, § 11, 15 - 17, 25 - 29 tejto vyhlášky nemožno sa v zmluvách odchýliť; to neplatí, ak ide o poistnú zmluvu medzi socialistickou organizáciou a poisťovňou, z ktorej má byť oprávnený občan.
§ 35
(1)
Ustanoveniami tejto vyhlášky spravujú sa i poistenia osôb vzniknuté pred 1. aprílom 1964; vznik týchto poistení, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1964, sa však spravujú doterajšími predpismi.
(2)
Poistenia, ktoré vznikli pred 1. aprílom 1964 a za ktoré nebolo zaplatené poistné zročné pred 1. aprílom 1964, zanikajú uplynutím lehôt pre zánik poistenia, ktoré pri nezaplatení poistného začali plynúť podľa doterajších predpisov, najneskoršie však 30. júnom 1964, ak ide o nezaplatené poistné za prvé poistné obdobie, alebo 30. septembrom 1964, ak ide o nezaplatené poistné za ďalšie poistné obdobie; poisťovňa však je od 1. apríla 1964 do zániku poistenia povinná plniť, ak dôjde v tejto dobe k poistnej udalosti.
(3)
Ustanovenie odseku 2 neplatí pre tie poistenia osôb, ktoré sa premieňajú na poistenie bez ďalšieho platenia poistného, ak zročné poistné nie je zaplatené ani do šiestich mesiacov odo dňa zročnosti.
§ 36
(1)
Zo vzniknutých už poistení pre prípad dočasnej invalidity následkom úrazu, ak dôjde k úrazu poisteného po 31. marci 1964, vyplatí poisťovňa sumu, ktorá sa rovná päťnásobku (v úrazovom poistení mládeže dvaapolnásobku) súčinu poisteného denného odškodného a počtu percent zodpovedajúcich podľa oceňovacích tabuliek času nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného týmto úrazom.
(2)
Prechodnou invaliditou pri poisteniach už vzniknutých, pokiaľ sa spravujú touto vyhláškou (§ 35 ods. 1), rozumie sa čas nevyhnutného liečenia, trvalou invaliditou pri tých istých poisteniach trvalé následky úrazu.
(3)
Pokiaľ sa poistenia už vzniknuté spravujú touto vyhláškou (§ 35 ods. 1), rozumie sa poistnou sumou, z ktorej sa vypočíta plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, 25 % poistnej sumy, z ktorej sa podľa skorších predpisov, prípadne podľa obsahu zmluvy určovala výška plnenia za prechodnú invaliditu.
(4)
Z poistení vzniknutých pred účinnosťou tejto vyhlášky, v ktorých bolo dohodnuté, že sa vzťahujú len na úrazy pri výkone povolania uvedeného v zmluve, plní poisťovňa za úrazy, ktoré poistený utrpí po 31. marci 1964 pri výkone iného povolania, v pomere poistného pre povolanie uvedené v zmluve k poistnému pre povolanie, v ktorom poistený utrpel úraz.
(5)
Poskytovanie preddavkov na plnenie pred poistnou udalosťou (pôžičiek) je od 1. apríla 1964 neprípustné a z tých, ktoré boli pred týmto dátumom poskytnuté, je ten, komu bol preddavok poskytnutý, povinný platiť ustanovené úroky. Ak nie je úrok zaplatený do šiestich mesiacov od svojej zročnosti, je poisťovňa oprávnená poistenie zrušiť a z odbavného si odpočítať zostatok preddavku i dlžné úroky.
§ 37
(1)
Z rodinného dôchodkového poistenia vzniknutého pred účinnosťou tejto vyhlášky je poisťovňa povinná vyplácať dohodnutý starobný alebo invalidný dôchodok alebo vdovský a sirotský dôchodok.
(2)
Starobný dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať od prvého dňa v mesiaci, v ktorom poistený muž dovŕšil 60 rokov alebo poistená žena 55 rokov, a to po dobu ich života.
(3)
Invalidný dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať po čas, po ktorý sa poistenému, ktorý uzavrel poistnú zmluvu, vypláca plný invalidný dôchodok zo sociálneho zabezpečenia, alebo ak nemá nárok na plný invalidný dôchodok po čas, po ktorý je dlhšie ako jeden rok pre chorobu neschopný vykonávať akékoľvek povolanie a tento stav je trvalý. Dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať najdlhšie do konca mesiaca predo dňom, keď je prvý raz zročný dôchodok podľa odseku 2.
(4)
Vdovský dôchodok je poisťovňa povinná vyplácať od prvého dňa v mesiaci, v ktorom poistený zomrel, po dobu života vdovy; ak sa však vdova znova vydá, má právo na dôchodok len do konca mesiaca, v ktorom manželstvo uzavrela.
(5)
Sirotský dôchodok vo výške 25 % starobného dôchodku podľa odseku 2 je poisťovňa povinná vyplácať každému dieťaťu alebo osvojencovi poisteného od prvého dňa v mesiaci, v ktorom poistený zomrel, do konca mesiaca, v ktorom sirota dovŕši 18 rokov. Ak však sirota študuje a nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pomere, je poisťovňa povinná vyplácať sirotský dôchodok do konca štúdií, najdlhšie však do konca mesiaca, v ktorom dovŕši 25 rokov. Ak je sirota pre chorobu alebo telesnú vadu trvale neschopná vykonávať akékoľvek povolanie, je poisťovňa povinná vyplácať jej sirotský dôchodok i po 18. roku jej veku.
(6)
Ak sa začalo s výplatou dôchodku z rodinného dôchodkového poistenia pred účinnosťou tejto vyhlášky, platia i pre ďalšie výplaty tohto dôchodku po jej účinnosti doterajšie predpisy.
§ 38
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Minister:
Dvořák v. r.
Príloha vyhlášky č. 49/1964 Zb.
ZÁSADY A TABUĽKY
pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení dojednávanom so Štátnou poisťovňou
Zásady pre hodnotenie
1.
Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe zprávy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Zprávu ošetrujúceho lekára môže si poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia, alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou poisteného u posudkového lekára poisťovne.
2.
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 1 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky A, a to vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Plnenie uvedené v tabuľke A vo výške 2,5 % je len za telesné poškodenie takého rozsahu, pre ktoré lekár určil priemerný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.
3.
Ak ustanovuje tabuľka A percentné rozpätie, určí sa výška plnenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5 tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené. Do času nevyhnutného liečenia sa pritom nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám.
4.
Plnenie za primeraný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 2 a 3 vyhlášky) určí sa vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá primeraný čas nevyhnutného liečenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5.
5.
Času nevyhnutného liečenia zodpovedajú percentá plnenia takto:
Počet týždňov Percentá Počet týždňov Percentá Počet týždňov Percentá
2 0 19 28 36 62
3 2,5 20 30 37 64
4 4 21 32 38 66
5 5 22 34 39 68
6 6 23 36 40 70
7 7 24 38 41 72
8 8 25 40 42 74
9 9 26 42 43 76
10 10 27 44 44 78
11 12 28 46 45 80
12 14 29 48 46 82
13 16 30 50 47 84
14 18 31 52 48 86
15 20 32 54 49 88
16 22 33 56 50 92
17 24 34 58 51 96
18 26 35 60 52 100
Čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na plné týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.
6.
Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa len za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom.
7.
Ak dôjde v čase nevyhnutného liečenia k ďalšiemu úrazu poisteného, plní poisťovňa za následky nového úrazu nezávisle od plnenia za následky predchádzajúceho úrazu.
8.
Za infrakcie, fisúry, odlomenie hrán kosti a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (lyse epifys) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v oceňovacej tabuľke A pre neúplné zlomeniny; pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa však považujú za úplné zlomeniny.
9.
Pri mnohopočetných zlomeninách tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
10.
Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením).
11.
Plnenie za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky B, a to vo výške toľko percent poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Ak ustanovuje tabuľka B percentné rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
12.
Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom ustanoveným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.
13.
Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovňa svoje plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa oceňovacej tabuľky B.
TABUĽKA A
Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia
HLAVA
1. Skalpácia hlavy
a) čiastočná 5 %
b) úplná 14 %
2. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 0 %
3. Pomliaždenie tváre 0 %
4. Podvrtnutie čeľustného kĺbu 0 %
5. Vytknutie sánky
(jednostranné i obojstranné)
2,5 %
6. Zlomenina lebečnej spodiny 42 %
7. Zlomenina lebečnej klenby
(t. j. niekoľkých kostí klenby)
a) bez vtlačku úlomkov 9 %
b) s vtlačkom úlomkov 18 %
8. Zlomenina čelovej kosti
a) bez vtlačku úlomkov 7 %
b) s vtlačkom úlomkov 14 %
9. Zlomenina temennej kosti
a) bez vtlačku úlomkov 7 %
b) s vtlačkom úlomkov 14 %
10. Zlomenina tylovej kosti
a) bez vtlačku úlomkov 7 %
b) s vtlačkom úlomkov 14 %
11. Zlomenina spánkovej kosti
a) bez vtlačku úlomkov 7 %
b) s vtlačkom úlomkov 14 %
12. Zlomenina okraja očnice 10 %
13. Zlomenina nosových kostí 4 %
14. Zlomenina nosovej priehradky 2,5 %
15. Zlomenina jarmovej kosti 10 %
16. Zlomenina sánky
a) bez dislokácie úlomkov 8 %
b) s dislokáciou úlomkov 14 %
17. Zlomenina čeľusti
a) bez dislokácie úlomkov 12 %
b) s dislokáciou úlomkov 22 %
18. Zlomenina ložiskového výbežku čeľusti alebo sánky podľa jej rozsahu a dislokácie úlomkov do 8 %
19. Združené zlomeniny
a) Le Fort I. 14 %
b) Le Fort II. 22 %
c) Le Fort III. 42 %
OKO
20. Tržná alebo rezná rana mihalnice 2,5 %
21. Tržná alebo rezná rana mihalnice prerušujúca slzné cesty do 5 %
22. Zápal slzného vačku preukázane po zranení
a) liečené konzervačne 4 %
b) liečené operačne 7 %
23. Poleptanie (popálenie) očnej spojovky
a) prvého stupňa 0 %
b) druhého stupňa 2,5 %
c) tretieho stupňa 2,5 %
d) tretieho stupňa s liečením dlhším ako tri týždne 4 % až 7%
24. Perforujúce poranenie spojovky v prechodnej riase s krvácaním
(bez poranenia očného bielka)
0 %
25. Rana prenikajúca očným bielkom 10 %
26. Roztrhnutie očnej gule 10 %
27. Pomliaždenie oka bez krvácania do očného vnútra 0 %
28. Pomliaždenie oka s krvácaním
a) do prednej komory do 7 %
b) do očného vnútra do 22 %
29. Ochrnutie zrenice po pomliaždení oka 0 %
30. Rana rohovky s prederavením do 5 %
31. Rana prenikajúca rohovkou bez vypadnutia dúhovky, s jej zápalom 10 %
32. Rana rohovky s prederavením sprevádzaná vypadnutím dúhovky 14 %
33. Rohovkový vred poúrazový do 5 %
34. Plazivý vred rohovky poúrazový do 9 %
35. Popálenie rohovky podľa rozsahu a stupňa do 9 %
36. Odrenina rohovky 0 %
37. Cudzie teliesko v rohovke 0 %
38. Zápal dúhovky po pomliaždení oka podľa stupňa do 5 %
39. Cudzie magnetické teliesko vnútri oka do 8 %
40. Ostatné druhy cudzích teliesok vnútri oka do 14 %
41. Vytknutie šošovky 14 %
42. Čiastočné vytknutie šošovky 10 %
43. Zákal šošovky po pomliaždení oka do 9 %
44. Zákal šošovky po perforácii rohovky bez prolapsu dúhovky 9 %
45. Otras sietnice 2,5 %
46. Odchlípnutie sietnice do 42 %
47. Akútna retrobulbárna neuritída úrazová 10 %
48. Poranenie vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7 %
49. Porucha ohybných svalov po poranení očnice alebo očnej gule podľa závažnosti do 9 %
UCHO
50. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 7 %
51. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom 2,5 %
52. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 2,5 %
53. Otras labyrintu 7 %
ZUBY
50. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu
a) dvoch až piatich zubov do 6 %
b) šiestich alebo viacerých zubov 7 % - 12 %
Odlomenie celej korunky alebo jej prevažnej časti sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba.
55. Vyrazenie a poškodenie umelých a detských zubov 0 %
56. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu 2,5 %
KRK
57. Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 7 % - 22 %
58. Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 22 %
59. Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky 22 %
60. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní sa dráždivých pár alebo následkom úderu 2,5 %
HRUDNÍK
61. Roztrhnutie pľúc 14 %
62. Poranenie srdca do 100 %
63. Roztrhnutie bránice 22 %
64. Pomliaždenie
a) hrudníkovej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg nepreukázané do 4 %
b) chondrokostálna luxácia 2,5 %
c) stlačenie hrudníka s traumatickou asfyxiou do 100 %
65. Otras a zmliaždenie srdca preukázané laboratórne do 100 %
66. Zlomeniny hrudníkovej kosti
a) bez posunutia úlomkov 5 %
b) s posunutím úlomkov 9 %
67. Zlomeniny rebier rtg preukázané
a) jedného rebra 5 %
b) dvoch až piatich rebier do 8 %
c) viac ako piatich rebier do 14 %
68. Vyrazená zlomenina
a) dvoch až štyroch rebier do 9 %
b) viac ako štyroch rebier do 18 %
69. Vyrazená zlomenina hrudníkovej kosti 18 %
70. Komplikácia poranenia hrudníka
a) poúrazový zápal pohrudnice podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 a 3 poist. podm.)
b) poúrazový pneumotorax zavrený 14 %
c) poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 18 %
d) poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový 18 %
e) poúrazové krvácanie do hrudníka konzervačne liečené 9 %
f) poúrazové krvácanie do hrudníka operačne liečené 18 %
BRUCHO
71. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa 2,5 %
72. Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) 5 %
73. Poranenie vnútrobrušných orgánov (operačne overené)
a) roztrhnutie pečene 22 %
b) roztrhnutie sleziny 14 %
c) roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 22 %
d) úrazové prederavenie žalúdka 14 %
e) úrazové prederavenie dvanástnika 14 %
f) roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie 8 %
g) roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 14 %
h) roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie 8 %
ch) roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 14 %
i) roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie 8 %
j) roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva 14 %
k) prípadný rozstup alebo hnisanie operačnej rany hodnotí sa podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 a 3 poist. podm.). Stehová fistula sa za hnisanie rany nepočíta.
ÚSTROJE UROGENITÁLNE
74. Pomliaždenie obličky (s hematúriou) do 5 %
75. Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa do 5 %
76. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa do 5 %
77. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka do 9 %
78. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou 14 %
79. Roztrhnutie močového mechúra 14 %
80. Roztrhnutie močovej rúry 14 %
CHRBTOVÁ KOSŤ
81. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny
a) chrbtovej kosti krčnej do 4 %
b) chrbtovej kosti hrudníkovej do 4 %
c) chrbtovej kosti bedrovej do 4 %
d) chrbtovej kosti sakrálnej a kostrča do 4 %
82. Podvrtnutie
a) chrbtovej kosti krčnej 5 %
b) chrbtovej kosti hrudníkovej 5 %
c) chrbtovej kosti bedrovej 5 %
83. Vytknutie (bez poškodenia miechy alebo jej koreňov)
a) atlantookcipitálne 42 %
b) chrbtovej kosti krčnej 42 %
c) chrbtovej kosti hrudníkovej 42 %
d) chrbtovej kosti bedrovej 42 %
e) kostrča 7 %
f) subluxácia chrbtovej kosti krčnej (posun stavcov preukázaný rtg) 30 %
84. Zlomeniny výbežkov stavcových
a) zlomenina tŕňového výbežku 5 %
b) zlomenina jedného priečeného výbežku 7 %
c) zlomenina viacerých priečnych výbežkov 7 % - 14 %
d) zlomenina kĺbového výbežku 8 %
e) zlomenina oblúka 14 %
f) zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 %
85. Zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudných alebo bedrových
a) kompresívna zlomenina so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu do 30 %
b) kompresívna zlomenina so znížením prednej časti tela o viac ako jednu tretinu do 60 %
c) zlomeniny roztrieštené 60 %
d) za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o jednu štvrtinu
86. Poranenie medzistavcovej platničky
a) úrazové poškodenie pri súčasnej zlomenine tela stavca 42 %
b) bez súčasnej zlomeniny stavca do 4 %
87. Spondylolistéza 0 %
PANVA
88. Pomliaždenie panvy 2,5 %
89. Distorzia v krížovobedrovom kĺbe 5 %
90. Vytknutie krížovobedrové 42 %
91. Zlomeniny jednotlivých panvových kostí
a) odtrhnutie predného tŕňa alebo hrboľčeka bedrovej kosti 7 %
b) odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 7 %
c) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez dislokácie 9 %
d) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s dislokáciou 22 %
e) zlomenina lopaty bedrovej kosti bez dislokácie 9 %
f) zlomenina lopaty bedrovej kosti s dislokáciou 22 %
g) zlomenina krížovej kosti 9 %
h) zlomenina kostrča 7 %
ch) zlomenina okraja panvičky 10 %
92. Zlomeniny panvového prstenca
a) obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony 42 %
b) zlomenina lonovej a bedrovej kosti 42 %
c) zlomenina lonovej kosti s krížovo-bedrovou luxáciou 42 %
d) rozstup lonovej spony 42 %
e) zlomenina panvičky (s centrálnou luxáciou stehnovej kosti) 42 %
HORNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
93. ramena 2,5 %
94. predlaktia 2,5 %
95. ruky 2,5 %
96. jedného a viacerých prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou 2,5 %
97. kĺbu hornej končatiny 2,5 %
98. ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu do 9 %
Poranenie svalov a šliach
99. Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prstoch alebo na ruke
a) jedného prsta 4 %
b) niekoľkých prstov do 10 %
100. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke
a) jedného prsta 10 %
b) niekoľkých prstov do 30 %
101. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke
a) jedného prsta 7 %
b) niekoľkých prstov 14 %
c) odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 7 %
102. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí
a) jednej alebo dvoch šliach 8 %
b) viacerých šliach 14 %
103. Natrhnutie nadhrebeňového svalu 9 %
104. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené
a) konzervačne 10 %
b) operačne 14 %
105. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu liečené
a) konzervačne 6 %
b) operačne 10 %
106. Natrhnutie iného svalu do 5 %
107. Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu
a) bez operácie 8 %
b) s operáciou 10 %
Podvrtnutie
108. skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 2,5 %
109. skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudníkovou kosťou 2,5 %
110. ramenného kĺbu do 4 %
111. lakťového kĺbu do 4 %
112. zápästia 2,5 %
113. základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou
a) jedného alebo dvoch prstov 2,5 %
b) troch a viacerých prstov 4 %
Vytknutie
114. kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudníkovou kosťou, liečené
a) konzervačne 4 %
b) operačne 9 %
115. kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené
a) konzervačne 4 %
b) operačne 14 %
116. ramennej kosti (ramena), liečené
a) konzervačne 7 %
b) operačne 14 %
117. predlaktia (lakťa), liečené
a) konzervačne 7 %
b) operačne 14 %
118. zápästia, (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené
a) konzervačne 7 %
b) operačne 14 %
119. záprstných kostí
a) jednej 5 %
b) niekoľkých 8 %
120. základných alebo druhých a tretích článkov prsta
a) jedného prsta 7 %
b) niekoľkých prstov 10 %
Zlomeniny
121. Zlomeniny lopatky
a) tela 8 %
b) krčka 8 %
c) nadplecka 7 %
d) zobákovitého výbežku 6 %
122. Zlomenina kľúčnej kosti
a) neúplná 2,5 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 5 %
c) úplná s posunutím úlomkov 7 %
d) operovaná 8 %
123. Zlomeniny horného konca ramennej kosti
a) zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia 5 %
b) zlomenina veľkého hrboľa s posunutím 8 %
c) roztrieštená zlomenina hlavice 14 %
d) zlomenina krčka bez posunutia 8 %
e) zlomenina krčka zaklinená 9 %
f) zlomenina krčka nezaklinená 14 %
g) zlomenina krčka luxačná 22 %
124. Zlomeniny tela ramennej kosti
a) neúplné 9 %
b) bez posunutia úlomkov 14 %
c) s posunutím úlomkov 22 %
d) otvorené alebo operované 30 %
125. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi
a) neúplné 8 %
b) bez posunutia úlomkov 9 %
c) s posunutím úlomkov 14 %
d) otvorené alebo operované 22 %
126. Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti)
a) bez posunutia úlomkov 10 %
b) s posunutím úlomkov 14 %
c) otvorené alebo operované 22 %
127. Odlomenie epikondylu ramennej kosti
a) časti 6 %
b) celého 10 %
128. Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená
a) konzervačne 6 %
b) operačne 10 %
129. Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 8 %
130. Zlomenina hlavičky vretennej kosti, liečená
a) konzervačne 8 %
b) operačne 12 %
131. Zlomenina tela lakťovej kosti
a) neúplná 8 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 10 %
c) úplná s posunutím úlomkov 14 %
d) otvorená alebo operovaná 20 %
132. Zlomenina tela vretennej kosti
a) neúplná 8 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 10 %
c) úplná s posunutím úlomkov 14 %
d) otvorená alebo operovaná 20 %
133. Zlomenina oboch kostí predlaktia
a) neúplná 10 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 14 %
c) úplná s posunutím úlomkov 30 %
d) otvorená alebo operovaná 42 %
134. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia, liečená
a) konzervačne 30 %
b) operačne 42 %
135. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti)
a) neúplné 6 %
b) úplné bez posunutia úlomkov 10 %
c) úplné s posunutím úlomkov 14 %
d) otvorené alebo operované 18 %
e) uvoľnenie epifýzy 6 %
136. Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 %
137. Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti
a) bez posunutia úlomkov 10 %
b) s posunutím úlomkov 14 %
138. Zlomenina člnkovitej kosti
a) neúplná 14 %
b) úplná 22 %
c) komplikovaná nekrózou 42 %
139. Zlomenina inej zápästnej kosti
a) neúplná 4 %
b) úplná 8 %
140. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 22 %
141. Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená
a) konzervačne 10 %
b) operačne 14 %
142. Zlomenina jednej záprstnej kosti
a) neúplná 4 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 6 %
c) úplná s posunutím úlomkov 8 %
d) otvorená alebo operovaná 10 %
143. Zlomenina viacerých záprstných kostí
a) bez posunutia úlomkov 7 %
b) s posunutím úlomkov 10 %
c) liečená operačne alebo otvorená 14 %
144. Zlomenina jedného článku jedného prsta
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov 4 %
b) nechtového výbežku 4 %
c) s posunutím úlomkov 7 %
d) otvorená alebo operovaná 8 %
145. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta
a) neúplné alebo úplné 7 %
b) s posunutím úlomkov 12 %
c) otvorené alebo operované 14 %
146. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov
a) neúplné alebo úplné 8 %
b) s posunutím úlomkov 14 %
c) otvorené alebo operované 18 %
Amputácie
147. Exartikulácia v ramennom kĺbe 50 %
148. Amputácia ramena 42 %
149. Amputácia obidvoch predlaktí 42 %
150. Amputácia jedného predlaktia 30 %
151. Amputácia obidvoch rúk 33 %
152. Amputácia ruky 22 %
153. Amputácia všetkých prstov alebo ich podstatných častí 22 %
154. Amputácia štyroch prstov alebo ich podstatných častí 18 %
155. Amputácia troch prstov alebo ich podstatných častí 14 %
156. Amputácia dvoch prstov alebo ich podstatných častí 10 %
157. Amputácia jedného prsta alebo jeho časti 8 %
DOLNÁ KONČATINA
Pomliaždenie ťažšieho stupňa
158. bedrového kĺbu 2,5 %
159. kolenného kĺbu 2,5 %
160. členkového kĺbu 2,5 %
161. stehna 2,5 %
162. predkolenia 2,5 %
163. chrbta nohy 2,5 %
164. palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
165. iného prsta nohy 0 %
166. viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
Poranenie svalov a šliach
167. Natrhnutie väčšieho svalu do 5 %
168. Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu
a) bez operácie 8 %
b) s operáciou 10 %
169. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy
a) liečené konzervačne 8 %
b) liečené operačne 10 %
170. Pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené
a) konzervačne 10 %
b) operačne 20 %
Podvrtnutie
171. bedrového kĺbu do 7 %
172. kolenného kĺbu do 7 %
173. členkového kĺbu do 5 %
174. Chopartovho kĺbu do 5 %
175. Lisfrancovho kĺbu do 5 %
176. základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
177. iného prsta nohy 0 %
178. viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %
179. všetkých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 4 %
Poranenie kĺbových väzov
180. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu 7 %
181. Natrhnutie skríženého kolenného väzu 9 %
182. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu 14 %
183. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu 22 %
184. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho) 5 %
185. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného členkového kĺbu do 8 %
186. Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené
a) konzervačne do 7 %
b) operačne do 14 %
Vytknutie
187. stehnovej kosti (v bedre)
a) liečené konzervačne do 10 %
b) otvorené alebo liečené operačne do 18 %
188. kolenného jabĺčka
a) liečené konzervačne 7 %
b) otvorené alebo liečené operačne 10 %
189. predkolenia
a) liečené konzervačne 22 %
b) otvorené alebo liečené operačne 26 %
190. členkovej kosti
a) liečené konzervačne do 10 %
b) otvorené alebo liečené operačne do 14 %
191. pod členkovou kosťou
a) liečené konzervačne do 10 %
b) otvorené alebo liečené operačne do 14 %
192. kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinových
a) liečené konzervačne do 10 %
b) otvorené alebo liečené operačne do 14 %
193. predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)
a) liečené konzervačne 8 %
b) otvorené alebo liečené operačne 10 %
194. základných kĺbov prstov nohy
a) palca 4 %
b) iného jedného alebo viacerých prstov do 4 %
195. medzičlánkových kĺbov prstov nohy
a) palca 4 %
b) iného jedného alebo viacerých prstov do 4 %
Zlomeniny
196. Zlomenina krčka stehnovej kosti
a) zaklinená 30 %
b) nezaklinená 62 %
c) komplikovaná nekrózou hlavice 100 %
197. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti 42 %
198. Zlomenina veľkého chochola 14 %
199. Zlomenina malého chochola 10 %
200. Zlomenina pertrochanterická
a) neúplná alebo bez dislokácie 22 %
b) dislokovaná liečená konzervačne 30 %
c) liečená operačne 42 %
201. Zlomenina subtrochanterická
a) neúplná 30 %
b) bez posunutia úlomkov 42 %
c) s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 50 %
d) otvorená alebo liečená operačne 62 %
202. Zlomenina tela stehnovej kosti
a) neúplná 30 %
b) bez posunutia úlomkov 42 %
c) s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 50 %
d) otvorená alebo liečená operačne 62 %
203. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi
a) neúplná 30 %
b) bez posunutia úlomkov 42 %
c) s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 50 %
d) otvorená alebo liečená operačne 62 %
204. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti, liečené
a) konzervačne 14 %
b) operačne 22 %
205. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická)
a) bez posunutia úlomkov 30 %
b) posunutá, liečená konzervačne 42 %
c) liečená operačne alebo otvorená 62 %
206. Zlomenina jabĺčka
a) bez posunutia úlomkov 12 %
b) s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 18 %
c) otvorená alebo liečená operačne 22 %
207. Zlomenina medzikĺbového hrbčeka píšťaly, liečená
a) konzervačne 22 %
b) operačne 30 %
208. Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly
a) jedného kondylu bez posunutia úlomkov 22 %
b) jedného kondylu s posunutím úlomkov 30 %
c) obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov 30 %
d) obidvoch kondylov s posunutím úlomkov 42 %
209. Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené
a) konzervačne 10 %
b) operačne 14 %
210. Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu)
a) neúplná 4 %
b) úplná 8 %
211. Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia
a) neúplná 22 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 30 %
c) úplná s posunutím úlomkov 42 %
d) otvorená alebo operovaná 62 %
212. Zlomenina vonkajšieho členka
a) neúplná 6 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 8 %
c) úplná s posunutím úlomkov 10 %
d) operovaná 14 %
e) so subluxáciou kosti členkovej zvonka, liečená konzervačne 22 %
f) so subluxáciou kosti členkovej zvonka, liečená operačne 30 %
213. Zlomenina vnútorného členka
a) neúplná 8 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 10 %
c) úplná s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 14 %
d) úplná s posunutím úlomkov, liečená operačne 18 %
214. Zlomenina obidvoch členkov
a) neúplná 10 %
b) úplná bez posunutia úlomkov 14 %
c) úplná s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 22 %
d) úplná s posunutím úlomkov, liečená operačne 30 %
215. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly)
a) bez posunutia úlomkov 18 %
b) s posunutím úlomkov, liečená konzervačne 26 %
c) s posunutím úlomkov, liečená operačne 34 %
216. Zlomenina s poškodením tibiofibulárnej syndesmózy
a) supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervačne 30 %
b) tá istá zlomenina, liečená operačne 36 %
c) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly, liečená konzervačne 36 %
d) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly, liečená operačne 42 %
217. Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 42 %
218. Zlomenina pätnej kosti
a) horizontálna zlomenina hrboľa (kačací zobák) 9 %
b) mediálneho výbežku hrboľa 9 %
c) predného výbežku pätnej kosti 9 %
d) sustentaculi tali 9 %
e) tela pätnej kosti bez postihnutia subtalárnych kĺbov 22 %
f) tela pätnej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov, nenapravovaná 22 %
g) tela pätnej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov, napravovaná 42 %
219. Zlomenina členkovej kosti
a) zlomenina krčka bez posunutia 22 %
b) zlomenina krčka s posunutím 42 %
c) zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky do 100 %
d) zadného výbežku 5 %
220. Zlomenina kockovitej kosti
a) bez posunutia 10 %
b) s posunutím 14 %
221. Zlomenina člnkovitej kosti
a) bez posunutia 10 %
b) luxačná 30 %
222. Zlomenina klinovitých kostí
a) jednej bez posunutia 10 %
b) jednej s posunutím 14 %
c) viacerých bez posunutia 14 %
d) viacerých s posunutím 22 %
223. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky 10 %
224. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek
a) palca alebo malíčka bez posunutia 7 %
b) palca alebo malíčka s posunutím 10 %
c) iného prsta bez posunutia 5 %
d) iného prsta s posunutím 8 %
e) viacerých prstov bez posunutia 8 %
f) viacerých prstov s posunutím 14 %
225. Zlomeniny článkov palca
a) odlomenie časti článku 2,5 %
b) úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov 5 %
c) úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov 7 %
d) roztrieštená zlomenina nechtového výbežku 5 %
226. Zlomenina jedného článku iného prsta (úplná i neúplná) do 4 %
227. Zlomeniny článkov viac prstov alebo viac článkov jedného prsta 7 %
Amputácie
228. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna 100 %
229. Amputácia obidvoch predkolení 92 %
230. Amputácia predkolenia 62 %
231. Amputácia obidvoch nôh 62 %
232. Amputácia nohy 42 %
233. Amputácia palca nohy alebo jeho podstatnej časti 8 %
234. Amputácia jednotlivých prstov nohy alebo ich podstatnej časti (s výnimkou palca) za každý prst 4 %
PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY
235. Otras mozgu. (Diagnóza otrasu mozgu a vyjadrenie stupňa musí byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.)
a) ľahkého stupňa (prvého) 4 %
b) stredného stupňa (druhého) 9 %
c) ťažkého stupňa (tretieho) 22 %
236. Pomliaždenie mozgu 16 % - 42 %
237. Rozdrvenie mozgového tkaniva 100 %
238. Krvácanie do mozgu 16 % - 100 %
239. Vnútrolebečné krvácanie a do chrbticového kanála 16 % - 100 %
240. Otras miechy 14 %
241. Pomliaždenie mozgu 16 % - 42 %
242. Krvácanie do miechy 100 %
243. Rozdrvenie miechy 100 %
244. Poranenie dôležitého periférneho nervu (napr. vretenného, lakťového, stredného, sedacieho, lýtkového)
a) pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou 5 %
b) poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákien do 16 %
c) prerušenie periférneho nervu do 42 %
OSTATNÉ DRUHY PORANENIA
Rany
245. Rana chirurgicky ošetrená (Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehov. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhá doba, ktorá od poranenia uplynula, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie) do 4 %
246. Plošná abrázia mäkkých častí prstov o ploche väčšej ako 1 cm2 a strhnutie celého nechta do 4 %
247. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2,5 %
248. Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené do 4 %
249. Bodná rana chirurgicky revidovaná 2,5 %
250. Rana, ktorá svojím rázom nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0 %
Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom
251. Poranenie elektrickým prúdom (len v hospitalizovaných prípadoch) podľa celkového postihnutia
a) ľahké 2,5 %
b) stredné 5 %
c) ťažké 7 %
Úžeh a úpal
252. Celkové príznaky pri úžehu a úpale sa odškodňujú (s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) len v hospitalizovaných prípadoch
a) ľahké prípady 2,5 %
b) stredné prípady 5 %
c) ťažké prípady 7 %
Popáleniny
253. Popáleniny (s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu), poleptanie alebo omrzliny
a) prvého stupňa 0 %
b) druhého stupňa
v rozsahu pod 5 cm2 0 %
v rozsahu od 5 cm2 do 10 cm2 2,5 %
v rozsahu od 11 cm2 do 10 % povrchu tela do 4 %
v rozsahu do 15 % povrchu tela do 5 %
v rozsahu do 20 % povrchu tela do 8 %
v rozsahu do 30 % povrchu tela do 14 %
v rozsahu do 40 % povrchu tela do 26 %
v rozsahu do 50 % povrchu tela do 42 %
väčší rozsah podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 poist. podm.) do 100 %
c) tretieho stupňa
v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 2,5 %
v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 do 7 %
v rozsahu do 5 % povrchu tela do 12 %
v rozsahu do 10 % povrchu tela do 18 %
v rozsahu do 15 % povrchu tela do 26 %
v rozsahu do 20 % povrchu tela do 34 %
v rozsahu do 30 % povrchu tela do 42 %
v rozsahu do 40 % povrchu tela do 68 %
v rozsahu od 40 % vyššie podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 poist. podm.) do 100 %
Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov
254. Zodpovedajúce zneniu § 22 ods. 1 poist. podmienok
a) ľahké prípady 2,5 %
b) stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) sa odškodňujú percentom, ktoré zodpovedá dobe o jednu polovicu dlhšej, než bola doba skutočnej hospitalizácie
Následky opakovaných pôsobení 0 %
Uštipnutie hadom
255. Uštipnutie hadom 2,5 %
Šok
256. Šok (len v hospitalizovaných prípadoch)
a) ľahký 2,5 %
b) stredný 5 %
c) ťažký 7 %
TABUĽKA B
Plnenie za trvalé následky úrazu
ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV
1. Kostný defekt v lebečnej klenbe
a) v rozsahu do 2 cm2 do 5 %
b) v rozsahu do 10 cm2 do 15 %
c) v rozsahu nad 10 cm2 do 25 %
2. Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa 5 % - 20 %
3. Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa 20 % - 100 %
4. Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu, zistené lekárskym pozorovaním do 15 %
5. Traumatická porucha tvárového nervu do 10 %
a) ľahkého stupňa do 15 %
b) ťažkého stupňa 5 % - 15 %
6. Traumatické poškodenie trojklanného nervu podľa stupňa
7. Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie ústneho otvoru, obmedzenie hybnosti sánky, defekty perí a pod.) alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť
a) ľahkého stupňa do 10 %
b) stredného stupňa do 20 %
c) ťažkého stupňa do 35 %
8. Mozgová fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) 15 %
9. Strata chuti podľa rozsahu do 10 %
Poškodenie nosa alebo čuchu
10. Strata hrotu nosa 10 %
11. Strata celého nosa bez zúženia 15 %
12. Strata celého nosa so zúžením 25 %
13. Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti do 10 %
14. Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení do 10 %
15. Perforácia nosovej priehradky 5 %
16. Strata čuchu podľa rozsahu do 10 %
Strata očí alebo zraku
Pri určení hodnotenia v prípadoch uvedených v bodoch 17 až 30 nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť u jedného oka viac než 25 %, pri oslepnutí na druhé oko viac než 75 %, u oboch očí viac než 100 %.
17. Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1.
18. Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej menejcennosti zrakovej 5 %
19. Strata šošovky na jednom oku 25 %
20. Strata šošovky oboch očí, ak nie je zraková ostrosť očí s afakickou korekciou horšia než 6/12 15 %
Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia afakickej korekcie.
21. Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa do 25 %
22. Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2.
23. Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3.
24. Porušenie priechodnosti slzných ciest
a) na jednom oku 5 %
b) na oboch očiach 10 %
25. Chybné postavenie obŕv operačne nekorigovateľné
a) na jednom oku 5 %
b) na oboch očiach 10 %
26. Rozšírenie a ochrnutie zrenice podľa stupňa 2 % - 5 %
27. Zohavenie vonkajšieho segmentu a jeho okolia - tiež ptóza hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu - (nezávisle od poruchy vízu) pre každé oko 5 %
28. Traumatická porucha akomodácie (podľa veku) 5 % - 10 %
a) jednostranná 3 % - 5 %
b) obojstranná
29. Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný
a) jednostranný 5 % - 10 %
b) obojstranný 10 % - 15 %
30. Ptóza hornej mihalnice operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu
a) jednostranná 5 % - 10 %
b) obojstranná 30 % - 60 %
Poškodenie uší alebo porucha sluchu
31. Strata jednej ušnice 10 %
32. Strata oboch ušníc 15 %
33. Chronický hnisaný zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu 10 % - 20 %
34. Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodu 7 tejto tabuľky
35. Nahluchlosť jednostranná
a) ľahkého stupňa 0 %
b) stredného stupňa do 5 %
c) ťažkého stupňa do 12 %
36. Nahluchlosť obojstranná
a) ľahkého stupňa do 10 %
b) stredného stupňa do 20 %
c) ťažkého stupňa do 35 %
37. Strata sluchu jedného ucha 15 %
38. Strata sluchu druhého ucha 25 %
39. Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40 %
40. Porucha labyrintu
a) jednostranná podľa stupňa 10 % - 20 %
b) obojstranná podľa stupňa 30 % - 50 %
Poškodenie chrupu
41.
a) strata dvoch zubov 2 %
b) strata každého ďalšieho zuba 1 %, do celkovej maximálnej výšky 25 % 3 % - 25 %
c) za odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti, polovica hodnoty za stratu zubov do 12,5 %
Za stratu, odlomenie i poškodenie umelých náhrad a detských zubov 0 %
Poškodenie jazyka
42. Stavy po poranení jazyka defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami - len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodu 44 tejto tabuľky 15 %
ÚRAZY KRKU
43. Zúženie hrtana
a) ľahkého stupňa do 15 %
b) stredného stupňa do 30 %
c) ťažkého stupňa do 65 %
44. Poškodenie hlasu
a) čiastočná strata hlasu 10 % - 20 %
b) strata hlasu (afónia) 25 %
c) strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 30 %
d) sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 10 % - 20 %
45. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 50 %
ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA
46. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia pľúc a hrudníkovej steny
a) ľahkého stupňa do 10 %
b) stredného stupňa do 20 %
c) ťažkého stupňa do 30 %
47. Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu
a) jednostranné 15 % - 40 %
b) obojstranné 25 % - 100 %
48. Poruchy srdcové a cievne podľa stupňa porušenia funkcie 10 % - 100 %
49. Fistula pažeráka 30 %
ÚRAZY BRUCHA A ZAŽÍVACÍCH ORGÁNOV
50. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 10 % - 25 %
51. Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy 25 % - 100 %
52. Strata sleziny 15 %
53. Sterokorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 30 % - 60 %
54. Nedovieravosť ritných zvieračov
a) čiastočná nedovieravosť do 10 %
b) úplná nedovieravosť do 25 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV
55. Strata jednej obličky 25 %
56. Porucha močenia následkom poranenia močových a pohlavných orgánov
a) ľahkého stupňa do 10 %
b) stredného stupňa do 20 %
c) ťažkého stupňa do 30 %
57. Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50 %
58. Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15 % - 50 %
59. Hydrokela 5 %
60. Strata semenníka
a) strata jedného semenníka (pri kryptorchizme treba hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10 %
b) strata oboch semenníkov
do 45 rokov 35 %
nad 45 do 60 rokov 20 %
nad 60 rokov 10 %
61. Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity podľa veku
do 45 rokov do 40 %
do 60 rokov do 20 %
nad 60 rokov do 10 %
62. Prolaps pošvy a maternice (preukázane poúrazový) 10 % - 25 %
ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY
63. Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti
a) ľahkého stupňa do 10 %
b) stredného stupňa do 25 %
c) ťažkého stupňa do 55 %
64. Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie
a) ľahkého stupňa 10 % - 25 %
b) stredného stupňa 26 % - 40 %
c) ťažkého stupňa 41 % - 100 %
65. Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním
a) ľahkého stupňa do 10 %
b) stredného a ťažkého stupňa do 25 %
ÚRAZY PANVY
66. Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín
a) u žien do 45 rokov 30 % - 65 %
u žien od 46 rokov 15 % - 50 %
b) u mužov 15 % - 50 %
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN
vpravo vľavo
67. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom 60 % 50 %
68. Poškodenie ramena
a) úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenie im blízke) 35 % 30 %
b) úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50o až 70o, predpaženie 40o až 45o a vnútorná rotácia 20o) 30 % 25 %
c) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa - vzpaženie predpažením - neúplné predpaženie nad 135o 5 % 4 %
d) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa - vzpaženie predpažením do 135o 10 % 8 %
e) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa - vzpaženie predpažením do 90o 15 % 12,5 %
f) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov - hodnotenie sa zvyšuje o jednu tretinu
69. Pakĺb ramennej kosti 40 % 33,5 %
70. Chronický zápal kostnej drene 30 % 25 %
71. Habituálne vykĺbenie ramena 20 % 16,5 %
72. Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie 3 % 2,5 %
73. Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu 6 % 5 %
74. Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu
75. Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu 3 % 2,5 %
Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
vpravo vľavo
76. Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke) 30 % 25 %
77. Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90o až 95o) 20 % 16,5 %
78. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
a) ľahkého stupňa do 6 % do 5 %
b) stredného stupňa do 12 % do 10 %
c) ťažkého stupňa do 18 % do 15 %
79. Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení) 20 % 16,5 %
80. Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia) 15 % 12,5 %
81. Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia
a) ľahkého stupňa do 5 % do 4 %
b) stredného stupňa do 10 % do 8 %
c) ťažkého stupňa do 15 % do 12,5 %
82. Pakĺb oboch kostí predlaktia 35 % 30 %
83. Pakĺb vretennej kosti 30 % 25 %
84. Pakĺb lakťovej kosti 15 % 12,5 %
85. Chronický zápal kostnej drene kosti predlaktia 27,5 % 22,5 %
86. Kývavý lakťový kĺb 30 % 25 %
87. Strata predlaktia pri zachovalom lakťovom kĺbe 55 % 45 %
Strata alebo poškodenie ruky
vpravo vľavo
88. Strata ruky v zápästí 50 % 42 %
89. Strata všetkých prstov ruky, prípadne včítane záprstných kostí 50 % 42 %
90. Strata dlhých prstov ruky, prípadne včítane záprstných kostí 45 % 37,5 %
91. Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky) 30 % 25 %
92. Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20o-40o) 20 % 17 %
93. Pakĺb člnkovitej kosti 15 % 12,5 %
94. Obmedzenie pohyblivosti zápästia
a) ľahkého stupňa do 6 % do 5 %
b) stredného stupňa do 12 % do 10 %
c) ťažkého stupňa do 20 % do 17 %
Poškodenie palca
vpravo vľavo
95. Strata koncového článku palca 9 % 7,5 %
96. Strata palca so záprstnou kosťou 25 % 21 %
97. Strata oboch článkov palca 18 % 15 %
98. Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení
a) krajné ohnutie 8 % 7 %
b) v hyperextenzii 7 % 6 %
99. Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké poohnutie) 6 % 5 %
100. Úplná meravosť základného kĺbu palca 6 % 5 %
101. Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia) 9 % 7,5 %
102. Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia) 6 % 5 %
103. Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie do 3 % do 2,5 %
104. Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení 25 % 21 %
105. Porucha uchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu
a) ľahkého stupňa do 2 % do 1,5 %
b) stredného stupňa do 4 % do 3 %
c) ťažkého stupňa do 6 % do 5 %
106. Porucha uchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu
a) ľahkého stupňa do 2 % do 1,5 %
b) stredného stupňa do 4 % do 5 %
c) ťažkého stupňa do 6 % do 5 %
107. Porucha uchopovej funkcie palca pri obmedzení karpometakarpálneho kĺbu
a) ľahkého stupňa do 3 % do 2,5 %
b) stredného stupňa do 6 % do 5 %
c) ťažkého stupňa do 9 % do 7,5 %
Poškodenie ukazováka
vpravo vľavo
108. Strata koncového článku ukazováka 4 % 3,5 %
109. Strata dvoch článkov s aspoň čiastočne zachovanou hybnosťou základného kĺbu 8 % 6,5 %
110. Strata dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu 12 % 10 %
111. Strata všetkých troch článkov 12 % 10 %
112. Strata ukazováka so záprstnou kosťou 15 % 12,5 %
113. Úplná meravosť všetkých troch kĺbov v krajnom
a) natiahnutí 12 % 10 %
b) ohnutí 15 % 12,5 %
114. Porucha uchopovej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba
a) 1 - 2 cm 4 % 3,5 %
b) 3 - 4 cm 8 % 6,5 %
c) nad 4 cm 12 % 10 %
115. Nemožnosť úplného natiahnutia niektorého z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovej funkcii 1,5 % 1 %
116. Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu s poruchou abdukcie 2,5 % 2 %
Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka
vpravo vľavo
117. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou 9 % 7,5 %
118. Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu 6 % 5 %
119. Strata dvoch článkov so zachovanou hybnosťou základného kĺbu 5 % 4 %
120. Strata koncového článku jedného z týchto prstov 3 % 2,5 %
121. Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkciu susedných prstov) 9 % 7,5 %
122. Porucha uchopovej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba
a) 1 - 2 cm 2 % 1,5 %
b) 3 - 4 cm 4 % 3,5 %
c) nad 4 cm 6 % 5 %
123. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovej funkcii prsta 1 % 0,5 %
124. Nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu s poruchou abdukcie 1,5 % 1 %
Obrny nervov hornej končatiny
vpravo vľavo
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vasomotorické a trofické.
125. Obrna axilárneho nervu 30 % 25 %
126. Obrna vretenného nervu
a) obrna kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 45 % 37,5 %
b) obrna so zachovaním funkcie trojhlavého svalu 35 % 27,5 %
c) obrna distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov 15 % 12,5 %
127. Obrna lakťového nervu
a) obrna kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 40 % 33 %
b) obrna distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača karpu a časti hlbokého ohýbača prstov 30 % 25 %
128. 128. Obrna stredného nervu
a) obrna kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 30 % 25 %
b) obrna distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva 15 % 12,5 %
129. Obrna všetkých troch nervov (a event. celého ramenného pletenca) 60 % 50 %
ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN
130. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50 %
131. Pakĺb stehnovej kosti
a) v diafyzárnej časti 50 %
b) v krčku 35 %
132. Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti 25 %
133. Skrátenie jednej dolnej končatiny
a) do 2 cm 0 %
b) do 4 cm 5 %
c) do 6 cm do 15 %
d) nad 6 cm do 25 %
134. Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou alebo rotačnou) za každých 5o úchylky 5 %. Úchylky nad 45oako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.
135. Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) 40 %
136. Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie) 30 %
137. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu
a) ľahkého stupňa 10 %
b) stredného stupňa 20 %
c) ťažkého stupňa 30 %
Poškodenie kolena
138. Úplná meravosť v nepriaznivom postavení
a) úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20o do 30 %
b) v ohnutí nad 30o 45 %
139. Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení do 25 %
140. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu
a) ľahkého stupňa 10 %
b) stredného stupňa 15 %
c) ťažkého stupňa 25 %
141. Kývavosť kolenného kĺbu
a) ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj do 20 %
b) ak je nutný ortopedický podporný prístroj do 30 %
142. Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku
a) ľahkého a stredného stupňa (bez preukázaných blokád) do 10 %
b) ťažkého stupňa (s preukázanými opakovanými blokádami) do 25 %
143. Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) do 5 %
Poškodenie predkolenia
144. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom 45 %
145. Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50 %
146. Pakĺb píšťaly (alebo oboch kostí predkolenia) 45 %
147. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia 22,5 %
148. Poúrazové deformity vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke; za každých 5o (úchylky musia byť preukázané na rtg)
Úchylky nad 45o sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu
149. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40 %
150. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe
a) s artrodézou členku 30 %
b) s kýpťom v plantárnej flexii 40 %
151. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25 %
152. Úplná meravosť členkového kĺbu
a) v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie) 30 %
b) v pravouhlom postavení 25 %
c) v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5o) 20 %
153. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu
a) ľahkého stupňa do 6 %
b) stredného stupňa do 12 %
c) ťažkého stupňa do 20 %
154. Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15 %
155. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy do 12 %
156. Kývavosť členkového kĺbu rtg preukázaná do 20 %
157. Plochá noha alebo vbočená následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy do 25 %
158. Chronický zápal kostnej drene v oblasti tarzu a metatarzu 15 %
Poškodenie v oblasti nohy
159. Strata všetkých prstov nohy 15 %
160. Strata palca nohy
a) oboch článkov 10 %
b) oboch článkov so záprstnou kosťou alebo ich častí 15 %
161. Strata koncového článku palca nohy 3 %
162. Strata iného prsta nohy (včítane malíčka); za každý prst 2 %
163. Strata malíčka so záprstnou kosťou alebo jej časťou 10 %
164. Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca 3 %
165. Úplná meravosť základného kĺbu palca 7 %
166. Úplná meravosť oboch kĺbov palca 10 %
167. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca do 3 %
168. Obmedzenie pohyblivosti základné kĺbu palca do 7 %
169. Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst 1 %.
170. Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu, prejavujúce sa chronickými opuchmi a lymfostázou do 15 %
171. Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe
a) na stehne do 5 %
b) na predkolení do 3 %
Obrny nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vasomotorické a trofické.
172. Obrna sedacieho nervu 50 %
173. Obrna píšťalového nervu
a) obrna kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 35 %
b) obrna distálnej časti s postihnutím funkcie prstov 5 %
174. Obrna lýtkového nervu
a) obrna kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov 30 %
b) obrna hlbokej vetvy 20 %
c) obrna povrchovej vetvy 10 %
RÔZNE
175. Rozsiahle plošné jazvy na spáleninách (bez prihliadnutia k poruche funkcie kĺbu) od 2 % do 15 % telesného povrchu do 10 %
od 16 % telesného povrchu do 40 %
POMOCNÉ TABUĽKY
pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku
Tabuľka č. 1
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou
6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení
6/6 0 2 4 6 9 12 15 18 21 23 24 25
6/9 2 4 6 8 11 14 18 21 23 25 27 30
6/12 4 6 9 11 14 18 21 24 27 30 32 35
6/15 6 8 11 15 18 21 24 27 31 35 38 40
6/18 9 11 14 18 21 25 28 32 38 43 47 50
6/24 12 14 18 21 25 30 35 41 47 52 57 60
6/30 15 18 21 24 28 35 42 49 56 62 68 70
6/36 18 21 24 27 32 41 49 58 66 72 77 80
6/60 21 23 27 31 38 47 56 66 75 83 87 90
3/60 23 25 30 35 43 52 62 72 83 90 95 95
1/60 24 27 32 38 47 57 68 77 87 95 100 100
0 25 30 35 40 50 60 70 80 90 95 100 100
Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej než 75 % a ak úrazom nastala slepota lepšieho oka alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu než zodpovedá 75 % invalidity a ak nastalo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.
Tabuľka č. 2
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa
Stupeň zúženia jedného oka oboch očí rovnako jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení
k 60o 0 10 40
Stupeň koncentr. zúženia
k 50o 5 25 50
k 40o 10 35 60
k 30o 15 45 70
k 20o 20 55 80
k 10o 23 75 90
k 5o 25 100 100
Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25o alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa k 5o, odškodňuje sa vo výške 25 %.
Tabuľka č. 3
Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa
Hemianopsia homonymná ľavostranná 35 %
homonymná pravostranná 45 %
binazálna 10 %
bitemporálna 60 %-70 %
horná obojstranná 10 %-15 %
dolná obojstranná 30 %-50 %
nazálna jednostranná 6 %
jednostranná temporálna 15 %-20 %
jednostranná horná 5 %-10 %
jednostranná dolná 10 %-20 %
kvadrantová nazálna horná 4 %
nazálna dolná 6 %
temporálna horná 6 %
temporálna dolná 12 %
Centrálny skotóm jednostranný i obojstranný hodnotí sa podľa hodnoty zrakovej ostrosti.
*)
Tri mesiace pri prvom a jednorazovom poistnom a šesť mesiacov pri poistnom za ďalšie poistné obdobie.