47/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1990 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií
z 9. marca 1964
o peňažných službách občanom
Ministerstvo financií ustanovuje po dohode s Ministerstvom spravodlivosti na vykonanie ustanovení § 325 až 344 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Zb. o organizácii peňažníctva:
I. Vklady na vkladných knižkách
1.
Všeobecné ustanovenia
§ 1
(1)
Občan má právo ukladať peniaze na vkladnú knižku v štátnej sporiteľni (ďalej len „sporiteľňa“) a sporiteľňa je povinná uložené peniaze občanovi na požiadanie vyplatiť.
(2)
Vkladový vzťah medzi občanom a sporiteľňou vzniká tým, že sporiteľňa prijme od občana na jeho žiadosť peniaze aspoň vo výške základného vkladu (§ 4) na dohodnutý druh vkladnej knižky (§ 2). O založenie vkladu na cestovnej vkladnej knižke musí občan požiadať písomne.
(3)
Vkladná knižka je potvrdením o vklade; sporiteľňa vyznačuje v nej zmeny vkladu a jeho konečný stav. Ak prijme sporiteľňa vklad na vystavenú vkladnú knižku bez jej predloženia, sporiteľňa je povinná prijatie vkladu vyznačiť vo vkladnej knižke pri jej najbližšom predložení v úradovni, ktorá vedie vklad.
(4)
Bez predloženia vkladnej knižky nemožno s vkladom nakladať.
§ 2
(1)
Peniaze možno ukladať na tieto druhy vkladných knižiek:
a)
na obyčajné vkladné knižky,
b)
na výherné vkladné knižky,
c)
na cestovné vkladné knižky.
(2)
Obyčajné vkladné knižky a výherné vkladné knižky môžu sa vystaviť na doručiteľa alebo na meno; ak sú vystavené na meno, musí sa vo vkladnej knižke výslovne uviesť, že ide o vkladnú knižku na meno.
(3)
Cestovné vkladné knižky sú vkladnými knižkami na meno.
§ 3
Vkladná knižka musí obsahovať:
a)
označenie druhu vkladnej knižky (obyčajná vkladná knižka sa označuje len ako „vkladná knižka“),
b)
číslo vkladového účtu,
c)
názov pri vkladných knižkách na doručiteľa a meno, priezvisko a adresu vkladateľa pri vkladných knižkách na meno,
d)
označenie sporiteľne a jej úradovne, ktorá vedie vklad,
e)
zápisy o výške vkladu, jeho zmenách a konečnom stave.
§ 4
(1)
Základný vklad je 20,- Kčs. Pod túto sumu nesmie celkový vklad klesnúť; inak výška vkladu nie je obmedzená.
(2)
Základný vklad sa vyplatí len po zrušení vkladového vzťahu.
§ 5
(1)
Sporiteľňa je povinná prijímať na vkladnú knižku ďalšie vklady a vykonávať z nej výplaty, ak požiada vkladateľ o prijatie vkladu alebo o výplatu v úradovni, ktorá vedie vklad. Peniaze prijaté sporiteľňou sa stávajú ďalším vkladom až dňom, keď oprávnená osoba oznámi sporiteľni, že ide o vklad na určitú vkladnú knižku.
(2)
Prijímať ďalšie vklady na vkladnú knižku a vykonávať z nej výplaty môže aj iná úradovňa alebo iná sporiteľňa, než ktorá vedie vklad. V tomto prípade môže sporiteľňa žiadať od toho, kto vklad vyberá, aby dal súhlas na to, aby sa na jeho náklad overila možnosť výplaty,prípadne tiež, aby predložil preukaz totožnosti.
§ 6
(1)
Vkladateľ môže v úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad, viazať (vinkulovať) výplaty z obyčajnej vkladnej knižky a z výhernej vkladnej knižky na heslo, na privolenie tretej osoby (iného občana alebo organizácie) alebo na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane. Pri viazaní výplaty na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane, je vkladateľ povinný preukázať svoju totožnosť.
(2)
Viazanosť výplaty podľa odseku 1 možno zrušiť len v úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad. Viazanosť na heslo môže zrušiť ten, kto oznámi heslo alebo preukáže, že mu vklad patrí. Viazanosť na privolenie tretej osoby sa môže zrušiť len so súhlasom tejto osoby alebo na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo notárstva. Viazanosť na skutočnosť, o ktorej je isté, že nastane, môže zrušiť kedykoľvek ten, kto výplatu viazal, a ak zomrel, notárstvo príslušné na prejednanie dedičstva.
(3)
Z vkladnej knižky, ktorá je predmetom výkonu rozhodnutia súdu alebo úradu, sa vykoná výplata, i keď je viazaná podľa odseku 1, ak sa súčasne s vkladnou knižkou predloží potvrdenie, že nariadenie o výkone rozhodnutia je vykonateľné. Ak je predmetom výkonu rozhodnutia cestovná vkladná knižka, vykoná sporiteľňa výplatu i bez predloženia preukazného lístka (§ 22).
§ 7
(1)
Pri vkladných knižkách na doručiteľa neskúma sporiteľňa ani pri založení vkladu, ani pri ďalšom ukladaní a vyberaní, kto je vkladateľom, prípadne kto vkladnú knižku predkladá; oprávnenie sporiteľne požadovať preukaz totožnosti v prípade uvedenom v § 5 ods. 2 nie je dotknuté.
(2)
Každému, kto predloží vkladnú knižku na doručiteľa, vyplatí sa požadovaná suma, ak nebráni výplate úradný zákaz, zákaz výplaty (§ 14 a 16), umorovacie konanie, vinkulácia alebo osobitné ustanovenie tejto vyhlášky (§ 19 ods. 3). Sporiteľňa však nevykoná výplatu, ak má dôvodné podozrenie z trestného činu týkajúceho sa vkladu.
§ 8
(1)
Pri založení vkladu na vkladnej knižke na meno musí občan preukázať svoju totožnosť.
(2)
S vkladom na vkladnej knižke na meno môže nakladať ten, kto preukáže, že je vkladateľom alebo jeho zástupcom. Sporiteľňa nesmie vklad na vkladnej knižke na meno vyplatiť, ak bránia tomu skutočnosti uvedené v § 7 ods. 2.
(3)
Vklad na vkladnej knižke na meno previesť medzi živými; prevod sa uskutoční tým, že sporiteľňa na žiadosť vkladateľa vyznačí vo vkladnej knižke meno, priezvisko a adresu nového vkladateľa. Ak nadobudne občan vklad na vkladnej knižke na meno dedičstvom, vyznačí sporiteľňa prevod vkladu na nového vkladateľa na jeho žiadosť a po preukaze dedičstva.
§ 9
(2)
Zrušená vkladná knižka sa vkladateľovi nevracia.
§ 10
(1)
Ak vkladateľ počas 20 rokov s vkladom nenakladal, ani nepredložil vkladnú knižku na doplnenie záznamov v tej úradovni sporiteľne, ktorá vedie vklad, zrušuje sa vkladový vzťah uplynutím tejto doby.
(2)
Občan má právo na vrátenie zostatku zrušeného vkladu. Toto právo sa premlčuje v troch rokoch od zrušenia vkladového vzťahu.
Umorovacie konanie
§ 11
(1)
Ak je ohlásená strata, zničenie alebo odcudzenie vkladnej knižky neznámym páchateľom, zavedie sporiteľňa, ktorá vedie vklad, na návrh vkladateľa alebo toho, kto má na vkladnej knižke právny záujem (ďalej len „navrhovateľ“), konanie o vyhlásení vkladnej knižky za umorenú. Navrhovateľ musí pritom preukázať svoju totožnosť a uviesť údaje potrebné na zistenie totožnosti vkladnej knižky.
(2)
Až do skončenia alebo zastavenia umorovacieho konania nemožno s vkladom nakladať.
(3)
Začatie umorovacieho konania oznámi sporiteľňa vyhláškou. Vyhláška musí byť vyvesená aspoň po dobu dvoch mesiacov na mieste prístupnom pre občanov v úradovni, ktorá vedie vklad, a v sporiteľni, v obvode ktorej má navrhovateľ bydlisko. Vo vyhláške sa uvedie, že po bezvýslednom uplynutí dvoch mesiacov odo dňa v nej uvedeného, stratí vkladná knižka platnosť a navrhovateľovi sa za ňu vydá nová knižka alebo sa mu vyplatí vklad.
(4)
O začatí umorovacieho konania upovedomí sporiteľňa navrhovateľa a všetky osoby, ktoré podľa jej znalostí by mohli mať na vklade právny záujem (ďalej len „účastníci“).
§ 12
Ak nebude sporiteľni do dvoch mesiacov odo dňa uvedeného vo vyhláške oznámené, že sa vkladná knižka našla, stratí vkladná knižka platnosť a sporiteľňa vystaví navrhovateľovi novú vkladnú knižku, prípadne mu na jeho žiadosť vyplatí celý vklad. Sporiteľňa nie je povinná označiť novú vkladnú knižku pôvodným číslom vkladového účtu.
§ 13
(1)
Ak oznámi navrhovateľ za trvania umorovacieho konania, že sa vkladná knižka našla, zastaví sporiteľňa umorovacie konanie a oznámi to účastníkom.
(2)
Ak predloží za trvania umorovacieho konania vkladnú knižku niekto iný než navrhovateľ, zastaví sporiteľňa umorovacie konanie a vydá vkladnú knižku navrhovateľovi, ak súhlasí s tým ten, kto ju predložil. Ak však žiada ten, kto vkladnú knižku predložil, o jej vrátenie, vydá sa mu, ak preukáže svoju totožnosť. Sporiteľňa upovedomí o tom súčasne navrhovateľa a upozorní ho, že s vkladom bude možno nakladať, ak nepreukáže do jedného mesiaca, že svoj nárok uplatnil na súde. Rovnako sa postupuje, ak sporiteľňa zistí iným spôsobom, že vkladnú knižku má niekto iný.
(3)
Ak uplatní počas umorovacieho konania niekto iný nárok na vklad bez predloženia vkladnej knižky, upovedomí o tom sporiteľňa navrhovateľa a požiada toho, kto nárok na vklad uplatnil, aby do jedného mesiaca po uplynutí lehoty ustanovenej v § 11 ods. 3 preukázal, že svoj nárok uplatnil na súde. Ak tak neurobí, vydá sporiteľňa novú vkladnú knižku alebo vyplatí vklad navrhovateľovi; inak vyčká na súdne rozhodnutie.
§ 14
Ak bude po skončení umorovacieho konania predložená pôvodná knižka, sporiteľňa ju zadrží. Ak nebol predložiteľ umorenej vkladnej knižky navrhovateľom a ak uplatňuje nárok na vklad, sporiteľňa mu oznámi všetko, čo potrebuje na uplatnenie svojich práv, a na účte o vklade poznamená zákaz výplaty; tento zákaz však zruší, ak nepreukáže predložiteľ umorenej vkladnej knižky do jedného mesiaca, že nárok na vklad uplatnil na súde.
§ 15
Ak nemá sporiteľňa pochybnosť o tom, kto je oprávnený s vkladom nakladať, môže vydať vkladateľovi i bez umorovacieho konania za vkladnú knižku stratenú alebo zničenú vkladnú knižku novú, ak je zostatok vkladu najviac 500,- Kčs. Ak však sporiteľňa vydá novú vkladnú knižku neoprávnenému občanovi, nie je tým dotknuté právo vkladateľa.
§ 16
Ak nežiada ten, kto ohlásil stratu alebo odcudzenie vkladnej knižky neznámym páchateľom, o jej umorenie alebo ak ohlási niekto, že mu vkladnú knižku odňala osoba jemu známa, poznamená sporiteľňa na účte o vklade na zodpovednosť ohlasovateľa zákaz výplaty. Ak sa do jedného mesiaca po ohlásení nepodá návrh na začatie umorovacieho konania, prípadne sa nepreukáže, že na súde sa uplatnil nárok na vydanie vkladnej knižky, sporiteľňa zákaz výplaty zruší.
2.
Osobitné ustanovenia o jednotlivých druhoch vkladných knižiek Obyčajné vkladné knižky
§ 17
Vklady na obyčajných vkladných knižkách sa úrokujú 2 %. Ak je dohodnutá pre výbery vkladov šesťmesačná výpovedná lehota, úrokujú sa tieto vklady 3 %, a ak je dohodnutá dvanásťmesačná výpovedná lehota, 4 %.
§ 18
(1)
Výpovedná lehota pre výbery sa môže dohodnúť len pri vzniku vkladového vzťahu. Sporiteľňa poznamená dojednanie výpovednej lehoty vo vkladnej knižke.
(2)
Vklad s výpovednou lehotou môže vkladateľ vybrať čiastočne alebo úplne aj pred uplynutím výpovednej lehoty alebo bez predchádzajúcej výpovede. Z takto vybraných súm je vkladateľ povinný zaplatiť sporiteľni náhradu za nedodržanie výpovednej lehoty, a to pri vkladoch so šesťmesačnou výpovednou lehotou ............. 1,- Kčs a pri vkladoch s dvanásťmesačnou výpovednou lehotou ............. 1,50 Kčs z každých i začatých 1 000 Kčs za každý i začatý mesiac, o ktorý sa vklad vyplatí pred uplynutím lehoty. Ak výpoveď nebola vôbec daná, počíta sa náhrada za dobu dojednanej výpovednej lehoty.
(3)
Vkladateľ môže výpoveď opakovať po uplynutí dojednanej výpovednej lehoty. Ak dal vkladateľ výpoveď a ak si nevyberie vklad do dvoch mesiacov po uplynutí výpovednej lehoty, stane sa výpoveď neúčinnou.
(4)
Úrok pripísaný ku vkladu s výpovednou lehotou môže vkladateľ vybrať bez výpovede a bez povinnosti zaplatiť náhradu podľa odseku 2 do dvoch mesiacov po uplynutí obdobia, za ktoré bol úrok pripísaný na účte.
(5)
Náhrada za nedodržanie výpovednej lehoty sa nepožaduje, pokiaľ sa vklad prevádza na inú vkladnú knižku s rovnakou, prípadne dlhšou výpovednou lehotou.
Výherné vkladné knižky
§ 19
(1)
Vklady na výherných vkladných knižkách sa neúrokujú; namiesto toho sa zúčastňujú žrebovania na získanie výhry, prípadne prémie.
(2)
Žrebovania sa zúčastňujú všetky vklady na výherných vkladných knižkách číslom, ktoré mali ku koncu posledného žrebovacieho obdobia, ak neboli do tohto dňa zrušené.
(3)
Vklad na výhernej vkladnej knižke nemožno zrušiť v dobe od skončenia žrebovacieho obdobia do dňa, kedy je sporiteľniam oznámený výsledok žrebovania. Ďalej nemožno zrušiť vklad na výhernej vkladnej knižke, na ktorý pripadla výhra, odo dňa, kedy je sporiteľniam oznámený výsledok žrebovania, do dňa, kedy sporiteľňa pripisuje výhry.
§ 20
(1)
Počet a výška výhier a prémií, ako i spôsob žrebovania sú určené v hernom pláne, ktorý je prílohou tejto vyhlášky. Počet a výška výhier a prémií sú upravené na základe úrokovej sadzby platnej pre vklady na obyčajných vkladných knižkách bez výpovednej lehoty.
(2)
Výhry sa vypočítajú z priemerného zostatku vkladu za žrebovacie obdobie. Pri zisťovaní tohto zostatku sa prihliada na vklad odo dňa zaúčtovania a na výber odo dňa, ktorý predchádza zaúčtovaniu na vkladový účet, najneskoršie však od siedmeho dňa nasledujúceho po vklade alebo výbere. Sumy vkladov, výberov, priemerných zostatkov a výhier sa pri výpočte zaokrúhľujú na celé Kčs dolu.
(3)
Výhra (prémia) môže sa vyplatiť až po pripísaní na vkladovom účte. Sporiteľňa je povinná pripísať výhry a prémie na vkladové účty do 3 týždňov po žrebovaní. Výhra (prémia) sa však berie do úvahy pre výpočet priemerného zostatku vkladu, prípadne pre určenie nároku na prémiu, začínajúc prvým dňom žrebovacieho obdobia, ktoré nasleduje po žrebovacom období, za ktoré sa získala.
Cestovné vkladné knižky
§ 21
(1)
Vklady na cestovných vkladných knižkách sa úrokujú 1,5 %; vedie ich v českých krajoch Štátna sporiteľňa v Prahe 1 a na Slovensku Štátna sporiteľňa v Bratislave.
(2)
O založenie vkladu na cestovnej vkladnej knižke môže vkladateľ požiadať i prostredníctvom iných sporiteľní alebo prostredníctvom pôšt.
(3)
Vkladateľ má právo žiadať vo všetkých sporiteľniach a na poštách o prijatie ďalších vkladov na vystavenú cestovnú vkladnú knižku a o výplaty z nej, neprevyšujúce sumu 400,- Kčs za deň, prípadne sumu, na výplatu ktorej dala písomne súhlas sporiteľňa, ktorá vedie vklad.
(4)
Pri výplate neprevyšujúcej sumu 400,- Kčs netreba zisťovať, kto vyberá.
§ 22
(1)
S cestovnou vkladnou knižkou sa vkladateľovi vydá preukazný lístok. Vklad možno vyplatiť, ak sa s cestovnou vkladnou knižkou súčasne predloží preukazný lístok.
(2)
Preukazný lístok musí byť opatrený označením sporiteľne, ktorá vedie vklad, a kontrolným číslom.
(3)
Ak dôjde k strate, zničeniu alebo odcudzeniu preukazného lístka, vydá sporiteľňa, ktorá vklad vedie, vkladateľovi nový preukazný lístok, ktorý označí ako duplikát.
II. Vklady na bežných účtoch
§ 23
(1)
Občan má právo ukladať peniaze na bežný účet a prijímať naň platby a sporiteľňa je povinná vykonávať z bežného účtu podľa príkazu občana výplaty a platby.
(2)
Sporiteľňa zriadi občanovi bežný účet na jeho písomnú žiadosť, ak preukáže svoju totožnosť a ak uloží na bežný účet peniaze aspoň vo výške základného vkladu. Možno zriadiť spoločný účet viacerým občanom.
(3)
Bežný účet je označený menom, priezviskom a adresou vkladateľa (vkladateľov).
(4)
Základný vklad je 20,- Kčs. Pod túto sumu nesmie vklad klesnúť; inak výška vkladu nie je obmedzená. Základný vklad sa vyplatí len pri zrušení bežného účtu.
§ 24
Vklady na bežných účtoch určené na financovanie bytovej výstavby sa úrokujú 2,0 %, ostatné vklady na bežných účtoch sa úrokujú 0,5 %. Možno však dohodnúť, že sa vklad neúrokuje.
§ 25
Vkladateľ je povinný oznamovať sporiteľni zmeny údajov obsiahnutých v označení bežného účtu. Sporiteľňa je povinná tieto zmeny na bežnom účte vyznačovať a spravovať sa podľa nich v styku s vkladateľom.
§ 26
(1)
Vkladateľ alebo jeho zástupca môže s vkladom nakladať len vlastnoručne podpísanými písomnými príkazmi. S vkladom na spoločnom účte (§ 23 ods. 2) môžu nakladať všetci vkladatelia len spoločne, ak nebolo dohodnuté inak.
(2)
Zástupca môže za vkladateľa nakladať s vkladom len na základe písomného plnomocenstva, ktoré bolo uložené v sporiteľni a na toto nakladanie ho výslovne oprávňuje. Ak vkladateľ splnomocní na nakladanie s vkladom viacerých zástupcov, môže určiť, že môžu konať samostatne alebo spoločne; ak nič neurčí, musia konať všetci spoločne.
(3)
Podpisy vkladateľa a jeho zástupcu na písomných príkazoch sa musia zhodovať s podpismi, ktoré vkladateľ potvrdil sporiteľni ako vzorové podpisy. Príkaz podpísaný osobou, ktorej vzorový podpis sporiteľňa nemá alebo ktorej podpis nesúhlasí so vzorovým podpisom, sporiteľňa nevykoná, ak nebude inak preukázané, že ide o podpis oprávneného.
§ 27
Sporiteľňa nesmie vykonať z bežného účtu výplatu alebo platbu, ak dostala úradný zákaz alebo ak má dôvodné podozrenie z trestného činu týkajúceho sa vkladu.
§ 29
(1)
Ak nie je preukázaná iná výška vkladu, pre jeho výšku je rozhodujúci zostatok vykázaný v účtovných knihách sporiteľne.
(2)
Sporiteľňa je povinná vkladateľovi najneskoršie 31.marca každého roku oznámiť zostatok vkladu na bežnom účte, ktorý je vykázaný v jej účtovných knihách k poslednému dňu predchádzajúceho roku.
(3)
Ak vkladateľ nesprávnosť zostatku, ktorý bol vykázaný v účtovných knihách sporiteľne k poslednému dňu kalendárneho roku, nenamietne do troch rokov od tohto dňa a ak ani sporiteľňa v tej istej lehote tento zostatok neopraví a opravu vkladateľovi neoznámi, platí vykázaný zostatok za správny.
§ 30
Vkladateľ môže bežný účet kedykoľvek zrušiť. Sporiteľňa môže bežný účet zrušiť, ak počas piatich rokov nedošlo k vkladu na bežný účet alebo k výplate z neho, alebo ak prestala viesť vklady na bežnom účte.
§ 31
Ak sa bežný účet zruší, občan má právo na vrátenie zostatku zrušeného vkladu. Toto právo sa premlčuje v troch rokoch od zrušenia bežného účtu.
III. Pôžičky
§ 32
Sporiteľňa môže s občanom písomne dohodnúť, že mu poskytne peňažnú pôžičku na určený účel a že občan požičanú sumu s úrokmi splatí dojednaným spôsobom v dohodnutej lehote.
§ 33
Sporiteľňa poskytne občanovi dohodnutú peňažnú sumu predovšetkým tým, že zaňho splní podľa účelu pôžičky jeho platobné povinnosti; občanovi vyplatí túto sumu len vtedy, ak to vyžaduje povaha veci alebo ak sa to výslovne dohodlo.
§ 34
(1)
Ročné úrokové sadzby z pôžičiek občanom sú najviac 10 %.
(2)
Pri pôžičkách nesplatených v lehote zo súm priznaných súdnym rozhodnutím je ročný úrok od začiatku omeškania dvojnásobok dojednanej úrokovej sadzby, ale najmenej 6 % a najviac 12 %.
§ 35
Občan je oprávnený splatiť požičanú sumu i pred dohodnutou lehotou.
§ 36
(1)
Sporiteľňa je oprávnená žiadať splatenie celej pôžičky pred uplynutím dojednanej lehoty, ak použije občan požičanú sumu na iný než dohodnutý účel.
(2)
Sporiteľňa je oprávnená žiadať splatenie celej pôžičky tiež pre nesplnenie niektorej splátky, avšak len ak bolo dohodnuté a len do zročnosti ďalšej splátky.
IV. Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 37
(1)
Úroky z vkladov a pôžičiek sa účtujú pozadu k 31.decembru každého roku, prípadne ku dňu zrušenia účtu. Vypočítavajú sa z celých desiatich korún istiny a zaokrúhľujú sa na celé desaťhaliere dolu.
(2)
Pre počítanie úrokov platí rok za 360 dní a mesiac za 30 dní.
(3)
Sumy ukladané a vyberané z vkladov a sumy vyplácané z pôžičiek a splatené na pôžičky v období od 26.decembra do konca roku sa úrokujú tak, ako keby ich sporiteľňa prijala alebo vyplatila až 1.januára nasledujúceho roku.
(4)
Úroky z vkladov sa pripísaním k istine stávajú jej súčasťou. To isté platí o úrokoch z pôžičiek, pokiaľ bolo dohodnuté vedenie pôžičky na bežnom účte.
§ 38
(1)
Úrokovanie vkladov sa začína dňom zaúčtovania vkladu na vkladovom účte, najneskoršie však siedmym dňom po vklade, a sa skončí, pokiaľ ide o vybratú sumu, dňom predchádzajúcim zaúčtovaniu výberu na tomto účte, najneskoršie však siedmym dňom po výbere.
Úrokovanie pôžičiek sa začína dňom, kedy sporiteľňa poskytnutú sumu zaúčtovala na účte pôžičky, najneskoršie však siedmym dňom po poskytnutí tejto sumy, a sa skončí, pokiaľ ide o splatenú sumu, dňom predchádzajúcim zaúčtovaniu splátky na tomto účte, najneskoršie však siedmym dňom po zaplatení splátky. Ak však boli dohodnuté pravidelné mesačné splátky, môže sa tiež dohodnúť, že úrokovanie splatených súm sa skončí dňom ich zročnosti, i keď sa zaplatia v určitej dobe pred zročnosťou alebo po zročnosti splátky.
§ 39
Sporiteľňa môže požadovať od vkladateľa náhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých poskytnutím služieb.
§ 40
(1)
Úrokové sadzby z pôžičiek občanom, ustanovené osobitnými predpismi,*) nie sú touto vyhláškou dotknuté.
(2)
Ak pôžička podľa odseku 1 nebola splatená v lehote, je ročný úrok zo súm priznaných súdnym rozhodnutím od začiatku omeškania dvojnásobok ustanovenej úrokovej sadzby, ale najmenej 6 % a najviac 12 %.
(3)
Spôsob počítania úrokov z týchto pôžičiek sa spravuje ustanoveniami tejto vyhlášky.
§ 41
(1)
Touto vyhláškou sa spravujú i vkladové vzťahy a pôžičky, pri ktorých účastníkom vzťahu je iná socialistická organizácia určená pre peňažné služby než sporiteľňa; ustanovenia tejto vyhlášky vyplývajúce z organizačného usporiadania sústavy štátnych sporiteľní platia však len potiaľ, pokiaľ sa na tieto vzťahy hodia.
(2)
Ustanovenia o bežnom účte platia tiež pre bežné účty zriaďované podľa osobitných predpisov, pokiaľ tieto predpisy neobsahujú odchylnú úpravu.
§ 42
Zrušuje sa vyhláška ministra financií č. 67/1958 Ú. l. (Ú. v.) o úrokových sadzbách, pokiaľ upravuje úroky z vkladov občanov a z pôžičiek poskytovaných peňažnými ústavmi občanom.**)
§ 43
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Minister:

Dvořák v. r.
Príloha vyhlášky č. 47/1964 Zb.
Herný plán pre výherné vkladné knižky
Žrebovanie
1.
Žrebovacie obdobie trvá od 1. mája do 31.októbra a od 1. novembra do 30. apríla budúceho roka.
2.
Žrebovanie je verejné. Vykonáva ho dvakrát do roka Slovenská štátna sporiteľňa v spolupráci s Českou štátnou sporiteľňou v máji a v novembri za účasti komisie, ktorej členov na tento účel vymenúva za Slovenskú socialistickú republiku Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky.1)
3.
Členovia komisie skontrolujú pred žrebovaním správnosť a úplnosť žrebovacích lístkov a pri žrebovaní dbajú o jeho riadny priebeh.
Výhry a prémie
4.
Pri žrebovaní sa vytiahne na každých 1000 poradových čísiel vkladov na výherných vkladných knižkách 25 výhier a jedna prémia, a to:
a) 1 výhra 250 %
3 výhry po 100 %
21 výhier po 20 %
priemerného zostatku vkladu za uplynulé žrebovacie obdobie, pričom výhra môže byť najmenej 10 Kčs a najviac 100 000 Kčs;
b) 1 pevná prémia 3000 Kčs.
5.
Vklad na výhernej vkladnej knižke môže byť vyžrebovaný pri každom žrebovaní bez ohľadu na to, či a koľkokrát bol už vyžrebovaný v predchádzajúcich žrebovacích obdobiach.
Spôsob žrebovania
6.
Žrebovanie výhier sa vykonáva tak, že sa najprv vytiahnu z osudia čísla vyhrávajúcich vkladov a z týchto čísiel potom vytiahnu čísla, na ktoré pripadajú výhry 250 % a 100 % priemerného zostatku vkladu. Pre toto žrebovanie je pripravené 1000 žrebovacích lístkov s číslami 000 a 001 až 999. Pre každý ťah sa vkladá do osudia vždy 40 lístkov s číslami za sebou idúcimi (pre prvý ťah čísla 000, 001 až 039, pre druhý ťah čísla 040 až 079 atď.), aby sa v 25 ťahoch postupne vystriedalo všetkých 1000 lístkov a zabezpečilo sa tak rozloženie výhier na každých 40 čísiel výherných vkladov. Pri každom ťahu sa vyberie z osudia vždy jeden lístok, ktorého číslo udáva číslo vkladu vyhrávajúceho v každej tisícovke vkladov. Ak bol napr. z osudia vytiahnutý lístok s číslom 37, pripadá výhra nielen na číslo 37, ale tiež na vklady na výherných vkladných knižkách čísiel 1037, 2037 atď. Výherné vklady čísiel 1000, 2000 atď. vyhrávajú, ak je vytiahnuté číslo 000. Žrebovacie lístky s vytiahnutými číslami vyhrávajúcich vkladov sa vložia do druhého osudia, do ktorého sa tak pred vloží 25 žrebovacích lístkov s číslami vyhrávajúcich vkladov. Z týchto 25 lístkov sa postupne vytiahnu 4 lístky; na prvý vytiahnutý lístok pripadá výhra 250 %, na druhý až štvrtý lístok výhra po 100 % priemerného zostatku vkladu, na ostatné vyhrávajúce čísla pripadajú výhry po 20 % priemerného zostatku vkladu.
7.
Pevná prémia 3000 Kčs sa vyžrebuje v samostatnom ťahu tak, že sa vytiahne z tisíc žrebovacích lístkov označených číslami 000, 001 až 999 jeden lístok. Nárok na túto prémiu vzniká vkladateľovi, na číslo vkladu ktorého bola vytiahnutá prémia, len vtedy, ak skutočný zostatok vkladu bol po celé obdobie aspoň 1000 Kčs. Pevná prémia môže pripadnúť v tom istom žrebovaní i na číslo vytiahnuté výhrou.
Výpočet výhry
8.
Po dôjdení žrebovacej listiny vypočítajú sporiteľne priemerné zostatky vkladov, na ktoré pripadla výhra a zistia vklady, na ktoré pripadla prémia.
9.
Priemerný zostatok vyhrávajúceho vkladu za uplynulé žrebovacie obdobie sa vypočíta tak, že sa každý vklad a výber násobí počtom dní od vkladu alebo výberu do konca žrebovacieho obdobia; od súčtu súčinov z vkladov sa odpočíta súčet súčinov z výberov a výsledok sa delí 180. Mesiace sa počítajú po 30 dňoch. Výsledok je priemerným zostatkom vkladu, ktorý je základom pre výpočet výhry.
*)
Zák. č. 86/1946 Zb. v znení zák.č. 115/1947 Zb., zák.č. 41/1947 Zb., zák.č. 43/1948 Zb., zák.č. 56/1948 Zb.
**)
Úroky z vkladov a výhry na výherných vkladných knižkáchnepodliehajú naďalej dani z príjmov obyvateľstva podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 146/1961 Zb. a vklady na vkladných knižkách na meno nepodliehajú notárskemu poplatku z dedičstva podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 25/1964 Zb.
1)
Členov komisie za Českú socialistickú republiku vymenúva Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky.