33/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu a meranie
zo 14. februára 1964
o československých analytických normáloch
Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje po dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Československý analytický normál (ďalej len „normál“) je vzorka technického materiálu o presne určenom obsahu jednej alebo viacerých zložiek úradne overený Úradom pre normalizáciu a meranie (ďalej len „úrad“).
(2)
Normál slúži na overovanie správnosti analytických metód pri rozboroch materiálu a pre kontrolu správnosti činnosti prístrojov používaných pri vykonávaní analýz.
(3)
Podrobné náležitosti jednotlivých druhov normálov, postup pri výrobe materiálu pre normál, počet organizácií vykonávajúcich rozbory tohto materiálu pred jeho úradným overením a počet týchto overovacích rozborov sa určuje štátnymi technickými normami.
§ 2
Výroba materiálu pre normál
(1)
Materiály pre normály sú oprávnené vyrábať iba organizácie určené úradom po dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi (ďalej len „výrobcovia“).
(2)
Vyrobenie materiálu pre normál ohlási výrobca úradu; zároveň navrhne organizácie na vykonanie overovacích rozborov, ako aj metódy týchto rozborov a požiada o ich schválenie.
Úradné overenie
§ 3
Po schválení organizácií navrhnutých na vykonanie overovacích rozborov a metód rozborov odoberie úrad vzorky materiálu pre vykonanie overovacích rozborov. Tieto vzorky úrad označí označovacím štítkom, na uzávere každej dávky ich úradne zapečatí a odovzdá výrobcovi; jednu vzorku prevezme úrad do svojej úschovy, ostatný materiál úradne zabezpečí.
§ 4
(1)
Podklady pre správne a spoľahlivé určenie obsahu jednotlivých zložiek materiálu pre normál sa zabezpečujú sériami overovacích rozborov odobratých vzoriek materiálu, vykonanými na rôznych miestach a v rôznom čase. Za týmto účelom výrobca urobí predpísaný počet overovacích rozborov a zabezpečí, aby rovnaký počet rozborov vykonala každá organizácia schválená úradom podľa § 3. Rozbory musia byť v jednotlivých organizáciách vykonané nezávisle od seba v rôznych kalendárnych dňoch.
(2)
Ak materiál pre normál splňuje podľa výsledkov overovacích rozborov náležitosti normálu, predloží výrobca tieto výsledky úradu.
§ 5
(1)
Výsledky overovacích rozborov hodnotí komisia pre československé analytické normály (ďalej len „komisia“), ktorú zriadi ako svoj stály poradný orgán predseda úradu po dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi z odborných pracovníkov z odboru analýz. Ďalšou úlohou komisie je posudzovať zásadné otázky súvisiace s normálmi. Organizáciu komisie, jej zloženie a spôsob rokovania upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá predseda úradu.
(2)
Komisia po zhodnotení výsledkov všetkých overovacích rozborov odporučí materiál splňujúci náležitosti normálu na schválenie.
§ 6
(1)
Normál, ktorý bol schválený, sa úradne overí a vyhlási vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.
(2)
Jednotlivé dávky schváleného normálu sa overia tým spôsobom, že sa úradne zapečatí uzáver dávky, pripojí sa označovací štítok a vydá sa úradné osvedčenie. Úrad uschová od každého schváleného normálu tri overené dávky.
(3)
Platnosť úradného overenia dávky normálu zaniká, ak skôr, než sa normál použil, bola odstránená úradná pečať alebo označovací štítok, alebo ak sa stratilo úradné osvedčenie.
§ 7
Ak materiál nesplňuje po zhodnotení výsledkov overovacích rozborov všetky náležitosti pre normál, vyzve úrad výrobcu na opakovanie overovacích rozborov niektorými zo schválených organizácií alebo schválenie materiálu ako normál zamietne.
§ 8
Pri úradnom overovaní v prevádzkárňach výrobcu je výrobca povinný poskytnúť orgánu úradu na svoj náklad vhodnú miestnosť a pracovné sily a zabezpečiť ostatné podmienky potrebné na úradné overenie, vyžiadané orgánom úradu.
§ 9
Kontrola
(1)
Úrad je oprávnený kedykoľvek sa presvedčiť u výrobcu a u organizácií vykonávajúcich overovacie rozbory o dodržaní určeného postupu pri výrobe materiálu pre normál a o dodržiavaní schválených metód overovacích rozborov a ostatných úradom uložených povinností.
(2)
Orgány úradu sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať do prevádzkových miestností výrobcu i organizácií vykonávajúcich overovacie rozbory; musia sa pri tom dodržať osobitné predpisy, ktoré platia pre vstup do jednotlivých prevádzkových miestností organizácií. Orgány úradu sa preukazujú osobitným preukazom vydaným úradom.
(3)
Orgány úradu sú oprávnené požadovať od kontrolovaných organizácií predloženie všetkých dokladov spracúvaného materiálu pre normál a poskytnutie potrebných informácií.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:
Křovina v. r.