Predpis bol zrušený predpisom 505/1990 Zb.

33/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1983 do 31.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu a meranie
zo 14. februára 1964
o československých analytických normáloch
Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje po dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)
Československý analytický normál (aj československý referenčný materiál zloženia, ďalej len „normál") je miera v podobe látky alebo materiálu o presne určenom obsahu jednej alebo viacerých zložiek, ktorá je úradne overená Úradom pre normalizáciu a meranie (ďalej len „úrad").
(2)
Normál slúži na overovanie správnosti analytických metód pri rozboroch materiálu a pre kontrolu správnosti činnosti prístrojov používaných pri vykonávaní analýz.
(3)
Podrobné náležitosti jednotlivých druhov normálov, postup pri výrobe materiálu pre normál, počet organizácií vykonávajúcich rozbory tohto materiálu pred jeho úradným overením a počet týchto overovacích rozborov sa určuje štátnymi technickými normami.
§ 2
Výroba materiálu pre normál
(1)
Organizácia vyrábajúca materiál určený pre normál (ďalej len „výrobca") predkladá technické zadanie tejto výroby pred jej začatím úradu na schválenie.
(2)
Vyrobenie materiálu pre normál ohlási výrobca úradu; zároveň navrhne organizácie na vykonanie overovacích rozborov, ako aj metódy týchto rozborov a požiada o ich schválenie.
(3)
K ohláseniu ukončenej výroby materiálu pre normál pripojí výrobca zápisnicu o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k technickému zadaniu; zároveň odovzdá úradu vzorky materiálu podľa § 3.
Úradné overenie
§ 3
Po schválení organizácií navrhnutých na vykonanie overovacích rozborov a metód rozborov odoberie úrad vzorky materiálu pre vykonanie overovacích rozborov. Tieto vzorky úrad označí označovacím štítkom, na uzávere každej dávky ich úradne zapečatí a odovzdá výrobcovi; jednu vzorku prevezme úrad do svojej úschovy, ostatný materiál úradne zabezpečí.
§ 4
(1)
Podklady pre správne a spoľahlivé určenie obsahu jednotlivých zložiek materiálu pre normál sa zabezpečujú sériami overovacích rozborov odobratých vzoriek materiálu, vykonanými na rôznych miestach a v rôznom čase. Za týmto účelom výrobca urobí predpísaný počet overovacích rozborov a zabezpečí, aby rovnaký počet rozborov vykonala každá organizácia schválená úradom podľa § 3. Rozbory musia byť v jednotlivých organizáciách vykonané nezávisle od seba v rôznych kalendárnych dňoch.
(2)
Ak materiál pre normál splňuje podľa výsledkov overovacích rozborov náležitosti normálu, predloží výrobca tieto výsledky úradu.
(3)
Overovanie normálu má povahu zisťovania a určenia určitých hodnôt (atestácia). V odôvodnených prípadoch, najmä keď sa overuje pomocou štátneho etalónu,1) nevykonávajú sa overovacie rozbory na rôznych miestach a v rôznom čase podľa odseku 1 a postup overovania sa určí v schválenom technickom zadaní.
§ 5
(1)
Výsledky overovacích rozborov hodnotí komisia pre československé analytické normály (ďalej len „komisia“), ktorú zriadi ako svoj stály poradný orgán predseda úradu po dohode s príslušnými ministerstvami a ústrednými orgánmi z odborných pracovníkov z odboru analýz. Ďalšou úlohou komisie je posudzovať zásadné otázky súvisiace s normálmi. Organizáciu komisie, jej zloženie a spôsob rokovania upraví rokovací poriadok komisie, ktorý vydá predseda úradu.
(2)
Komisia po zhodnotení výsledkov všetkých overovacích rozborov odporučí materiál splňujúci náležitosti normálu na schválenie.
§ 6
(1)
Normál, ktorý bol schválený, sa úradne overí a vyhlási vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.
(2)
Jednotlivé dávky schváleného normálu sa overia tým spôsobom, že sa úradne zapečatí uzáver dávky, pripojí sa označovací štítok a vydá sa úradné osvedčenie. Úrad uschová od každého schváleného normálu tri overené dávky.
(3)
Platnosť úradného overenia dávky normálu zaniká, ak skôr, než sa normál použil, bola odstránená úradná pečať alebo označovací štítok, alebo ak sa stratilo úradné osvedčenie.
(4)
Úrad môže podľa povahy normálu určiť aj iný spôsob úradného overenia, než aký je uvedený v odseku 2.
(5)
Vzorky určené na úschovu podľa odseku 2 i podľa § 3 sa v určenom množstve odovzdávajú úhradu bezplatne.
§ 7
Ak materiál nesplňuje po zhodnotení výsledkov overovacích rozborov všetky náležitosti pre normál, vyzve úrad výrobcu na opakovanie overovacích rozborov niektorými zo schválených organizácií alebo schválenie materiálu ako normál zamietne.
§ 8
Pri úradnom overovaní v prevádzkárňach výrobcu je výrobca povinný poskytnúť orgánu úradu na svoj náklad vhodnú miestnosť a pracovné sily a zabezpečiť ostatné podmienky potrebné na úradné overenie, vyžiadané orgánom úradu.
§ 9
Kontrola
(1)
Úrad je oprávnený kedykoľvek sa presvedčiť u výrobcu a u organizácií vykonávajúcich overovacie rozbory o dodržaní určeného postupu pri výrobe materiálu pre normál a o dodržiavaní schválených metód overovacích rozborov a ostatných úradom uložených povinností.
(2)
Orgány úradu sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať do prevádzkových miestností výrobcu i organizácií vykonávajúcich overovacie rozbory; musia sa pri tom dodržať osobitné predpisy, ktoré platia pre vstup do jednotlivých prevádzkových miestností organizácií. Orgány úradu sa preukazujú osobitným preukazom vydaným úradom.
(3)
Orgány úradu sú oprávnené požadovať od kontrolovaných organizácií predloženie všetkých dokladov spracúvaného materiálu pre normál a poskytnutie potrebných informácií.
§ 9a
Referenčný materiál vlastností
(1)
Československý referenčný materiál vlastností (ďalej len „referenčný materiál“) je miera v podobe látky alebo materiálu, ktorá v čase jej platnosti trvalým spôsobom reprodukuje hodnotu určitej veličiny a je úradne overená úradom.
(2)
Pre referenčný materiál určený a používaný ako hlavný podnikový etalón2) platí overenie vykonané podľa tejto vyhlášky ako typové overenie a úradné overenie vykonané pred jeho uvedením do obehu.
(3)
Na referenčné materiály sa primerane vzťahujú aj ustanovenia vyhlášky týkajúce sa normálov, s výnimkou ustanovenia § 4 ods. 1.
Spoločné ustanovenia
§ 9b
(1)
Na žiadosť organizácie môže úrad výnimočne overiť materiál pre normál alebo referenčný materiál bez toho, aby sa postupovalo podľa § 2, alebo povoliť jeho overenie v zahraničí.
(2)
Tuzemský odberateľ normálov z dovozu alebo referenčných materiálov z dovozu je povinný opatriť si pred uzavretím hospodárskej zmluvy s organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť od úradu povolenie a predložiť úradu potrebné podklady, najmä z hľadiska potrebnosti dovozu.3)
(3)
Normál z dovozu alebo referenčný materiál z dovozu sa považuje za overený podľa tejto vyhlášky, pokiaľ tak vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná.
(4)
Register normálov a referenčných materiálov vedie Československý metrologický ústav. Tento ústav v rozsahu určenom úradom takisto zabezpečuje príslušné organizačné a technické činnosti podľa tejto vyhlášky a fakturuje organizáciám podľa cenníka metrologických výkonov úhrady za úradné overovanie.
§ 9c
Táto vyhláška sa nevzťahuje na prevádzkové normály a prevádzkové referenčné materiály, ktoré nie sú určené na úradné overenie.
§ 10
Záverečné ustanovenie
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:
Křovina v. r.
1)
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe (ďalej len „zákon").