29/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 8. januára 1964
o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach o Colnom dohovore o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania
Dňa 6.októbra 1960 bol v Bruseli dojednaný Colný dohovor o dočasnom dovoze obalov.
Dňa 4. mája 1962 bola u generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu so sídlom v Bruseli odovzdaná listina o prístupe Československej socialistickej republiky k uvedenému Dohovoru. Podľa svojho článku 16 ods. 1 vstúpil Dohovor pre Československú socialistickú republiku v platnosť 5. augustom 1962.
Dňa 8.júna 1961 boli v Bruseli dojednané: Colný dohovor o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach; Colný dohovor o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania.
Colné dohovory boli za Československú socialistickú republiku podpísané bez výhrady ratifikácie 28. marca 1962.
Colný dohovor o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach vstúpil podľa svojho článku 19 ods. 1 v platnosť 13. júlom 1962 a týmto dňom vstúpil takisto v platnosť pre Československú socialistickú republiku.
Colný dohovor o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania vstúpil podľa svojho článku 16 ods. 1 včítane príloh A, B, C v platnosť 1. júlom 1963 a týmto dňom vstúpil takisto v platnosť pre Československú socialistickú republiku.
Český preklad Dohovorov sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
COLNÝ DOHOVOR o dočasnom dovoze obalov
Preambula
Vlády,
podpisujúce tento Dohovor, ktoré sa zišli pod záštitou Rady pre colnú spoluprácu a zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode,
vychádzajúc z návrhov predložených zástupcami medzinárodného obchodu, ktorí si prajú rozšírenie systému dočasného bezcolného dovozu,
prajúc si uľahčiť medzinárodný obchod a
presvedčené, že prijatie všeobecných pravidiel o dočasnom bezcolnom dovoze obalov prinesie značné výhody medzinárodnému obchodu,
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
Definícia
Článok 1
Pre účely tohto Dohovoru sa rozumie:
a)
pod pojmom „obaly“ všetky predmety, ktoré v stave, v ktorom sú dovezené, slúžia alebo majú slúžiť ako obaly; sú to najmä:
i)
obaly použité alebo určené na používanie pre vonkajšie alebo vnútorné balenie tovaru,
ii)
predmety, na ktorých tovar je alebo má byť navinutý, zložený alebo upevnený;
z toho sú vyňaté baliace materiály slama, papier, sklenené vlákna, hobliny atď., ktoré sa dovážajú voľne nakladané;
vyňaté sú takisto dopravné zariadenia, zvlášť „kontejnery“ v tom zmysle, ako je tento výraz definovaný v článku 1 písm. b) Colného dohovoru o kontejneroch uzavretého v Ženeve 18. mája 1956;
b)
pod pojmom „dovozné poplatky“ colné poplatky a všetky ostatné poplatky a dane vyberané pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom, ako aj všetky akcízové poplatky a vnútorné poplatky, ktorým podlieha dovezený tovar s výnimkou poplatkov a daní, ktoré sú obmedzené čo do výšky približnými nákladmi za poskytované služby, neposkytujú nepriamu ochranu domácim výrobkom a nepredstavujú dovozné poplatky fiskálneho charakteru;
c)
pod pojmom „dočasný dovoz“ dočasný dovoz tovaru oslobodený od dovozných poplatkov a dovoz, na ktorý sa nevzťahujú zákazy a dovozné obmedzenia týkajúce sa reexportu;
d)
pod pojmom „plné obaly“ obaly použité s iným tovarom;
e)
pod pojmom „tovar obsiahnutý v obaloch“ tovar, ktorým sú obaly naplnené;
f)
pod pojmom „osoby“ osoby fyzické i právnické.
KAPITOLA II
Rozsah platnosti
Článok 2
Dočasný dovoz sa povoľuje pri obaloch, ktoré možno pri reexporte identifikovať a ak:
a)
sú dovezené plné, vyhlási sa o nich, že sa vyvezú opäť prázdne alebo plné;
b)
sú dovezené prázdne, vyhlási sa o nich, že sa vyvezú opäť plné;
v oboch týchto prípadoch musí spätný vývoz vykonať osoba, ktorej bol povolený dočasný dovoz.
Článok 3
Tento Dohovor sa nijako nedotýka predpisov zmluvných strán, ktoré sa vzťahujú na ukladanie dovozných poplatkov na tovar obsiahnutý v obaloch.
KAPITOLA III
Osobitné ustanovenia
Článok 4
Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že vo všetkých prípadoch, kde to bude považovať za možné, nebude vyžadovať zloženie zábezpeky v súvislosti so záväzkom, že obaly budú opäť vyvezené.
Článok 5
Opätovný vývoz obalov, pri ktorých bol povolený dočasný dovoz, musí sa vykonať do šiestich mesiacov po dovoze, pokiaľ ide o obaly, ktoré boli dovezené plné, a do troch mesiacov, pokiaľ ide o obaly, ktoré boli dovezené prázdne. V odôvodnených prípadoch môžu colné úrady krajiny dovozu v medziach svojho zákonodarstva tieto lehoty predĺžiť.
Článok 6
Opätovný vývoz obalov, pri ktorých bol povolený dočasný dovoz, môže sa vykonať naraz alebo vo viacerých zásielkach do ktorejkoľvek krajiny a cez ktorýkoľvek colný úrad poverený uskutočňovaním takého konania, pričom sa nevyžaduje, aby tento úrad bol totožný s colným úradom, cez ktorý bol tovar dovezený.
Článok 7
Obaly, pri ktorých bol povolený dočasný dovoz, nemôžu sa ani príležitostne použiť vo vnútri krajiny dovozu s výnimkou použitia za účelom vývozu tovaru. Pri dovezených plných obaloch platí tento zákaz až od okamihu, keď boli vyprázdnené.
Článok 8
(1)
Bez ohľadu na záväzok na reexport v zmysle tohto Dohovoru nebude sa v prípade riadne preukázanej nehody vyžadovať reexport značne poškodených obalov za podmienky, že boli tieto obaly podľa požiadavky colných úradov:
a)
podrobené dovozným poplatkom, ktorým všeobecne podliehajú; alebo
b)
bezplatne odovzdané v prospech štátnej pokladnice krajiny dočasného dovozu; alebo
c)
zničené pod úradným dohľadom bez toho, aby z toho vyplynuli výdavky štátnej pokladnici krajiny dočasného dovozu.
(2)
Ak sa dočasne dovezené obaly nebudú môcť reexportovať následkom zhabania, pričom sa toto zhabanie nevykonalo na žiadosť súkromných osôb, záväzok na reexport bude počas zhabania spočívať.
KAPITOLA IV
Rôzne ustanovenia
Článok 9
Každé porušenie tohto Dohovoru a akákoľvek zámena, falošné vyhlásenie alebo činnosť smerujúca k tomu, aby nejaká osoba alebo tovar požívali neoprávnene výhody poskytované týmto Dohovorom, vystavuje páchateľa trestu podľa zákonov krajiny, v ktorej bol priestupok spáchaný, prípadne zaplateniu poplatkov, ktoré sa inak pri dovoze vyžadujú.
Článok 10
Ustanovenia tohto Dohovoru nebránia ukladaniu obmedzení a vykonávaniu kontroly podľa vnútroštátnych predpisov s ohľadom na požiadavky verejnej morálky, verejnej bezpečnosti, hygieny a zdravotníctva alebo s ohľadom na veterinárne alebo fytopatologické záujmy.
Článok 11
Pre účely tohto Dohovoru územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, môžu sa považovať za jediné územie.
Článok 12
Ustanovenia tohto Dohovoru určujú minimálne úľavy, ktoré sa majú poskytovať, a nebránia zavedeniu väčších úľav, ktoré poskytujú alebo by mohli poskytovať v budúcnosti niektoré zmluvné strany na základe svojich predpisov alebo na základe dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.
KAPITOLA V
Záverečné ustanovenia
Článok 13
(1)
Zmluvné strany sa zídu kedykoľvek to bude potrebné, aby posúdili vykonávanie tohto Dohovoru a najmä aby zabezpečili jeho jednotný výklad a vykonávanie.
(2)
Tieto zasadania zvoláva Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany; pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak, budú sa tieto zasadania konať v sídle Rady pre colnú spoluprácu. Rokovací poriadok pre tieto zasadania ustanovia zmluvné strany.
(3)
Rozhodnutia zmluvných strán sa prijímajú najmenej dvojtretinovou väčšinou prítomných a hlasujúcich strán.
(4)
Zmluvné strany nemôžu urobiť platné rozhodnutia, ak ich nie je prítomná nadpolovičná väčšina.
Článok 14
(1)
Všetky spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru budú pokiaľ možno upravované cestou priameho rokovania medzi zúčastnenými stranami.
(2)
Spory, ktoré sa nevyriešia priamym rokovaním, predložia strany v spore zmluvným stranám, ktoré ich preskúmajú a prijmú odporúčanie na ich urovnanie.
(3)
Strany v spore sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie zmluvných strán ako záväzné.
Článok 15
(1)
Zmluvnou stranou tohto Dohovoru sa môže stať vláda každého členského štátu Rady pre colnú spoluprácu a vláda každého členského štátu Organizácie Spojených národov alebo ich špecializovaných agencií:
a)
podpísaním Dohovoru bez výhrady ratifikácie,
b)
ratifikáciou Dohovoru po podpísaní s výhradou ratifikácie, alebo
c)
prístupom k Dohovoru.
(2)
Tento Dohovor bude otvorený na podpis vládam štátov uvedených v odseku 1 tohto článku do 31. marca 1961 v sídle Rady pre colnú spoluprácu v Bruseli. Po tomto dátume im bude otvorený na prístup.
(3)
V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto článku podlieha Dohovor schváleniu podľa ústavných predpisov štátov, ktoré Dohovor podpísali.
(4)
Vláda štátu, ktorý nie je členom organizácií uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorej sa zašle na žiadosť zmluvných strán pozvanie Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu, môže sa stať zmluvnou stranou tohto Dohovoru prístupom po tom, keď tento Dohovor vstúpi v platnosť.
(5)
Ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené u Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu.
Článok 16
(1)
Tento Dohovor vstúpi v platnosť o tri mesiace po tom, keď ho päť štátov uvedených v odseku 1 článku 15 tohto Dohovoru podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.
(2)
Pre každý štát, ktorý Dohovor bude ratifikovať alebo k nemu pristúpi po tom, keď ho 5 štátov podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, vstúpi tento Dohovor v platnosť tri mesiace po uložení jeho ratifikačných listín alebo listín o prístupe.
Článok 17
(1)
Tento Dohovor je uzavretý na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana ho však môže vypovedať kedykoľvek po dni, keď podľa článku 16 vstúpil v platnosť.
(2)
Výpoveď musí byť oznámená písomne listinou, ktorá bude uložená u Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu.
(3)
Výpoveď vstúpi v platnosť šesť mesiacov po tom, keď Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu dostane listinu o výpovedi.
Článok 18
(1)
Zmluvné strany môžu odporúčať zmeny tohto Dohovoru.
(2)
Text takto odporúčaného návrhu na zmenu oznámi Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu všetkým zmluvným stranám, vládam všetkých ostatných signatárov alebo štátov, ktoré pristúpili k Dohovoru, Generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode.
(3)
Každý návrh na zmenu, ktorý bol oznámený podľa predchádzajúceho odseku, bude sa považovať za prijatý, ak žiadna zmluvná strana nepodá proti nemu námietky do šiestich mesiacov odo dňa, keď Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu oznámil tento návrh.
(4)
Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu oznámi všetkým zmluvným stranám, či bola vyslovená námietka proti návrhu na zmenu Dohovoru; ak niet námietok, zmena vstúpi v platnosť pre všetky zmluvné strany tri mesiace po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku.
(5)
Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu oznámi všetkým zmluvným stranám, ostatným signatárom a štátom, ktoré pristúpili k Dohovoru, Generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode zmeny prijaté alebo považované za prijaté.
(6)
Predpokladá sa, že každá vláda, ktorá ratifikuje tento Dohovor alebo k nemu pristupuje, prijala zmeny, ktoré vstúpili v platnosť do času, keď boli uložené jej ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 19
(1)
Každá vláda môže v čase podpisu bez výhrady ratifikácie, v čase ratifikácie alebo v čase prístupu alebo i neskôr vyhlásiť oznámením zaslaným Generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu, že tento Dohovor platí pre všetky územia alebo pre určité územie za medzinárodné styky ktorého má zodpovednosť; Dohovor bude platiť na týchto územiach tri mesiace po tom, keď Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu dostane toto oznámenie, nie však skôr, ako tento Dohovor vstúpi pre túto vládu v platnosť.
(2)
Každá vláda, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku o rozšírení pôsobnosti tohto Dohovoru na územie, za medzinárodné styky ktorého je zodpovedná, môže oznámiť Generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu podľa ustanovenia čl. 17 tohto Dohovoru, že tento Dohovor sa nebude naďalej vzťahovať na uvedené územie.
Článok 20
(1)
Každá zmluvná strana bude môcť vyhlásiť v čase podpisu alebo ratifikácie tohto Dohovoru alebo v čase, keď k nemu pristúpi, že sa cíti viazanou článkom 2 Dohovoru, len pokiaľ ide o obaly, ktoré neboli dovezené v dôsledku nákupu, nákupu na splátky alebo podľa obdobného kontraktu osobou usadenou alebo majúcou sídlo na jej území.
(2)
Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek zrušiť túto výhradu oznámením, ktoré zašle Generálnemu tajomníkovi Rady pre colnú spoluprácu.
(3)
Žiadna iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.
Článok 21
Generálny tajomník Rady pre colnú spoluprácu bude oznamovať signatárom a štátom, ktoré pristúpili k tomuto Dohovoru, Generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a zmluvným stranám Všeobecnej dohody o clách a obchode:
a)
podpisy, ratifikácie a prístupy k Dohovoru podľa článku 15;
b)
dátum, kedy tento Dohovor vstúpi v platnosť podľa článku 16;
c)
výpovede oznámené podľa článku 17;
d)
nadobudnutie platnosti každej zmeny podľa článku 18;
e)
oznámenia, ktoré dostal podľa článku 19;
f)
vyhlásenia a oznámenia, ktoré dostal podľa odseku 1 a 2 článku 20.
Článok 22
Tento Dohovor bude na žiadosť Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu zaregistrovaný v súlade s článkom 102 Charty Spojených národov v Sekretariáte Spojených národov.
i)
Na dôkaz čoho podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.
ii)
Dané v Bruseli šiesteho októbra tisíc deväťsto šesťdesiat v jazyku francúzskom a anglickom, pričom obidve znenia sú rovnako autentické, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené u Generálneho tajomníka Rady pre colnú spoluprácu, ktorý odovzdá jeho overené odpisy všetkým signatárom a štátom, ktoré pristúpili k tomuto Dohovoru.
COLNÝ DOHOVOR o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo pre použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach
Preambula
Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,
zhromaždené pod záštitou Rady colnej spolupráce, riadiac sa s Hospodárskou komisiou Spojených národov pre Európu (ECE) a s Výchovnou, vedeckou a kultúrnou organizáciou Spojených národov (UNESCO),
majúc na zreteli návrhy podané predstaviteľmi medzinárodného obchodu a inými záujemcami,
prajúc si uľahčiť vystavovanie tovaru na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri iných podobných udalostiach obchodného, výchovného, vedeckého, kultúrneho alebo dobročinného rázu,
v presvedčení, že prijatie všeobecných pravidiel o colnom prejednávaní takéhoto tovaru by poskytlo značné výhody medzinárodnému obchodu a podporilo by medzinárodnú výmenu myšlienok a vedomostí,
dohodli sa na tomto:
KAPITOLA I
Definícia
Článok 1
Pre účely tohto Dohovoru:
a)
výraz „udalosť“ znamená:
1.
obchodnú, priemyslovú, poľnohospodársku alebo živnostenskú výstavu, veľtrh alebo inú podobnú prehliadku, alebo
2.
výstavu alebo zasadanie, ktoré sú organizované hlavne pre dobročinné účely, alebo
3.
výstavu alebo zasadanie, ktoré sa usporadúvajú hlavne na podporu všetkých druhov vedy, umenia, živností, športu alebo vedeckej, výchovnej alebo kultúrnej činnosti a priateľstva medzi národmi alebo na podnietenie náboženského poznania alebo bohoslužieb, alebo
4.
zasadania predstaviteľov akejkoľvek medzinárodnej organizácie alebo medzinárodnej skupiny organizácií, alebo
5.
reprezentačné zasadania úradnej alebo pamiatkovej povahy, mimo výstav usporiadaných pre súkromné účely v predajniach alebo v obchodných miestnostiach s úmyslom predať zahraničný tovar,
b)
výraz „dovozné clo“ znamená colné a ostatné poplatky a dane vyberané pri dovoze alebo v súvislosti s dovozom a zahrňuje všetky vnútroštátne dane a spotrebné poplatky platené z dovezeného tovaru, ale nezahrňuje poplatky a dávky, ktoré sú obmedzené do výšky približných nákladov poskytovaných služieb a nepredstavuje nepriamu podporu domácim výrobkom alebo zdaneniu dovozu pre fiskálne účely,
c)
výraz „dočasné oslobodenie“ znamená dočasný dovoz oslobodený od dovozných poplatkov a dovozných zákazov a obmedzení určený na spätný vývoz,
d)
výraz „Rada“ znamená organizáciu ustavenú Dohovorom o zriadení Rady colnej spolupráce podpísaným 15. decembra 1950 v Bruseli, e) výraz „osoba“ znamená ako fyzické, tak aj právnické osoby, okrem ak by z textu vyplývala iná súvislosť.
KAPITOLA II
Dočasné oslobodenie
Článok 2
(1)
Dočasné oslobodenie sa bude poskytovať:
a)
tovaru určenému pre vystavovanie alebo predvádzanie pri nejakej udalosti,
b)
tovaru určenému pre používanie v spojení s vystavovaním zahraničných výrobkov pri nejakej udalosti, včítane:
i)
tovaru nevyhnutného pre účely predvádzania cudzích strojov alebo prístrojov na vystavovanie,
ii)
materiálu pre stavbu a výzdobu, včítane elektrického zariadenia pre dočasné stánky zahraničných vystavovateľov,
iii)
reklamného a prevádzacieho materiálu, ktorý je preukázateľne propagačným materiálom pre zahraničný vystavovaný tovar, napr. zvukové záznamy, filmy a diapozitívy, práve tak ako prístroje pre ich používanie,
c)
zariadeniu včítane interpretačných prístrojov, zvukového zariadenia a filmov výchovného, vedeckého alebo kultúrneho charakteru určených pre používanie pri medzinárodných zasadaniach, konferenciách alebo kongresoch.
(2)
Výhody uvedené v odseku 1 tohto článku budú sa povoľovať za predpokladu, že
a)
tovar bude spôsobilý na preukaz totožnosti pri spätnom dovoze, b) počet alebo množstvo totožných predmetov bude primerané vzhľadom na účel dovozu,
c)
colné úrady krajiny dočasného dovozu budú presvedčené, že sa podmienky tohto Dohovoru budú dodržiavať.
Článok 3
Ak tak nedovolia zákony a predpisy krajiny dočasného dovozu tovaru, ktorému sa priznáva dočasné oslobodenie, nesmie sa, pokiaľ je predmetom výhod poskytovaných týmto Dohovorom:
a)
požičiavať alebo používať akýmkoľvek spôsobom na prenajímanie alebo za odmenu alebo
b)
vzďaľovať z miesta udalosti.
Článok 4
(1)
Tovar, ktorému sa poskytuje dočasné oslobodenie, bude vyvezený späť do 6 mesiacov od dátumu dovozu. Colné úrady krajiny dočasného dovozu môžu však vyžadovať s ohľadom na okolnosti a obzvlášť na trvanie a povahu udalosti, aby tovar bol vyvezený počas kratšieho obdobia, ktoré však má trvať aspoň jeden mesiac po ukončení udalosti.
(2)
Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 tohto článku môžu colné úrady povoliť, aby takýto tovar, ktorý sa má vystavovať alebo používať pri nejakej neskoršej udalosti, zostal v krajine dočasného dovozu podliehajúcej dodržaniu podmienok, ktoré sa vyžadujú podľa zákonov a predpisov tejto krajiny za predpokladu, že tovar bude vyvezený späť do jedného roku od dátumu dovozu.
(3)
Z platných dôvodov môžu colné úrady v medziach ustanovených zákonmi a predpismi krajiny dočasného dovozu buď povoliť dlhšiu lehotu, než aká je uvedená v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo predĺžiť začiatočnú lehotu.
(4)
Ak nemôže byť tovar, ktorému sa poskytlo dočasné oslobodenie, vyvezený späť v dôsledku konfiškácie, inej než konfiškácie spôsobenej žalobou súkromných osôb, odloží sa požiadavka spätného vývozu podľa tohto článku po čas trvania konfiškácie.
Článok 5
(1)
Nehľadiac na požiadavku spätného vývozu ustanovenú týmto Dohovorom, nebude sa vyžadovať spätný vývoz ťažko poškodeného tovaru, tovaru nepatrnej hodnoty a tovaru podliehajúceho skaze za predpokladu, že tovar podľa požiadavky colných úradov:
a)
podrobí sa dovoznému clu, ktorému podlieha, alebo
b)
prenechá sa bez všetkých výdavkov štátnej pokladnici krajiny, do ktorej bol dočasne dovezený, alebo
c)
zničí sa pod úradným dozorom bez výdavkov štátnej pokladnice krajiny, do ktorej bol dočasne dovezený.
(2)
S tovarom, ktorému sa poskytlo dočasné oslobodenie, možno naložiť inak než vyviezť ho späť, najmä možno ho použiť pre domácu potrebu v súlade s podmienkami a platnými predpismi podľa zákonov a nariadení krajiny dočasného dovozu týkajúcich sa tovaru dovezeného priamo z cudziny.
KAPITOLA III
Odpustenie dovozného cla
Článok 6
(1)
Ak nebola ohlásená výhrada na niektorý tovar podľa podmienok článku 23 tohto Dohovoru, nebude sa dovozné clo vyberať, nebudú sa aplikovať zákazy a obmedzenia, a ak bolo povolené dočasné oslobodenie, nebude sa vyžadovať spätný vývoz pri tomto tovare:
a)
malé vzorky, ktoré reprezentujú cudzí tovar vystavovaný pri nejakej udalosti včítane vzoriek potravín a nápojov, buď dovezených vo forme vzoriek alebo vyrobených z prevažnej časti z dovezeného materiálu pri nejakej udalosti za predpokladu, že
i)
sú dodané vyplatene zo zahraničia a že sa používajú výhradne zdarma na rozdelenie návštevníkom udalosti, pre súkromnú potrebu alebo spotrebu osôb, ktorým boli rozdelené,
ii)
sú preukázateľné ako propagačné vzorky jednotlivo malých hodnôt,
iii)
nehodia sa pre obchodné účely a sú, kde je to možné, balené v značne menšom množstve, než býva najmenšie maloobchodné balenie,
iv)
vzorky potravín a nápojov, ktoré nie sú dodávané v balíčkoch, ako je uvedené v bode iii), sa spotrebúvajú pri udalosti a
v)
úhrnná hodnota a množstvo vzoriek je podľa mienky colných úradov krajiny dovozu primerané vzhľadom na povahu udalosti, počet návštevníkov a na rozsah vystavovateľovej účasti.
b)
Tovar dovezený len na predvádzanie alebo pre účely predvádzania činnosti zahraničného stroja alebo prístroja vystavovaného na udalosti a spotrebovaný alebo zničený počas takéhoto predvádzania za predpokladu, že úhrn hodnoty a množstvo takého tovaru je podľa mienky colných úradov krajiny dovozu primerané vzhľadom na povahu udalosti, počet návštevníkov a na rozsah vystavovateľovej účasti.
c)
Výrobky nízkej hodnoty používané pri stavbe, vybavení alebo výzdobe dočasných stánkov cudzích vystavovateľov na nejakej udalosti, napr. farby, laky a tapety.
d)
Tlačivá, katalógy, obchodné zprávy, cenníky, propagačné letáky, kalendáre ilustrované i neilustrované, nezarámované fotografie, ktoré sú preukázateľne reklamným materiálom cudzieho vystavovaného tovaru na nejakej udalosti, za predpokladu, že
i)
boli dodané z cudziny vyplatene a budú sa rozdávať výhradne zdarma návštevníkom udalosti a
ii)
úhrnná hodnota a množstvo takého tovaru je podľa mienky colných úradov krajiny dovozu primerané vzhľadom na povahu udalosti, počet návštevníkov a na rozsah vystavovateľovej účasti.
(2)
Ustanovenia odseku 1 tohto článku neplatia pre alkoholické nápoje, tabakový tovar a pohonné hmoty.
Článok 7
Písomnosti, záznamy, tlačivá a ostatné dokumenty, ktoré boli dovezené pre potrebu ako takú alebo v spojitosti s medzinárodnými sjazdami, konferenciami alebo kongresmi, budú oslobodené od dovozného cla a oslobodené od akýchkoľvek dovozných zákazov a obmedzení.
KAPITOLA IV
Zjednodušenie colných formalít
Článok 8
Každá zmluvná strana zníži na minimum colné formality vyžadované v spojitosti s výhodami ustanovenými týmto Dohovorom. Všetky predpisy týkajúce sa takých formalít budú ihneď zverejnené.
Článok 9
(1)
V prípadoch, keď zmluvná strana požaduje zábezpeku v súlade s podmienkami upravujúcimi poskytovanie výhod ustanovených týmto Dohovorom, suma takejto zábezpeky nemá presahovať výšku vyžadovateľného dovozného cla o viac ako 10 %.
(2)
Také zmluvné strany sa budú snažiť prijať vo všetkých prípadoch, keď je to možné, zábezpeku od organizátora udalosti alebo od nejakej inej osoby schválenej colnými úradmi namiesto jednotlivej zábezpeky, ktorá by sa mohla vyžadovať podľa odseku 1 tohto článku.
Článok 10
(1)
Colná prehliadka a konanie pri dovoze a spätnom vývoze tovaru, ktorý má byť alebo bol vystavovaný či použitý pri nejakej udalosti, uskutočnia sa, ak je to možné, pri tejto udalosti.
(2)
Každá zmluvná strana sa bude snažiť vo všetkých prípadoch, kde to bude považovať za vhodné vzhľadom na dôležitosť a rozsah udalosti, o zriadenie colného úradu po primeraný čas priamo v miestnostiach udalosti konanej na jej území.
(3)
Tovar, ktorému sa poskytlo dočasné oslobodenie, môže sa vyviezť späť v jednej alebo v niekoľkých zásielkach cez ktorýkoľvek colný úrad príslušný pre takéto úkony; takýto spätný vývoz nebude obmedzený len na colný úrad dovozu, okrem prípadov, keď za účelom využitia zjednodušeného konania dovozca vykonáva spätný vývoz svojho tovaru cez dovoznú colnicu.
KAPITOLA V
Rôzne ustanovenia
Článok 11
Výrobky získané príležitostne počas udalosti z dočasne dovezeného tovaru ako výsledok predvádzania vystavovaného stroja alebo prístroja sú podrobené ustanoveniam tohto Dohovoru.
Článok 12
Ustanovenia tohto Dohovoru ustanovujú len minimálne úľavy, aké možno dosiahnuť, a nebránia zavedeniu väčších výhod, ktoré určité zmluvné strany povoľujú alebo môžu v budúcnosti povoľovať jednostrannými ustanoveniami alebo na základe dvojstranných či viacstranných dohôd.
Článok 13
Pre účely tohto Dohovoru územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, môžu sa považovať za jedno územie.
Článok 14
Ustanovenia tohto Dohovoru nevylučujú použitie:
a)
vnútroštátnych alebo zmluvných ustanovení nie colnej povahy upravujúcich organizáciu udalosti,
b)
zákazov alebo obmedzení podľa národných zákonov a predpisov týkajúcich sa verejnej morálky alebo poriadku, verejnej
bezpečnosti, hygieny alebo zdravia, zverolekárskej alebo fytopatologickej ochrany alebo ochrany patentov, ochranných známok a autorského práva.
Článok 15
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Dohovoru, akékoľvek zamieňanie, nepravdivé deklarovanie alebo čin spôsobujúci, že nejaká osoba alebo tovar ťaží neoprávnene z výhod poskytovaných týmto Dohovorom, robí páchateľa zodpovedným v krajine, kde bol trestný čin spáchaný, na trest predpísaný zákonmi a predpismi tejto krajiny a na zaplatenie uloženého dovozného cla.
KAPITOLA VI
Záverečné ustanovenia
Článok 16
(1)
Zmluvné strany sa stretnú, kedykoľvek je to potrebné, aby posúdili vykonávanie tohto Dohovoru a zvlášť aby posúdili opatrenia na zabezpečenie jednotnosti výkladu a vykonávanie tohto Dohovoru.
(2)
Takéto zasadania zvoláva Generálny tajomník Rady na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak nerozhodnú zmluvné strany inak, zasadanie sa bude konať v sídle Rady.
(3)
Zmluvné strany ustanovia pravidlá konania týchto zasadaní. Rozhodnutie zmluvných strán má byť prijaté nie menej ako dvojtretinovou väčšinou všetkých zmluvných strán prítomných na zasadaní a hlasujúcich.
(4)
Zmluvné strany nemôžu o nejakej veci rozhodovať, ak ich nie je prítomná viac ako polovica.
Článok 17
(1)
Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru urovná sa, pokiaľ to bude možné, priamym rokovaním medzi nimi.
(2)
Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, predložia sporné strany zmluvným stranám zvolaným podľa článku 16 tohto Dohovoru. Tieto strany spor preskúmajú a prijmú odporúčanie na jeho urovnanie.
(3)
Sporné zmluvné strany sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčanie zmluvných strán ako záväzné.
Článok 18
(1)
Ktorýkoľvek štát - člen Rady, a ktorýkoľvek štát - člen Spojených národov alebo ich osobitných agencií sa môžu stať zmluvnými stranami tohto Dohovoru:
a)
jeho podpísaním bez výhrady ratifikácie,
b)
uložením dokladov o ratifikácii po podpísaní s výhradou ratifikácie, alebo
c)
pristúpením k tomuto Dohovoru.
(2)
Tento Dohovor bude vyložený do 31. marca 1962 na podpísanie v sídle Rady v Bruseli štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku. Potom bude otvorený na ich prístup.
(3)
V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto článku tento Dohovor podlieha ratifikácii podpisujúcich štátov v súlade s ich ústavnými procedúrami.
(4)
Každý štát, ktorý nie je členom organizácií zmienených v odseku 1 tohto článku a ktorému sa na žiadosť zmluvných strán zašle pozvanie Generálneho tajomníka Rady, môže sa stať zmluvnou stranou tohto Dohovoru pristúpením k tomuto Dohovoru po tom, čo nadobudol účinnosť.
(5)
Doklady o ratifikácii alebo pristúpení budú uložené u Generálneho tajomníka Rady.
Článok 19
(1)
Tento Dohovor vstúpi v platnosť tri mesiace po tom, keď päť štátov uvedených v odseku 1 článku 18 ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje doklady o ratifikácii alebo pristúpení.
(2)
Pre štát ratifikujúci alebo pristupujúci k tomuto Dohovoru po tom, keď päť štátov ho podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoje doklady o ratifikácii alebo prístupe, vstúpi tento Dohovor v platnosť tri mesiace po tom, keď tento štát uloží svoje dokumenty o ratifikácii alebo pristúpení.
Článok 20
(1)
Tento Dohovor má neobmedzené trvanie, ktorákoľvek zmluvná strana ho však môže podľa článku 19 kedykoľvek po dátume jeho nadobudnutia účinnosti vypovedať.
(2)
Výpoveď sa písomne oznamuje listinou uloženou u Generálneho tajomníka Rady.
(3)
Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po prijatí listiny o výpovedi Generálnym tajomníkom Rady.
Článok 21
(1)
Zmluvné strany v zhode s článkom 16 tohto Dohovoru môžu odporučiť pozmeňovacie návrhy k tomuto Dohovoru.
(2)
Text všetkých návrhov takto odporúčaných doručí Generálny tajomník Rady každej zmluvnej strane, všetkým ostatným štátom, ktoré podpísali Dohovor alebo k nemu pristúpili, Generálnemu tajomníkovi Spojených národov a UNESCO.
(3)
V lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol odporúčaný pozmeňovací návrh doručený, môže každá zmluvná strana oznámiť Generálnemu tajomníkovi Rady:
a)
že má námietky k odporúčanému návrhu alebo
b)
že, hoci hodlá odporúčaný návrh prijať, nie sú ešte v jej krajine splnené podmienky potrebné pre prijatie takejto pripomienky.
(4)
Ak podáva zmluvná strana Generálnemu tajomníkovi Rady zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, môže, pokiaľ ešte neupovedomila Generálneho tajomníka o svojom prijatí odporúčaného návrhu, predložiť námietky k tomuto návrhu do deviatich mesiacov nasledujúcich po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku.
(5)
Ak sú podávané námietky k odporúčanému návrhu v zhode s podmienkami podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, nebude sa návrh považovať za prijatý a nevstúpi v platnosť.
(6)
Ak nebudú podané námietky k odporúčanému návrhu podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, bude sa návrh považovať za prijatý od nižšie uvedeného dátumu:
a)
ak žiadna zmluvná strana neposlala zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3,
b)
ak niektorá zmluvná strana pošle zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, v najbližších z týchto dvoch termínov:
i)
deň, keď všetky zmluvné strany, ktoré poslali takéto zprávy, oznámili Generálnemu tajomníkovi Rady svoj súhlas s odporúčaným návrhom za predpokladu, že všetky prijatia boli oznámené pred uplynutím šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku, bude sa považovať za dátum uplynutia zmienenej šesťmesačnej lehoty,
ii)
dátum uplynutia deväťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 4 tohto článku.
(7)
Každý návrh považovaný za prijatý vstúpi v platnosť šesť mesiacov po dátume, ku ktorému sa považuje za prijatý.
(8)
Generálny tajomník Rady oznámi, pokiaľ možno čo najskôr, všetkým zmluvným stranám námietky k odporúčanému návrhu urobené podľa odseku 3 písm. a) a o všetkých zprávach, ktoré dostal podľa odseku 3 písm. b) tohto článku. Dodatočne informuje všetky zmluvné strany, či zmluvná strana alebo strany, ktoré poslali takéto zprávy, podali námietky k odporúčanému návrhu alebo ho prijali.
(9)
Pri každom štáte ratifikujúcom alebo pristupujúcom k tomuto Dohovoru má sa za to, že súhlasí so všetkými doplňujúcimi návrhmi k tomuto Dohovoru, ktoré vstúpili v platnosť dňom uloženia dokladu o ratifikácii alebo prístupe.
Článok 22
(1)
Každý štát môže v čase podpisu tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo pristúpenia alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť v nóte zaslanej Generálnemu tajomníkovi Rady, že sa tento Dohovor rozširuje na všetky alebo na niektoré územia, za medzinárodné vzťahy ktorých je zodpovedný, a Dohovor sa rozšíri na územia vymenované v nóte tri mesiace po dátume prijatia tohto oznámenia Generálnym tajomníkom Rady, nie však skôr ako Dohovor nadobudne účinnosť v dotyčnom štáte.
(2)
Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, ktorým sa rozširuje tento Dohovor na územie, za medzinárodné vzťahy ktorého je zodpovedný, môže oznámiť Generálnemu tajomníkovi Rady v zhode s ustanovením článku 20 tohto Dohovoru, že na dotyčné územie sa nebude ďalej používať tento Dohovor.
Článok 23
(1)
Každý štát môže vyhlásiť v čase podpisu, ratifikácie alebo prístupu k tomuto Dohovoru alebo oznámiť Generálnemu tajomníkovi Rady po tom, čo sa stal zmluvnou stranou Dohovoru, že sa necíti viazaný ustanovením článku 6 odseku 1 písm. a) tohto Dohovoru. V takomto vyhlásení a oznámení treba uviesť určitý tovar, pre ktorý je urobená výhrada. Oznámenie adresované Generálnemu tajomníkovi vstúpi v platnosť deväťdesiaty deň po tom, keď ho Generálny tajomník dostal.
(2)
Ak niektorá zmluvná strana vysloví výhradu podľa odseku 1 tohto článku, ostatné zmluvné strany nebudú viazané v styku s touto zmluvnou stranou článkom 6 ods. 1 písm. a) tohto Dohovoru, pokiaľ sa týka tovaru uvedeného v tejto výhrade.
(3)
Každá zmluvná strana, ktorá vyslovila výhradu ustanovenú v odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek odvolať túto výhradu oznámením Generálnemu tajomníkovi Rady.
(4)
Iná výhrada k tomuto Dohovoru nie je prípustná.
Článok 24
Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ostatným podpisujúcim a pristupujúcim štátom, Generálnemu tajomníkovi Spojených národov a UNESCO:
a)
podpisy, ratifikácie a pristúpenia podľa článku 18 tohto Dohovoru,
b)
dátum účinnosti tohto Dohovoru podľa článku 19,
c)
výpovede a vyhlásenia podľa článku 20,
d)
všetky návrhy považované za prijaté v zhode s článkom 21 a dátum nadobudnutia účinnosti týchto pripomienok,
e)
vyhlásenia a oznámenia došlé podľa článku 22,
f)
vyhlásenia a oznámenia urobené v zhode s článkom 23, odsekom 1 a 3 a dátum, kedy výhrady alebo odvolania výhrad vstúpia v platnosť.
Článok 25
Podľa článku 102 Charty Spojených národov bude na žiadosť Generálneho tajomníka Rady tento Dohovor zaregistrovaný na Sekretariáte Spojených národov.
Na dôkaz toho nižšie podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.
Vyhotovené v Bruseli 8. dňa mesiaca júna tisíc deväťsto šesťdesiateho prvého v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť, v jednom origináli, ktorý bude uložený u Generálneho tajomníka Rady, ktorý odovzdá overené kópie všetkým štátom uvedeným v článku 18 odseku 1 tohto Dohovoru.
COLNÝ DOHOVOR o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania
Preambula
Štáty, ktoré podpísali tento Dohovor,
zhromaždené pod záštitou Rady colnej spolupráce a zmluvných strán Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), riadiac sa s Organizáciou Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu (UNESCO),
majúc na zreteli návrhy podané predstaviteľmi medzinárodného obchodu a inými záujemcami na rozšírenie bezcolnosti pri dočasnom dovoze,
v presvedčení, že prijatie všeobecných pravidiel o dočasnom bezcolnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania by uľahčilo medzinárodnú výmenu odborných vedomostí a techniky,
dohodli sa na tomto:
KAPITOLA I
Definícia
Článok 1
Pre účely tohto Dohovoru:
a)
výraz „dovozné clo“ znamená colné a ostatné poplatky a dane vyberané pri dovoze alebo v spojení s dovozom a zahrňuje všetky vnútroštátne dane a spotrebné poplatky platené z dovezeného tovaru, ale nezahrňuje poplatky a dávky, ktoré sú obmedzené do výšky približných nákladov poskytovaných služieb a nepredstavujú nepriamu podporu domácim výrobkom alebo zdaneniu dovozu pre fiskálne účely;
b)
výraz „dočasné oslobodenie“ znamená dočasný dovoz oslobodený od dovozných poplatkov a dovozných zákazov a obmedzení určený na spätný vývoz;
c)
výraz „Rada“ znamená organizáciu ustanovenú Dohovorom o zriadení Rady colnej spolupráce podpísaným v Bruseli 15. decembra 1950;
d)
výraz „osoba“ znamená ako fyzické, tak aj právnické osoby, okrem ak by z textu vyplývala iná súvislosť.
KAPITOLA II
Dočasné oslobodenie
Článok 2
Každá zmluvná strana viazaná ktoroukoľvek prílohou k tomuto Dohovoru poskytne dočasné oslobodenie zariadeniu uvedenému v tej-ktorej prílohe pri zachovaní podmienok vymenovaných v článku 1 až 22 a v dotyčnej prílohe. Výraz „zariadenie“ zahrňuje takisto všetky príslušné pomocné prístroje a súčiastky príslušenstva.
Článok 3
V prípadoch, keď zmluvná strana požaduje zábezpeku v súlade s podmienkami týkajúcimi sa dočasného oslobodenia, suma takejto zábezpeky nemá presahovať výšku predpísaného dovozného cla o viac ako 10 %.
Článok 4
Zariadenie, ktorému sa poskytuje dočasné oslobodenie, bude vyvezené späť do šiestich mesiacov od dátumu dovozu. Z platných dôvodov môžu colné úrady v medziach ustanovených zákonmi a predpismi krajiny dočasného dovozu buď poskytnúť dlhšiu lehotu alebo rozšíriť začiatočnú.
Článok 5
Zariadenie, ktorému sa dočasné oslobodenie poskytuje, môže byť vyvezené späť v jednej alebo v niekoľkých zásielkach do ktorejkoľvek krajiny cez ktorýkoľvek colný úrad príslušný pre takéto úkony; takýto spätný vývoz nebude obmedzený len na dovozný colný úrad.
Článok 6
(1)
Bez ohľadu na požiadavku vývozu ustanovenú týmto Dohovorom nebude sa spätný vývoz všetkého alebo len časti ťažko poškodeného tovaru a zariadenia vyžadovať, ak dôjde k nehode, ktorá bude riadne overená, a za predpokladu, že podľa rozhodnutia colných úradov
a)
podrobí sa dovoznému clu, ktorému podlieha; alebo
b)
prenechá sa bez všetkých výdavkov štátnej pokladnici krajiny, do ktorej bolo dočasne dovezené;
c)
zničí sa za úradného dozoru bez výdavkov štátnej pokladnice krajiny, do ktorej bolo dočasne dovezené.
(2)
Ak sa nemôže vyviezť späť celé zariadenie alebo časť zariadenia, ktorému bolo povolené dočasné oslobodenie, v dôsledku konfiškácie, a to inej než spôsobenej žalobou súkromných osôb, bude povinnosť spätného vývozu odložená po čas trvania konfiškácie.
Článok 7
Náhradným súčiastkam dovezeným na opravu dočasne oslobodeného zariadenia poskytnú sa tiež výhody ustanovené týmto Dohovorom.
KAPITOLA III
Rôzne ustanovenia
Článok 8
Pre vykonávanie tohto Dohovoru, prílohy alebo príloh platných pre niektorú zmluvnú stranu, bude sa táto príloha alebo tieto prílohy považovať za nedeliteľnú časť Dohovoru; pokiaľ sa týka tejto zmluvnej strany, akékoľvek odvolanie na Dohovor sa vzťahuje i na túto prílohu alebo na tieto prílohy.
Článok 9
Ustanovenia tohto Dohovoru ustanovujú len minimálne úľavy, aké sa môžu dosiahnuť. Nebránia použitiu väčších výhod, ktoré určité zmluvné strany poskytujú alebo môžu v budúcnosti poskytovať jednostrannými ustanoveniami alebo na základe dvojstranných či viacstranných dohôd.
Článok 10
Pre účely tohto Dohovoru územia zmluvných strán, ktoré tvoria colnú alebo hospodársku úniu, môžu sa považovať za jedno územie.
Článok 11
Ustanovenia tohto Dohovoru nevylučujú použitie zákazov a obmedzení podľa národných zákonov a predpisov týkajúcich sa verejnej morálky alebo poriadku, verejnej bezpečnosti, hygieny alebo zdravia, zverolekárskej alebo fytopatologickej ochrany, alebo ochrany patentov, ochranných známok a autorského práva.
Článok 12
Akékoľvek porušenie ustanovení tohto Dohovoru, akékoľvek zamieňanie, nepravdivé deklarovanie alebo čin spôsobujúci, že nejaká osoba alebo tovar ťaží neoprávnene z výhod poskytovaných týmto Dohovorom, robí páchateľa zodpovedným v krajine, kde bol trestný čin spáchaný, na trest predpísaný zákonmi a predpismi tejto krajiny a na zaplatenie uloženého dovozného cla.
KAPITOLA IV
Záverečné ustanovenia
Článok 13
(1)
Zmluvné strany sa stretnú, kedykoľvek to bude potrebné, aby posúdili pôsobnosť tohto Dohovoru a najmä aby posúdili opatrenia na zabezpečenie jednotnosti výkladu a vykonávania tohto Dohovoru.
(2)
Takéto zasadania bude zvolávať Generálny tajomník Rady na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak sa záležitosť, ktorá sa má preskúmať, týka len jednej alebo viacerých platných príloh, môže takúto žiadosť podať len zmluvná strana, ktorá je viazaná takouto prílohou alebo prílohami. Ak nerozhodnú zúčastnené zmluvné strany inak, bude sa zasadanie konať v sídle Rady.
(3)
Zmluvné strany ustanovia rokovací poriadok týchto zasadaní. Rozhodnutia zmluvných strán musia byť prijaté najmenej dvojtretinovou väčšinou zmluvných strán prítomných na zasadaní a zúčastňujúcich sa na hlasovaní. Ak ide o otázky týkajúce sa jednej alebo viacerých platných príloh, majú hlasovacie právo len tie zmluvné strany, ktoré sú touto alebo týmito prílohami viazané.
(4)
Zúčastnené zmluvné strany nemôžu rozhodnúť o nejakej veci, ak ich nie je prítomná viac ako polovica.
Článok 14
(1)
Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúcimi sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru urovná sa, pokiaľ to bude možné, priamym rokovaním medzi nimi.
(2)
Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, predložia sporné zmluvné strany zmluvným stranám zvolaným podľa článku 13 tohto Dohovoru; tieto strany spor preskúmajú a prijmú odporúčania na jeho urovnanie.
(3)
Sporné zmluvné strany sa môžu vopred dohodnúť, že prijmú odporúčania zmluvných strán ako záväzné.
Článok 15
(1)
Ktorýkoľvek štát - člen Rady a ktorýkoľvek štát - člen Spojených národov alebo ich osobitných agencií môže sa stať zmluvnou stranou tohto Dohovoru:
a)
podpísaním bez výhrady ratifikácie;
b)
uložením dokladov o ratifikácii po podpísaní s výhradou ratifikácie; alebo
c)
pristúpením k tomuto Dohovoru.
(2)
Tento Dohovor bude vyložený až do 31. marca 1962 na podpísanie v sídle Rady v Bruseli štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku. Potom bude otvorený na ich prístup.
(3)
V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) tohto článku podlieha tento Dohovor ratifikácii podpisujúcich štátov v súlade s ich ústavnými procedúrami.
(4)
Každý štát, ktorý nie je členom organizácií spomenutých v odseku 1 tohto článku a ktorému na žiadosť zmluvných strán zaslal pozvanie Generálny tajomník Rady, môže sa stať zmluvnou stranou tohto Dohovoru pristúpením k tomuto Dohovoru po tom, čo nadobudol účinnosť.
(5)
Každý štát uvedený v odseku 1 alebo 4 tohto článku označí pri podpise, ratifikácii alebo prístupe k tomuto Dohovoru prílohu alebo prílohy, ktorými bude viazaný. Môže neskôr oznámiť nótou zaslanou Generálnemu tajomníkovi Rady, že sa cíti takisto viazaný ďalšou alebo ďalšími prílohami.
(6)
Doklady o ratifikácii alebo prístupe budú uložené u Generálneho tajomníka Rady.
Článok 16
(1)
Tento Dohovor vstúpi v platnosť v spojení s určitou prílohou tri mesiace po tom, keď päť štátov uvedených v odseku 1 článku 15 ho podpíše bez výhrady ratifikácie alebo uloží svoje doklady o ratifikácii alebo prístupe a vyhlási sa za viazané spomenutou prílohou.
(2)
Pre štát ratifikujúci alebo pristupujúci k tomuto Dohovoru po tom, keď päť štátov ho podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoje doklady o ratifikácii alebo prístupe a vyhlásilo sa za viazané jednou prílohou alebo viacerými prílohami, tento Dohovor vstúpi v platnosť i s takouto prílohou alebo prílohami tri mesiace po tom, čo spomenutý štát uložil svoje doklady o ratifikácii alebo prístupe spoločne s vyhlásením, že sa cíti viazaný takouto prílohou alebo prílohami.
(3)
Pre každý štát, ktorý po podpísaní tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo po ratifikácii alebo prístupe k tomuto Dohovoru vyhlási, že sa cíti viazaný ďalšou prílohou, ktorou sa päť štátov vyhlásilo za viazané, vstúpi tento Dohovor v platnosť, pokiaľ sa takejto prílohy týka, tri mesiace po tom, čo tento štát oznámil svoj záväzok.
Článok 17
(1)
Tento Dohovor má neobmedzené trvanie, ktorákoľvek zmluvná strana ho však môže vypovedať kedykoľvek po dátume nadobudnutia jeho účinnosti podľa článku 16.
(2)
Výpoveď sa oznamuje písomne listinou uloženou u Generálneho tajomníka Rady.
(3)
Výpoveď vstúpi v platnosť šesť mesiacov po prijatí listiny o výpovedi Generálnym tajomníkom Rady.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 tohto článku sa budú vzťahovať aj na dodatky k tomuto Dohovoru. Každá zmluvná strana je oprávnená kedykoľvek po dátume nadobudnutia účinnosti podľa článku 16 Dohovoru vyhlásiť, že sa necíti ďalej za viazanú jednou alebo viacerými prílohami. Pri zmluvnej strane, ktorá vypovedala všetky prílohy, ktorými bola viazaná, bude sa považovať, že Dohovor vypovedala.
Článok 18
(1)
Zmluvné strany, ktoré sa zišli podľa článku 13 tohto Dohovoru, môžu odporučiť k tomuto Dohovoru pozmeňovacie návrhy.
(2)
Text všetkých pozmeňovacích návrhov takto odporúčaných oznámi Generálny tajomník Rady všetkým zmluvným stranám, všetkým ostatným štátom, ktoré Dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, Generálnemu tajomníkovi Spojených národov, zmluvným stranám GATT a UNESCO.
(3)
V lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa pozmeňovacie návrhy takto doručili, každá zmluvná strana, alebo ak sa pozmeňovací návrh týka len niektorej platnej prílohy, každá zmluvná strana viazaná touto prílohou môže oznámiť Generálnemu tajomníkovi Rady:
a)
že má námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu; alebo
b)
že, hoci hodlá odporúčaný pozmeňovací návrh prijať, neboli ešte v jej krajine splnené podmienky potrebné pre prijatie návrhu.
(4)
Ak zmluvná strana podáva Generálnemu tajomníkovi Rady zprávu podľa ustanovenia odseku 3 písm. b) tohto článku, môže, pokiaľ ešte formálne neupovedomila Generálneho tajomníka o svojom prijatí odporúčaného pozmeňovacieho návrhu, predložiť k tomuto návrhu námietky do deviatich mesiacov nasledujúcich po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku.
(5)
Ak sú podané námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu v zhode s podmienkami odsekov 3 a 4 tohto článku, návrh sa nebude považovať za prijatý a nevstúpi v platnosť.
(6)
Ak nebudú podané námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, bude sa pozmeňovací návrh považovať za prijatý od nižšie uvedeného dátumu:
a)
ak žiadna zmluvná strana nepodá zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3;
b)
ak niektorá zmluvná strana zašle zprávu podľa odseku 3 písm. b) tohto článku, v najbližšom z týchto dvoch termínov:
i)
deň, keď všetky zmluvné strany, ktoré poslali takéto zprávy, oznámili Generálnemu tajomníkovi Rady svoj súhlas s odporúčaným návrhom za predpokladu, že boli všetky prijatia oznámené pred uplynutím šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku, bude sa považovať za dátum uplynutia zmienenej šesťmesačnej lehoty;
ii)
dátum uplynutia deväťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 4 tohto článku.
(7)
Každý pozmeňovací návrh považovaný za prijatý vstúpi v platnosť šesť mesiacov po dátume, ku ktorému sa považuje za prijatý.
(8)
Generálny tajomník Rady oznámi, pokiaľ možno čo najskôr, všetkým zmluvným stranám námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu urobené podľa odseku 3 písm. a) a každú zprávu, ktorú dostal podľa odseku 3 písm. b) tohto článku. Dodatočne informuje všetky zmluvné strany, či zmluvná strana alebo strany, ktoré poslali takúto zprávu, podali námietky k odporúčanému pozmeňovaciemu návrhu alebo ho prijali.
(9)
Pri každom štáte ratifikujúcom alebo pristupujúcom k tomuto Dohovoru sa má za to, že prijal všetky pozmeňovacie návrhy k tomuto Dohovoru, ktorý vstúpil v platnosť dňom uloženia dokladu o ratifikácii alebo prístupe.
(10)
Pri každom štáte, ktorý po podpísaní tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo po ratifikácii alebo pristúpení k Dohovoru vyhlási, že sa cíti viazaný ďalšou prílohou, bude sa mať za to, že pristúpil na všetky pozmeňovacie návrhy k tomuto Dohovoru, ktoré vstúpili v platnosť ku dňu jeho oznámenia Generálnemu tajomníkovi Rady.
Článok 19
(1)
Každý štát môže v čase podpisu tohto Dohovoru bez výhrady ratifikácie alebo uloženia dokladov o ratifikácii alebo prístupe alebo kedykoľvek potom vyhlásiť nótou poslanou Generálnemu tajomníkovi Rady, že tento Dohovor sa rozširuje na všetky alebo na niektoré územia, za medzinárodné vzťahy ktorých je zodpovedný, a Dohovor sa rozšíri na územia vymenované v nóte tri mesiace po dátume prijatia tejto nóty Generálnym tajomníkom Rady, nie však skôr, ako Dohovor nadobudne účinnosť v dotyčnom štáte.
(2)
Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, ktorým sa rozširuje tento Dohovor na územie, za medzinárodné vzťahy ktorého je zodpovedný, môže oznámiť Generálnemu tajomníkovi Rady v zhode s ustanoveniami článku 17 tohto Dohovoru, že sa na dotyčnom území nebude ďalej tento Dohovor používať.
Článok 20
K tomuto Dohovoru nie je prípustná výhrada.
Článok 21
Generálny tajomník Rady oznámi všetkým zmluvným stranám, ostatným podpisujúcim a pristupujúcim štátom, Generálnemu tajomníkovi Spojených národov, zmluvným stranám GATT a UNESCO:
a)
podpisy, ratifikácie, pristúpenia a vyhlásenia podľa článku 15 tohto Dohovoru;
b)
dátum účinnosti tohto Dohovoru a každej z príloh v zhode s článkom 16;
c)
výpovede a vyhlásenia podľa článku 17;
d)
všetky pozmeňovacie návrhy považované za prijaté podľa článku 18 a dátum nadobudnutia účinnosti týchto návrhov;
e)
vyhlásenia a nóty došlé podľa článku 19.
Článok 22
Podľa článku 102 Charty Spojených národov bude tento Dohovor na žiadosť Generálneho tajomníka Rady zaregistrovaný na Sekretariáte Spojených národov.
Na dôkaz tohto nižšie podpísaní splnomocnenci podpísali tento Dohovor.
Spísané v Bruseli 8. dňa mesiaca júna roku tisíc deväťsto šesťdesiateho prvého v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, v jednom origináli, ktorý bude uložený u Generálneho tajomníka Rady, ktorý odovzdá overené kópie všetkým štátom uvedeným v článku 15 odseku 1 tohto Dohovoru.
PRÍLOHA A
Zariadenie pre tlač alebo pre rozhlasové alebo televízne vysielanie
I.
Definícia a podmienky
1.
Definícia
Pre účely tejto prílohy výraz „zariadenie pre tlač alebo pre rozhlasové alebo televízne vysielanie“ znamená zariadenie potrebné pre zástupcov tlače alebo rozhlasových a televíznych organizácií pri návšteve krajiny pre reportážne účely alebo vysielanie či natáčanie materiálu v rámci určeného programu.
2.
Podmienky pre poskytnutie dočasného oslobodenia
Zariadenie:
a)
má vlastniť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;
b)
má doviezť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;
c)
má byť spôsobilé na preukaz totožnosti pri spätnom vývoze za predpokladu, že sa v prípade nepoužitých zvukových či obrazových záznamov použijú najvhodnejšie prostriedky na zistenie totožnosti;
d)
má sa používať výhradne alebo pod osobným dozorom cestujúcej osoby;
e)
nebude predmetom nájomnej zmluvy alebo podobného dojednania, pri ktorom je osoba bývajúca alebo usadená v krajine dočasného dovozu jednou stranou za predpokladu, že táto podmienka nebude platiť v prípade vysielania spoločných rozhlasových alebo televíznych programov.
II.
Vysvetľujúci zoznam
A.
Zariadenie pre tlač, ako
písacie stroje;
fotografické alebo kinematografické kamery;
rozhlasové alebo obrazové vysielacie, natáčacie alebo reprodukčné prístroje;
nepoužité zvukové alebo obrazové záznamové prostriedky.
B.
Rozhlasové vysielacie zariadenie, ako
vysielacie a oznamovacie prístroje;
rozhlasové natáčacie alebo reprodukčné prístroje;
kontrolné a meracie nástroje a prístroje;
prevádzkové príslušenstvo (hodiny, stopky, kompasy, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, výhrevné a ventilačné prístroje atď.);
nepoužité zvukové natáčacie prostriedky.
C.
Televízne zariadenie, ako
televízne kamery;
telekinematické prístroje;
kontrolné a meracie nástroje a prístroje;
prenosné a retransmisné prístroje;
oznamovacie prístroje;
zvukové alebo obrazové záznamové a reprodukčné prístroje;
osvetľovacie zariadenie;
prevádzkové príslušenstvo (hodiny, stopky, kompasy, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, výhrevné a ventilačné prístroje atď.);
nepoužité zvukové alebo obrazové záznamové prostriedky;
ukážkové kópie filmov;
hudobné nástroje, kostýmy, kulisy a ostatné divadelné rekvizity.
D.
Dopravné prostriedky označené alebo zvlášť upravené pre účely vyššie vymenované.
PRÍLOHA B
Kinematografické zariadenie
I.
Definícia a podmienky
1.
Definícia
Pre účely tejto prílohy výraz „kinematografické zariadenie“ znamená zariadenie potrebné pre nejakú osobu navštevujúcu nejakú krajinu za účelom natáčania určitého filmu alebo filmov.
2.
Podmienky pre poskytnutie dočasného oslobodenia
Zariadenie:
a)
má vlastniť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;
b)
má doviezť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;
c)
má byť spôsobilé na preukaz totožnosti pri spätnom vývoze za predpokladu, že sa v prípade nepoužitých zvukových či obrazových záznamov použijú najvhodnejšie prostriedky na zistenie totožnosti;
d)
má sa používať výhradne alebo pod osobným dozorom hosťujúcej osoby s výhradou, že táto podmienka nebude platiť v prípade zariadenia dovezeného pre natáčanie filmu podľa koprodukčnej zmluvy, pri ktorej osoba bývajúca alebo zariadená v krajine dočasného dovozu je jednou stranou a ktorá je schválená príslušnými úradmi tejto krajiny podľa medzištátnej dohody týkajúcej sa kinematografickej koprodukcie;
e)
nebude predmetom nájomnej zmluvy alebo podobného dojednania, pri ktorom je osoba bývajúca alebo zariadená v krajine dočasného dovozu jednou stranou.
II.
Vysvetľujúci zoznam
A.
Zariadenie, ako
kamery všetkých druhov;
kontrolné a meracie nástroje a prístroje;
podstavce a stojany pre kamery;
osvetľovacie zariadenie;
zvukové záznamové alebo reprodukčné prístroje;
nevyvolané filmy alebo nepoužité zvukové záznamové prostriedky;
ukážkové kópie filmov;
prevádzkové príslušenstvo (hodiny, stopky, kompasy, generátory, transformátory, batérie a akumulátory, výhrevné a ventilačné zariadenie atď.);
hudobné nástroje, kostýmy, kulisy a ostatné divadelné rekvizity.
B.
Dopravné prostriedky určené alebo zvlášť upravené pre účely vyššie uvedené.
PRÍLOHA C
Ostatné odborné zariadenia
I.
Definícia a podmienky
1.
Definícia
Pre účely tejto prílohy výraz „ostatné odborné zariadenia“ znamená zariadenia neuvedené v ostatných prílohách tohto Dohovoru, potrebné pre výkon povolania, obchodu alebo odboru osoby, ktorá navštevuje krajinu pri plnení určitej úlohy. Nezahrňuje zariadenia, ktoré sa používajú pre vnútornú dopravu alebo pre priemyslovú výrobu alebo balenie tovaru alebo (okrem nástrojov) pre využitie prírodných zdrojov, pre obnovu, opravu alebo údržbu budov alebo pre presun pôdy a podobné práce.
2.
Podmienky pre poskytnutie dočasného oslobodenia
Zariadenie:
a)
má vlastniť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;
b)
má doviezť fyzická osoba bývajúca v cudzine alebo právnická osoba so sídlom v cudzine;
c)
má byť spôsobilé na preukaz totožnosti pri spätnom vývoze;
d)
má sa používať výhradne alebo pod osobným dozorom cestujúcej osoby.
II.
Vysvetľujúci zoznam
A.
Zariadenia pre montáž, pokusy, skúšanie, overovanie, kontrolu, údržbu alebo opravu strojov, závodov, dopravných prostriedkov atď. ako
nástroje;
meracie, kontrolné alebo skúšobné prístroje a zariadenia (pre teplotu, tlak, vzdialenosť, výšku, povrch, rýchlosť atď.) vrátane elektrických prístrojov (voltmetrov, ampérmetrov, meracích káblov, komparátorov, transformátorov, záznamových prístrojov atď.) a upínadiel;
prístroje a zariadenia pre fotografovanie strojov a zariadení počas alebo po montáži;
prístroje na prehliadku lodí.
B.
Zariadenia potrebné pre obchodníkov, obchodných poradcov, výrobných a finančných odborníkov a osoby vykonávajúce podobné povolania, ako
písacie stroje;
zvukové vysielacie, záznamové alebo reprodukčné prístroje;
kalkulačné stroje a prístroje.
C.
Zariadenia nevyhnutné pre odborníkov vykonávajúcich topografický prieskum alebo geofyzikálnu výskumnú prácu, ako
meracie nástroje a prístroje;
vŕtacie zariadenia;
vysielacie a oznamovacie zariadenia.
D.
Nástroje a prístroje potrebné pre lekárov, chirurgov, zverolekárov, pôrodné asistentky a osoby vykonávajúce podobné povolania.
E.
Zariadenia potrebné pre archeológov, paleontológov, geografov, zoológov a iných vedeckých pracovníkov.
F.
Zariadenia potrebné pre umelcov, divadelné spoločnosti a orchestre, vrátane všetkých predmetov používaných pre
verejné alebo súkromné predstavenia (hudobné nástroje, kostýmy, kulisy, zvieratá atď.).
G.
Zariadenia potrebné pre prednášajúcich na objasnenie ich výkladu.
H.
Dopravné prostriedky určené alebo osobitne upravené pre účely vyššie uvedené, ako ambulantné kontrolné jednotky, pojazdné dielne a laboratóriá.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.