28/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.02.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 4. januára 1964
o Dohode o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Dňa 5. júla 1962 bola v Berlíne dojednaná medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík Dohoda o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
V zmysle svojho článku 14 odseku 3 vstúpila Dohoda v platnosť 8. mája 1963. K tomuto dňu Dohodu ratifikovali Bulharská ľudová republika, Nemecká demokratická republika a Sväz sovietskych socialistických republík. Pre Poľskú ľudovú republiku Dohoda vstúpila v platnosť 12. mája 1963, pre Maďarskú ľudovú republiku 9. júla 1963, pre Československú socialistickú republiku 14. augusta 1963, pre Mongolskú ľudovú republiku 7. septembra 1963 a pre Rumunskú ľudovú republiku vstúpi Dohoda v platnosť 29. januára 1964.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach
Zmluvné strany vedené snahou o ďalší rozvoj a posilnenie priateľských stykov aj spoluprácou v odbore colníctva sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali nižšie podpísaných za svojich splnomocnencov, ktorí po predložení svojich plnomocenstiev, ktoré sa zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú všestranne spolupracovať a vzájomne si poskytovať v colných otázkach nevyhnutnú pomoc s cieľom čo najlepšie zabezpečiť kontrolu dodržiavania colných a devízových predpisov členských štátov tejto Dohody a zaviesť pokiaľ možno najväčšie úľavy do tovarového, cestovného a poštového styku medzi nimi.
Článok 2
1.
Na dosiahnutie cieľov ustanovených touto Dohodou zmluvné strany urobia všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k urýchleniu colnej kontroly v tovarovom, cestovnom a poštovom styku, k zdokonaleniu spôsobov a metód tejto kontroly a taktiež k zamedzeniu nezákonného dovozu, vývozu a prevozu dopravných prostriedkov, tovaru, batožín, poštových zásielok, devíz a iných platobných prostriedkov a devízových hodnôt, aby sa vylúčila možnosť poškodenia hospodárskych alebo iných záujmov členských štátov tejto Dohody.
2.
Každá zmluvná strana zabezpečí vykonávanie colnej kontroly v tovarovom, cestovnom a poštovom styku nielen v záujme svojho štátu, ale aj v záujme ostatných členských štátov tejto Dohody.
Článok 3
Zmluvné strany zabezpečia, aby
a)
dopravné prostriedky, tovar, batožiny, poštové zásielky, devízy a iné platobné prostriedky a devízové hodnoty prevážané cez štátne hranice boli opatrené príslušnými dokladmi podľa colných a devízových predpisov členských štátov tejto Dohody vzťahujúcimi sa na tovarový, cestovný a poštový styk;
b)
dopravné prostriedky, tovar, batožiny a poštové zásielky prevážané z územia jedného členského štátu tejto Dohody cez územie druhého členského štátu tejto Dohody boli podrobené spravidla len vonkajšej colnej prehliadke. Ak to pripúšťajú zákony členského štátu tejto Dohody, môže sa v prípade nevyhnutnosti z bezpečnostných, hygienických alebo z iných vážnych dôvodov vykonať ich úplná alebo čiastočná vnútorná colná prehliadka.
Článok 4
Príslušné orgány zmluvných strán budú vzájomne uznávať používané colné doklady, colné uzávery, odtlačky pečiatok a úradné označenia na dopravných prostriedkoch, tovare a poštových zásielkach. Môžu taktiež vzájomne uznávať plomby a odtlačky pečiatok štátnych zasielateľských a dopravných organizácií na dopravných prostriedkoch.
Článok 5
Príslušné orgány zmluvných strán uskutočnia podľa svojich možností opatrenia smerujúce k
a)
zjednodušeniu prejednávania hromadných turistických a rekreačných zájazdov, ako aj športových delegácií;
b)
vykonávaniu colnej kontroly v cestovnom styku počas cesty dopravných prostriedkov;
c)
postupnému zjednoteniu colných predpisov, najmä pokiaľ ide o predpisy ustanovujúce množstvo predmetov, ktoré môžu viezť osoby prekračujúce štátne hranice, ako aj množstvo predmetov, ktoré je povolené zasielať v poštovom styku;
d)
vypracovaniu a používaniu jednotných colných dokladov, ako aj k ich zjednodušeniu;
e)
vyrovnaniu colných úľav poskytovaných občanom jedného z členských štátov tejto Dohody pracujúcim na území druhého členského štátu tejto Dohody.
Článok 6
Príslušné orgány zainteresovaných zmluvných strán môžu, ak to budú považovať za možné a účelné, uskutočňovať na základe príslušného dojednania uzavretého medzi nimi
a)
spoločné služby svojich colných a iných kontrolných orgánov na území jedného z členských štátov tejto Dohody vrátane colnej kontroly v cestovnom styku vykonávanú počas cesty dopravných prostriedkov na území susedného štátu; uvedené orgány budú vykonávať svoju funkciu na území druhého štátu podľa zákonov a predpisov svojho štátu; ich činnosť bude mať rovnaké právne dôsledky ako pri výkone služby na území ich štátu;
b)
jednostrannú colnú prehliadku tovaru, batožín a poštových zásielok.
Článok 7
1.
Colné správy členských štátov tejto Dohody urobia spoločné opatrenia na zamedzenie porušovania colných a devízových predpisov platných v týchto štátoch.
2.
Za tým účelom colné správy budú
a)
informovať občanov svojich štátov odchádzajúcich do cudziny alebo zasielajúcich do cudziny poštové zásielky o základných ustanoveniach colných a devízových predpisov členského štátu tejto Dohody, ktorý títo občania navštívia, územím ktorého budú prechádzať, alebo na územie ktorého zasielajú poštové zásielky; budú taktiež informovať i o následkoch nedodržiavania týchto predpisov;
b)
oznamovať zainteresovaným colným správam členských štátov tejto Dohody údaje, ktoré majú k dispozícii a ktoré môžu napomáhať odhaleniu alebo boju proti porušovaniu colných a devízových predpisov platných v týchto štátoch;
c)
poskytovať si vzájomnú pomoc pri vykonávaní kontroly obehu dopravných prostriedkov, tovaru, batožín, poštových zásielok, devíz a iných platobných prostriedkov a devízových hodnôt a taktiež v boji proti porušovaniu colných a devízových predpisov.
Článok 8
1.
Dopravné prostriedky, tovar, batožiny, poštové zásielky, devízy a iné platobné prostriedky a devízové hodnoty nezákonne dovezené z územia jedného členského štátu tejto Dohody na územie druhého členského štátu tejto Dohody prejednajú sa podľa zákonných predpisov toho štátu, na území ktorého sa uvedené predmety nachádzajú. Colné správy členských štátov tejto Dohody si však vzájomne odovzdajú - pokiaľ sú v ich moci -
a)
predmety nezákonne dovezené z územia jedného členského štátu tejto Dohody na územie druhého členského štátu tejto Dohody, ak sa na území štátu, odkiaľ sa vyviezli, získali v dôsledku trestnej činnosti;
b)
predmety majúce zvláštnu historickú alebo umeleckú cenu, ak boli dopravené cez štátne hranice členských štátov tejto Dohody za porušenia colných, devízových a iných predpisov.
2.
Odovzdanie predmetov uvedených v odseku 1 písm. a) a b) tohto článku sa vykoná len na žiadosť zainteresovanej colnej správy členského štátu tejto Dohody.
3.
Colné správy členských štátov tejto Dohody budú taktiež
a)
oznamovať zainteresovaným colným správam členských štátov tejto Dohody prípady porušovania colných a devízových predpisov upravujúcich prepravu dopravných prostriedkov, tovaru, batožín, poštových zásielok, devíz a iných platobných prostriedkov a devízových hodnôt cez štátne hranice osobami žijúcimi na území jedného z členských štátov tejto Dohody;
b)
vykonávať na žiadosť zainteresovaných colných správ členských štátov tejto Dohody iné opatrenia napomáhajúce boju proti porušovaniu colných a devízových predpisov, ktorými sa upravuje prechod dopravných prostriedkov, tovaru, batožín, poštových zásielok, devíz a iných platobných prostriedkov a devízových hodnôt cez štátne hranice, ak zákonodarstvo členského štátu tejto Dohody, na colnú správu ktorého bola zaslaná žiadosť o vykonanie týchto opatrení, podobné konania dovoľuje.
Článok 9
1.
Colné správy členských štátov tejto Dohody budú systematicky oboznamovať pracovníkov v odbore colníctva so zákonnými ustanoveniami a služobnými predpismi ostatných členských štátov tejto Dohody, dodržiavanie ktorých musia colné orgány kontrolovať pri plnení tejto Dohody.
2.
Colné správy si za tým účelom vymenia texty platných zákonných ustanovení a služobných predpisov z odboru colníctva, ako aj platné colné tlačivá používané v tovarovom, cestovnom a poštovom styku.
3.
Colné správy si vzájomne včas oznámia zmeny a doplnky zákonných ustanovení a služobných predpisov a colných tlačív uvedených v odseku 2 tohto článku.
Článok 10
Colné správy členských štátov tejto Dohody si budú systematicky a čo najúplnejšie vymieňať písomne alebo ústne skúsenosti z vykonávania tejto Dohody.
Článok 11
1.
Príslušné orgány zmluvných strán môžu pre uskutočnenie cieľov a zásad obsiahnutých v tejto Dohode uzavierať medzi sebou dojednania o špeciálnych otázkach.
2.
Colné správy členských štátov tejto Dohody budú riešiť otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody. Pri riešení týchto otázok, ako aj pri poskytovaní vzájomnej pomoci sú colné správy zásadne v priamom styku.
Článok 12
Colné správy a colné orgány členských štátov tejto Dohody si poskytujú bezplatne vzájomnú pomoc.
Článok 13
1.
Zmeny alebo dodatky k tejto Dohode môžu sa prijať len so súhlasom všetkých zmluvných strán. Návrhy na zmeny alebo dodatky sa oznamujú depozitárovi Dohody, ktorý ich do 30 dní odo dňa, keď ich dostane, zašle všetkým zmluvným stranám. Stanoviská zmluvných strán k návrhu na zmenu alebo dodatok musia sa oznámiť depozitárovi do 60 dní odo dňa dôjdenia takéhoto návrhu.
2.
Zmena alebo dodatok vstupujú v platnosť uplynutím 90 dní odo dňa, keď depozitár dostal posledné potvrdenie o súhlase s navrhnutou zmenou alebo dodatkom.
Článok 14
1.
Táto Dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa zákonných predpisov členských štátov tejto Dohody.
2.
Ratifikačné listiny alebo potvrdenia o schválení tejto Dohody sa odovzdajú do úschovy vláde Nemeckej demokratickej republiky, ktorá je depozitárom tejto Dohody.
3.
Táto Dohoda vstúpi v platnosť uplynutím 90 dní odo dňa, keď sa depozitárovi odovzdá tretia ratifikačná listina alebo potvrdenie o schválení tejto Dohody. Pre každú z ostatných zmluvných strán vstúpi táto Dohoda v platnosť uplynutím 90 dní odo dňa odovzdania ratifikačnej listiny alebo potvrdenia o schválení Dohody depozitárovi.
Článok 15
1.
K tejto Dohode môžu so súhlasom všetkých zmluvných strán pristúpiť vlády ďalších zainteresovaných štátov. Listina o prístupe musí sa odovzdať depozitárovi tejto Dohody.
2.
Pre vládu pristupujúceho štátu vstúpi Dohoda v platnosť uplynutím 90 dní odo dňa, keď depozitár dostane posledné potvrdenie o súhlase členských štátov tejto Dohody s prístupom.
Článok 16
Každá zo zmluvných strán môže túto Dohodu vypovedať písomným oznámením zaslaným depozitárovi Dohody. Dohoda stráca pre túto zmluvnú stranu platnosť rok odo dňa, keď depozitár dostal oznámenie o výpovedi.
Článok 17
Depozitár tejto Dohody bude informovať zmluvné strany o dátume uloženia ratifikačných listín alebo potvrdení o schválení tejto Dohody, o dátume nadobudnutia platnosti Dohody pre vlády pristupujúcich štátov a o nadobudnutí platnosti zmien a dodatkov tejto Dohody, ako aj o výpovedi tejto Dohody niektorou zo zmluvných strán. Depozitár odovzdá zmluvným stranám riadne overené odpisy tejto Dohody.
Článok 18
Táto Dohoda bola spísaná v jednom vyhotovení v jazyku nemeckom a ruskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Zmluva sa dá do úschovy vláde Nemeckej demokratickej republiky.
Vyhotovené v Berlíne 5. júla 1962.
Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky

L. Bonev v. r.

Za vládu

Rumunskej ľudovej republiky

G. Mincuna v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky

G. Stauch v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík

A. Morozov v. r.

Za vládu

Mongolskej ľudovej republiky

S. Cerenbadam v. r.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

St. Saur v. r.

Za vládu

Poľskej ľudovej republiky

P. Czwojdzinski v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky

E. Szemelka v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.