22/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1964 do 31.03.1984

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
ZÁKON
z 31. januára 1964
o evidencii nehnuteľností
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Potreby národného hospodárstva vyžadujú, aby boli evidované údaje o nehnuteľnostiach potrebné pre plánovanie a riadenie hospodárstva, najmä poľnohospodárskej výroby, pre ochranu socialistického spoločenského vlastníctva a osobného vlastníctva občanov, pre riadnu správu národného majetku a pre ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu. Tieto potreby národného hospodárstva zabezpečuje evidencia nehnuteľností.
§ 2
Obsah evidencie nehnuteľností
(1)
V evidencii nehnuteľností sa vyznačujú všetky nehnuteľnosti s uvedením druhov pozemkov (kultúr), výmer a spôsobu užívania; ďalej vlastnícke vzťahy, správa národného majetku, právo trvalého užívania národného majetku, právo osobného užívania pozemkov, obmedzenie vlastníckych práv a iné skutočnosti týkajúce sa nehnuteľností potrebné pre národné hospodárstvo.
(2)
Evidencia nehnuteľností obsahuje meračské a písomné operáty a zbierku listín; jej technickým podkladom sú mapy veľkých mierok.
Zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností
§ 3
Evidenciu nehnuteľností zakladajú, vedú a udržujú v súlade so skutočným stavom orgány Ústrednej správy geodézie a kartografie zriadené v okresoch (ďalej len „orgány geodézie“).
§ 4
(1)
Evidenciu nehnuteľností udržujú orgány geodézie v súlade so skutočným stavom na základe ohlásených zmien, miestneho vyšetrenia, prípadne merania, a za súčinnosti orgánov, organizácií a občanov, ktorých sa týka.
(2)
Zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach sa vykonávajú na základe právoplatných rozhodnutí súdov, národných výborov, štátnych notárstiev alebo iných orgánov a organizácií oprávnených rozhodovať o právnych vzťahoch, predmetom ktorých sú nehnuteľnosti, alebo na základe zmlúv a iných listín, prípadne návrhov orgánov a organizácií oprávnených na to podľa osobitných predpisov. Pri nových stavbách vo vlastníctve občanov sa zápisy vykonávajú na základe rozhodnutí o udelení popisného alebo evidenčného čísla a geometrického plánu.
(3)
Orgány a organizácie predložia rozhodnutia miestne príslušnému orgánu geodézie najneskoršie do šesťdesiatich dní po tom, keď nadobudli právoplatnosť, a iné listiny do šesťdesiatich dní odo dňa vzniku právneho vzťahu.
§ 5
(1)
V evidencii nehnuteľností sa bežne zapisujú zmeny vlastníckych vzťahov, vlastnícke práva novo vzniknuté, ako aj ich obmedzenia, obdobné údaje o správe národného majetku a novo vzniknuté práva trvalého užívania národného majetku a osobného užívania pozemkov.
(2)
Orgán geodézie opraví zápis, ktorý nebol vykonaný v súlade s predloženými dokladmi alebo výsledkami vyšetrenia. Pri zápise právnych vzťahov môže orgán geodézie opraviť iné nesprávnosti len na základe právoplatného rozhodnutia alebo opatrenia orgánov a organizácií uvedených v § 4 ods. 2.
§ 6
Záväznosť evidencie nehnuteľností
Údaje evidencie nehnuteľností sú záväzné pre plánovanie a riadenie poľnohospodárskej výroby, pre výkazníctvo a štatistiku o poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom fonde, pre prehľady nehnuteľností vedené socialistickými organizáciami a sú aj podkladom pre spisovanie zmlúv a iných listín o nehnuteľnostiach.
§ 7
Súčinnosť vlastníkov a užívateľov nehnuteľností
(1)
Vlastníci, organizácie spravujúce národný majetok a užívatelia nehnuteľností sú povinní na zabezpečenie stáleho súladu zápisov v evidencii nehnuteľností so skutočným stavom:
a)
hlásiť do 15 dní príslušnému miestnemu národnému výboru každú zmenu užívateľa, druhu pozemku (kultúry), spôsobu užívania a hraníc pozemkov;
b)
na vyzvanie orgánov geodézie predložiť podklady potrebné pre vykonanie zápisu;
c)
na vyzvanie orgánov geodézie trvale a určeným spôsobom označiť na svoj náklad nesporné hranice svojich pozemkov.
(2)
Ak vlastník, organizácia spravujúca národný majetok alebo užívateľ nesplnia povinnosť uloženú im podľa odseku 1 písm. c), označenie hraníc pozemkov môže vykonať orgán geodézie na ich náklad.
§ 8
Súčinnosť miestnych národných výborov
(1)
Miestne národné výbory spolupracujú s orgánmi geodézie pri zakladaní a udržiavaní evidencie nehnuteľností v súlade so skutočným stavom, najmä
a)
udržujú pre svoju potrebu podľa podkladov dodaných im orgánmi geodézie a za ich odbornej a technickej pomoci časti operátov evidencie nehnuteľností;
b)
vyhlasujú v obciach príslušné opatrenia orgánov geodézie, ako konanie miestneho vyšetrenia, na ktoré vysielajú svojich zástupcov, a zabezpečujú účasť vlastníkov a užívateľov;
c)
oznamujú do 15 dní orgánom geodézie zmeny skutočností vedených v evidencii nehnuteľností, ktoré im hlásili vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností, ako aj zmeny, ktoré samy zistili;
d)
starajú sa o trvalé označenie územných hraníc obcí a označia ich na požiadanie orgánu geodézie určeným spôsobom.
(2)
Neúčasť vlastníkov alebo užívateľov pri opatreniach podľa odseku 1 písm. b) nie je prekážkou ich vykonania.
§ 9
Nazeranie do evidencie nehnuteľností
(1)
Kto osvedčí oprávnený záujem, môže, pokiaľ tomu nebráni záujem spoločnosti, nazerať do evidencie nehnuteľností a robiť si z nej náčrty, odpisy alebo výpisy.
(2)
Orgány geodézie vydávajú na žiadosť orgánom, organizáciám a osobám uvedeným v odseku 1 kópie, odpisy alebo výpisy z evidencie nehnuteľností.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Právne vzťahy, pri ktorých nedošlo do troch rokov po účinnosti tohto zákona k zmenám a v dôsledku toho k zápisu do evidencie nehnuteľností podľa § 5, vyznačí orgán geodézie postupne v evidencii nehnuteľností za súčinnosti organizácií, národných výborov, štátnych notárstiev a občanov, ktorých sa týkajú.
(2)
Vykonávanie zápisov v pozemkových a železničných knihách sa dňom začiatku účinnosti tohto zákona zastavuje; súdy však vykonajú zápisy na základe návrhov podaných do dňa začiatku účinnosti tohto zákona.
§ 11
Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Ústredná správa geodézie a kartografie v dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi.
§ 12
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 95/1871 r.z. o zavedení všeobecného zákona o pozemkových knihách;
2.
zákon č. 92/1874 z.z.Č. o zakladaní nových pozemkových kníh a ich vnútornom zariadení v znení zákona č. 85/1876 z.z.Č.;
3.
zákon č. 18/1869 r.z. o právach a konaní pri knihovom delení nehnuteľností;
4.
zákon č. 126/1894 r.z. o knihovom oddeľovaní pozemkov pre verejné hradské a cesty, ďalej pre stavbu na zvádzanie alebo hradenie vody podniknutú vo verejnom záujme;
5.
zák. čl. XLVI/1880 o doplnení a zmene pozemnoknižných nariadení;
6.
zák. čl. XXIX/1886 o zakladaní knihových vložiek;
7.
zákon č. 90/1923 Zb. o náležitostiach vkladných listín, o výmaze pohľadávok a o poplatkových úľavách pri ich výmaze a pri zostavovaní vložiek na Slovensku;
8.
zákon č. 132/1930 Zb. o železničných knihách a záložných právach nadobudnutých na dráhach;
9.
vládne nariadenie č. 36/1931 Zb. o zariadení, zakladaní a vedení železničných kníh;
10.
zákon č. 106/1932 Zb. o knihovom vykonaní prídelov a zmien zo zabratej pôdy v obvodoch, v ktorých sa uskutočňuje sceľovacie konanie;
11.
zákon č. 4/1950 Zb. o SNR o úprave verejných kníh prevzatých od cudzích súdov (útvarov),
v znení predpisov ich meniacich a doplňujúcich.
§ 13
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.