192/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 18. septembra 1964
o Medzinárodnom dohovore o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií
Dňa 26. októbra 1961 bol v Ríme dojednaný Medzinárodný dohovor o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií.
Národné zhromaždenie vyslovilo s Dohovorom súhlas 26. februára 1964 a prezident republiky podpísal listinu o prístupe Československej socialistickej republiky k tomuto Dohovoru 16. marca 1964.
Listina o prístupe Československej socialistickej republiky s výhradami k článku 16 odseku 1 písmeno a) bod iii) a iv) bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov - depozitára Dohovoru - 13. mája 1964. Dohovor na základe svojho článku 25 odseku 2 vstúpil 14. augusta 1964 pre Československú socialistickú republiku v platnosť.
Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových snímok a rozhlasových organizácií
Zmluvné štáty vedené prianím chrániť práva výkonných umelcov, výrobcov zvukových snímok a rozhlasových organizácií dohodli sa na tomto:
Článok 1
Ochrana priznaná podľa tohto Dohovoru ponecháva nedotknutú a žiadnym spôsobom neovplyvní ochranu autorského práva na literárne a umelecké diela. Žiadne ustanovenie tohto Dohovoru nesmie sa preto vykladať na ujmu tejto ochrany.
Článok 2
1.
Pre účely tohto Dohovoru sa národným režimom rozumejú práva priznané vnútorným zákonodarstvom zmluvného štátu, kde sa žiada o ochranu,
a)
výkonným umelcom, ktorí sú jeho občanmi, na výkony uskutočnené, vysielané alebo prvýkrát zaznamenané na jeho území;
b)
výrobcom zvukových snímok, ktorí sú jeho občanmi, na zvukové snímky prvýkrát trvale zaznamenané alebo prvýkrát vydané na jeho území;
c)
rozhlasovým organizáciám, ktoré majú svoje sídlo na jeho území, na rozhlasové programy vysielané vysielacími stanicami umiestnenými na jeho území.
2.
Národný režim sa poskytne s prihliadnutím na ochranu osobitne zabezpečenú a na obmedzenia výslovne ustanovené v tomto Dohovore.
Článok 3
Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú
a)
„výkonnými umelcami“ herci, speváci, hudobníci, tanečníci a iné osoby, ktoré hrajú, spievajú, predvádzajú, prednášajú alebo iným spôsobom uvádzajú literárne alebo umelecké diela;
b)
„zvukovou snímkou“ každý výlučne sluchom vnímateľný záznam zvukov umeleckého výkonu alebo iných zvukov;
c)
„výrobcom zvukových snímok“ osoba fyzická alebo právnická, ktorá prvýkrát zaznamená zvuky výkonu alebo iné zvuky;
d)
„vydaním“ uvedenie rozmnožením zvukovej snímky na verejnosť v primeranom množstve;
e)
„rozmnožením“ zhotovenie jednej alebo viacerých rozmnoženín záznamu;
f)
„rozhlasovým vysielaním“ bezdrôtové šírenie zvukov alebo obrazov a zvukov pre verejnosť;
g)
„prenosom“ súčasné vysielanie programu jednej rozhlasovej organizácie rozhlasovou organizáciou inou.
Článok 4
Každý zmluvný štát prizná práva podľa národného režimu výkonným umelcom, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
výkon sa uskutoční v niektorom inom zmluvnom štáte;
b)
výkon je súčasťou zvukovej snímky, ktorá je chránená podľa článku 5 tohto Dohovoru;
c)
výkon, ktorý nie je zaznamenaný na zvukovú snímku, je zložkou vysielaného rozhlasového programu, ktorý je chránený podľa článku 6 tohto Dohovoru.
Článok 5
1.
Každý zmluvný štát prizná práva podľa národného režimu výrobcom zvukových snímok, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
výrobca zvukovej snímky je občanom iného zmluvného štátu (hľadisko štátnej príslušnosti);
b)
prvý záznam zvuku sa uskutočnil v inom zmluvnom štáte (hľadisko záznamu);
c)
zvuková snímka bola po prvý raz vydaná v inom zmluvnom štáte (hľadisko vydania).
2.
Ak bola zvuková snímka po prvý raz vydaná v nezmluvnom štáte, avšak do tridsiatich dní od prvého vydania aj v zmluvnom štáte (súčasné vydanie), považuje sa za prvý raz vydanú v zmluvnom štáte.
3.
Písomným oznámením uloženým u generálneho tajomníka Spojených národov môže každý zmluvný štát vyhlásiť, že nebude uplatňovať buď hľadisko vydania, alebo hľadisko záznamu. Také písomné oznámenie môže sa urobiť v čase ratifikácie, prijatia alebo prístupu alebo kedykoľvek neskoršie; v tomto prípade nadobudne účinnosť šesť mesiacov po jeho uložení.
Článok 6
1.
Každý zmluvný štát prizná práva podľa národného režimu rozhlasovým organizáciám, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:
a)
sídlo rozhlasovej organizácie je umiestnené v inom zmluvnom štáte;
b)
rozhlasový program šírila vysielacia stanica umiestená v inom zmluvnom štáte.
2.
Písomným oznámením uloženým u generálneho tajomníka Spojených národov môže každý zmluvný štát vyhlásiť, že bude chrániť rozhlasové programy len vtedy, ak je sídlo rozhlasovej organizácie umiestené v inom zmluvnom štáte a program šírila vysielacia stanica umiestená v tom istom zmluvnom štáte. Takéto písomné oznámenie môže sa urobiť v čase ratifikácie, prijatia alebo prístupu alebo kedykoľvek neskoršie; v tomto prípade nadobudne účinnosť šesť mesiacov po jeho uložení.
Článok 7
1.
Ochrana výkonných umelcov podľa tohto Dohovoru zahrňuje možnosť zabrániť:
a)
rozhlasovému vysielaniu a verejnému prednesu ich výkonu bez ich súhlasu, s výnimkou prípadov, keď výkon použitý pri vysielaní alebo pri verejnom prednese je sám osebe výkonom vysielaným, alebo keď vysielanie sa uskutoční zo záznamu;
b)
urobeniu záznamu ich nezaznamenaného výkonu bez ich súhlasu;
c)
rozmnoženiu záznamu ich výkonu bez ich súhlasu;
i)
ak samotný pôvodný záznam bol urobený bez ich súhlasu;
ii)
ak sa rozmnožuje pre iné účely, než na aké výkonní umelci udelili súhlas;
iii)
ak bol pôvodný záznam urobený v súlade s ustanoveniami článku 15 a rozmnožuje sa na iné účely, než ktoré sú uvedené v týchto ustanoveniach.
2.
a)
Ak výkonní umelci dali privolenie na rozhlasové vysielanie, ponecháva sa vnútornému zákonodarstvu zmluvného štátu, kde sa žiada o ochranu, aby upravilo ochranu proti prenosu, proti urobeniu záznamu na účely vysielania a proti rozmnoženiu takého záznamu pre účely vysielania.
b)
Podmienky použitia záznamov zhotovených pre účely vysielania rozhlasovými organizáciami budú upravené vnútorným zákonodarstvom zmluvného štátu, kde sa žiada o ochranu.
c)
Vnútorné zákonodarstvo nesmie však v prípadoch uvedených v pododsekoch 1 a 2 tohto odseku zbaviť výkonných umelcov možnosti, aby svoje vzťahy k rozhlasovým organizáciám upravovali zmluvne.
Článok 8
Každý zmluvný štát môže svojím vnútorným zákonodarstvom určiť akým spôsobom budú výkonní umelci zastúpení pri výkone svojich práv, ak sa ich niekoľko zúčastní na tom istom výkone.
Článok 9
Každý zmluvný štát môže svojím vnútorným zákonodarstvom rozšíriť ochranu podľa tohto Dohovoru na artistov, ktorí neuvádzajú literárne alebo umelecké diela.
Článok 10
Výrobcovia zvukových snímok majú právo povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame rozmnoženie svojich zvukových snímok.
Článok 11
Ak zmluvný štát podľa svojho vnútorného zákonodarstva vyžaduje ako podmienku ochrany práv výrobcov zvukových snímok alebo výkonných umelcov alebo obidvoch na zvukové snímky splnenie formalít, budú sa tieto podmienky považovať za splnené, ak všetky rozmnoženiny vydanej zvukovej snímky uvedené do predaja alebo ich obaly budú mať poznámku skladajúcu sa zo znaku P (v krúžku) s pripojením roku prvého vydania, umiestenú takým spôsobom, aby bolo dostatočne dané najavo, že sa robí nárok na ochranu; a ak neuvádzajú rozmnoženiny alebo ich obaly výrobcu alebo osobu výrobcom splnomocnenú (pripojením mena, obchodnej známky alebo iného príslušného označenia), musí poznámka obsahovať aj meno vlastníka práv výrobcu. Napokon, ak neuvádzajú rozmnoženiny alebo ich obaly hlavných výkonných umelcov, musí poznámka obsahovať aj meno osoby, ktorá vlastní práva takých výkonných umelcov v štáte, kde sa trvalý záznam uskutočnil.
Článok 12
Ak sa zvuková snímka vydaná na obchodné účely alebo rozmnoženiny takej zvukovej snímky použije priamo na rozhlasové vysielanie alebo na verejný prednes, zaplatí užívateľ jednu primeranú odmenu výkonným umelcom alebo výrobcom zvukových snímok alebo obidvom. Ak niet dohody medzi týmito stranami, môžu sa podmienky rozdelenia tejto odmeny určiť vnútorným zákonodarstvom.
Článok 13
Rozhlasové organizácie majú právo povoliť alebo zakázať
a)
prenos svojich rozhlasových programov;
b)
záznam svojich rozhlasových programov;
c)
rozmnoženie:
i)
záznamov svojich rozhlasových programov urobených bez ich súhlasu;
ii)
záznamov svojich rozhlasových programov urobených v súlade s ustanoveniami článku 15, ak sa rozmnožujú pre iné účely, než ktoré sú uvedené v týchto ustanoveniach;
d)
verejný prednes svojich televíznych programov, ak taký prednes je na miestach prístupných verejnosti za vstupné; ponecháva sa vnútornému zákonodarstvu štátu, kde sa žiada o ochranu tohto práva, aby určilo podmienky jeho výkonu.
Článok 14
Ochrana priznávaná podľa tohto Dohovoru trvá najmenej po dobu, dokiaľ neuplynie obdobie dvadsiatich rokov od konca roku, v ktorom bol
a)
urobený záznam - pri zvukových snímkach a pri výkonoch na nich zaznamenaných;
b)
uskutočnený výkon - pri výkonoch nezaznamenaných na zvukovú snímku;
c)
vysielaný rozhlasový program - pri rozhlasových programoch.
Článok 15
1. Každý zmluvný štát môže svojím vnútorným zákonodarstvom ustanoviť výnimky z ochrany zabezpečenej týmto Dohovorom, a to pre
a)
súkromné používanie;
b)
použitie krátkych výňatkov pri zpravodajstve o aktuálnych udalostiach;
c)
krátkodobý záznam urobený rozhlasovou organizáciou jej vlastnými prostriedkami a pre jej vlastné vysielanie;
d)
použitie výlučne pre účely vyučovania alebo vedeckého bádania.
2.
Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 tohto článku môže každý zmluvný štát svojím vnútorným zákonodarstvom ustanoviť tie isté druhy obmedzenia ochrany práv výkonných umelcov, výrobcov zvukových snímok a rozhlasových organizácií, aké ustanovil vnútorným zákonodarstvom v súvislosti s ochranou autorského práva na literárne a umelecké diela. Zákonné licencie môžu sa však ustanoviť len v takom rozsahu, v akom je to zlučiteľné s týmto Dohovorom.
Článok 16
1.
Každý štát, len čo sa stane zmluvnou stranou tohto Dohovoru, bude viazaný všetkými povinnosťami a bude požívať všetky výhody z neho vyplývajúce. Ktorýkoľvek štát však môže písomným oznámením uloženým u generálneho tajomníka Spojených národov kedykoľvek vyhlásiť, že
a)
pokiaľ ide o článok 12:
i)
nebude uplatňovať ustanovenie tohto článku;
ii)
nebude uplatňovať ustanovenie tohto článku, pokiaľ ide o určité druhy použitia;
iii)
nebude tento článok uplatňovať pri zvukových snímkach, výrobca ktorých nie je občanom iného zmluvného štátu;
iv)
obmedzí ochranu ustanovenú týmto článkom pri zvukových snímkach, výrobca ktorých je občanom iného zmluvného štátu, na taký rozsah a čas, na aký tento štát poskytuje ochranu zvukovým snímkam po prvý raz zaznamenaným občanom toho štátu, ktorý robí vyhlásenie; skutočnosť, že zmluvný štát, ktorého je výrobca občanom, nepriznáva ochranu tomu istému oprávnenému alebo oprávneným ako štát, ktorý robí vyhlásenie, nebude sa však považovať za rozdiel v rozsahu ochrany;
b)
pokiaľ ide o článok 13, nebude uznávať ustanovenie pod písmenom d) tohto článku; ak zmluvný štát urobí také vyhlásenie, nebudú ostatné zmluvné štáty povinné priznávať právo podľa článku 13 písm. d) rozhlasovým organizáciám, sídlo ktorých je v takom štáte.
2.
Ak sa písomné oznámenie podľa odseku 1 tohto článku urobí až po uložení dokumentu o ratifikácii, prijatí alebo prístupe, toto vyhlásenie nadobudne účinnosť šesť mesiacov po jeho uložení.
Článok 17
Každý štát, ktorý 26. októbra 1961 priznáva ochranu výrobcom zvukových snímok iba na základe hľadiska záznamu, môže písomným oznámením uloženým u generálneho tajomníka Spojených národov pri ratifikácii, prijatí alebo prístupe vyhlásiť, že uznáva v článku 5 iba hľadisko záznamu a v článku 16 ods. 1 písm. a) bod (iii) a (iv) hľadisko záznamu namiesto hľadiska štátnej príslušnosti.
Článok 18
Každý štát, ktorý urobil písomné oznámenie podľa článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 16 ods. 1 alebo článku 17, môže ďalším písomným oznámením uloženým u generálneho tajomníka Spojených národov obmedziť jeho rozsah alebo ho odvolať.
Článok 19
Len čo už výkonný umelec dal privolenie na to, aby jeho výkon sa stal súčasťou obrazového alebo audiovizuálneho záznamu, článok 7 sa od toho času na neho nevzťahuje, a to bez ohľadu na všetky ostatné ustanovenia tohto Dohovoru.
Článok 20
1.
Tento Dohovor sa netýka práv získaných v ktoromkoľvek zmluvnom štáte pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru pre taký štát.
2.
Žiadny zmluvný štát nie je povinný uplatňovať ustanovenia tohto Dohovoru na výkony alebo vysielania, ktoré sa uskutočnili, alebo na zvukové snímky, ktoré boli zaznamenané pred nadobudnutím platnosti tohto Dohovoru pre taký štát.
Článok 21
Ochrana podľa tohto Dohovoru sa nedotýka žiadnej ochrany zabezpečenej pre výkonných umelcov, výrobcov zvukových snímok a rozhlasové organizácie iným spôsobom.
Článok 22
Zmluvné štáty si vyhradzujú právo dojednať medzi sebou osobitné dohody, pokiaľ tieto dohody priznajú výkonným umelcom, výrobcom zvukových snímok alebo rozhlasovým organizáciám širšie práva, než aké priznáva tento Dohovor, alebo pokiaľ budú obsahovať iné ustanovenia neodporujúce tomuto Dohovoru.
Článok 23
Tento Dohovor bude uložený u generálneho tajomníka Spojených národov. Bude otvorený do 30. júna 1962 na podpis všetkým štátom pozvaným na diplomatickú konferenciu o medzinárodnej ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových snímok a rozhlasových organizácií, ktoré sú účastníkmi Všeobecného dohovoru a autorskom práve alebo členmi Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel.
Článok 24
1.
Tento Dohovor podlieha ratifikácii alebo prijatiu signatárskymi štátmi.
2.
Tento Dohovor bude otvorený na prístup každému štátu pozvanému na konferenciu uvedenú v článku 23 a každému členskému štátu Spojených národov s podmienkou, že v obidvoch prípadoch je taký štát zmluvnou stranou Všeobecného dohovoru o autorskom práve alebo členom Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel.
3.
Ratifikácia, prijatie alebo prístup sa vykonáva uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Spojených národov.
Článok 25
1.
Tento Dohovor vstúpi v platnosť tri mesiace po uložení šiestej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe.
2.
Pre každý ďalší štát vstúpi tento Dohovor v platnosť tri mesiace po uložení jeho listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe.
Článok 26
1.
Každý zmluvný štát sa zaväzuje prijať v súlade so svojou ústavou nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo vykonávanie tohto Dohovoru.
2.
V čase uloženia svojej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe musí byť každý štát schopný na podklade svojho vnútroštátneho zákonodarstva uskutočňovať ustanovenia tohto Dohovoru.
Článok 27
1.
Každý štát môže pri ratifikácii, prijatí alebo prístupe alebo kedykoľvek potom vyhlásiť písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov, že tento Dohovor rozširuje na všetky alebo na ktorékoľvek územia, za medzinárodné vzťahy ktorých zodpovedá, s podmienkou, že sa na príslušné územie vzťahuje Všeobecný dohovor o autorskom práve alebo Medzinárodný dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel. Toto písomné oznámenie nadobudne účinnosť tri mesiace po dátume jeho prijatia.
2.
Písomné oznámenia podľa článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 16 ods. 1 a článku 17 alebo 18 môžu sa rozšíriť na všetky alebo na ktorékoľvek územia uvedené v odseku 1 tohto článku.
Článok 28
1.
Každý zmluvný štát môže tento Dohovor vypovedať vo svojom vlastnom mene alebo v mene všetkých alebo ktorýchkoľvek území uvedených v článku 27.
2.
Výpoveď sa uskutoční písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov a nadobudne účinnosť dvanásť mesiacov po jeho prijatí.
3.
Právo výpovede podľa tohto článku nemôže použiť zmluvný štát pred uplynutím päťročného obdobia odo dňa, keď Dohovor nadobudol pre tento štát platnosť.
4.
Zmluvný štát prestane byť zmluvnou stranou tohto Dohovoru od času, keď nebude ani zmluvnou stranou Všeobecného dohovoru o autorskom práve, ani členom Medzinárodnej únie na ochranu literárnych a umeleckých diel.
5.
Tento Dohovor sa prestane vzťahovať na ktorékoľvek územie uvedené v článku 27 od toho času, len čo sa naň nebude vzťahovať ani Všeobecný dohovor o autorskom práve, ani Medzinárodný dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel.
Článok 29
1.
Po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru môže každý zmluvný štát písomným oznámením adresovaným generálnemu tajomníkovi Spojených národov požiadať, aby bola zvolaná konferencia za účelom revízie tohto Dohovoru. Generálny tajomník oznámi túto žiadosť všetkým zmluvným štátom. Ak oznámi počas šiestich mesiacov nasledujúcich po oznámení generálneho tajomníka Spojených národov aspoň polovica zmluvných štátov, že sa k žiadosti pripojuje, oznámi to generálny tajomník generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a riaditeľovi úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel, ktorí zvolajú v spolupráci s Medzivládnym výborom zriadeným podľa článku 32 revíznu konferenciu.
2.
Prijatie každej revízie tohto Dohovoru vyžaduje súhlas dvoch tretín štátov prítomných na revíznej konferencii s podmienkou, že v tejto väčšine budú dve tretiny štátov, ktoré v čase konania revíznej konferencie budú zmluvnými stranami Dohovoru.
3.
V prípade prijatia nového dohovoru, ktorý celkom alebo sčasti reviduje tento Dohovor, pokiaľ neustanoví nový dohovor niečo iné:
a)
prestane byť tento Dohovor otvorený na ratifikáciu, prijatie alebo prístup od nadobudnutia platnosti nového dohovoru;
b)
zostane tento Dohovor v platnosti pre vzťahy medzi zmluvnými štátmi, ktoré sa nestanú zmluvnými stranami nového dohovoru.
Článok 30
Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto Dohovoru, ktorý sa neodstráni rokovaním, bude podaný na žiadosť ktorejkoľvek strany v spore, ak sa nedohodnú na inom spôsobe riešenia, Medzinárodnému súdnemu dvoru na rozhodnutie.
Článok 31
Bez ujmy na ustanoveniach článku 5 ods. 3, článku 6 ods. 2, článku 16 ods. 1 a článku 17 nemôžu sa urobiť k tomuto Dohovoru žiadne výhrady.
Článok 32
1.
Zriaďuje sa Medzivládny výbor s týmito úlohami:
a)
skúmať otázky súvisiace s vykonávaním a pôsobením tohto Dohovoru a
b)
zhromažďovať návrhy a pripravovať dokumentáciu pre možnú revíziu tohto Dohovoru.
2.
Výbor sa bude skladať zo zástupcov zmluvných štátov, vybratých s náležitým zreteľom na rovnomerné zemepisné zastúpenie. Členov bude šesť, ak zmluvných štátov bude dvanásť alebo menej, deväť, ak zmluvných štátov bude trinásť až osemnásť, a dvanásť, ak zmluvných štátov bude viac ako osemnásť.
3.
Výbor bude zriadený dvanásť mesiacov po nadobudnutí platnosti Dohovoru voľbou medzi zmluvnými štátmi, z ktorých bude mať každý jeden hlas, organizovanou generálnym riaditeľom Medzinárodného úradu práce, generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a riaditeľom úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel podľa pravidiel vopred schválených väčšinou zmluvných štátov.
4.
Výbor si zvolí svojho predsedu a funkcionárov. Vydá si vlastný rokovací poriadok. Tento poriadok ustanoví najmä ďalšiu pôsobnosť výboru a spôsob ďalšieho výberu svojich členov tak, aby sa zabezpečilo striedanie rôznych zmluvných štátov.
5.
Sekretariát výboru budú tvoriť pracovníci Medzinárodného úradu práce, Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel, ktorých určia príslušní generálni riaditelia a riaditeľ týchto troch organizácií.
6.
Schôdzky výboru, ktorý bude zvolaný kedykoľvek to bude považovať väčšina jeho členov za potrebné, sa budú konať postupne v sídlach Medzinárodného úradu práce, Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel.
7.
Výdavky členov výboru budú znášať ich príslušné vlády.
Článok 33
1.
Tento Dohovor sa vyhotovuje v angličtine, francúzštine a španielčine a všetky tri texty sú rovnako autentické.
2.
Úradné znenia tohto Dohovoru budú okrem toho vyhotovené v nemčine, taliančine a portugalčine.
Článok 34
1.
Generálny tajomník Spojených národov oznámi štátom pozvaným na konferenciu uvedenú v článku 23 a každému členskému štátu Spojených národov, ako aj generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a riaditeľovi úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel:
a)
uloženie každej listiny o ratifikácii, prijatí alebo prístupe;
b)
dátum nadobudnutia platnosti Dohovoru;
c)
všetky oznámenia, vyhlásenia alebo oznámenia podľa tohto Dohovoru;
d)
ak nastane niektorá z okolností uvedených v článku 28 ods. 4 a 5.
2.
Generálny tajomník Spojených národov oznámi generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a riaditeľovi úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel tiež žiadosti oznámené mu podľa článku 29, ako aj každé oznámenie prijaté od zmluvných štátov, ktoré sa týka revízie Dohovoru.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, tento Dohovor podpísali.
Dané v Ríme 26. októbra 1961 v jednom vyhotovení v anglickom, francúzskom a španielskom jazyku. Náležite overené kópie generálny tajomník Spojených národov doručí všetkým štátom pozvaným na konferenciu, o ktorej pojednáva článok 23, a všetkým členským štátom Spojených národov, ako aj generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a osvetu a riaditeľovi úradu Medzinárodnej únie pre ochranu literárnych a umeleckých diel.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.