188/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 13. septembra 1964
o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou
Dňa 8. novembra 1963 bol v Prahe podpísaný Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou. S Dohovorom vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 26. februára 1964 a prezident republiky ho ratifikoval 16. marca 1964. Ratifikačné listiny boli vymenené v Ulánbátare 10. apríla 1964.
Podľa svojho článku 26 Dohovor vstúpil v platnosť 10. apríla 1964.
České znenie Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:
dr. Gregor v. r.