185/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 24. septembra 1964
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 1. júla 1964 č. 155 Zb., ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. augusta 1964 č. 165 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 12. augusta 1964 č. 166 Zb. o pedagogických fakultách,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 26. augusta 1964 č. 171 Zb. o Československej novinárskej cene s tým, že sa Československá novinárska cena spravidla udeľuje ku Dňu tlače, rozhlasu a televízie.
Lastovička v. r.