168/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 04.09.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 16. júla 1964
o Dohode o kultúrnej spolupráci
medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun
Dňa 20. apríla 1964 bola v Paríži podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun.
Dohoda na základe svojho článku 8 vstúpila v platnosť dňom podpisu, t. j. 20. aprílom 1964.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Námestník ministra:

dr. Pithart v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Federatívnej republiky Kamerun
prajúc si rozvíjať spoluprácu obidvoch štátov vo výchove, kultúre a športe,
presvedčené, že táto spolupráca prispeje k upevneniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch štátov,
rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:
vláda Československej socialistickej republiky
pána Václava Pleskota,
vláda Federatívnej republiky Kamerun
pána Beb a Dona,
ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú na základe vzájomného priateľstva a porozumenia a dodržiavajúc zásady zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti podporovať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch štátov a pokroku dosiahnutého na poli výchovy, kultúry a športu.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať najmä:
rozvoj spolupráce medzi školami, vedeckými a výskumnými ústavmi, výchovnými a kultúrnymi sväzmi a organizáciami;
výmenu informácií z oblasti výchovy, vedy, kultúry a filmu a usporadúvanie prednášok z týchto odborov; usporadúvanie výstav, výmenu literárnych a umeleckých diel, usporadúvanie koncertov, divadelných predstavení a športových akcií i návštev odborníkov, ktorí sa zaoberajú niektorým z odborov uvedených v tomto článku.
Článok 3
Každá z obidvoch zmluvných strán umožní podľa svojich možností odborníkom druhej zmluvnej strany výskumy a štúdium v školách, inštitútoch, archívoch, knižniciach a múzeách svojej krajiny v súlade so štatútmi uvedených zariadení.
Článok 4
Každá z obidvoch zmluvných strán poskytne podľa svojich možností štipendiá a bude sa podieľať na materiálnej pomoci, aby umožnila štúdium, výskumné práce a špecializáciu študentom, technikom, inžinierom, vedcom a umelcom druhej zmluvnej strany.
Článok 5
Obidve zmluvné strany budú podporovať podľa svojich možností spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi organizáciami, tlačovými agentúrami a filmovými podnikmi v súlade so zákonnými ustanoveniami.
Článok 6
Zmluvné strany urobia potrebné opatrenia na hlbšie vzájomné poznanie svojich krajín.
Článok 7
Na vykonávanie tejto Dohody zmluvné strany vypracujú a dojednajú vykonávacie plány, dĺžka platnosti a spôsob financovania ktorých sa určia spoločnou dohodou.
Článok 8
Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ je jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šiestich mesiacov.
Dané v Paríži 20. apríla 1964 v troch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, francúzskom a anglickom, pričom znenie české a francúzske majú rozhodujúcu platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Pleskot v. r.

Za vládu

Federatívnej republiky Kamerun:

Beb a Dona v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.