165/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
z 12. augusta 1964,
ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov sa mení a doplňuje takto:
1.
§ 31 znie:
„Vojaci z povolania preložení do zálohy pred vznikom nároku na starobný dôchodok majú nárok na umiestnenie primerané ich morálnym a politickým kvalitám a odbornej spôsobilosti. Podrobnosti určí vláda.“.
2.
Namiesto doterajšieho dielu VIII, ktorý sa zrušuje, vkladá sa nový diel VIII tohto znenia:
„Diel VIII
Príspevok za službu
§ 33
(1)
Vojaci z povolania, ktorí budú preložení do zálohy po dovŕšení 48 rokov, majú nárok na príspevok za službu vo výške 350 až 650 Kčs mesačne, pokiaľ nesplnia podmienky nároku na starobný dôchodok, prípadne pokiaľ nepoberajú iný dôchodok. Výšku tohto príspevku určí minister národnej obrany a minister vnútra na návrh nimi zriadených komisií; pritom sa prihliada na doterajší priebeh služby, funkciu, zásluhy, sociálne pomery, zdravotný stav, získanú kvalifikáciu a vek vojaka.
(2)
Príspevok nepatrí vojakom z povolania preloženým do zálohy na vlastnú žiadosť alebo z morálnych a politických dôvodov; nepatrí taktiež pri odňatí alebo strate vojenskej hodnosti.
(3)
Minister národnej obrany a minister vnútra môžu priznať príspevok v najnižšej výmere i v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku, ak sú pre to dôvody hodné osobitného zreteľa.
(4)
Pri súbehu príspevku so zárobkom kráti sa príspevok o sumu, o ktorú súčet príspevku a hrubého zárobku presahuje výšku posledného hrubého služobného príjmu.
(5)
Podrobnosti určí minister národnej obrany a minister vnútra; môžu tiež odstraňovať tvrdosti, ktoré by sa vyskytli pri vykonávaní ustanovení tohto dielu.“.
3.
v § 26 ods. 2 sa slová „výsluhový dôchodok“ nahradzujú slovami „starobný dôchodok“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.
Novotný v. r.

Lastovička v. r.

Černík v. r.