160/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 93/1964 Zb. o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov
V § 8 sa opravuje tlačová chyba, takže ustanovenie § 10 ods. 2 správne znie:
(2) Vrchní ředitele jmenuje a odvoláva ministr financí po slyšení generálního ředitele a Ústřední rady odborů. Vrchního ředitele oblastního ústavu Státní banky československé jmenuje předsednictvom Slovenské národní rady na návrh generálního ředitele a po slyšení Slovenské odborové rady.“
Redakcia