16/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
Ústavný zákon
z 31. januára 1964
o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Volebné obdobie Najvyššieho súdu, krajských a okresných súdov sa skončí 12. júna 1964. Tým istým dňom sa skončí aj volebné obdobie vojenských súdov.
§ 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.