Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

159/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1964 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VLÁDNE NARIADENIE
z 8. júla 1964
o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie”
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach:
§ 1
(1)
Pre ocenenie vynikajúcich umelcov Českej filharmónie, ktorí sa zaslúžili o jej vysokú úroveň a tak mimoriadne prispeli k plneniu poslania Českej filharmónie slúžiť pracujúcemu ľudu, socialistickému spoločenskému zriadeniu a socialistickému umeniu, zavádza sa čestný titul „zaslúžilý člen Českej filharmónie“.
(2)
Čestný titul „zaslúžilý člen Českej filharmónie“ sa udeľuje vynikajúcim umelcom Českej filharmónie, ktorí v nej pôsobia najmenej 10 rokov a ktorí sústavne dosahujú také výsledky, že sa stávajú príkladom ostatným umelcom Českej filharmónie a iných hudobných telies.
§ 2
(1)
Pre ocenenie vynikajúcich prevádzkových a organizačných pracovníkov Českej filharmónie sa zavádza čestný titul „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“.
(2)
Čestný titul „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“ sa udeľuje vynikajúcim prevádzkovým a organizačným pracovníkom Českej filharmónie, ktorí v nej pracujú najmenej 10 rokov, a to sústavne tak, že sa stávajú príkladom ostatným prevádzkovým a organizačným pracovníkom Českej filharmónie a iných hudobných telies.
§ 3
(1)
Čestné tituly „zaslúžilý člen Českej filharmónie“ a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“ udeľuje minister školstva a kultúry.
(2)
Súčasne s udelením čestných titulov podľa odseku 1 sa odovzdáva listina (diplom) o udelení čestného titulu.
§ 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Černík v. r.