128/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964 do 31.12.1967

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
z 29. júna 1964,
ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu
Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 10 ods. 2 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:
§ 1
Príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu znie:
Oddiel 1
Sadzby náhrad za používanie vlastných osobných vozidiel pri vonkajších výkonoch
Položka 11 Sadzby náhrad za 1 km jazdy pri používaní vlastných osobných vozidiel pri vonkajších úkonoch sú:
Druh vozidla obsah valcov v ccm Kčs
nad do
a) motorový bicykel, motocykel, skúter 100 0,13
100 150 0,20
150 250 0,22
250 350 0,25
350 0,30
b) motocykel s postranným vozíkom, trojkolka 150 0,32
c) osobný automobil 750 0,45
750 1100 0,55
1100 1500 0,60
1500 2000 0,70
2000 0,80
Oddiel 2
Sadzby náhrad za použitie osobného vozidla na výkony pre cudziu potrebu
Položka 21 Sadzby náhrad za 1 km jazdy pri príležitostnom použití osobného vozidla na výkony pre cudziu potrebu sú najviac Kčs
Kčs
a) za motorové vozidlo do 100 ccm 0,05
b) za motocykel alebo trojkolku nad 100 ccm 0,10
c) za osobný automobil bez zreteľa na obsah valcov 0,20
Položka 22 Sadzby náhrad za výkony osobnými vozidlami vykonané výlučne pre potrebu žiadateľa sú:
Druh vozidla Obsah valcov Vlastníkom vozidla je
organizácia súkromná osoba
nad do za 1 km jazdy za 15 minút času výkonu za 1 km jazdy za 15 minút času výkonu
Kčs najviac Kčs
a) motorový bicykel, motocykel alebo trojkolka 100 0,20 1,50 0,13 0,80
100 150 0,30 0,20
150 250 0,35 0,22
250 350 0,40 0,25
350 0,45 0,30
b) motocykel s postranným vozíkom, trojkolka 150 0,55 1,50 0,32 0,30
c) osobný automobil 750 0,65 2,- 0,45 1,20
750 1100 0,80 0,55
1100 1500 0,85 0,60
1500 2000 1,- 0,70
2000 1,15 0,80
Poznámka: Sadzba určená v položke 22
a)
za 1 km jazdy zahrňuje náklady vyvolané prevádzkou vozidla, včítane poistenia zákonnej zodpovednosti a nákladov na garážovanie vozidla na jeho pravidelnom stanovišti, bez nákladov na vodiča, bez všeobecnej réžie a bez zisku;
b)
za 15 minút času (včítane času jazdy) platná
1.
pre organizácie zahrňuje mzdu vodiča, priemerný podiel jeho prémií a odmeny za prácu nadčas a znížených náhrad cestovných výdavkov, príspevok zamestnávateľa na nemocenské poistenie a podiel všeobecnej réžie,
2.
pre súkromné osoby zahrňuje mzdu vodiča;
c)
za 15 minút času (včítane času jazdy) sa nepočíta, ak vlastník vozidla neuhradzuje mzdu vodiča.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister:

Indra v. r.