126/1964 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
z 20. júna 1964
o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 a 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Pri výstavbe vlečky je stavebník povinný predložiť prípravnú dokumentáciu na posúdenie dráhovému správnemu orgánu. Pred začatím projekčných prác treba dohodnúť možnosti, spôsob a podmienky pripojenia vlečky na celoštátnu dráhu (ďalej len „železnica“) a všetky iné dôležité otázky budúceho styku železnice s vlečkou.
(2)
Vlečku zriaďuje, udržuje a má v prevádzke organizácia, ktorá ju má v správe (ďalej len „vlečkár“). Vlečkár je povinný zachovávať ustanovenia Pravidiel technickej prevádzky vlečiek.*)
(3)
Odbočnú výhybku vlečky, ležiacu v koľaji železnice, na náklad vlečkára vkladajú, udržujú a obnovujú Československé štátne dráhy (ďalej len „ČSD“). Zariadenie vlečky v obvode železnice na náklad vlečkára udržujú a obsluhujú ČSD; mimo tohto obvodu len vtedy, ak to vyžaduje bezpečnosť prevádzky na železnici.
(4)
Na vlečke možno začať s prevádzkou (prevádzku vykonávať) len vtedy, ak sa medzi ČSD a vlečkárom uzavrela vlečková zmluva.
(5)
Vo vlečkovej zmluve sa určí tarifná stanica vlečky a prípojová stanica vlečky. Tarifná stanica vlečky je odosielajúcou stanicou a stanicou určenia pre zásielky vlečkára prepravované po železnici. Prípojová stanica vlečky má byť tarifnou stanicou vlečky; odchýlky určuje Ministerstvo dopravy tarifou.
§ 2
Vlečková a prípojová prevádzka
(1)
Prevádzka na vlečke sa rozdeľuje na prípojovú a na vlečkovú prevádzku. Tam, kde sa na vlečke stretáva prípojová prevádzka s vlečkovou prevádzkou, sa určí miesto vzájomnej odovzdávky vozňov (zásielok) medzi ČSD a vlečkárom (ďalej len „miesto odovzdávky“). Miesto odovzdávky na vlečke má byť čo najbližšie k miestu, kde vlečka odbočuje z koľaje železnice. Miesto odovzdávky určuje vlečková zmluva.
(2)
Prípojovou prevádzkou sa rozumie pristavovanie vozňov na miesto odovzdávky a ich odsun z tohto miesta na železnicu. Prípojová prevádzka sa vykonáva nepretržite (vo dne i v noci, v nedeľu i sviatky a v iné dni pracovného pokoja) obsluhami, ktoré určuje prípojová stanica po prerokovaní s vlečkárom.
(3)
ČSD môžu z prevádzkových dôvodov dočasne prerušiť alebo obmedziť prípojovú prevádzku. Sú povinné o tom vlečkára aspoň sedem dní vopred upovedomiť, aby mohol urobiť potrebné opatrenia. ČSD pritom určia miesto pre odovzdanie alebo prevzatie zásielok vlečkára.
(4)
Vlečkovou prevádzkou sa rozumie doprava vozňov po vlečke z miesta odovzdávky ďalej na vlečku a opačne, ako i ostatná prevádzka po tejto časti vlečky.
(5)
Prípojovú prevádzku vykonávajú ČSD na náklad vlečkára. Vlečkovú prevádzku vykonáva vlečkár; vlečková zmluva môže určiť inak.
§ 3
Prechod vozidiel
(1)
Zo železnice na vlečku a opačne môžu prechádzať vozne určené na vyloženie alebo naloženie zásielok prepravovaných po železnici. Pre prechod vozňov určených na vyloženie alebo na naloženie kusových zásielok a pre prechod vozňov určených pre prevážanie tovaru medzi tarifnou stanicou a vlečkou alebo medzi dvoma vlečkami s tou istou tarifnou stanicou (ďalej len „miestny prevoz“) treba osobitné povolenie ČSD.
(2)
Ak stavba a zariadenie vlečky vyhovuje podmienkam pre prepravu osôb, dráhový správny orgán môže výnimočne povoliť prechod vozňov osobnej prepravy zo železnice na vlečku a opačne.
(3)
ČSD môžu vylúčiť vozne, prechod ktorých by vyžadoval osobitné opatrenie alebo by v prevádzke železnice spôsoboval ťažkosti.
(4)
Rušeň vlečkára môže na koľaje železnice zachádzať, ak to dovoľujú prevádzkové pomery, ak vyhovuje predpisom ČSD, ak je v riadnom prevádzkovom stave a ak je na ňom spôsobilosť na prechod na železnicu viditeľne vyznačená. Podmienky pre zachádzanie rušňa vlečkára na koľaje železnice určuje vlečková zmluva; pre jednotlivý prípad náčelník stanice.
§ 4
Vzájomná odovzdávka vozňov
(1)
Na miesto odovzdávky sa pristavujú vozne nezoradené, riadne vzájomne zvesené a s brzdovými spojkami buď vzájomne zvesenými alebo zavesenými, náležite vyčistené, uzavreté a so všetkými oddeliteľnými súčiastkami, vozňovým výstrojom a prepravnými pomôckami, s ktorými sa podľa dokladov odovzdávajú. Vozne proti ujdeniu na mieste odovzdávky pri pristavení zabezpečuje odovzdávajúca strana; inak za zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu na celej vlečke zodpovedá vlečkár.
(2)
Ak to prevádzkové pomery dovoľujú, ČSD pristavia vozne na miesto odovzdávky zoradené podľa želania vlečkára. Ak má vlečkár vhodné zariadenie (rušeň, zvážny pahrbok a pod.) alebo možnosť napr. polepovaním vozňov vytvárať ucelené vlaky alebo skupiny a ak to dovolia jeho prevádzkové pomery, vlečkár pripraví vozne na mieste odovzdávky zoradené podľa potrieb ČSD (napr. zostavenie vlakov podľa ustanovení dopravných predpisov ČSD, osobitne skupinu naložených a prázdnych, zoskupenie vozňov na prepravu po železnici podľa smerov, tratí alebo aj staníc). Vlečkár na žiadosť ČSD polepuje aj vrátené vozne podľa predpisov ČSD. Vlečkár zodpovedá za správnosť vykonávania týchto úkonov.
(3)
Ak je miesto odovzdávky preplnené vozňami, takže ďalšie vozne nemožno pristaviť, alebo ak vozne pre svoj stav, konštrukciu, závady v naložení nákladu alebo pre prekážky v stavbe alebo stave vlečky nemôžu prejsť na vlečku, zadržia sa tieto vozne v stanici určenia alebo v inej stanici. ČSD o tom upovedomí vlečkára s výzvou, aby rozhodol, čo sa má s nimi stať. Zadržanie ide na vrub toho, kto za zadržanie zodpovedá.
(4)
Ak dochádza k preplneniu miesta odovzdávky častejšie, a tým aj k častému zadržovaniu vozňov a ak stanica vyzvala vlečkára, aby urobil nápravu, môžu sa zadržané vozne pripraviť na nakládku i na vykládku na všeobecných koľajach v stanici určenia (odosielacej). Ak vlečkár žiada o zadržanie vozňov (zásielok) v stanici určenia alebo o ich prichystanie na všeobecné vykládkové a nakládkové koľaje, ČSD žiadosti vyhovie, ak sa tým stanica nepreplní; zadržanie ide na vrub vlečkára.
(5)
Vzájomné odovzdávanie vozňov sa vykonáva technickou a komerčnou prehliadkou vozňov. Vlečkár zodpovedá za úplnosť a neporušenosť vozňov a zásielok od okamihu, keď vozne a zásielky prevzal, až do okamihu, keď vozne a zásielky odovzdal ČSD. Vlečkár nezodpovedá za úplnosť a neporušenosť vozňov a zásielok, ak dokáže, že strata alebo poškodenie vozňových súčiastok alebo zásielok neboli spôsobené na vlečke.
§ 5
Poškodenie vozidiel
(1)
Ak sa vozeň poškodí na vlečke, je vlečkár povinný zaplatiť ČSD, okrem náhrady spôsobenej škody, pokutu; pri nehode vzniknutej pri doprave alebo posune, vo výške dvojnásobku spôsobenej škody, inak vo výške trojnásobku spôsobenej škody. Ak sa na vlečke poškodí rušeň ČSD a za poškodenie zodpovedá vlečkár, zaplatí za opravu náhradu vo výške, ktorú určia ČSD, a pokutu vo výške dvojnásobku náhrady za opravu. Okrem toho vlečkár zaplatí náhradu za prestoj rušňa v oprave za každý deň po dobu, ktorú určia ČSD.
(2)
Vlečkár opravuje vozne ČSD, ak má na to na vlečke vhodné zariadenie. Druh a rozsah jednotlivých opráv vozňov a ich súčiastok, ktoré vlečkár bude vykonávať, určí vlečková zmluva alebo osobitná dohoda. Pri vozňoch, ktoré vlečkár opravil, neplatí náhradu ani pokutu za poškodenie vozňa na vlečke.
(3)
Na vyšetrenie nehody na vlečke spôsobenej v prevádzke ČSD prizvú ČSD vlečkára; na vyšetrenie nehody spôsobenej v prevádzke vlečkára prizve vlečkár ČSD, ak by náhrada škody mohla postihnúť druhú stranu.
§ 6
Bezpečnosť prevádzky a používanie železničných vozňov
(1)
V záujme bezpečnosti železničnej prevádzky je vlečkár povinný najmä:
a)
oznámiť prípojovej stanici každú nehodu a každé poškodenie vozňa na vlečke, najmä vykoľajenie vozňa a zistené závady na vozni,
b)
oznámiť prípojovej stanici zistenú závadu na vlečke, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na vlečke,
c)
zachovať prechodový prierez a predpísané voľné plochy pozdĺž koľají,
d)
riadne zabezpečovať vozne proti ujdeniu,
e)
brzdové spojky vzájomne zvesovať alebo zavesovať.
(2)
Bez predchádzajúceho súhlasu prípojovej stanice vlečky vlečkár nesmie:
a)
použiť neprenajatý železničný vozeň po vyložení alebo pred naložením zásielky na premiesťovanie tovaru pre miestne prevozy,
b)
naložiť vozeň po vyložení došlej zásielky opäť na prepravu,
c)
zdržiavať vozeň po vyložení došlej zásielky pre neskoršiu nakládku,
d)
naplniť nádržkový vozeň určený pre nakládku určitého tovaru iným tovarom.
(3)
Za nedodržanie niektorého z uvedených ustanovení vlečkár zaplatí:
za každý vozeň podľa ods. 1 písm. a) 400 Kčs,
za každú vozňovú jednotku podľa ods. 2 400 Kčs,
za každý prípad podľa ods. 1 písm. b), c) 400 Kčs,
za každý prípad podľa ods. 1 písm. d) 100 Kčs,
za každý prípad podľa ods. 1 písm. e) 50 Kčs.
§ 7
Spôsobilosť pracovníkov vlečkára
(1)
Pracovníci vlečkára zúčastnení pri manipulácii s vozňami a zásielkami, pracovníci vozňovej služby, stavebnej údržby, oznamovacej a zabezpečovacej údržby musia byť na výkon služby zdravotne spôsobilí a musia mať odborné vedomosti predpísané pre takéto kategórie pracovníkov na ČSD.
(2)
Vlečkár je povinný ustanoviť pracovníka zodpovedného za riadny technický stav vlečky a jej zariadenia, za riadne a bezpečné vedenie prevádzky na vlečke a za riadne hospodárenie so železničnými vozňami (ďalej len „správca prevádzky“). Za správcu prevádzky môže byť ustanovený len pracovník, ktorého ČSD uznali za spôsobilého. Pre prípad neprítomnosti správcu prevádzky musí sa ustanoviť jeho zástupca. Na vlečke s jednoduchými prevádzkovými pomermi preberá povinnosti správcu prevádzky vedúci vlečkárovho závodu, a ak sa posunuje s vozňami, musí sa ustanoviť zodpovedný vedúci posunu a jeho meno oznámiť prípojovej stanici.
(3)
ČSD sú povinné sledovať dodržiavanie predpisov pri prevádzke vlečky, či sa s vozňami prechádzajúcimi zo železnice na vlečku správne zaobchádza a hospodári, a presvedčovať sa o spôsobilosti pracovníkov vlečkára, používaných v prevádzke na vlečke. Vlečkár je povinný sa spravovať pokynmi ČSD a z prevádzky vylúčiť všetkých pracovníkov, ktorých ČSD označia za nespôsobilých.
§ 8
Organizácia práce vlečky. Normy
(1)
Vlečkár je povinný v spolupráci s ČSD vypracovať a vydať technologický postup práce objasňujúci organizáciu dopravy na vlečke, organizáciu posunu, organizáciu rôznych operácií, všetko s prihliadnutím na určené normy. Pokiaľ je to podľa uváženia ČSD potrebné, ČSD v spolupráci s vlečkárom vypracujú a na jeho náklad vydajú jednotné technologické postupy práce stanice a vlečky.
(2)
Vlečkár je povinný vracať vozne po vyložení alebo naložení alebo po vyložení a naložení najneskôr v lehote, ktorá sa určí ako norma pobytu vozňa na vlečke (ďalej len „norma pobytu“). Normou pobytu sa rozumie čas potrebný na vykonanie ložnej manipulácie (ďalej len „ložná lehota“) a čas na vykonanie dopravnotechnických úkonov, pokiaľ sú vzhľadom na technológiu dopravy nevyhnutne potrebné.
(3)
Náklady spojené s určením normy pobytu uhradzujú spolovice vlečkár a spolovice ČSD. Ak si vlečkár vyžiada preskúšanie určenej normy pobytu, uhradzuje náklady v plnej výške.
(4)
Pre každú vlečku sa určí najvyšší počet vozňových jednotiek, ktorý stanica môže vlečkárovi pripraviť na obdobie ložnej lehoty obsiahnutej v norme pobytu (ďalej len „pristavovacia norma“). Väčší počet vozňov sa môže vlečkárovi pripraviť len s jeho súhlasom a norma pobytu vozňov pristavených nad pristavovaciu normu začína plynúť po ukončení doby ložnej lehoty obsiahnutej v norme pobytu platnej pre vozne pristavené v počte pristavovacej normy.
(5)
Vlečkár musí vytvárať podmienky pre nepretržitú, plynulú vykládku a rovnomernú nakládku.
(6)
Za predržanie vozňov nad dohodnuté normy pobytu vyberajú ČSD pokutu (zdržné), za skrátenie normy pobytu vyplácajú ČSD prémie podľa sadzieb ustanovených železničným prepravným poriadkom. Spôsob výpočtu zdržného a prémií určuje Ministerstvo dopravy tarifou.
(7)
Ak vlečkár opätovne predržiava vozne nad 24 hodín nad určené normy pobytu, hoci bol na tento stav upozornený a vyzvaný na urobenie nápravy, môže sa pri týchto vozňových jednotkách zdržné zvýšiť až na trojnásobok, a to na čas, pokiaľ trvá predržiavanie nad 24 hodín. O takomto opatrení ČSD vlečkára vopred písomne upovedomia.
(8)
Prípojová stanica vykazuje vozne pristavované zo železnice na vlečku a opačne a sleduje hospodárenie s nimi na vlečke.
§ 9
Podmienky prepravy
Pre prepravu vozňových zásielok nakladaných alebo vykladaných na vlečke a prepravovaných po železnici platia ustanovenia železničného prepravného poriadku, pre kusové zásielky ustanovenia prepravného poriadku pre automobilovú a železničnú prepravu kusových zásielok, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak. Pre prepravu zásielok pri miestnych prevozoch a pre prepravu zásielok po vlečke pre cudzie potreby určuje podmienky tarifa.
§ 10
Príjem a výdaj zásielok. Dodacie lehoty
(1)
Miestom prevzatia naloženého vozňa na prepravu je určené miesto odovzdávky, i keď sa prepravná zmluva ešte nedohodla. Miestom odovzdania zásielky vlečkárovi je miesto odovzdávky.
(2)
Sprievodné listiny zásielok prechádzajúcich zo železnice na vlečku a opačne sa spracúvajú v prípojovej stanici, pokiaľ ČSD po dohode s vlečkárom nezriadili pobočku nákladnej pokladnice na vlečke.
(3)
ČSD podľa daných možností a miestnych podmienok odovzdajú vlečkárovi súčasne s vozňovými zásielkami i nákladné listy. Ak údaje uvedené na vozňových nálepkách postačujú na bezpečné vyloženie zásielky, je vlečkár povinný zásielku prevziať i bez sprievodných listín.
(4)
O pripravení vozňov na miesto odovzdávky ČSD nepodávajú vlečkárovi zprávu. Vlečkár je povinný v čase pravidelných obslúh očakávať prísun došlých vozňov (zásielok) a byť pripravený bez meškania ich rozostaviť na manipulačné miesta a vykonať ložné manipulácie.
(5)
Pri zásielkach určených na vlečky sa dodacia lehota považuje za zachovanú, ak zásielka dôjde do stanice určenia pred uplynutím dodacej lehoty a ak je pripravená na odber na mieste odovzdávky pri najbližšej pravidelnej obsluhe vlečky, možnej podľa technologického postupu práce stanice a vlečky.
§ 11
Zisťovanie váhy zásielok na vlečke
Váhu zásielok nakladaných na vlečke je povinný zisťovať odosielateľ. ČSD sú oprávnené vykonávať na váhach vlečkára kontrolné váženie.
§ 12
Náhrady za vykonané práce
(1)
Za úkony vyplývajúce z tejto vyhlášky sa vyberajú alebo poskytujú odplaty podľa sadzobníka vlečkových poplatkov, ktorý vydá Ministerstvo dopravy ako tarifu.
(2)
Náhrada za vyskytujúce sa opakované úkony (plnenia), výpočet ktorej podľa sadzieb uvedených v sadzobníku vlečkových poplatkov možno určiť len s nadmernými ťažkosťami, môže sa vo vlečkovej zmluve určiť pevnou sumou.
(3)
O spôsobe zúčtovania náhrad s vlečkárom a o ich platení platia všeobecné predpisy o platobnom a zúčtovacom styku, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.
§ 13
Zmeny zmluvných vzťahov
(1)
Ak sa používanie vlečky prenechá inej organizácii, nevstupuje táto organizácia do právneho pomeru založeného vlečkovou zmluvou, ktorú uzavreli ČSD s vlečkárom. ČSD nie sú povinné pokračovať v pristavovaní vozňov na vlečku, ak sa s nástupcom predošlého vlečkára neuzavrie nová vlečková zmluva.
(2)
Ak sa zmenia predpoklady a podmienky v trvaní vlečky alebo prevádzky na nej, môže každá z oboch strán zmluvu kedykoľvek vypovedať. Lehota výpovede je tri mesiace.
(3)
Pri zrušení vlečky je vlečkár povinný odstrániť z pozemkov ČSD na svoj náklad všetko, čo na nich zriadil, pokiaľ ČSD neurčia inak. Ak vlečkár neobnoví pôvodný stav, ČSD vykonajú potrebné opatrenia (práce) na náklad vlečkára.
§ 14
Spolupoužívanie vlečky
(1)
Vlečkár (investor) môže na základe predchádzajúceho povolenia správy dráhy:*)
a)
dať súhlas na pripojenie inej vlečky a na svojej vlečke dovoliť dopravovanie vozňov zo železnice na túto inú vlečku a opačne,
b)
dať súhlas na spolupoužívanie svojej vlečky iným organizáciám na nakladanie a vykladanie vozňov so zásielkami prepravovanými po železnici, ak sa splnia predpoklady a podmienky pre včasnú nakládku a vykládku vozňov a ak sa pri tom nebude podstatne zdržiavať obeh železničných vozňov oproti ložným manipuláciám v stanici ČSD,
c)
obstarávať cudzie prepravné potreby, t.j. za odplatu prepravovať medzi jednotlivými miestami svojej vlečky vozne (zásielky) iných organizácií a ich pracovníkov.
(2)
Ak to plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo záujem obrany štátu vyžaduje, Ministerstvo dopravy môže vlečkárovi po dohode s jeho nadriadeným orgánom uložiť, aby inej organizácii povolil spolupoužívanie vlečky.
(3)
Vzájomné vzťahy a výška náhrad za vykonávané úkony medzi vlečkárom a spolupoužívateľom vlečky sa upravia zmluvou o spolupoužívaní vlečky obdobne, ako vzťahy medzi vlečkárom a ČSD. Zmluva o spolupoužívaní vlečky sa musí uzavrieť pred začatím pristavovania vozňov pre spolupoužívateľov.
(4)
ČSD môžu po dohode s vlečkárom bezplatne spolupoužívať vlečku pre posunovacie úkony, pre odstavovanie vozňov a pre prepravu svojich zásielok avšak tak, aby spolupoužívanie neobmedzovalo prevádzku vlečkára.
§ 15
Použitie vlečky pre osobitné účely
Pre prípad brannej pohotovosti štátu sú ČSD i vojenská správa oprávnené zastaviť alebo obmedziť prevádzku na vlečke a používať ju včítane materiálu a technických zariadení pre akékoľvek účely. Vlečkárovi tým nevznikne nárok na úhradu spôsobenej škody. O zastavení prevádzky a používaní vlečky však musia ČSD alebo vojenská správa vlečkára upovedomiť. Všetky vozne spôsobilé pre vojenské prevozy a stojace na vlečke vlečkár je povinný na výzvu ihneď vyložiť; ak tak neurobí, vyložia ich ČSD na jeho náklady a nebezpečenstvo.
§ 16
Dohľad
(1)
Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky na vlečke vykonávajú trvalý dohľad technické orgány stavebnej, oznamovacej a zabezpečovacej údržby vlečkára. Na tej časti vlečky, ktorá leží v obvode železnice, vykonávajú za vlečkára trvalý dohľad ČSD. Ustanovenia o štátnom dozore na dráhach nie sú týmto ustanovením dotknuté.
(2)
Vlečkár povolí pracovníkom ČSD povereným dozorom, dohľadom alebo prevádzkovými úlohami v prípojovej prevádzke vstup do obvodu vlečky. ČSD povolia pracovníkom vlečkára pri zabezpečovaní prípojového styku vstup do obvodu prípojovej stanice.
§ 17
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Vlečkové zmluvy dojednané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté, ak nie sú v rozpore s touto vyhláškou.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister:

Indra v. r.
*)
Pre banské dráhy v obvode hnedouhoľných povrchových baní platia
Pravidlá technickej prevádzky pre banské dráhy povrchových hnedouhoľných baní.
*)
§ 1 vyhlášky č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh.