Predpis bol zrušený predpisom 109/2005 Z. z.

126/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1986 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
z 20. júna 1964
o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky)
Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 a 29 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Pri výstavbe vlečky je stavebník povinný predložiť prípravnú dokumentáciu na posúdenie dráhovému správnemu orgánu. Pred začatím projekčných prác treba dohodnúť možnosti, spôsob a podmienky pripojenia vlečky na celoštátnu dráhu (ďalej len „železnica“) a všetky iné dôležité otázky budúceho styku železnice s vlečkou.
(2)
Vlečku zriaďuje, udržuje a má v prevádzke organizácia, ktorá ju má v správe (ďalej len „vlečkár“). Vlečkár je povinný zachovávať ustanovenia Pravidiel technickej prevádzky vlečiek.*)
(3)
Odbočnú výhybku vlečky, ležiacu v koľaji železnice, na náklad vlečkára vkladajú, udržujú a obnovujú Československé štátne dráhy (ďalej len „ČSD“). Zariadenie vlečky v obvode železnice na náklad vlečkára udržujú a obsluhujú ČSD; mimo tohto obvodu len vtedy, ak to vyžaduje bezpečnosť prevádzky na železnici.
(4)
Na vlečke možno začať s prevádzkou (prevádzku vykonávať) len vtedy, ak sa medzi ČSD a vlečkárom uzavrela vlečková zmluva.
(5)
Vo vlečkovej zmluve sa určí tarifná stanica vlečky a prípojová stanica vlečky. Tarifná stanica vlečky je odosielajúcou stanicou a stanicou určenia pre zásielky vlečkára prepravované po železnici. Prípojová stanica vlečky má byť tarifnou stanicou vlečky; odchýlky určuje Ministerstvo dopravy tarifou.
§ 2
Vlečková a prípojová prevádzka
(1)
Prevádzka na vlečke sa rozdeľuje na prípojovú a na vlečkovú prevádzku. Tam, kde sa na vlečke stretáva prípojová prevádzka s vlečkovou prevádzkou, sa určí miesto vzájomnej odovzdávky vozňov (zásielok) medzi ČSD a vlečkárom (ďalej len „miesto odovzdávky“). Miesto odovzdávky na vlečke má byť čo najbližšie k miestu, kde vlečka odbočuje z koľaje železnice. Miesto odovzdávky určuje vlečková zmluva.
(2)
Prípojovou prevádzkou sa rozumie pristavovanie vozňov na miesto odovzdávky a ich odsun z tohto miesta na železnicu. Prípojová prevádzka sa vykonáva nepretržite (vo dne i v noci, v nedeľu i sviatky a v iné dni pracovného pokoja) obsluhami, ktoré určuje prípojová stanica po prerokovaní s vlečkárom.
(3)
ČSD môžu z prevádzkových dôvodov dočasne prerušiť alebo obmedziť prípojovú prevádzku. Sú povinné o tom vlečkára aspoň sedem dní vopred upovedomiť, aby mohol urobiť potrebné opatrenia. ČSD pritom určia miesto pre odovzdanie alebo prevzatie zásielok vlečkára.
(4)
Vlečkovou prevádzkou sa rozumie doprava vozňov po vlečke z miesta odovzdávky ďalej na vlečku a opačne, ako i ostatná prevádzka po tejto časti vlečky.
(5)
Prípojovú prevádzku vykonávajú ČSD na náklad vlečkára. Vlečkovú prevádzku vykonáva vlečkár; vlečková zmluva môže určiť inak.
§ 3
Prechod vozidiel
(1)
Zo železnice na vlečku a opačne môžu prechádzať vozne určené na vyloženie alebo naloženie zásielok prepravovaných po železnici. Pre prechod vozňov určených na vyloženie alebo na naloženie kusových zásielok a pre prechod vozňov určených pre prevážanie tovaru medzi tarifnou stanicou a vlečkou alebo medzi dvoma vlečkami s tou istou tarifnou stanicou (ďalej len „miestny prevoz“) treba osobitné povolenie ČSD.
(2)
Ak stavba a zariadenie vlečky vyhovuje podmienkam pre prepravu osôb, dráhový správny orgán môže výnimočne povoliť prechod vozňov osobnej prepravy zo železnice na vlečku a opačne.
(3)
ČSD môžu vylúčiť vozne, prechod ktorých by vyžadoval osobitné opatrenie alebo by v prevádzke železnice spôsoboval ťažkosti.
(4)
Rušeň vlečkára môže na koľaje železnice zachádzať, ak to dovoľujú prevádzkové pomery, ak vyhovuje predpisom ČSD, ak je v riadnom prevádzkovom stave a ak je na ňom spôsobilosť na prechod na železnicu viditeľne vyznačená. Podmienky pre zachádzanie rušňa vlečkára na koľaje železnice určuje vlečková zmluva; pre jednotlivý prípad náčelník stanice.
§ 4
Vzájomná odovzdávka vozňov
(1)
Na miesto odovzdávky sa pristavujú vozne nezoradené, riadne vzájomne zvesené a s brzdovými spojkami buď vzájomne zvesenými alebo zavesenými, náležite vyčistené, uzavreté a so všetkými oddeliteľnými súčiastkami, vozňovým výstrojom a prepravnými pomôckami, s ktorými sa podľa dokladov odovzdávajú. Vozne proti ujdeniu na mieste odovzdávky pri pristavení zabezpečuje odovzdávajúca strana; inak za zabezpečovanie vozňov proti ujdeniu na celej vlečke zodpovedá vlečkár.
(2)
Ak to prevádzkové pomery dovoľujú, ČSD pristavia vozne na miesto odovzdávky zoradené podľa želania vlečkára. Ak má vlečkár vhodné zariadenie (rušeň, zvážny pahrbok a pod.) alebo možnosť napr. polepovaním vozňov vytvárať ucelené vlaky alebo skupiny a ak to dovolia jeho prevádzkové pomery, vlečkár pripraví vozne na mieste odovzdávky zoradené podľa potrieb ČSD (napr. zostavenie vlakov podľa ustanovení dopravných predpisov ČSD, osobitne skupinu naložených a prázdnych, zoskupenie vozňov na prepravu po železnici podľa smerov, tratí alebo aj staníc). Vlečkár na žiadosť ČSD polepuje aj vrátené vozne podľa predpisov ČSD. Vlečkár zodpovedá za správnosť vykonávania týchto úkonov.
(3)
Ak je miesto odovzdávky preplnené vozňami, takže ďalšie vozne nemožno pristaviť, alebo ak vozne pre svoj stav, konštrukciu, závady v naložení nákladu alebo pre prekážky v stavbe alebo stave vlečky nemôžu prejsť na vlečku, zadržia sa tieto vozne v stanici určenia alebo v inej stanici. ČSD o tom upovedomí vlečkára s výzvou, aby rozhodol, čo sa má s nimi stať. Zadržanie ide na vrub toho, kto za zadržanie zodpovedá.
(4)
Ak dochádza k preplneniu miesta odovzdávky častejšie, a tým aj k častému zadržovaniu vozňov a ak stanica vyzvala vlečkára, aby urobil nápravu, môžu sa zadržané vozne pripraviť na nakládku i na vykládku na všeobecných koľajach v stanici určenia (odosielacej). Ak vlečkár žiada o zadržanie vozňov (zásielok) v stanici určenia alebo o ich prichystanie na všeobecné vykládkové a nakládkové koľaje, ČSD žiadosti vyhovie, ak sa tým stanica nepreplní; zadržanie ide na vrub vlečkára.
(5)
Vzájomné odovzdávanie vozňov sa vykonáva technickou a komerčnou prehliadkou vozňov. Vlečkár zodpovedá za úplnosť a neporušenosť vozňov a zásielok od okamihu, keď vozne a zásielky prevzal, až do okamihu, keď vozne a zásielky odovzdal ČSD. Vlečkár nezodpovedá za úplnosť a neporušenosť vozňov a zásielok, ak dokáže, že strata alebo poškodenie vozňových súčiastok alebo zásielok neboli spôsobené na vlečke.
§ 5
Poškodenie vozidiel
(1)
Ak dôjde k poškodeniu železničného vozňa na vlečke a za poškodenie zodpovedá vlečkár, je povinný zaplatiť ČSD okrem náhrady (prípadne paušálnej náhrady) škody spôsobenej na železničnom vozni sumu vo výške trojnásobku spôsobenej škody, prípadne paušálnej náhrady škody. Okrem toho zaplatí vlečkár náhradu vo výške dovozného včítane prípadného vlečného do opravovne. Ak sa na vlečke poškodí rušeň ČSD a za poškodenie zodpovedá vlečkár, zaplatí za opravu náhradu vo výške, ktorú určia ČSD, a sumu vo výške dvojnásobku náhrady za opravu. Okrem toho vlečkár zaplatí náhradu za prestoj rušňa v oprave za každý deň po dobu, ktorú určia ČSD.
(2)
Vlečkár opravuje vozne ČSD, ak má na to na vlečke vhodné zariadenie. Druh a rozsah jednotlivých opráv vozňov a ich súčiastok, ktoré vlečkár bude vykonávať, určí vlečková zmluva alebo osobitná dohoda. Pri vozňoch, ktoré vlečkár opravil, neplatí náhradu ani sumu za poškodenie vozňa na vlečke.
(3)
Na vyšetrenie nehodovej udalosti na vlečke spôsobenej v prevádzke ČSD prizvú ČSD vlečkára; na vyšetrenie nehodovej udalosti spôsobenej v prevádzke vlečkára prizve vlečkár ČSD, ak by náhrada škody mohla postihnúť druhú stranu.
§ 6
Bezpečnosť prevádzky a používanie železničných vozňov
(1)
V záujme bezpečnosti železničnej prevádzky vlečkár je povinný najmä:
a)
oznámiť prípojovej stanici každú nehodovú udalosť a každé poškodenie vozňa na vlečke, najmä vykoľajenie vozňa a zistené závady na vozni,
b)
zachovávať prechodový prierez a predpísané voľné plochy pozdĺž koľají,
c)
riadne zabezpečovať vozne proti ujdeniu,
e)
brzdové spojky vzájomne zvesovať alebo zavesovať,
f)
predpísaným spôsobom zabezpečovať všetky odnímateľné súčiastky na vozňoch,
g)
pre manipuláciu s vozňami používať len zariadenia schválené ČSD, a to ustanoveným spôsobom.
(2)
Bez predchádzajúceho súhlasu prípojovej stanice vlečky vlečkár nesmie:
a)
použiť vozeň železnice po vyložení alebo pred naložením zásielky pre miestne prevozy,
b)
naložiť vozeň cudzích železničných správ po vyložení došlej zásielky opäť na prepravu,
c)
použiť nádržkový alebo chladiarenský vozeň pre nakládku iného ako povoleného tovaru,
d)
odoslať prázdny nádržkový alebo chladiarenský vozeň ČSD do inej stanice určenia, než akú určila prípojová stanica vlečky.
(3)
Za nedodržanie niektorého z uvedených ustanovení vlečkár zaplatí:
za každý vozeň podľa odseku 1 písm. a), f) 1 200,- Kčs
za každú vozňovú jednotku podľa odseku 2 1 200,- Kčs
za každý prípad podľa odseku 1 písm. b), c), g) 1 200,- Kčs
za každý prípad podľa odseku 1 písm. d) 400,- Kčs
za každý prípad podľa odseku 1 písm. e) 200,- Kčs
(4)
Vlečkár zaplatí ČSD 1 200,- Kčs za každý vozeň, 1 800,- Kčs za každý vozeň cudzích železničných správ, 1 500,- Kčs za každý vozeň železníc socialistických krajín zaradených do spoločného parku železničných vozňov2) naložený bez predchádzajúceho súhlasu ČSD. Okrem toho ČSD môžu vozeň naložený bez predchádzajúceho súhlasu odmietnuť prevziať na prepravu a vlečkár je povinný vozeň bezodkladne vyložiť.
(5)
Vlečkár zaplatí ČSD 1 200,- Kčs za každý vozeň, ktorý prichystá na odsun z vlečky, neuvedený do predpísaného stavu (napr. nevyčistený, neuzavretý alebo bez všetkých oddeliteľných súčiastok vozňového výstroja alebo prepravných pomôcok).
§ 7
Spôsobilosť pracovníkov vlečkára
(1)
Pracovníci vlečkára zúčastnení pri manipulácii s vozňami a zásielkami, pracovníci vozňovej služby, stavebnej údržby, oznamovacej a zabezpečovacej údržby musia byť na výkon služby zdravotne spôsobilí a musia mať odborné vedomosti predpísané pre takéto kategórie pracovníkov na ČSD.
(2)
Vlečkár je povinný ustanoviť pracovníka zodpovedného za riadny technický stav vlečky a jej zariadenia, za riadne a bezpečné vedenie prevádzky na vlečke a za riadne hospodárenie so železničnými vozňami (ďalej len „správca prevádzky vlečky“). Za správcu prevádzky vlečky môže byť ustanovený len pracovník, ktorého ČSD uznali za spôsobilého. Pre prípad neprítomnosti správcu prevádzky vlečky musí sa ustanoviť jeho zástupca. Na vlečke s jednoduchými prevádzkovými pomermi preberá povinnosti správcu prevádzky vlečky vedúci vlečkárovho závodu, a ak sa posunuje s vozňami, musí sa ustanoviť zodpovedný vedúci posunu a jeho meno oznámiť prípojovej stanici.
(3)
ČSD sú povinné sledovať dodržiavanie predpisov pri prevádzke vlečky, či sa s vozňami prechádzajúcimi zo železnice na vlečku správne zaobchádza a hospodári, a presvedčovať sa o spôsobilosti pracovníkov vlečkára, používaných v prevádzke na vlečke. Vlečkár je povinný sa spravovať pokynmi ČSD a z prevádzky vylúčiť všetkých pracovníkov, ktorých ČSD označia za nespôsobilých.
§ 8
Sledovanie pohybu vozňov na vlečkách
(1)
Ak to vyžadujú prevádzkové pomery železničnej stanice a vlečky, ČSD v súčinnosti s vlečkárom vypracujú a na jeho náklad vydajú jednotné technologické postupy práce stanice a vlečky.
(2)
Vlečkár aj ČSD musia vytvárať podmienky pre nepretržitú, plynulú vykládku a rovnomernú nakládku.
(3)
Za čas pobytu vozňov na vlečke ČSD vyberajú poplatok podľa Tarify vlečkových výkonov (TR 62).
(4)
Lehoty pobytu vozňa na vlečke určí ČSD podľa rozvrhu pravidelných obslúh vlečky a s prihliadnutím na prevádzkové pomery v prípojnej (tarifnej) stanici a na vlečke, nie však spravidla dlhšie ako 8 hodín. Ak vlečkár v lehote takto určenej ČSD neprichystá vozeň na odovzdávkovom mieste, zaplatí ČSD za každú aj len začatú hodinu prekročenia v pracovných dňoch sumu 75,- Kčs, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja 150,- Kčs. Zdržné sa účtuje až do hodiny pravidelnej obsluhy, na ktorú bol vozeň prichystaný na odsun. Ak vznikne nárok na zdržné vo výške 150,- Kčs, účtuje sa v tejto výške až do hodiny pravidelnej obsluhy, na ktorú bol vozeň prichystaný na odsun.
(5)
Zdržné sa neúčtuje v prípadoch, keď vlečkár síce neprichystá vozne na odsunutie v určenej lehote, ale prichystá ich na najbližšiu pravidelnú obsluhu, ktorá nasleduje po uplynutí tejto lehoty. Ak sa určená lehota končí v čase pravidelnej obsluhy, musia byť vozne prichystané na odsunutie na túto obsluhu.
(6)
Za každý vozeň cudzích železničných správ okrem vozňov železníc socialistických krajín zaradených do spoločného parku železničných vozňov2) a každú aj len začatú hodinu prekročenia určenej lehoty pobytu zaplatí vlečkár zdržné v dvojnásobnej výške.
(7)
Pobyt ložených a prázdnych vozňov určených na pristavenie na vlečku a zadržaných v stanici určenia alebo v inej stanici z príčin na strane vlečkára ide na ťarchu vlečkára. Čas pobytu v stanici určenia začína plynúť od najbližšej pravidelnej obsluhy, ktorou mohli byť vozne pristavené na vlečku, a je ukončený časom ich prichystania na vlečku najbližšou pravidelnou obsluhou po oznámení vlečkára, že pristavenie vozňov je možné; v inej stanici časom ich zadržania až do ich odsunutia, najdlhšie však 6 hodín po oznámení, keď prípojná stanica dostala od vlečkára súhlas na pristavenie vozňov. Za tento čas sa účtuje zdržné.
(8)
ČSD môžu po predchádzajúcom oznámení na prechodný čas zvýšiť zdržné až na trojnásobok pri vozňoch určitých radov alebo vlastníckych značiek v prípade sťažených prevádzkových podmienok v prípojnej (tarifnej) stanici alebo v oblasti alebo v prípadoch, keď vlečkár opakovane prekračuje určený čas pobytu vozňa na vlečke.
(9)
ČSD môžu povoliť prepočet zdržného za celý mesiac. V prípade, keď v konkrétnom mesiaci priemerný pobyt vozňov na vlečke neprekročil určenú lehotu, sa zdržné pri vozňoch zaradených do prepočtu neúčtuje.
(10)
ČSD môžu na žiadosť vlečkára znížiť účtované zdržné až o 50%, pokiaľ prekročenie určenej lehoty pobytu vozňa vzniklo ako priamy následok havarijných porúch nakladacích a vykladacích zariadení, ktoré vlečkár nemohol odvrátiť ani pri vynaložení všetkého úsilia. ČSD môžu účtované zdržné znížiť alebo odpustiť, ak k prekročeniu lehoty pobytu vozňa na vlečke došlo v dôsledku neodvrátiteľných udalostí živelnej povahy.
(11)
Prípojová stanica vykazuje vozne pristavené železnicou na vlečku a opačne a sleduje hospodárenie s nimi na vlečke.
§ 9
Podmienky prepravy
Pre prepravu vozňových zásielok nakladaných alebo vykladaných na vlečke a prepravovaných po železnici platia ustanovenia železničného prepravného poriadku, pre prepravu kusových zásielok v medzinárodnej preprave platí Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS), Medzinárodný dohovor o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Smernice pre podávanie a výdaj kusových zásielok v medzinárodnej železničnej preprave, pokiaľ vyhláška č. 126/1964 Zb. neustanovuje inak. Podmienky prepravy zásielok pri miestnych prevozoch a prepravy zásielok po vlečke určuje tarifa.
§ 10
Príjem a výdaj zásielok. Dodacie lehoty
(1)
Miestom prevzatia naloženého vozňa na prepravu je určené miesto odovzdávky, i keď sa prepravná zmluva ešte nedohodla. Miestom odovzdania zásielky vlečkárovi je miesto odovzdávky.
(2)
Sprievodné listiny zásielok prechádzajúcich zo železnice na vlečku a opačne sa spracúvajú v prípojovej stanici, pokiaľ ČSD po dohode s vlečkárom nezriadili pobočku nákladnej pokladnice na vlečke.
(3)
ČSD podľa daných možností a miestnych podmienok odovzdajú vlečkárovi súčasne s vozňovými zásielkami i nákladné listy. Ak údaje uvedené na vozňových nálepkách postačujú na bezpečné vyloženie zásielky, je vlečkár povinný zásielku prevziať i bez sprievodných listín.
(4)
O pripravení vozňov na miesto odovzdávky ČSD nepodávajú vlečkárovi zprávu. Vlečkár je povinný v čase pravidelných obslúh očakávať prísun došlých vozňov (zásielok) a byť pripravený bez meškania ich rozostaviť na manipulačné miesta a vykonať ložné manipulácie.
(5)
Pri zásielkach určených na vlečky sa dodacia lehota považuje za zachovanú, ak zásielka dôjde do stanice určenia pred uplynutím dodacej lehoty a ak je pripravená na odber na mieste odovzdávky pri najbližšej pravidelnej obsluhe vlečky, možnej podľa technologického postupu práce stanice a vlečky.
§ 11
Zisťovanie váhy zásielok na vlečke
Váhu zásielok nakladaných na vlečke je povinný zisťovať odosielateľ. ČSD sú oprávnené vykonávať na váhach vlečkára kontrolné váženie.
§ 12
Náhrady za vykonané práce
(1)
Za úkony vyplývajúce z tejto vyhlášky sa vyberajú alebo poskytujú odplaty podľa Tarify vlečkových výkonov (TR 62).
(2)
O spôsobe zúčtovania náhrad s vlečkárom a o ich platení platia všeobecné predpisy o platobnom a zúčtovacom styku, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak. Náhrady, zdržné a iné poplatky sa platia bezhotovostným spôsobom (príkazom na inkaso).
§ 13
Zmeny zmluvných vzťahov
(1)
Ak sa používanie vlečky prenechá inej organizácii, nevstupuje táto organizácia do právneho pomeru založeného vlečkovou zmluvou, ktorú uzavreli ČSD s vlečkárom. ČSD nie sú povinné pokračovať v pristavovaní vozňov na vlečku, ak sa s nástupcom predošlého vlečkára neuzavrie nová vlečková zmluva.
(2)
Ak sa zmenia predpoklady a podmienky v trvaní vlečky alebo prevádzky na nej, môže každá z oboch strán zmluvu kedykoľvek vypovedať. Lehota výpovede je tri mesiace.
(3)
Pri zrušení vlečky je vlečkár povinný odstrániť z pozemkov ČSD na svoj náklad všetko, čo na nich zriadil, pokiaľ ČSD neurčia inak. Ak vlečkár neobnoví pôvodný stav, ČSD vykonajú potrebné opatrenia (práce) na náklad vlečkára.
§ 14
Spolupoužívanie vlečky
(1)
Vlečkár (investor) môže na základe predchádzajúceho povolenia správy dráhy:*)
a)
dať súhlas na pripojenie inej vlečky a na svojej vlečke dovoliť dopravovanie vozňov zo železnice na túto inú vlečku a opačne,
b)
dať súhlas na spolupoužívanie svojej vlečky iným organizáciám na nakladanie a vykladanie vozňov so zásielkami prepravovanými po železnici, ak sa splnia predpoklady a podmienky pre včasnú nakládku a vykládku vozňov a ak sa pri tom nebude podstatne zdržiavať obeh železničných vozňov oproti ložným manipuláciám v stanici ČSD,
c)
prepravovať medzi jednotlivými miestami svojej vlečky vozne (zásielky) iných organizácií a ich pracovníkov.
(2)
Ak to plnenie štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva alebo záujem obrany štátu vyžaduje, Ministerstvo dopravy môže vlečkárovi po dohode s jeho nadriadeným orgánom uložiť, aby inej organizácii povolil spolupoužívanie vlečky.
(3)
Vzájomné vzťahy a výška náhrad za vykonávané úkony medzi vlečkárom a spolupoužívateľom vlečky sa upravia zmluvou o spolupoužívaní vlečky obdobne, ako vzťahy medzi vlečkárom a ČSD. Zmluva o spolupoužívaní vlečky sa musí uzavrieť pred začatím pristavovania vozňov pre spolupoužívateľov.
(4)
ČSD môžu po dohode s vlečkárom bezplatne spolupoužívať vlečku pre posunovacie úkony, pre odstavovanie vozňov a pre prepravu svojich zásielok avšak tak, aby spolupoužívanie neobmedzovalo prevádzku vlečkára.
§ 15
Použitie vlečky pre osobitné účely
Pre prípad brannej pohotovosti štátu sú ČSD i vojenská správa oprávnené zastaviť alebo obmedziť prevádzku na vlečke a používať ju včítane materiálu a technických zariadení pre akékoľvek účely. Vlečkárovi tým nevznikne nárok na úhradu spôsobenej škody. O zastavení prevádzky a používaní vlečky však musia ČSD alebo vojenská správa vlečkára upovedomiť. Všetky vozne spôsobilé pre vojenské prevozy a stojace na vlečke vlečkár je povinný na výzvu ihneď vyložiť; ak tak neurobí, vyložia ich ČSD na jeho náklady a nebezpečenstvo.
§ 16
Dohľad
(1)
Pre zaistenie bezpečnosti prevádzky na vlečke vykonávajú trvalý dohľad technické orgány stavebnej, oznamovacej a zabezpečovacej údržby vlečkára. Na tej časti vlečky, ktorá leží v obvode železnice, vykonávajú za vlečkára trvalý dohľad ČSD. Ustanovenia o štátnom dozore na dráhach nie sú týmto ustanovením dotknuté.
(2)
Vlečkár povolí pracovníkom ČSD povereným dozorom, dohľadom alebo prevádzkovými úlohami v prípojovej prevádzke vstup do obvodu vlečky. ČSD povolia pracovníkom vlečkára pri zabezpečovaní prípojového styku vstup do obvodu prípojovej stanice.
§ 17
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Vlečkové zmluvy dojednané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté, ak nie sú v rozpore s touto vyhláškou.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister:

Indra v. r.
*)
Pre banské dráhy v obvode hnedouhoľných povrchových baní platia
Pravidlá technickej prevádzky pre banské dráhy povrchových hnedouhoľných baní.
*)
§ 1 vyhlášky č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh.