118/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1990 do 30.04.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva národnej obrany
z 10. júna 1964,
o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
Ministerstvo národnej obrany po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):
Prvý oddiel
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje dodávky
1.
výrobkov, prác a výkonov určených na zabezpečenie obranyschopnosti alebo bezpečnosti štátu, a to
a)
výrobkov zbrojnej povahy,
b)
špeciálnych výrobkov, ktoré nemožno nahradiť výrobkami civilnej povahy (výrobkov vyrábaných podľa špeciálnych technických podmienok),
c)
ostatných výrobkov, ktoré odberateľ prezerá (kontroluje) u dodávateľa,
pokiaľ ich odoberá Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,
2.
výrobkov uvedených v č. 1 písm. a) a b) pre Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky pri zabezpečovaní úloh obsiahnutých v pláne rozvoja vedy a techniky,
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje obdobne aj na dodávky opráv výrobkov dodávaných podľa tejto vyhlášky.
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky z dovozu.
§ 2
O dodávkach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 platia ustanovenia základných podmienok dodávky vydaných dodávateľskými ministerstvami, pokiaľ táto vyhláška neobsahuje odchylnú úpravu.
Druhý oddiel
Dodávky výrobkov
§ 3
Uzavieranie hospodárskych zmlúv
(1)
Odberateľ zasiela dodávateľovi návrhy hospodárskych zmlúv, označené „Dodávka podľa základných podmienok dodávky Federálneho ministerstva národnej obrany“ najneskoršie
a)
v lehotách ustanovených na predkladanie návrhov zmlúv (objednávok) v základných podmienkach dodávky, vydaných dodávateľskými ministerstvami,
b)
ak lehota nie je takto ustanovená, najneskoršie 60 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má plniť.
(2)
Pri potvrdení návrhu zmluvy dodávateľ je povinný doplniť ho údajom ceny za jednotku; jedno vyhotovenie si ponechá a ostatné vráti odberateľovi.
§ 4
Prevádzková dokumentácia
(1)
Dodávateľ je povinný vydávať a odberateľovi v dohodnutých lehotách zaslať prevádzkovú dokumentáciu výrobkov, pre ktoré bol dojednaný osobitný prevádzkovo-dokumentačný režim. Vydanú dokumentáciu dodávateľ je povinný dopĺňať tak, aby sa mohli odstraňovať závady zistené na výrobkoch v prevádzke, alebo aby sa vydaná prevádzková dokumentácia udržiavala na súčasnej výrobno-technickej úrovni.
(2)
Prevádzková dokumentácia musí sa vypracovať tak, aby pri plnom dodržiavaní jej ustanovení zaručovala bezpečnú a plynulú prevádzku a dodržiavanie požiadaviek na prípravu, obsluhu, ovládanie, montáž, údržbu a kontrolu a na všetky ostatné úkony potrebné na zabezpečenie prevádzky.
(3)
Osobitné predpisy a dohody ustanovujú obsah prevádzkovej dokumentácie a lehoty, v ktorých je dodávateľ povinný ju dodávať, upravujú schvaľovacie konanie a pod.
§ 5
Preprava
Na prepravu vozových zásielok po železnici a kusových zásielok združenou prepravou ČSD-ČSAD používajú sa prepravné listiny verejnej dopravy. Dodávateľ nesmie používať vojenské nákladné listy a vojenské prepravné listy. Pri zásielkách, kde dopravné uhradzuje odberateľ, dodávateľ ho vyúčtuje vo faktúre, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
§ 6
Označovanie faktúr a korešpondencie
Dodávateľ i odberateľ sú povinní vo faktúrach a korešpondencii označovať výrobky názvoslovím a položkami uzavretej zmluvy a uvádzať číslo tejto zmluvy, ako aj používať adresu odberateľa, ako je uvedená v zmluve. Originál a odpis faktúry za dodávku výrobkov odoberaných orgánom odberateľa v podniku je dodávateľ povinný predložiť tomuto orgánu (ak má tento trvalé sídlo v závode dodávateľa), ktorý na origináli i odpise potvrdí správnosť odberu a fakturácie. Takto potvrdená faktúra spolu s odpisom dokladu o odbere (zápis o odbere) sa zašle odberateľovi.
§ 7
Dozor a technická prehliadka
(1)
Na zabezpečenie vysokej akosti výrobkov odberateľ je oprávnený vykonávať svojimi orgánmi dozor a technickú prehliadku (kontrolu) v každom štádiu výroby, ďalej kontrolu výrobných nákladov, cenových návrhov a platných cien. Tým sa nič nemení na zodpovednosti dodávateľa za vady. Činnosť orgánov odberateľa upravujú osobitné predpisy.
(2)
Dodávateľ (výrobca) je povinný umožniť orgánom odberateľa vstup do výrobných priestorov, poskytovať im požadovanú pomoc a informácie, predložiť všetky materiálové, mzdové a účtovné podklady, vrátane prvotných dokladov. Na skúšku akosti výrobkov, ktorú vykonávajú orgány odberateľa, dodávateľ (výrobca) je povinný bezplatne poskytnúť potrebné kontrolné a meracie prístroje, nástroje, meradlá a súpravy, výstroj a prípadne aj iné zariadenia, ktoré má k dispozícii, ako aj nevyhnutne potrebný počet svojich pracovníkov. Orgány odberateľa môžu sa zúčastniť na všetkých skúškach vykonávaných dodávateľom i poddodávateľom, ako aj na kvalitatívnych skúškach východiskových druhov materiálov. Ak o to žiada odberateľ, dodávateľ je povinný predložiť na tento materiál atest, pokiaľ to ustanovuje technická norma alebo zmluva.
Plnenie a jeho preverovanie
§ 8
(1)
Ak v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, preverením výrobkov odberateľom u dodávateľa uskutoční sa aj ich odber.
(2)
Ak v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, odberateľ preveruje výrobky u dodávateľa. Odberateľ preveruje výrobky podľa technických noriem alebo podľa iných predpisov a podmienok dojednaných v zmluve. Ak odberateľ zistí, že výrobky sú vadné alebo nekompletné, môže odmietnuť ponúknuté plnenie s vytknutím vád. Na zabezpečenie plynulého priebehu preverovania má právo požadovať, aby pri preverovaní boli prítomní pracovníci dodávateľa potrebnej kvalifikácie a v potrebnom počte.
(3)
Dodávateľ je povinný predkladať výrobky na preverovanie orgánu odberateľa tak, aby sa dodávky pri preverovaní vykonávanom podľa príslušných predpisov a v normálnom pracovnom čase povereného orgánu plnili v dohodnutých lehotách. Dodávateľ, v závode ktorého orgán odberateľa nemá trvalé sídlo, je povinný upovedomiť príslušný orgán odberateľa o pohotovosti výrobkov na preverovanie najmenej 15 dní vopred.
§ 9
(1)
Dodávateľ zodpovedá za to, že odobraté výrobky budú riadne uložené, ošetrované a odovzdané na prepravu. Ak sa organizácie nedohodnú inak, dodávateľ je povinný odovzdať výrobky na prepravu najneskoršie do 15 dní odo dňa odberu. Nakladanie a všetky iné práce spojené s odoslaním týchto výrobkov zabezpečuje dodávateľ.
(2)
Ak budú odobraté výrobky uložené u dodávateľa dlhšie ako 15 dní a dodávateľ ich nebude môcť odovzdať na prepravu pre okolnosti na strane odberateľa, odberateľ uhradzuje náklady za uskladňovanie a ošetrovanie výrobkov a iné náklady, ktoré tým vznikli po prekročení tejto lehoty.
(3)
Ak dodávateľ odošle výrobky, ktoré neboli prehliadnuté, prípadne odobraté, odberateľ je oprávnený dodávku odmietnuť. Ak odberateľ uskladní takto odmietnuté výrobky u seba, považuje sa dodávka za splnenú dňom skončenia preverovania u odberateľa, najneskoršie však do 15 dní po prijatí zprávy o uskladnení.
§ 10
Zodpovednosť za vady (záruka)
(1)
Ak v záručných podmienkach nie je dohodnutá záručná doba dlhšia alebo ak nie je jednostranným úkonom dodávateľa záručná doba predĺžená, je najmenej 12 mesiacov od splnenia dodávky.
(2)
Pri strojoch, prístrojoch, zariadeniach a pri dlhodobom konzervovaní ich náhradných dielov, dodávaných do skladu odberateľa je záručná doba najmenej 36 mesiacov od splnenia dodávky.
(3)
Ak generálne opravy výrobkov robí dodávateľ, zodpovedá za vady týchto opráv v rozsahu najmenej 60 % predĺženej záručnej doby, najmenej však po dobu 6 mesiacov.
Tretí oddiel
Dodávky pri zabezpečovaní úloh vývoja výrobkov
§ 14
Majetkové sankcie
(1)
Riešiteľ, ktorý je v omeškaní so splnením záväzku vyriešiť úlohu a výsledok riešenia odovzdať, je povinný zaplatiť zadávateľovi penále vo výške 1 % z ceny nedodaných prác za každý začatý mesiac omeškania.
(2)
Overovacou sériou je prvá séria výrobkov vyrobená po ukončení vývoja podľa schválenej dokumentácie pre overovaciu sériu. Na dodávku overovacej série sa vzťahujú ustanovenia § 204 a § 206 zákona.
Piaty oddiel
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18
Majetkové sankcie
(1)
Dodávateľ, ktorý neodovzdá odobraté výrobky včas na prepravu (§ 9 ods. 1), zaplatí odberateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý deň omeškania, najviac však za 20 dní. Celková výška tohto penále nesmie však byť viac ako 5 % z ceny výrobkov, s odovzdaním ktorých na prepravu sa dodávateľ oneskoril. Pre účely týchto majetkových sankcií sa nezapočítava čas, po ktorý došlo k omeškaniu spôsobenému dopravcom, najviac však 10 dní.
(2)
Penále podľa § 206 ods. 1 písm. c) zákona sa neplatí, ak je na výrobok poskytnutá predĺžená záručná lehota najmenej 24 mesiacov a dodávateľ vadu odstráni alebo vadný výrobok vymení za bezvadný do 15 dní po tom, čo dostal reklamáciu, prípadne v inej dohodnutej lehote.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister národnej obrany:
armádny generál Lomský v. r.