118/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964 do 31.12.1989

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
VYHLÁŠKA
Ministerstva národnej obrany
z 10. júna 1964,
ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu
Prvý oddiel
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje dodávky
1.
výrobkov určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, a to
a)
výrobkov zbrojnej povahy,
b)
špeciálnych výrobkov, ktoré nemožno nahradiť výrobkami civilnej povahy (výrobkov vyrábaných podľa špeciálnych technických podmienok),
c)
ostatných výrobkov, ktoré odberateľ prezerá (kontroluje) u dodávateľa, pokiaľ ich odoberá Ministerstvo národnej obrany, Ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo dopravy-veliteľstvo železničného vojska alebo organizácie nimi poverené,
2.
výrobkov uvedených v č. 1 písm. a) a b) pre Ministerstvo národnej obrany, Ministerstvo vnútra alebo Ministerstvo dopravy - veliteľstvo železničného vojska pri zabezpečovaní úloh obsiahnutých v pláne rozvoja vedy a techniky,
3.
výrobkov pre účely civilnej obrany dodávaných Ministerstvom vnútra.
(2)
Táto vyhláška sa vzťahuje obdobne aj na dodávky opráv výrobkov dodávaných podľa tejto vyhlášky.
(3)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky z dovozu.
§ 2
O dodávkach uvedených v § 1 ods. 1 a 2 platia ustanovenia základných podmienok dodávky vydaných dodávateľskými ministerstvami, pokiaľ táto vyhláška neobsahuje odchylnú úpravu.
Druhý oddiel
Dodávky výrobkov
§ 3
Uzavieranie hospodárskych zmlúv
(1)
Odberateľ zasiela dodávateľovi návrhy hospodárskych zmlúv, označené „Dodávka podľa ZPD MNO“ najneskoršie
a)
v lehotách ustanovených na predkladanie návrhov zmlúv (objednávok) v základných podmienkach dodávky, vydaných dodávateľskými ministerstvami,
b)
ak lehota nie je takto ustanovená, najneskoršie 60 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má plniť.
(2)
Pri potvrdení návrhu zmluvy dodávateľ je povinný doplniť ho údajom ceny za jednotku; jedno vyhotovenie si ponechá a ostatné vráti odberateľovi.
§ 4
Prevádzková dokumentácia
(1)
Dodávateľ je povinný vydávať a odberateľovi v dohodnutých lehotách zaslať prevádzkovú dokumentáciu výrobkov, pre ktoré bol dojednaný osobitný prevádzkovo-dokumentačný režim. Vydanú dokumentáciu dodávateľ je povinný dopĺňať tak, aby sa mohli odstraňovať závady zistené na výrobkoch v prevádzke, alebo aby sa vydaná prevádzková dokumentácia udržiavala na súčasnej výrobno-technickej úrovni.
(2)
Prevádzková dokumentácia musí sa vypracovať tak, aby pri plnom dodržiavaní jej ustanovení zaručovala bezpečnú a plynulú prevádzku a dodržiavanie požiadaviek na prípravu, obsluhu, ovládanie, montáž, údržbu a kontrolu a na všetky ostatné úkony potrebné na zabezpečenie prevádzky.
(3)
Osobitné predpisy a dohody ustanovujú obsah prevádzkovej dokumentácie a lehoty, v ktorých je dodávateľ povinný ju dodávať, upravujú schvaľovacie konanie a pod.
§ 5
Preprava
Na prepravu vozových zásielok po železnici a kusových zásielok združenou prepravou ČSD-ČSAD používajú sa prepravné listiny verejnej dopravy. Dodávateľ nesmie používať vojenské nákladné listy a vojenské prepravné listy. Pri zásielkách, kde dopravné uhradzuje odberateľ, dodávateľ ho vyúčtuje vo faktúre, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
§ 6
Označovanie faktúr a korešpondencie
Dodávateľ i odberateľ sú povinní vo faktúrach a korešpondencii označovať výrobky názvoslovím a položkami uzavretej zmluvy a uvádzať číslo tejto zmluvy, ako aj používať adresu odberateľa, ako je uvedená v zmluve. Originál a odpis faktúry za dodávku výrobkov odoberaných orgánom odberateľa v podniku je dodávateľ povinný predložiť tomuto orgánu (ak má tento trvalé sídlo v závode dodávateľa), ktorý na origináli i odpise potvrdí správnosť odberu a fakturácie. Takto potvrdená faktúra spolu s odpisom dokladu o odbere (zápis o odbere) sa zašle odberateľovi.
§ 7
Dozor a technická prehliadka
(1)
Na zabezpečenie vysokej akosti výrobkov odberateľ je oprávnený vykonávať svojimi orgánmi dozor a technickú prehliadku (kontrolu) v každom štádiu výroby, ďalej kontrolu výrobných nákladov, cenových návrhov a platných cien. Tým sa nič nemení na zodpovednosti dodávateľa za vady. Činnosť orgánov odberateľa upravujú osobitné predpisy.
(2)
Dodávateľ (výrobca) je povinný umožniť orgánom odberateľa vstup do výrobných priestorov, poskytovať im požadovanú pomoc a informácie, predložiť všetky materiálové, mzdové a účtovné podklady, vrátane prvotných dokladov. Na skúšku akosti výrobkov, ktorú vykonávajú orgány odberateľa, dodávateľ (výrobca) je povinný bezplatne poskytnúť potrebné kontrolné a meracie prístroje, nástroje, meradlá a súpravy, výstroj a prípadne aj iné zariadenia, ktoré má k dispozícii, ako aj nevyhnutne potrebný počet svojich pracovníkov. Orgány odberateľa môžu sa zúčastniť na všetkých skúškach vykonávaných dodávateľom i poddodávateľom, ako aj na kvalitatívnych skúškach východiskových druhov materiálov. Ak o to žiada odberateľ, dodávateľ je povinný predložiť na tento materiál atest, pokiaľ to ustanovuje technická norma alebo zmluva.
Plnenie a jeho preverovanie
§ 8
(1)
Ak v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, preverením výrobkov odberateľom u dodávateľa uskutoční sa aj ich odber.
(2)
Ak v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, odberateľ preveruje výrobky u dodávateľa. Odberateľ preveruje výrobky podľa technických noriem alebo podľa iných predpisov a podmienok dojednaných v zmluve. Ak odberateľ zistí, že výrobky sú vadné alebo nekompletné, môže odmietnuť ponúknuté plnenie s vytknutím vád. Na zabezpečenie plynulého priebehu preverovania má právo požadovať, aby pri preverovaní boli prítomní pracovníci dodávateľa potrebnej kvalifikácie a v potrebnom počte.
(3)
Dodávateľ je povinný predkladať výrobky na preverovanie orgánu odberateľa tak, aby sa dodávky pri preverovaní vykonávanom podľa príslušných predpisov a v normálnom pracovnom čase povereného orgánu plnili v dohodnutých lehotách. Dodávateľ, v závode ktorého orgán odberateľa nemá trvalé sídlo, je povinný upovedomiť príslušný orgán odberateľa o pohotovosti výrobkov na preverovanie najmenej 15 dní vopred.
§ 9
(1)
Dodávateľ zodpovedá za to, že odobraté výrobky budú riadne uložené, ošetrované a odovzdané na prepravu. Ak sa organizácie nedohodnú inak, dodávateľ je povinný odovzdať výrobky na prepravu najneskoršie do 15 dní odo dňa odberu. Nakladanie a všetky iné práce spojené s odoslaním týchto výrobkov zabezpečuje dodávateľ.
(2)
Ak budú odobraté výrobky uložené u dodávateľa dlhšie ako 15 dní a dodávateľ ich nebude môcť odovzdať na prepravu pre okolnosti na strane odberateľa, odberateľ uhradzuje náklady za uskladňovanie a ošetrovanie výrobkov a iné náklady, ktoré tým vznikli po prekročení tejto lehoty.
(3)
Ak dodávateľ odošle výrobky, ktoré neboli prehliadnuté, prípadne odobraté, odberateľ je oprávnený dodávku odmietnuť. Ak odberateľ uskladní takto odmietnuté výrobky u seba, považuje sa dodávka za splnenú dňom skončenia preverovania u odberateľa, najneskoršie však do 15 dní po prijatí zprávy o uskladnení.
§ 10
Zodpovednosť za vady (záruka)
(1)
Predĺžená záručná doba je spravidla ustanovená v záručných podmienkach.
(2)
Pri strojoch, prístrojoch, zariadeniach a pri dlhodobom konzervovaní ich náhradných dielov, dodávaných do skladu odberateľa záručná doba sa predlžuje o dobu uskladňovania, najviac však o 2 roky, ak sa organizácie nedohodnú inak.
(3)
Ak generálne opravy výrobkov robí dodávateľ, zodpovedá za vady týchto opráv v rozsahu najmenej 60 % predĺženej záručnej doby, najmenej však po dobu 6 mesiacov.
Tretí oddiel
Dodávky pri zabezpečovaní úloh vývoja výrobkov
Hospodárske zmluvy na vývoj a ich uzavieranie
§ 11
(1)
Na celé obdobie vývoja určitého výrobku uzaviera sa jediná zmluva. Vývoj začína začatím prác na predbežnom projekte podľa schválených takticko-technických požiadaviek a končí sa predložením dokumentácie pre overovaciu sériu na schválenie odberateľovi.
(2)
Zmluva obsahuje najmä:
a)
názov vývojovej úlohy s uvedením čísla takticko-technických požiadaviek a s uvedením počtu prototypov,
b)
lehotu na predloženie predbežného projektu odberateľovi s uvedením lehoty na vyjadrenie odberateľa o tomto projekte,
c)
lehotu na predloženie konečného projektu odberateľovi s uvedením lehoty na vyjadrenie odberateľa o tomto projekte,
d)
lehotu na predloženie zprávy odberateľovi o vykonaní podnikových skúšok s uvedením lehoty na vyjadrenie odberateľa o výsledkoch týchto skúšok,
e)
lehotu na odovzdanie dohodnutého počtu prototypov zodpovedajúcich schválenému konečnému projektu odberateľovi na uskutočnenie kontrolných skúšok,
f)
lehotu na odovzdanie výpisu zo zprávy o výsledkoch kontrolných skúšok dodávateľovi,
g)
lehotu na odovzdanie dohodnutého počtu prototypov (novovyrobených alebo upravených podľa výsledkov kontrolných skúšok) odberateľovi na uskutočnenie vojskových skúšok; s prototypmi musí sa odberateľovi odovzdať príslušná technická a prevádzková dokumentácia,
h)
lehotu na odovzdanie zhodnotenia výsledku vojskových skúšok dodávateľovi s uvedením rozsahu požadovaných úprav v súlade so schválenými takticko-technickými požiadavkami,
i)
lehotu na uskutočnenie úprav prototypov po vojskových skúškach dodávateľom s uvedením lehoty na vyjadrenie odberateľa o uskutočnených úpravách,
j)
lehotu na predloženie dokumentácie pre overovaciu sériu odberateľovi s uvedením lehoty na jej schválenie odberateľom,
k)
celkový náklad vývoja a jeho rozdelenie medzi jednotlivé etapy [písm. b), c), d), e), g), i) a j)],
l)
údaj predbežného cenového limitu jedného kusa, súpravy alebo jednotky sériovej výroby,
m)
údaj plánovanej kapacity podniku dodávateľa pre jednotlivé vývojové etapy v konštrukčných a prototypových hodinách,
n)
spôsob financovania,
o)
rozpis prémiovania úlohy ako celku a po etapách a pod.
§ 12
(1)
Odberateľ zasiela dodávateľovi návrh zmluvy označený „Vývoj podľa ZPD MNO“ najneskoršie do 1 mesiaca po prijatí rozpisu príslušného plánu rozvoja vedy a techniky.
(2)
Odberateľ uvedie v návrhu zmluvy najmä údaje podľa § 11 ods. 2 písm. a), b), c), e), f), g) a n). Uvedie tiež, či a aký druh spolupráce hodlá dodávateľovi pri vývoji poskytnúť.
(3)
Dodávateľ vo všetkých vyhotoveniach návrhu zmluvy doplní zvyšujúce údaje, jedno vyhotovenie si ponechá, ostatné vráti odberateľovi.
§ 13
Kontrola a pomoc
(1)
Odberateľ je oprávnený robiť svojimi orgánmi kontrolu vo všetkých štádiách vývojových prác.
(2)
O kontrole a preverovaní plnenia platia obdobne ustanovenia § 7 a 8.
§ 14
Majetkové sankcie
(1)
Dodávateľ, ktorý je v omeškaní s dodávkou predbežného projektu, konečného projektu, dohodnutého počtu prototypov na kontrolné alebo vojskové skúšky, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 4 % z plánovaného nákladu na vývoj príslušnej etapy.
(2)
Dodávateľ, ktorý je v omeškaní s predložením dokumentácie pre overovaciu sériu, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 2 % z celkového plánovaného nákladu na vývojovú úlohu.
(3)
Overovacou sériou je prvá séria výrobkov vyrobená po ukončení vývoja podľa schválenej dokumentácie pre overovaciu sériu. Na dodávku overovacej série sa vzťahujú ustanovenia § 204 a § 206 zákona.
(4)
Odberateľ, ktorý je v omeškaní s vyjadrením k predbežnému alebo konečnému projektu, s odovzdaním výpisu zo správy o výsledkoch kontrolných skúšok, s odovzdaním hodnotenia výsledkov vojskových skúšok, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2 % z plánovaných nákladov nasledujúcej etapy.
Štvrtý oddiel
Dodávky výrobkov pre účely civilnej obrany
§ 15
Uzavieranie hospodárskych zmlúv
Na výrobky pre účely civilnej obrany určené Ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom vnútra zmluvu s dodávateľmi uzaviera Ministerstvo národnej obrany, prípadne spolu s Ministerstvom vnútra (§ 155 zákona). Ministerstvo vnútra odoberá tieto výrobky priamo od dodávateľských organizácií vo výške podielu určeného Ministerstvom národnej obrany.
Dodávky výrobkov pre účely civilnej obrany medzi Ministerstvom vnútra a jeho odberateľmi
§ 16
(1)
Hospodárske záväzky na dodávku a odber výrobkov pre účely civilnej obrany medzi Ministerstvom vnútra a jeho odberateľmi vznikajú z plánovacích aktov (rozpisu fondu), ktoré vydávajú odberateľom ich nadriadené orgány. Určený druh výrobkov a ich množstvo sú pre odberateľov záväzné. V jednom roku sa dodávajú odberateľom výrobky najmenej v cene 200 Kčs.
(2)
Odberatelia v žiadnom prípade nezasielajú Ministerstvu vnútra vlastné návrhy na dodávky výrobkov pre účely civilnej obrany.
§ 17
(1)
Nadriadené orgány oznámia Ministerstvu vnútra odberateľov, na ktorých rozpísali fond. Ministerstvo vnútra zasiela odberateľom oznámenie o prídele výrobkov.
(2)
Odberateľ si ponechá jeden výtlačok oznámení, ostatné doplní prepravnými dispozíciami a údajmi o bankovom spojení a vráti ich Ministerstvu vnútra do 10 dní po prijatí oznámenia o prídele.
Piaty oddiel
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18
Majetkové sankcie
Dodávateľ, ktorý neodovzdá odobraté výrobky včas na prepravu (§ 9 ods. 1), zaplatí odberateľovi penále vo výške 1000 Kčs za každý deň omeškania, najviac však za 20 dní. Celková výška tohto penále nesmie však byť viac ako 5 % z ceny výrobkov, s odovzdaním ktorých na prepravu sa dodávateľ oneskoril. Pre účely týchto majetkových sankcií sa nezapočítava čas, po ktorý došlo k omeškaniu spôsobenému dopravcom, najviac však 10 dní.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.
Minister národnej obrany:
armádny generál Lomský v. r.