116/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
VYHLÁŠKA
hlavného arbitra Československej socialistickej republiky
z 18. júna 1964
o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž
Vláda Československej socialistickej republiky uznesením z 20. marca 1964 rozšírila podľa ustanovenia § 49 ods. 3 zákona č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži 1. júlom 1964 právomoc hospodárskej arbitráže na rozhodovanie hospodárskych sporov, v ktorých aspoň jednou zo strán je jednotné roľnícke družstvo.
Tieto spory začaté po 30. júni 1964 rozhoduje štátna arbitráž. Hospodárska arbitráž však nerozhoduje hospodárske spory o náhradu škody spôsobenej prevádzkou dopravných prostriedkov (vrátane sporov z regresných nárokov), i keď účastníkom konania je jednotné roľnícke družstvo.
Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Dr. Dohnal v. r.