113/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1965

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Národného zhromaždenia
zo 17. júna 1964
o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť
Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Za kúpeľnú starostlivosť, ak sa poskytuje podľa predpisov o nemocenskom poistení, o sociálnom zabezpečení alebo o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, možno vyberať od účastníkov tejto starostlivosti príplatky.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými orgánmi ustanoví, v ktorých prípadoch, za akých podmienok a v akej výške sa príplatky na kúpeľnú starostlivosť vyberajú; ak ide o kúpeľnú starostlivosť podľa predpisov o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách, vykoná túto úpravu Ministerstvo národnej obrany a Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými orgánmi.
§ 2
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.