1/1964 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 17. decembra 1963
o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
Dňa 11. septembra 1963 bola v Brne podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a 13. septembra 1963 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger.
Vláda Československej socialistickej republiky schválila uvedené Dohody 20. novembra 1963.
Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci podľa ustanovenia článku 9 ods. 1 vstúpila v platnosť 11. septembra 1963 a Dohoda o kultúrnej spolupráci podľa ustanovenia článku 9 vstúpila v platnosť 13. septembra 1963.
České znenie Dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)
David v. r.
DOHODA o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Niger
prajúc si prehĺbiť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi obidvoma krajinami a usilujúc sa za tým účelom o rozvoj vzájomnej vedeckej a technickej spolupráce
dohodli sa takto:
Článok 1
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať v oblasti vedy a techniky na vzájomný prospech a za účelom čo najúčinnejšieho využitia najnovších poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj obidvoch krajín na základe zásad rešpektovania zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti.
Článok 2
Spolupráca podľa článku 1 tejto Dohody bude spočívať vo vedeckej a technickej pomoci, ktorú si obidve strany budú vzájomne poskytovať, najmä:
a)
vysielaním expertov a poradcov v odbore vedy a techniky,
b)
uľahčovaním odborného výcviku,
c)
vypracúvaním technických, hospodárskych a iných projektov.
Článok 3
Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce sa dojednajú medzi obidvoma zmluvnými stranami vždy na určité časové obdobie a budú pojaté do osobitného protokolu.
Článok 4
Rozsah práce expertov a poradcov, ich odmeny a ostatné pracovné podmienky sa v každom jednotlivom prípade dohodnú medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán.
Článok 5
Všetky osoby, vykonávajúce svoje poslanie na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody, budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami ustanovenými pre plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.
Článok 6
Každá zo zmluvných strán uľahčí na svojom území príslušníkom druhej zmluvnej strany úspešné vykonávanie ich poslania podľa tejto Dohody.
Článok 7
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že bez súhlasu druhej zmluvnej strany neoznámi tretej strane zvláštne znalosti získané pri vykonávaní tejto Dohody.
Článok 8
Táto Dohoda sa nevzťahuje na odborníkov, technikov, úradníkov a ostatný personál činný na území druhej zmluvnej strany podľa jednotlivých kontraktov na dodávku tovaru podpísaných zástupcami alebo príslušnými právnickými alebo fyzickými osobami obidvoch krajín.
Článok 9
1.
Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu a stratí platnosť rok po tom, čo jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu.
2.
V prípade výpovede Dohody zmluvné strany dojednajú pred uplynutím jej platnosti spôsob, akým sa ukončia práce začaté podľa tejto Dohody.
Dané v Brne 11. septembra 1963 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej Republiky

F. Hamouz v. r.

Za vládu

Republiky Niger

Maidah Mamoudou v. r.
DOHODA o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Niger
vedené snahou posilňovať rozvíjanie mierovej spolupráce a
prajúc si rozširovať vzájomné styky v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia a prispieť tak k prehľbeniu a rozvoju priateľských stykov medzi národmi obidvoch štátov,
rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:
vláda Československej socialistickej republiky
dr. Františka Kahudu,
vláda Republiky Niger
Maidah Mamoudou,
ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré boli v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:
Článok 1
Zmluvné strany budú na základe vzájomného priateľstva a porozumenia a dodržujúc zásady zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti podporovať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch štátov a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.
Článok 2
Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných a filmových diel, usporadúvanie prednášok, umeleckých, kultúrnych a vedeckých výstav a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a umeleckej literatúry druhého štátu.
Článok 3
Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi, ako aj spoločenskými a družstevnými organizáciami a inštitúciami obidvoch štátov. Za tým účelom budú uľahčovať vzájomné vysielanie pedagogických pracovníkov a iných odborníkov z oblasti kultúry.
Článok 4
Každá zo zmluvných strán bude podporovať výučbu dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine vo svojich školách a osvetových zariadeniach. Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby učebnice neobsahovali nesprávne informácie o druhej krajine.
Článok 5
Zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod príslušníkom druhého štátu štúdium na vysokých školách a na školách poskytujúcich odborné vzdelanie. Budú vzájomne uznávať diplomy vydávané pri ukončení štúdia na vysokých školách alebo na stredných školách a diplomy, ktorými sa udeľujú univerzitné hodnosti.
Československá strana poskytne Republike Niger určitý počet štipendijných miest na vysokých a odborných školách podľa odporúčania nigerskej vlády. Každá zo zmluvných strán bude neskoršie napomáhať podľa svojich možností recipročnej výmene študentov tým, že bude prijímať občanov druhej zmluvnej strany na štúdium a stáže vo svojich školských a vedeckých zariadeniach.
Článok 6
Zmluvné strany budú podporovať usporadúvanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich štátov a vzájomné vysielanie športovcov.
Článok 7
Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel a publikácií, filmov a hudobných záznamov. Takisto budú podporovať vzájomné zverejňovanie článkov o kultúrnom živote druhého štátu v tlači.
Článok 8
Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány kultúrnej spolupráce, v ktorých budú určené zásady a podmienky uskutočňovania kultúrnych akcií.
Článok 9
Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu. Bude sa pravidelne predlžovať rok od roka, dokiaľ niektorá zo zmluvných strán ju nevypovie písomne šesť mesiacov vopred.
Dané v Prahe 13. septembra 1963 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Československej socialistickej republiky

dr. F. Kahuda v. r.

Za vládu

Republiky Niger

Maidah Mamoudou v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.