96/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti
z 12. decembra 1963,
ktorou sa vykonávajú niektoré organizačné opatrenia v odbore štátnych notárstiev
Ministerstvo spravodlivosti ustanovuje podľa § 5 a 101 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notárskeho poriadku):
§ 1
(1)
Správu pozemkových kníh (§ 101 ods. 1 notárskeho poriadku) vedie
a)
Štátne notárstvo pre Prahu 1 aj pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 2 až 10, Štátneho notárstva Praha-východ a Štátneho notárstva Praha-západ,
b)
Štátne notárstvo Plzeň-mesto aj pre územné obvody Štátneho notárstva Plzeň-sever a Štátneho notárstva Plzeň-juh,
c)
Štátne notárstvo Brno-mesto aj pre územný obvod Štátneho notárstva Brno-vidiek,
(2)
Správu železničných kníh vedie
a)
Štátne notárstvo pre Prahu 1 pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 1 až 10 a štátnych notárstiev Stredočeského, Juhočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraja, ako aj pre hlavné trate na území Juhomoravského a Severomoravského kraja;
b)
Štátne notárstvo Brno-mesto pre územné obvody štátnych notárstiev Juhomoravského a Severomoravského kraja, s výnimkou tratí uvedených pod písmenom a);
(3)
Správu pozemnoknižných vložiek zemských dosák vedie
a)
Štátne notárstvo pre Prahu 1 pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 1 až 10 a štátnych notárstiev Stredočeského, Juhočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraja;
b)
Štátne notárstvo Brno-mesto pre územné obvody štátnych notárstiev Juhomoravského a Severomoravského kraja.
§ 2
Veci úschov (§ 66 až 78 notárskeho poriadku) obstaráva Štátne notárstvo pre Prahu 2 aj pre územné obvody štátnych notárstiev pre Prahu 1 a 3 až 10.
§ 3
Mimo svojho sídla sú umiestnené
a)
Štátne notárstvo v Semiloch - dočasne v Jilemnici;
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.
Minister:

dr. Neuman v. r.