86/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 5. decembra 1963
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 13. novembra 1963 č. 84 Zb. o Štátnej mzdovej komisii.
Fierlinger v. r.