83/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.11.1963 do 31.12.1964

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky
z 15. októbra 1963
o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok
Štátna komisia pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky ustanovuje podľa § 8 zákona č. 17/1962 Zb. o zriadení Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Stúpajúci význam elektrotechnických výrobkov pre zvyšovanie technickej úrovne výroby a rast životnej úrovne obyvateľstva kladie stále vyššie požiadavky na ich technickú úroveň, hospodárnosť, všestrannú spoľahlivosť, trvanlivosť a účelnosť a najmä na zaistenie bezpečnosti osôb i majetku. Týmto požiadavkám musí zodpovedať aj spôsob skúšania a kontroly elektrotechnických výrobkov.
Prvá časť
Skúšanie a schvaľovanie výrobkov
§ 2
(1)
Elektrotechnické výrobky, materiály a pomôcky, zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 1 (ďalej len „výrobky“), môžu sa sériove vyrábať a dávať do obehu len vtedy, ak ich schválil Elektrotechnický skúšobný ústav (ďalej len „ústav“) z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti, spoľahlivosti, účelnosti a hospodárnosti; ústav tiež zisťuje, či výrobky zodpovedajú technickým normám.
(2)
Pre schválený výrobok pridelí ústav kontrolnú značku „ESČ“ (ELEKTROTECHNICKÝ STANDARD ČESKOSLOVENSKÝ), prípadne zvláštnu kontrolnú značku podľa prílohy č. 2 (ďalej len „kontrolnú značku“). Výrobca je povinný schválené výrobky označovať pridelenou kontrolnou značkou; bez tohto označenia nesmie uvádzať výrobky do obehu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na výrobky z overovacej série. Množstvo výrobkov pre overovaciu sériu určí výrobca po prejednaní s ústavom.
§ 3
Žiadosti o schválenie výrobkov
(1)
Žiadosť o schválenie výrobku predkladá ústavu výrobca. V žiadosti uvedie:
a)
presné označenie a opis výrobku (typ, menovité hodnoty, technické údaje a pod.),
b)
československé štátne a iné technické normy (normy odborové, úsekové a technické podmienky),*) ktorým má výrobok zodpovedať,
c)
označenie výrobcovho podniku a závodu, v ktorom výrobok sa bude vyrábať,
d)
orgán nadriadený výrobcovi,
e)
orgán, ktorý je oprávnený schváliť zavedenie výrobku do výroby.
(2)
K žiadosti o schválenie výrobku výrobca pripojí technické podklady (výkresy a vyobrazenia, technické podmienky, opis, návod na obsluhu a pod.), podľa ktorých možno posúdiť bezpečnosť, trvanlivosť, spoľahlivosť, účelnosť a hospodárnosť výrobku, ako aj zápisnicu alebo záznam o skúške výrobku vykonanej skúšobňou závodu, a ak nie je v závode skúšobňa, potvrdenie vedúceho technickej kontroly o tom, že výrobok pri overení v závode vyhovel, prípadne stanovisko hlavných odberateľov k výsledkom týchto skúšok.
(3)
Ak výrobca predkladá na skúšku výrobok, ktorý pri predchádzajúcej skúške nevyhovel, musí oznámiť, aké úpravy urobil.
(4)
Výrobca je povinný súčasne so žiadosťou zaslať ústavu vzorky výrobkov v počte určenom technickou normou, inak v počte, ktorý určí ústav. Vzorky výrobkov musia sa označiť tak, aby nedošlo k zámene. Za vzorky výrobkov nepatrí výrobcovi náhrada.
(5)
Ústav je oprávnený výrobcovi uložiť, aby predložil doklad o vykonaní skúšok v odboroch, ktoré nespadajú do činnosti ústavu, pokiaľ tieto skúšky sú potrebné pre posúdenie celkovej kvality výrobkov.
§ 4
Schválenie výrobku a pridelenie kontrolnej značky
(1)
Ústav vyskúša, prípadne dá vyskúšať vzorky výrobku v inej organizácii v lehote, ktorú s výrobcom dojedná, a o výsledku skúšky ho upovedomí.
(2)
Pre výrobok, vzorky ktorého pri skúške vyhoveli, vydá ústav výrobcovi osvedčenie o pridelení kontrolnej značky.
(3)
Ak nie je možné zabezpečiť, aby výrobok zodpovedal technickým normám, ústav môže schváliť výrobok len vtedy, ak vyhovuje z hľadiska bezpečnosti a ak preň bola povolená výnimka zo záväznosti technických noriem.*) V tom prípade pridelí ústav pre výrobok zvláštnu kontrolnú značku; jej vzor je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Povinnosti výrobcu
(1)
Výrobca je povinný
a)
dodať ústavu na požiadanie výrobok ako dokladovú vzorku,
b)
zaslať ústavu najmenej v troch vyhotoveniach návody, prospekty, cenníky, nálepky, etikety a pod., týkajúce sa výrobkov,
c)
oznámiť vopred ústavu
1.
chystanú zmenu vo vyhotovení výrobku,
2.
dočasné alebo trvalé zastavenie výroby výrobku,
3.
opätovné zavedenie výroby výrobku po jej dočasnom zastavení,
4.
prevedenie výroby výrobku do iného závodu v rámci podniku.
(2)
K výrobe výrobku v zmenenom vyhotovení je potrebný súhlas ústavu, pokiaľ taká zmena môže ovplyvniť hľadiská uvedené v § 2 ods. 1, podľa ktorých bol výrobok schválený. V tomto prípade je výrobca povinný zaslať ústavu na preskúšanie vzorky výrobku v zmenenom vyhotovení.
(3)
Ak sa výroba prevedie do iného závodu toho istého podniku, zašle tento závod ústavu výrobok na preskúšanie.
(4)
Ak sa prevádza výroba do iného podniku, nový výrobca pred začatím výroby je povinný znovu požiadať o schválenie výrobku a predložiť doklady o tom, že sú dané podmienky pre zachovanie kvality výrobkov.
Druhá časť
Osobitné ustanovenie o dovážaných výrobkoch
§ 6
(1)
Výrobky podliehajúce povinnej kontrole môžu sa dovážať zo zahraničia a v tuzemsku dávať do obehu len vtedy, ak ústav schválil ich vzorku z hľadiska bezpečnosti, trvanlivosti, spoľahlivosti, účelnosti a hospodárnosti a ak zodpovedajú technickým normám, prípadne odporúčaniam medzinárodných normalizačných organizácií, prijatým Úradom pre normalizáciu a meranie.
(2)
Ústav je v závažných prípadoch oprávnený schvaľovať dovážané výrobky len na podklade ich vyskúšania z hľadiska bezpečnosti.
§ 7
Žiadosti o schválenie dovážaných výrobkov
(1)
Žiadosť o schválenie výrobku predkladá ústavu tuzemský veľkoodberateľ, prípadne organizácia zahraničného obchodu, ak výrobok dováža bez predchádzajúceho prejednania s veľkoodberateľom.
(2)
Veľkoodberateľ, prípadne organizácia zahraničného obchodu v žiadosti uvedie
a)
presné označenie a opis výrobku (typ, menovité hodnoty, technické údaje a pod.),
b)
československé štátne a iné technické normy, ktorým má dovážaný výrobok vyhovovať, prípadne údaje o tom, že výrobok už bol podľa tuzemských predpisov vyskúšaný a vyhovel, alebo že výrobok bol vyskúšaný inde a má pridelenú kontrolnú značku podľa medzinárodných dohôd, v rámci ktorých ústav bol poverený skúšaním a schvaľovaním,
c)
organizáciu zahraničného obchodu, ktorá výrobok dováža,
d)
označenie zahraničného výrobcu.
(3)
K žiadosti o schválenie dovážaného výrobku je potrebné pripojiť technické podklady (výkresy a vyobrazenia, technické podmienky, opis, návod na obsluhu a pod.), preukazujúce najmä údaje podľa odseku 2 písm. b), a predložiť vzorky výrobkov.
§ 8
Schválenie dovážaných výrobkov
(1)
Ak výrobok pri skúške vyhovie, ústav ho schváli a upovedomí o tom žiadateľa.
(2)
Organizácia zahraničného obchodu zodpovedá za to, že dovážané výrobky sú v súlade so schválenou vzorkou výrobku.
Tretia časť
Kontrola
§ 9
(1)
Ústav je oprávnený vykonávať u výrobcov a v obchodných organizáciách náhodné kontroly a kontrolnými skúškami zisťovať, či výrobky zodpovedajú tým, ktoré ústav schválil.
(2)
Výrobcovia a obchodné organizácie sú povinní umožniť pracovníkom ústavu vykonávanie náhodných kontrol; najmä sú povinní umožniť im prístup do výrobných a iných prevádzkární, predložiť im vyžadovanú dokumentáciu a dať potrebné vysvetlenia.
(3)
Ústav je povinný predložiť na požiadanie nadriadenému orgánu výrobcu alebo obchodnej organizácie zápisnice, zápisy a záznamy o priebehu kontrolnej skúšky.
§ 10
Odoberanie výrobkov na kontrolné skúšky
(1)
Ústav je oprávnený odoberať u výrobcov i v obchodných organizáciách výrobky, ktoré sú potrebné v nevyhnutne potrebnom rozsahu na vykonanie kontrolných skúšok. Odoberaním vzoriek na kontrolnú skúšku vo výrobe môže ústav poveriť pracovníka technickej kontroly výrobcu.
(2)
Výrobcovia a obchodné organizácie sú povinní bezplatne predložiť ústavu odobrané výrobky na kontrolnú skúšku.
(3)
Výrobky odobrané v obchodnej organizácii je výrobca, v prípade dovozu veľkoodberateľ, povinný tejto organizácii nahradiť.
(4)
O výrobkoch odobraných na skúšky vedie ústav evidenciu.
(5)
Za poškodenie výrobkov pri skúškach ústav nezodpovedá a vracia ich v stave, v akom sú po skúškach, pokiaľ ich sám nepotrebuje ako doklad.
§ 11
Výsledok kontrolnej skúšky
(1)
Výsledok kontrolnej skúšky ústav oznámi výrobcovi alebo obchodnej organizácii. Ak pri preskúšaní zistí hrubé závady, upovedomí tiež nadriadený orgán výrobcu.
(2)
Závady zistené kontrolnou skúškou výrobca je povinný odstrániť ihneď alebo v lehote, ktorú určí ústav.
§ 12
Odňatie kontrolnej značky
Ústav odníme kontrolnú značku, ak výrobky nezodpovedajú schválenej vzorke, ak ohrozujú bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo ak by pri ich ďalšej výrobe došlo k vážnym hospodárskym stratám.
§ 13
Poverovanie organizácií vykonávaním kontrolných skúšok
Ústav je oprávnený poveriť vykonávaním kontrolných skúšok výrobné podniky, závody alebo aj iné organizácie riadne na to vybavené a po dohode s nimi.
Štvrtá časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 14
(1)
Výrobky, ktoré predtým povinnému skúšaniu nepodliehali, výrobca musí do jedného mesiaca ohlásiť ústavu. Ústav určí lehotu, do ktorej je výrobca povinný výrobok predložiť na skúšku.
(2)
Do upovedomenia o výsledku skúšky môže výrobca pokračovať vo výrobe. Ak výrobok pri skúške nevyhovie, výrobca musí závady odstrániť v lehote, ktorú určí ústav.
§ 15
Za vyskúšanie výrobku patrí ústavu, prípadne organizácii poverenej vyskúšaním, náhrada podľa sadzieb ustanovených Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky v dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Ministerstvom financií.
§ 16
Ústav uverejňuje zoznamy výrobkov, pre ktoré boli pridelené kontrolné značky, v Zprávach Elektrotechnického skúšobného ústavu.
§ 17
Zrušuje sa vyhláška č. 78/1955 Ú. l. (Ú. v.) o povinnom skúšaní a kontrole elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok.
§ 18
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 13. novembrom 1963.
Vlasák v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 83/1963 Zb.
Zoznam elektrotechnických výrobkov, materiálov a pomôcok, na ktoré sa vzťahuje vyhláška č. 83/1963 Zb.
1.
Nesamočinné spínače domové, priemyslové a na spotrebiče na malé a nízke napätie do 100 A
2.
Samočinné spínače na malé a nízke napätie do 100 A, ďalej uvedené: stýkače, časové spínače, odstredivé spínače, tlakové spínače, plavákové spínače, termostaty
3.
Elektromagnetické (solenoidové) ventily
4.
Relé pomocné, časové a rozbehové, okrem relé pre elektrárenské zariadenia
5.
Zásuvky a vidlice na malé a nízke napätie do 63 A
6.
Poistky, ističe, chrániče a nadprúdové relé a ich príslušenstvo do 500 V, 100 A, okrem výkonovej poistky
7.
Elektrické tepelné spotrebiče prenosné všetkých druhov
8.
Elektrické tepelné spotrebiče pre domácnosť
9.
Elektrické tepelné spotrebiče kadernícke a kozmetické
10.
Elektrické tepelné spotrebiče pre veľkokuchyne do 30 kW o maximálnom obsahu 200 l
11.
Chladiace a mraziace vitríny, pulty a chladničky do 1000 l
12.
Elektromechanické spotrebiče prenosné všetkých druhov
13.
Elektromechanické spotrebiče pre domácnosť
14.
Elektromechanické spotrebiče kadernícke a kozmetické
15.
Elektromechanické spotrebiče pre veľkokuchyne a pre domové alebo družstevné práčovne
16.
Elektromotorčeky do 500 W
17.
Elektromotory do 1 kW a asynchrónne motory do 5 kW
18.
Elektrické ručné náradie
19.
Transformátorčeky do 5 kVA
20.
Elektrická výzbroj motorových vozidiel okrem vozidiel koľajových a trolejbusov
21.
Elektrická výzbroj stabilných spaľovacích motorov
22.
Svetelná výzbroj vozidiel
23.
Elektrické svetelné zdroje a ich príslušenstvo
24.
Svietidlá a ich príslušenstvo
25.
Svetlomety a ich príslušenstvo
26.
Signálne svietidlá v priemysle a doprave
27.
Zábleskové zariadenia
28.
Úložný materiál pre elektrotechniku
29.
Spojovací materiál pre elektrotechniku na nn
30.
Elektromerové dosky a rozvodnice
31.
Akumulátory
32.
Galvanické články a batérie
33.
Izolované vodiče
34.
Izolované káble do 16 mm2 a do 750 V
35.
Lakované drôty, lakované drôty s kombinovanou izoláciou a izolované vodiče na vinutie
36.
Plastické látky pre elektrotechniku
37.
Vrstvené hmoty pre elektrotechniku
38.
Papier a lepenky pre elektrotechniku a drážkové izolačné materiály
39.
Laky pre elektrotechniku
40.
Ochranné pomôcky pre elektrotechniku
41.
Výstražné tabuľky pre elektrotechniku
42.
Izolačné rúrky a izolačné pásky
43.
Lakované izolačné papiere a tkaniny
44.
Kefky pre elektrické točivé stroje
45.
Komutátory skladané (nitované) a lisované do priemeru 80 mm pre motorčeky
46.
Transformátorové a dynamové plechy a pásy
47.
Ferity a permanentné magnety
48.
Magnetické mäkké zliatiny železa s farebnými kovmi
49.
Rozhlasové prijímače a príslušenstvo
50.
Televízne prijímače a príslušenstvo
51.
Zosilňovače nf
52.
Prijímacie antény pre televíziu a VKV s príslušenstvom
53.
Elektroakustické prístroje, okrem prístrojov špeciálnych
54.
Elektrické optické prístroje prenosné pre pripojenie na sieť
55.
Elektrické ohradníky
56.
Drobné elektrické predmety pre domácnosť a podobné účely
57.
Súčiastky pre elektroniku
58.
Elektrónky a polovodiče, okrem elektrónky vysielacej
59.
Rozbehové, odrušovacie a kompenzačné kondenzátory, okrem kompenzačných kondenzátorov pre energetický rozvod
60.
Elektrické prístroje zdravotnícke a príslušenstvo
61.
Lekárske a technické röntgeny a príslušenstvo
62.
Röntgenové lampy a usmerňovacie ventily
63.
Skúšačky na nn
64.
Elektronické meracie prístroje
65.
Elektrické laboratórne prístroje pre pripojenie na sieť
66.
Usmerňovače do 1 kW a stabilizátory
Príloha č. 2 vyhlášky č. 83/1963 Zb.
Kontrolné značky pre elektrotechnické výrobky, materiály a pomôcky podliehajúce povinnej kontrole
*)
ČSN 01 0011.
*)
§ 3 ods. 2 zákona č. 35/1957 Zb. a § 3 vládneho nariadenia č. 46/1957 Zb. o technickej normalizácii.