8/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 17. decembra 1962
o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia
Podľa uznesenia vlády Československej republiky zo 6. apríla 1960 bola v Prahe 26. apríla 1960 výmenou nót uzavretá dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom oslobodení leteckých podnikov od zdanenia.
Znenie nóty Ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky z 26. apríla 1960, ako aj český preklad nóty Švajčiarskeho vyslanectva z toho istého dátumu sa vyhlasujú súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.
*)
Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.