76/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 25. septembra 1963
o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia zo 14. augusta 1963 č. 62 Zb. o Štátnej komisii pre investičnú výstavbu.
Fierlinger v. r.