75/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
Ústavný zákon
z 25. septembra 1963
o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov
Aby sa v súlade s ústavou Československej socialistickej republiky zjednotili volebné obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov, zvolených 12. júna 1960, uznieslo sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto ústavnom zákone:
§ 1
Volebné obdobie Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a národných výborov, zvolených 12. júna 1960, skončí sa 12. júna 1964.
§ 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.