73/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.06.1977

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
zo 17. septembra 1963
o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Dňa 4. júna 1961 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou.
Vláda Československej socialistickej republiky Dohodu schválila 23. augusta 1961. Prezident Somálskej republiky Dohodu ratifikoval 9. februára 1963 a predseda vlády Československej socialistickej republiky potvrdil schválenie Dohody listinou z 24. apríla 1963. Výmena listín o schválení Dohody sa uskutočnila 4. júla 1963 v Mogadiše.
Podľa ustanovenia článku 9 odseku 1 vstúpila Dohoda v platnosť 4. júla 1963.
Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.
*)
Tu sa vyhlasuj e slovenské znenie.