71/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
VLÁDNE NARIADENIE
zo 16. septembra 1963
o určení doby trvania základnej služby niektorým pracovníkom v hutníckych prevádzkach
Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 27 ods. 3 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení zákona č. 19/1958 Zb.:
§ 1
(1)
Doba trvania základnej služby určeného počtu odvedencov - pracovníkov v hutníckych prevádzkach, a to tavičov pri vysokých peciach a ich pomocníkov, tavičov-oceliarov a ich pomocníkov, valciarov a ich pomocníkov, bielych murárov, hutníckych kováčov, zlievačov, strojvedúcich a ich pomocníkov a posunovačov technologickej a hutníckej dopravy, ktorí nastúpia základnú službu v rokoch 1963 -1965, sa určuje na 12 mesiacov.
(2)
Počet odvedencov, ktorým sa takto upravuje doba trvania základnej služby, určí vláda.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Lenárt v. r.