68/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.09.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 23. augusta 1963
o zmene článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, schválenej rezolúciou GC(V)/RES/92 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 4. októbra 1961
Dňa 4. októbra 1961 na V. Generálnej konferencii Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu bola rezolúciou GC(V)/RES/92 schválená zmena článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
Československá socialistická republika je zmluvnou stranou Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (č. 59/1958 Zb.).
S uvedenou zmenou Stanov vyslovilo Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky súhlas 19. decembra 1962 a prezident republiky ju ratifikoval 8. februára 1963.
Článok VI, odsek A/3 Stanov bude mať teraz toto znenie:
„Generálna konferencia zvolí 12 členov do Rady guvernérov s patričným zreteľom na spravodlivé zastúpenie podľa oblastí uvedených v pododseku A/1 tohto článku v Rade ako celku tak, aby Rada stále zahrňovala v tejto kategórii troch zástupcov z oblasti Latinskej Ameriky, troch zástupcov z oblasti Afriky a Stredného východu a jedného zástupcu z každej zo zostávajúcich oblastí s výnimkou Severnej Ameriky.“.
Ratifikačná listina Československej socialistickej republiky k uvedenej zmene Stanov bola odovzdaná Štátnemu departmentu 25. apríla 1963.
Zmena článku VI, odsek A/3 Stanov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vstúpila v platnosť 31. januára 1963.
Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.