Predpis bol zrušený predpisom 404/1990 Zb.

56/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.07.1963 do 14.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
z 9. júla 1963
o národných umelcoch
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Prezident republiky môže vyhlásiť československého občana, ktorého umelecké pôsobenie svojou zvlášť vynikajúcou úrovňou a svojím mimoriadnym významom trvale obohatilo národnú kultúru, za uznanie tejto jeho činnosti za národného umelca. Môže sa tak stať aj in memoriam po umelcovej smrti.
§ 2
Národný umelec dostane o udelení čestného titulu „národný umelec“ listinu opatrenú štátnou pečaťou a podpísanú prezidentom republiky.
§ 3
O spôsobe udeľovania, strate a odnímaní čestného titulu „národný umelec“ platia všeobecné predpisy.*) Strata a odňatie čestného titulu má za následok stratu práv s ním spojených alebo na jeho podklade získaných.
§ 4
Doživotné čestné dôchodky a zaopatrovacie platy patriace alebo udelené vládou podľa skorších predpisov národným umelcom alebo pozostalým po nich považujú sa za osobné dôchodky podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.
§ 5
Zákon č. 130/1948 Zb. o národných umelcoch v znení zákona č. 79/1953 Zb. sa zrušuje.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.
*)
Zákon č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní.