53/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.07.1963 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
ZÁKON
z 9. júla 1963,
ktorým sa mení § 203 trestného zákona č. 140/1961 Zb.
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Ustanovenie § 203 trestného zákona z 29. novembra 1961 č. 140 Zb. sa mení takto:
§ 203
Príživníctvo
(1)
Kto pokračuje v sústavnom vynechávaní pracovných smien bez závažného dôvodu alebo v predstieraní pracovnej neschopnosti, hoci bol už pre taký čin postihnutý miestnym ľudovým súdom alebo národným výborom, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo nápravným opatrením.
(2)
Kto sa sústavne vyhýba poctivej práci a dáva sa niekym vydržiavať alebo si prostriedky na obživu zadovažuje iným nekalým spôsobom, potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.