50/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 12.07.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

50
REDAKČNÉ OZNÁMENIE
k českému vydaniu Zbierky zákonov, čiastky 29, č. 50 - redakčné oznámenie
V českom vydaní Zbierky zákonov v čiastke 29 z r. 1963 je pod č. 50 uverejnené redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 47/1963 Zb. V slovenskom vydaní Zbierky zákonov táto oprava odpadá, lebo v slovenskom vydaní v cit. vyhláške nedošlo k tlačovej chybe.
Redakcia